23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

319719-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder – Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
OJ S 104/2024 30/05/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
Beskrivelse : El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”, der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere, nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme, fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende etaper.
Identifikator for proceduren : 32a97cd7-efcd-4787-98de-3942fa84a30d
Intern identifikator : Projektnr. 113696
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne udbudslovens §§ 58-60. Der vil blive prækvalificeret fem ansøgere til at afgive tilbud på opgaven. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbudsprocessen består af følgende faser: a) en prækvalifikationsfase, som er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser del B b) en fase for afgivelse af tilbud, som er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser del C
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31120000   Generatorer, 31170000   Transformatorer, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45350000   Maskininstallationer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Kolonnevej/Nordvej    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
Beskrivelse : El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”, der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere, nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme, fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende etaper.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31120000   Generatorer, 31170000   Transformatorer, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45350000   Maskininstallationer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Kolonnevej/Nordvej    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Socialt mål, som fremmes : Etnisk ligestilling
Socialt mål, som fremmes : Retfærdige arbejdsforhold
Socialt mål, som fremmes : Ligestilling mellem kønnene
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Mindstekrav til nettoomsætning i det seneste regnskabsår: DKK 30.000.000
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: - Mindstekrav til egenkapital i det seneste regnskabsår: DKK 5.000.000 - Mindstekrav til soliditetsgrad i det seneste regnskabsår: 15%
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Referencer
Beskrivelse : Udvælgelsen af de fem bedst egnede vil ske ud fra en samlet vurdering af ansøgerens referencer i forhold til den udbudte entrepriseaftale. Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte entrepriseaftale, herunder særligt: • Ansøgernes erfaring med tilsvarende arbejder, funktionelt og volumenmæssigt med en entreprisesum på minimum DKK 10.000.000 • Projekter, som er afleveret til bygherren, dvs. alle arbejder er afsluttet og afleveret • Projekter, der er udført i stor- eller fagentreprise Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser, jf. ovenstående kriterier. Ved vurderingen af ansøgningerne vil DTU kun lægge positiv vægt på konkrete beskrivelser af, hvordan ansøgerne har udført de pågældende arbejder med fokus på tidsplan håndtering. For fuldstændighedens skyld bemærkes, at referencer, der blot dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, ikke vil blive tillagt positiv vægt ved vurderingen. Referencerne må højest være fem år gamle på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra tidspunktet for gennemførelse af ydelsen, som referencen vedrører. Følgende oplysninger bør angives for hver reference: a) Ordregivers navn b) Tidspunkt for kontraktstart samt kontraktudløb c) Kontraktsum d) Kort beskrivelse af referencen, hvilken rolle ansøger havde samt hvilke konkrete ydelser ansøger varetog med angivelse af, hvorfor referencen efter ansøgerens opfattelse er relevant i forhold til den udbudte entrepriseaftale.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse : For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren kan dokumentere erfaring med lignede projekter, herunder gennemførelse af større el-entrepriser, der omfatter arbejder med transformere, dieselgeneratorer, UPS og tavlearbejder. Referenceprojekterne skal være udført inden for de seneste fem år på tidspunktet for ansøgningsfristen regnet fra gennemført aflevering af entreprisen. Ét reference projekt må gerne understøtte flere af kategorierne ovenfor. Der må vedlægges minimum 2 referencer og maksimalt 5 referencer. Ansøger kan med fordel vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument, og i så fald bør hver reference kun fylde to A4-sider med letlæselig skrift, illustrationer, fotos, visualiseringer m.v. Det skal tydeligt fremgå, hvilken virksomhed der besidder referencen. Hvis en reference er mere end angivet antal sider, vil DTU kun lægge vægt på indholdet af de første to A4-sider.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Underkriterium A Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” vurderes på grundlag af den samlede tilbudssum, som angivet på tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Underkriterium B, Organisation, ressourcer og evne til at tilpasse organisation for overholdelse af tidsplan
Beskrivelse : Ved besvarelse af underkriterium skal tilbuddet indeholde: CV'er for projektledelse, organisationsdiagram og beskrivelse af tilbudsgivers organisering Ved vurdering af dette underkriterium vil ordregiver lægge vægt på: - At projektledelsen (projektleder og entrepriseleder/formand) tidligere har gennemført projekter med tilsvarende arbejder og tilsvarende størrelse, samt erfaring med koordinering med andre entrepriser. - At organisationsdiagrammet viser en klar ansvars- og rolle fordeling, samt tydelige kommunikationsevner og back-up ressourcer. - At tilbudsgivers organisationsplan sikrer overholdelse af de afgørende terminer angivet i ho-vedtidsplanen. - At organisationsplanen viser, hvorledes tilbudsgivers interne organisering vil sikre, at tidsplanen følges, og hvorledes tilbudsgiver kan anvise en løsning til at dokumentere dette. Det er vigtigt for DTU, at opfølgningen på, at tidsplanen følges, som minimum baseres sig på en lineær udførelse af arbejdet og meget gerne på en vurdering af, at de afsluttende arbej-der altid er mere tidskrævende, og at udførelsesprocenten i starten derfor skal være højere end ved en lineær vurdering - At organisationsplanen viser, hvorledes tilbudsgiver vil sikre tilstrækkelig bemanding og ma-teriel i det tilfælde, at udførelsen ikke følger tidsplanen - At tilbudsgivers organisering sikrer, at leverancerne i projektet kommer til tiden, og hvad er løsningen, hvis en leverance er forsinket
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 28/06/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse : Ja
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Det fremgår af udbudsmaterialet
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : Alle fakturaer til DTU skal sendes elektronisk i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for offentlig betaling. Betalingsfristen er 30 kalenderdage regnet fra Entreprenørens afsendelse af korrekt udstedt faktura. Fakturering- og betalingsbetingelser fremgår af entreprisekontraktens pkt. 8 og 9.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ligia Hansen
E-mail : lmcha@dtu.dk
Telefon : +45 45251312
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b3ec6be6-6ccf-4c90-aa2b-86e47a7e4136   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/05/2024   13:07:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/05/2024   14:30:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 319719-2024
EUT-S-nummer : 104/2024
Offentliggørelsesdato : 30/05/2024

Send til en kollega

0.047