23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Social- og Boligstyrelsen

Udbud af kontrakt om udvikling af webapplikation til ny huslejenævnsdatabase samt systemdrift, vedligehold, support og videreudvikling


Social- og Boligstyrelsen

311658-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af kontrakt om udvikling af webapplikation til ny huslejenævnsdatabase samt systemdrift, vedligehold, support og videreudvikling
OJ S 101/2024 27/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Social- og Boligstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt om udvikling af webapplikation til ny huslejenævnsdatabase samt systemdrift, vedligehold, support og videreudvikling
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udviklingen af en hjemmeside samt drift, vedligeholdelse og support af systemet samt mulig videreudvikling i kontraktens løbetid. Hjemmesiden bliver et centraliseret system for: • Indbringelse af klager • Kommunal sagsbehandling • Indberetning af afgørelser • Offentliggørelse af afgørelser og huslejeniveauer • Dataindsamling Systemet afspejler, de nye krav til systemet i boligaftalen. Herudover vil det nye system kunne understøtte huslejenævnenes sagsbehandling, hvis kommunerne vælger denne del til. Den nye huslejenævnsdatabase: • Vil blive mere tilgængelig og brugervenlig for lejere og udlejere • Vil effektivisere borgernes indberetning af sager og lette de administrative byrder for kommunernes huslejenævnssekretariater • Vil gøre afgørelserne mere synlige for offentligheden Kontrakten har en løbetid på 5 år med mulighed for at forlænge to gange á ét år. I forbindelse med indgåelsen af kontrakten, skal der indgås en databehandleraftale.
Identifikator for proceduren : 05c95521-5cec-4453-a2a9-445a2f07565d
Intern identifikator : 2023/5
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 100 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om udvikling af webapplikation til ny huslejenævnsdatabase samt systemdrift, vedligehold, support og videreudvikling
Beskrivelse : Udbuddet vedrører udviklingen af en hjemmeside samt drift, vedligeholdelse og support af systemet samt mulig videreudvikling i kontraktens løbetid. Hjemmesiden bliver et centraliseret system for: • Indbringelse af klager • Kommunal sagsbehandling • Indberetning af afgørelser • Offentliggørelse af afgørelser og huslejeniveauer • Dataindsamling Systemet afspejler, de nye krav til systemet i boligaftalen. Herudover vil det nye system kunne understøtte huslejenævnenes sagsbehandling, hvis kommunerne vælger denne del til. Den nye huslejenævnsdatabase: • Vil blive mere tilgængelig og brugervenlig for lejere og udlejere • Vil effektivisere borgernes indberetning af sager og lette de administrative byrder for kommunernes huslejenævnssekretariater • Vil gøre afgørelserne mere synlige for offentligheden Kontrakten har en løbetid på 5 år med mulighed for at forlænge to gange á ét år. I forbindelse med indgåelsen af kontrakten, skal der indgås en databehandleraftale.
Intern identifikator : 2023/5
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på forlængelse af kontraktens varighed 2x12 måneder
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 60   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden er berettiget til to (2) gange at forlænge varigheden med op til 12 måneder, i alt op til 24 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 100 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : For hvert tilbud omregnes pointscore for det kvalitative underkriterie til et kronebeløb ud fra et omregningsbeløb pr. point som følger: Omregningsbeløb pr. point = den gennemsnitlige evalueringstekniske pris / (højeste point i skalaen (8) – laveste point i skalaen (0). Ved ”den gennemsnitlige evalueringstekniske pris” forstås gennemsnittet af de evalueringstekniske priser for konditionsmæssige tilbud. De evalueringstekniske priser fremgår af Bilag 9a, som beregnes på baggrund af de priser, som tilbudsgiverne har angivet i Bilaget. Hvert tilbud vil blive evalueret ud fra et samlet beregnet beløb som følger: Samlet beregnet beløb = (det aktuelle tilbuds evalueringstekniske pris * kriteriets vægtning) + (pointscore for underkriteriet Kvalitet * omregningsbeløb pr. point * kriteriets vægtning). Tilbuddet med det laveste beregnede beløb anses for det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Evalueringshierarkiet for underkriteriet ”Kvalitet” har således følgende niveauer: - Underkriteriet ”Kvalitet” - Delkriterier - Krav De enkelte delkriterier har individuelle vægtninger, beskrevet i punkt 9.3 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Social- og Boligstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Social- og Boligstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Social- og Boligstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 473 020,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Knowledge Cube A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 063-186004
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 24-C0009
Titel : KONTRAKT OM UDVIKLING AF WEBAPPLIKATION TIL NY HUSLEJENÆVNSDATABASE SAMT SYSTEM-DRIFT, VEDLIGEHOLD, SUPPORT OG VIDEREUD-VIKLING
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Social- og Boligstyrelsen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 8
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 8 444 385,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 10 473 020,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Social- og Boligstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-26144698
Postadresse : Edisonsvej 1    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rasmus Ingemann Møller
E-mail : rasmol@oes.dk
Telefon : 29362472
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Knowledge Cube A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 28510489
Postadresse : Rued Langgaards Vej 8, 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Danny Dyrman Christensen
Telefon : 33 98 46 00
Internetadresse : https://knowledgecube.net/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : bb2058f7-297f-404e-8659-851d5edd6cfd   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/05/2024   12:15:03 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/05/2024   12:16:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 311658-2024
EUT-S-nummer : 101/2024
Offentliggørelsesdato : 27/05/2024

Send til en kollega

0.078