23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Radio

Udbud af SAC/MDR


Danmarks Radio

330198-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af SAC/MDR
OJ S 108/2024 05/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Radio
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af SAC/MDR
Beskrivelse : DR overgik i 2022 til Sentinel Platform og ønsker i den forbindelse at tilknytte en ekstern SAC tjeneste som aktivt monitorerer DR’s SIEM platform i døgndrift året rundt. DR ønsker en løsning, der baserer sig på Microsoft Sentinel med opsamling af data i en LightHouse løsning og som er placeret fysisk på DR’s lokation – DR Byen. DR ønsker at indgå i et gensidigt bidragende samarbejde, hvor begge parter sikrer den til enhver tid bedste løsning. DR lægger derfor vægt på, at samarbejdet indeholder løbende omkostningsoptimering, herunder at den sparring der modtages fra Leverandøren er udført af erfarne og kompetente medarbejdere. Det er ligeledes væsentligt for DR, at den ydelse der anskaffes, leveres af en højt kvalificeret leverandør, der har oparbejdet solid erfaring med udførelse af SAC på Sentinel. Denne erfaring kan være opnået ved, at leverandøren over tid har skabt høj og stabil omsætning på netop denne ydelse, ved løbende at få positiv respons fra eksisterende kunder (herunder gerne som resultat af mangeårigt samarbejde) og generelt ved at kunne beskrive en gennemarbejdet sikkerhedsløsning af høj og stabil kvalitet. Især kombinationen mellem forekomsten af mange specialistkompetencer i organisationen, erfaring med implementering og drift af løsningen hos flere kunder, og ikke mindst de resultater som er opnået hos disse kunder, er ønsker DR har til en kommende leverandør. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og DR forventer at indgå kontrakt med 1 leverandør for 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere 4x1 år.
Identifikator for proceduren : 3a9069c6-e594-42f3-bb09-3d44f02ce585
Tidligere bekendtgørelse : 52ff2cc6-4d01-439c-87c2-5932960a40a0-01
Intern identifikator : 4757
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Emil Holms Kanal 20    
By : København K
Postnummer : 0999
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Udbudsforretningen gennemføres iht. reglerne i udbudsloven som et Begrænset udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at ansøge. DR vil herefter udvælge 5 ansøgere, såfremt der kommer mere end 5 ansøgninger. Der stilles mindstekrav til egnethed for både økonomisk og finansiel formåen, samt for teknisk og faglig formåen. Tilbud affattes på dansk. Tidsplanen i udbudsbetingelserne er tentativ. DR kan indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden. Den endelige dato for udløb af standstill-perioden vil fremgå de fremsendte tildelings- og afslagsbreve. Frivillig udelukkelsesgrund §137, nr. 1 anvendes. Vedlagt findes endvidere bilag om russiske underleverandører. Kontrakten er ikke opdelt, idet ydelsens karakter kræver udførelse af samme leverandør.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af SAC/MDR
Beskrivelse : DR overgik i 2022 til Sentinel Platform og ønsker i den forbindelse at tilknytte en ekstern SAC tjeneste som aktivt monitorerer DR’s SIEM platform i døgndrift året rundt. DR ønsker en løsning, der baserer sig på Microsoft Sentinel med opsamling af data i en LightHouse løsning og som er placeret fysisk på DR’s lokation – DR Byen. DR ønsker at indgå i et gensidigt bidragende samarbejde, hvor begge parter sikrer den til enhver tid bedste løsning. DR lægger derfor vægt på, at samarbejdet indeholder løbende omkostningsoptimering, herunder at den sparring der modtages fra Leverandøren er udført af erfarne og kompetente medarbejdere. Det er ligeledes væsentligt for DR, at den ydelse der anskaffes, leveres af en højt kvalificeret leverandør, der har oparbejdet solid erfaring med udførelse af SAC på Sentinel. Denne erfaring kan være opnået ved, at leverandøren over tid har skabt høj og stabil omsætning på netop denne ydelse, ved løbende at få positiv respons fra eksisterende kunder (herunder gerne som resultat af mangeårigt samarbejde) og generelt ved at kunne beskrive en gennemarbejdet sikkerhedsløsning af høj og stabil kvalitet. Især kombinationen mellem forekomsten af mange specialistkompetencer i organisationen, erfaring med implementering og drift af løsningen hos flere kunder, og ikke mindst de resultater som er opnået hos disse kunder, er ønsker DR har til en kommende leverandør. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og DR forventer at indgå kontrakt med 1 leverandør for 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere 4x1 år.
Intern identifikator : 4757
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Optioner som angivet i Bilag 02 - Kravspecifikation, pkt 1.22
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Emil Holms Kanal 20    
By : København K
Postnummer : 0999
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalen kan forlænges 4 x 1 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbudsforretningen gennemføres iht. reglerne i udbudsloven som et Begrænset udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at ansøge. DR vil herefter udvælge 5 ansøgere, såfremt der kommer mere end 5 ansøgninger. Der stilles mindstekrav til egnethed for både økonomisk og finansiel formåen, samt for teknisk og faglig formåen. Tilbud affattes på dansk. Tidsplanen i udbudsbetingelserne er tentativ. DR kan indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden. Den endelige dato for udløb af standstill-perioden vil fremgå de fremsendte tildelings- og afslagsbreve. Frivillig udelukkelsesgrund §137, nr. 1 anvendes. Vedlagt findes endvidere bilag om russiske underleverandører. Kontrakten er ikke opdelt, idet ydelsens karakter kræver udførelse af samme leverandør.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris – Samlet tilbudssum
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet - Generelle krav
Beskrivelse : Kvalitet – Generelle krav
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet - Omkostningsoptimering
Beskrivelse : Kvalitet - Omkostningsoptimering
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan
Beskrivelse : Kvalitet - Tidsplan
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Radio
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Radio
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Danmarks Radio
Organisation, der udfører betalingen : Danmarks Radio
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Radio
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 900 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : CSIS Security Group A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4757
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4757
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 16/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 29/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danmarks Radio
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 5 900 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 8 600 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Radio
Registreringsnummer : 62786515
Postadresse : DR Byen    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Schultz
E-mail : tisc@dr.dk
Telefon : 28542256
Internetadresse : https://www.dr.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : CSIS Security Group A/S
Registreringsnummer : 28140324
Postadresse : Vestergade 2    
By : København K
Postnummer : 1456
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : lhe@csis.com
Telefon : 29523355
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 5db8b085-8d7a-4474-b007-e818bea6e240   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/06/2024   07:30:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/06/2024   07:45:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 330198-2024
EUT-S-nummer : 108/2024
Offentliggørelsesdato : 05/06/2024

Send til en kollega

0.062