23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
29.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

2024-0683750 - Specialiseret flow cytometer


Aarhus Universitet

316954-2024 - Resultater
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – 2024-0683750 - Specialiseret flow cytometer
OJ S 103/2024 29/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : 2024-0683750 - Specialiseret flow cytometer
Beskrivelse : Der ønskes et et specialiseret flow cytometer til analyse af extracellulære vesikler (EVs)
Identifikator for proceduren : fb1d04d1-43c1-4010-8415-1983c45f85ed
Tidligere bekendtgørelse : 783bdf94-e261-4b00-a08d-17e5dfd7b21c-01
Intern identifikator : 2024-0683750
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : 2024-0683750 - Specialiseret flow cytometer
Beskrivelse : Der ønskes et et specialiseret flow cytometer til analyse af extracellulære vesikler (EVs)
Intern identifikator : 2024-0683750
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Instrumentet er unikt
Prioriteret rækkefølge : 1
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Der findes kun en leverandør af det pågældende instrument
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : ”Kontakt venligst Aarhus Universitet, hvis du har en kommentar til dette opslag - udbud@au.dk Ved klager omhandlende udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal klagen sendes til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort meddelelsen i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelsen af en kontrakt. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klageren orientere Ordregiveren om den påståede overtrædelse, og om klagen skal indbringes for nævnet.”
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Aarhus Universitet
Organisation, der udfører betalingen : Aarhus Universitet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 667 813,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Extracellulære vesikler (EVs) er små membran-omsluttede partikler frigivet fra celler. Disse partikler spiller en vigtig rolle i forbindelse med kommunikation imellem celler, da de transporterer biologisk materiale så som bl.a. proteiner og DNA mellem celler og således fungerer som budbringere. EVs kan bl.a. detekteres i urin eller blodprøver og kan derfor agere som biomarkører i forbindelse med sygdomsdetektion. Dette giver mulighed for non-invasiv monitorering af behandlingseffektivitet og/eller sygdomsprogression. Desuden undersøges muligheden for at benytte EVs til levering af medikamenter samt EVs interaktion med mad og miljømæssige faktorer. Det er et meget bredt forskningsfelt hvor EV analyse er vigtigt. 1) Instrument specifikationer: 4 lasere (co-lineære, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm) 5 sidescatter (SSC) detektorer (V-SSC1, V-SSC2, B-SSC, Y-SSC, R-SSC) 6 fluorescens detektorer (V-477/60, B-531/46, Y-595/50, R-670/30, R-710/47, R-792/64) Automatisk startup/shutdown og QC Automatisk sensitivitets måling Automatisk volumen måling Automatisk baseline måling Integreret udvidet/dybdegående rens af instrumentet Indbygget kontinuerlig monitorering af renhed af buffer og instrument SSC-sensitivitet ned til 50 nm på silica-beads og med tydelig adskillelse af beads med 10 nm størrelsesforskel. Eksport af data i FCS 3.1 format 2) Disse specifikationer er nødvendige for vores forskning for at kunne sammenligne EV analyser foretaget i Aarhus med analyser foretaget andre steder i verden. Vi skal kunne leve op til internationale retningslinjer (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36759917/) Detaljeret karakterisering af en heterogen EV prøve på enkelt EV-niveau, kræver de mange fluorescens og side-scatter detektorer. Dette er afgørende for hele EV-netværket på Aarhus Universitet (https://mbg.au.dk/en/evanet) 4) Den ønskede CytoFLEX nano fra Beckman Coulter er det eneste instrument på markedet der med high-throughput kan detektere 6 fluorescens parametre og dermed 6 unikke markører på én gang på partikler under 80 nm i størrelse, hvilket vil give en unik stor og bred indsigt i EVsammensætningen i en prøve. Da vi ønsker at undersøge hvilke celler EV’erne potentielt kan komme fra, skal der være 1-2 EV-relaterede markører samt op til 4 celle-specifikke markører for at stadfæste en sammenhæng. Det kan fx være EV’er fra subtyper af makrofager, hvor vi som EV markører vil detektere CD9 og membran-farve, samt en generel makrofag-markør som F4_80/CD68/CD64/CD169, og til sidst et par subtype specifikke såsom Tim4, FOLR2, MRC1, MHC-II, eller Lyve1. Instrumentets 5 side-scatter detektorer gør den yderligere unik da disse giver en udvidet mulighed for at skelne prøve materiale med forskelle i opbygning/størrelse. Af afgørende betydning er desuden at dataformatet fra CytoFLEX nano lever op til internationale standarder for rapportering af EV-data, idet det giver mulighed for scatterkalibrering på baggrund af beads af varierende størrelse og materiale samt at lave eksport af rådata i internationale .fcs format (https://isac-net.org/general/custom.asp?page=Data-Standards).
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Ramcon
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2024-0683750 - Specialiseret flow cytometer
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 667 813,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 2024-0683750 - Specialiseret flow cytometer (Ramcon)
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ann Sophie Steffensen
E-mail : asst@au.dk
Telefon : 23382421
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Ramcon
Registreringsnummer : 12044976
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : ramcon@ramcon.dk
Telefon : 45 94 20 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 63813c03-a9d3-4a13-bc41-fe21b7fa1002   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/05/2024   17:17:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/05/2024   17:26:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 316954-2024
EUT-S-nummer : 103/2024
Offentliggørelsesdato : 29/05/2024

Send til en kollega

0.049