23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
30.05.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Domstolsstyrelsen

Applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne


Domstolsstyrelsen

320699-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne
OJ S 104/2024 30/05/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Domstolsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne
Beskrivelse : I: Baggrund og formål: Domstolsstyrelsen (DSS) udbød ved udbudsbekendtgørelse 54661-2024 Kontrakt om applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne, som består af flere underliggende it-systemer og tilhørende støttesystemer. DSI-Applikationerne håndterer domsbehandling af typerne straffe, skifte og civil. Støttesystemerne sikrer integration med domstolenes øvrige systemer og eksterne interessenter. DSS servicerer omkring 2.500 brugere internt i de Danske Domstole, herunder Færøerne og Grønland, samt mange eksterne brugere, fx advokater og lign., der har brug for at tilgå retsligt information via de services, som DSS stiller til rådighed. Kontrakten omfatter ca. 40 applikationer, herunder fagsystemer, integrationer, softwarepakker og støttesystemer mv., og der er tale om både standard og egenudviklede systemer, jf. udbudsmaterialets bilag 3. Applikationerne omfattet af kontrakten har stor samfundskritikalitet. DSS ønsker bl.a. derfor at opnå en sikker, stabil, tidssvarende og kosteffektiv levering af ydelserne. II: Hovedydelser: Udbuddet omfatter følgende hovedydelser: 1) Transition Ind, bl.a. gennemførelse af sikker og stabil overtagelse af ydelserne (inden for begrænset tid), herunder projektstyring, etablering af transitionsorganisation, overtagelse af viden fra afgivende leverandør og gennemførelse af hypercareperiode. 2) Løbende Ydelser -Applikationsvedligeholdelse, bl.a. configuration-, patch-, og release- og deployment-management, jf. Bilag 4.d (Operationelle Processer) - Support, bl.a. ansvar for håndtering af incidents, problems, service requests, brugeradministration, jf. Bilag 4.d (Operationelle Processer), med henblik på at sikre høj tilgængelighed for brugerne. 3) Bestillingsydelser, bl.a. konsulent- og videreudviklingsydelser 4) Tværgående ydelser, bl.a. rettidig, overskuelig, korrekt rapportering og dokumentation. 5) Transition Ud og øvrige ophørsydelser, bl.a. ifm. hjemtagelse og/eller nedtagelse, ved kontraktophør eller ved overdragelse til ny leverandør.
Identifikator for proceduren : 48ebcf03-2cd8-472d-9245-73b42d04d24e
Tidligere bekendtgørelse : 19fbfd19-01f3-4587-aa2a-f368ed99d51c-01
Intern identifikator : 24/01821
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Amagerfælledvej 56    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nogle tjenesteydelser skal leveres på ordregivers adresse. Opmærksomheden henledes på, at enkelte Applikationer er omfattet af retshåndhævelseslovens § 27, stk. 3 og Databeskyttelseslovens § 9, stk. 3, og bestemmelser i medfør heraf. Kontraktens ydelser i relation til disse Applikationer må derfor ikke leveres fra en placering uden for Danmarks grænser, jf. udbudsmaterialet.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Der er i forbindelse med udbuddet kun modtaget ikkeforskriftsmæssige og uacceptable tilbud, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2, stk. 2 og 3. Ordregiver annullerer på den baggrund dette udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 54661-2024 og overgår til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Tilbudsgivere, der har afgivet ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud, jf. § 61, stk. 2 og 3, er alle medtaget, hvis de samtidigt har afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav, og hvis de alle opfylder kravene i § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne
Beskrivelse : I: Baggrund og formål: Domstolsstyrelsen (DSS) udbød ved udbudsbekendtgørelse 54661-2024 Kontrakt om applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne, som består af flere underliggende it-systemer og tilhørende støttesystemer. DSI-Applikationerne håndterer domsbehandling af typerne straffe, skifte og civil. Støttesystemerne sikrer integration med domstolenes øvrige systemer og eksterne interessenter. DSS servicerer omkring 2.500 brugere internt i de Danske Domstole, herunder Færøerne og Grønland, samt mange eksterne brugere, fx advokater og lign., der har brug for at tilgå retsligt information via de services, som DSS stiller til rådighed. Kontrakten omfatter ca. 40 applikationer, herunder fagsystemer, integrationer, softwarepakker og støttesystemer mv., og der er tale om både standard og egenudviklede systemer, jf. udbudsmaterialets bilag 3. Applikationerne omfattet af kontrakten har stor samfundskritikalitet. DSS ønsker bl.a. derfor at opnå en sikker, stabil, tidssvarende og kosteffektiv levering af ydelserne. II: Hovedydelser: Udbuddet omfatter følgende hovedydelser: 1) Transition Ind, bl.a. gennemførelse af sikker og stabil overtagelse af ydelserne (inden for begrænset tid), herunder projektstyring, etablering af transitionsorganisation, overtagelse af viden fra afgivende leverandør og gennemførelse af hypercareperiode. 2) Løbende Ydelser -Applikationsvedligeholdelse, bl.a. configuration-, patch-, og release- og deployment-management, jf. Bilag 4.d (Operationelle Processer) - Support, bl.a. ansvar for håndtering af incidents, problems, service requests, brugeradministration, jf. Bilag 4.d (Operationelle Processer), med henblik på at sikre høj tilgængelighed for brugerne. 3) Bestillingsydelser, bl.a. konsulent- og videreudviklingsydelser 4) Tværgående ydelser, bl.a. rettidig, overskuelig, korrekt rapportering og dokumentation. 5) Transition Ud og øvrige ophørsydelser, bl.a. ifm. hjemtagelse og/eller nedtagelse, ved kontraktophør eller ved overdragelse til ny leverandør.
Intern identifikator : 24/01821
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Amagerfælledvej 56    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Nogle tjenesteydelser skal leveres på ordregivers adresse. Opmærksomheden henledes på, at enkelte Applikationer er omfattet af retshåndhævelseslovens § 27, stk. 3 og Databeskyttelseslovens § 9, stk. 3, og bestemmelser i medfør heraf. Kontraktens ydelser i relation til disse Applikationer må derfor ikke leveres fra en placering uden for Danmarks grænser, jf. udbudsmaterialet.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 72   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den anslåede varighed af den udbudte aftale er inklusive mulighed for forlængelse. 36 måneder udgør aftalens ordinære løbetid, mens de resterende 36 måneder udgør aftalens forlængelsesperiode. Aftalen kan forlænges med 3 gange 12 måneder. Varigheden er beregnet fra Transitionsdagen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Der er i forbindelse med udbuddet kun modtaget ikkeforskriftsmæssige og uacceptable tilbud, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 2, stk. 2 og 3. Ordregiver annullerer på den baggrund dette udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 54661-2024 og overgår til udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Tilbudsgivere, der har afgivet ikkeforskriftsmæssige eller uacceptable tilbud, jf. § 61, stk. 2 og 3, er alle medtaget, hvis de samtidigt har afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav, og hvis de alle opfylder kravene i § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Opgøres på baggrund af den evalueringstekniske pris. Med henblik på at vurdere hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, benytter ordregiver en forskelsmodel til sammenstilling af det økonomiske underkriterie "Pris" og de kvalitative underkriterier "Transition og tidsplan" og "Kvalitet af de Løbende Ydelser".
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Transition og tidsplan
Beskrivelse : Med henblik på at vurdere hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, benytter ordregiver en forskelsmodel til sammenstilling af det økonomiske underkriterie "Pris" og de kvalitative underkriterier "Transition og tidsplan" og "Kvalitet af de Løbende Ydelser".
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet af de løbende ydelser
Beskrivelse : Med henblik på at vurdere hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, benytter ordregiver en forskelsmodel til sammenstilling af det økonomiske underkriterie "Pris" og de kvalitative underkriterier "Transition og tidsplan" og "Kvalitet af de Løbende Ydelser".
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Domstolsstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Domstolsstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Domstolsstyrelsen
Registreringsnummer : 21659509
Postadresse : Amagerfælledvej 56    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : DOMS -Mette Koldsø Krog
Telefon : +45 23412518
Internetadresse : https://domstol.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://domstol.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a923ac64-c91a-4de5-85b0-48d839f558d4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/05/2024   14:54:12 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/05/2024   14:54:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 320699-2024
EUT-S-nummer : 104/2024
Offentliggørelsesdato : 30/05/2024

Send til en kollega

0.078