23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

LIMS for radiopharmaceutical production (re-tender)


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

330900-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – System- og supporttjenester – LIMS for radiopharmaceutical production (re-tender)
OJ S 108/2024 05/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : LIMS for radiopharmaceutical production (re-tender)
Beskrivelse : DTU requires a LIMS for radiopharmaceutical production for The Hevesy Laboratory of the Technical University of Denmark. The Hevesy Laboratory is the radiopharmaceutical unit, which combines cutting-edge research on radionuclides with the commercial production of radiopharmaceuticals. DTU intends to buy a LIMS which is a software that retrieve data from analytical equipment to produce solely digital documentation. The system must also include step by step procedures of manufac-turing process and a quality management system. DTU wants this to be at software package, which is implemented, however, DTU needs support of the system afterwards. DTU is aware that there will ex-penses for licenses and service for the maintenance of the system in the contract period. The contract will become effective on the date of the last signature. The contract will expire when all obligations under the contract have been performed. The expected contract value is including support and licenses in ten years.
Identifikator for proceduren : 7858b4d4-66ad-42e6-b613-e99e1c74b149
Intern identifikator : 7620
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72250000   System- og supporttjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72260000   Programmelrelaterede tjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 300 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : All Tenderers must complete and hand in the European Single Procurement Document (ESPD) as part of the tender procedure. The compulsory grounds for exclusion, cf. section 135-136 in the Danish Public Procurement Act, the voluntary grounds for exclusion in section 137(1) (1, 2 and 6) applies for this tender procedure. Pursuant to section 134a in the Danish Public Procurement Act, DTU must exclude a Tenderer from participation in the procurement procedure if the Tenderer is established in a country that is included in the EU list of non-cooperative tax jurisdictions and has not acceded to the WTO Government Procurement Agreement or other trade agreements that oblige Denmark to open the market for public contracts to tenderers established in the country in question. Throughout the term of the Agreement, the Supplier must not be covered by the description in Article 5k of COUNCIL REGULATION (EU) 2022/576 of 8 April 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (‘Regulation 2022/576’). Documentation for Information Stated in the ESPD: Upon DTU’s request the Tenderers must document that they are not encompassed by any of the grounds for exclusion stated in the ESPD.If the Tenderer is a consortium, all legal participants in the consortium must document that the consortium is not encompassed by any of the grounds for exclusion. If the Tenderer represents a consortium with several legally authorised persons, the Tenderer must complete and submit Appendix A – Consortium Declaration. If the Tenderer relies on the capacities of other entities, each supportive enterprise must document thatthey are not encompassed by any of the grounds for exclusion.If the Tenderer relies on the capacities of other entities, each entity must complete and submit Appendix B – Letter of Support.For Danish Tenderers the documentation requirement can be fulfilled by presenting an Official Certificate (Serviceattest) from the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen), which must be issued no later than 12 months prior to the date where it is presented to DTU. Non-Danish Tenderers must provide:- An extract from a relevant register or a similar document issued by a competent authority, showingthat the Tenderer is not encompassed by any of the grounds for exclusion, cf. (the Public Procurement Act) Udbudsloven § 135, sub-section1 (participation in a criminal organization, corruption, bribery, fraud, terrorist or criminal offences linked to terrorist activities, money laundering or terrorist financing and child labour and other forms of human trafficking) and,- A certificate issued by a competent authority showing that the Tenderer is not encompassed by any of the grounds for exclusion, cf. (the Public Procurement Act) Udbudslovens § 135, subsection 3 (payment of taxes and payment of social security) and § 137, sub-section 1, no. 2 (bankruptcy, insolvency, voluntary arrangement with creditors, analogous situation like bankruptcyunder national law, assets being administered by liquidator and business activities are suspended).If requested by DTU, the Tenderers must document – as stated in the ESPD - that they fulfil minimum levels for suitability by sending a copy of the Tenderers ISO 9000 serie certificate or equivalent.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : LIMS for radiopharmaceutical production (re-tender)
Beskrivelse : DTU requires a LIMS for radiopharmaceutical production for The Hevesy Laboratory of the Technical University of Denmark. The Hevesy Laboratory is the radiopharmaceutical unit, which combines cutting-edge research on radionuclides with the commercial production of radiopharmaceuticals. DTU intends to buy a LIMS which is a software that retrieve data from analytical equipment to produce solely digital documentation. The system must also include step by step procedures of manufac-turing process and a quality management system. DTU wants this to be at software package, which is implemented, however, DTU needs support of the system afterwards. DTU is aware that there will ex-penses for licenses and service for the maintenance of the system in the contract period. The contract will become effective on the date of the last signature. The contract will expire when all obligations under the contract have been performed. The expected contract value is including support and licenses in ten years.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72250000   System- og supporttjenester
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72260000   Programmelrelaterede tjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Anden varighed : Ukendt
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 300 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 107879-2024
Yderligere oplysninger : All Tenderers must complete and hand in the European Single Procurement Document (ESPD) as part of the tender procedure. The compulsory grounds for exclusion, cf. section 135-136 in the Danish Public Procurement Act, the voluntary grounds for exclusion in section 137(1) (1, 2 and 6) applies for this tender procedure. Pursuant to section 134a in the Danish Public Procurement Act, DTU must exclude a Tenderer from participation in the procurement procedure if the Tenderer is established in a country that is included in the EU list of non-cooperative tax jurisdictions and has not acceded to the WTO Government Procurement Agreement or other trade agreements that oblige Denmark to open the market for public contracts to tenderers established in the country in question. Throughout the term of the Agreement, the Supplier must not be covered by the description in Article 5k of COUNCIL REGULATION (EU) 2022/576 of 8 April 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (‘Regulation 2022/576’). Documentation for Information Stated in the ESPD: Upon DTU’s request the Tenderers must document that they are not encompassed by any of the grounds for exclusion stated in the ESPD.If the Tenderer is a consortium, all legal participants in the consortium must document that the consortium is not encompassed by any of the grounds for exclusion. If the Tenderer represents a consortium with several legally authorised persons, the Tenderer must complete and submit Appendix A – Consortium Declaration. If the Tenderer relies on the capacities of other entities, each supportive enterprise must document thatthey are not encompassed by any of the grounds for exclusion.If the Tenderer relies on the capacities of other entities, each entity must complete and submit Appendix B – Letter of Support.For Danish Tenderers the documentation requirement can be fulfilled by presenting an Official Certificate (Serviceattest) from the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen), which must be issued no later than 12 months prior to the date where it is presented to DTU. Non-Danish Tenderers must provide:- An extract from a relevant register or a similar document issued by a competent authority, showingthat the Tenderer is not encompassed by any of the grounds for exclusion, cf. (the Public Procurement Act) Udbudsloven § 135, sub-section1 (participation in a criminal organization, corruption, bribery, fraud, terrorist or criminal offences linked to terrorist activities, money laundering or terrorist financing and child labour and other forms of human trafficking) and,- A certificate issued by a competent authority showing that the Tenderer is not encompassed by any of the grounds for exclusion, cf. (the Public Procurement Act) Udbudslovens § 135, subsection 3 (payment of taxes and payment of social security) and § 137, sub-section 1, no. 2 (bankruptcy, insolvency, voluntary arrangement with creditors, analogous situation like bankruptcyunder national law, assets being administered by liquidator and business activities are suspended).If requested by DTU, the Tenderers must document – as stated in the ESPD - that they fulfil minimum levels for suitability by sending a copy of the Tenderers ISO 9000 serie certificate or equivalent.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: In the ESPD the Tenderer should provide information about the Tenderers Net turnover for the last 3 audited financial years. For the last 3 audited financial years, as a minimum the Tenderer must on average for each year have had a: - Net turnover of DKK 3 mio. (total company net turnover) If the Tenderer cannot comply with the requirement, the Tenderer can rely on the capacities of other entities or establish a consortium, see the document Instructions to Tenderer, section 3.3.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. As a minimum the Tenderer must provide 3 references for comparable agreements. Comparable agreements mean agreements with a value of at least DKK 500.000 concerning a LIMS-system including support to manufacturers of a radiopharmaceutical product that holds a marketing authorisation, cf. article 6 in EU Directive 2001/83/EC of 6 November 2001 on the Community code re-lating to medicinal products for human use or cf. § 7 in the Danish legislative act (no. 339 of 15th March 2023 (Bekendtgørelse af lov om lægemidler). The agreement, to which the reference refers, must not be more than 5 years old. This means that the agreement to which the reference refers, must be in operation or have been in operation within the last 5 years calculated from the tender deadline. The Tenderer should give the following information for each reference: - Name of the contracting party - Time of execution, including if the task has been completed - Short description of the delivery and comparability to this procurement - Contract value The Tenderer can provide the requested information in the ESPD or attach references for comparable contracts in a separate document. Each reference should be maximum 2 A4-pages. If the Tenderer attaches more than 3 references, DTU will only consider the first 3 references. If the Tenderer cannot comply with the requirement, the Tenderer can rely on the capacities of other entities or establish a consortium, see section 3.3 in the document Instructions to Tenderers.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : See tender material.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Quality and functionality
Beskrivelse : See tender material.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 01/08/2024   22:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 14/08/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Yderligere oplysninger : No public opening of the tenders.
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : The Supplier will receive payment according to a payment schedule defined in the Agreement. It has been agreed that the Supplier receives prepayment. Prepayment amounts to 40 per cent of the total contract value of the Deliverables, cf. the Suppliers prices (Price ID 2.1) after signing of the Agreement.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Complaint regarding award of contract:Complaint regarding the award of a contract must be submitted no later than 45 calendar days from the date after the Contracting Authority has published a notice in the European Union Official Journal informing that the Contracting Authority has awarded/concluded a contract, cf. lov om Klagenævnet for Udbud (Complaints Board for Tenders) § 7, Section 2, no. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der behandler tilbud : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marianne Dauding
E-mail : mardau@dtu.dk
Telefon : +45 33344398
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 18cc389a-4995-404b-921a-429b2e274cad   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/06/2024   12:20:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/06/2024   13:00:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 330900-2024
EUT-S-nummer : 108/2024
Offentliggørelsesdato : 05/06/2024

Send til en kollega

0.047