23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Færdselsstyrelsen

Udbud af aftale om anskaffelse, implementering og vedligehold af et it-system for en digital lægeattest på kørekortområdet


Færdselsstyrelsen

338179-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af aftale om anskaffelse, implementering og vedligehold af et it-system for en digital lægeattest på kørekortområdet
OJ S 110/2024 07/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Færdselsstyrelsen
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af aftale om anskaffelse, implementering og vedligehold af et it-system for en digital lægeattest på kørekortområdet
Beskrivelse : De enkelte kommuner behandler i dag Borgerens/Ansøgerens lægeattest ifm. erhvervelse af kørekort analogt, hvor Ansøgeren samt Lægen udfylder lægeattesten i en fysisk udgave. Attesten behandles manuelt af den enkelte Kommune, hvor lægeattesten typisk scannes ind til Kommunens sagsbehandlingssystem. I relevante tilfælde videresendes lægeattesten fra Kommunen til videre sagsbehandling i Færdselsstyrelsen. Hvis der i den forbindelse kræves en supplerende lægefaglig vurdering, videresendes attesten til Styrelsen for Patientsikkerhed. Den udbudte Løsning skal således afløse den nuværende papirbaserede arbejdsgang med henblik på at optimere håndteringen af den enkelte lægeattest til gavn for Ansøger, Lægen samt medarbejderne i Kommunerne. Færdselsstyrelsen lægger vægt på at indkøbe et standardsystem, der kan konfigureres i forhold til Færdselsstyrelsens identificerede behov, jf. udbudsmaterialets Bilag 3.A Kravspecifikation. Færdselsstyrelsen forventer at anvende Løsningen til oprettelse og udfyldelse af lægeattester, udveksling af lægeattester mellem Ansøger, Ansøgers Læge og involverede Kommune samt opbevaring af data og dokumenter fra den enkelte attest. Der udarbejdes årligt ca. 224.000 lægeattester ifm. erhvervelse af kørekort, hvor en mindre del sendes videre til Færdselsstyrelsen mhp. yderligere sagsbehandling. Løsningen skal integrere til følgende systemer: Digital Post, registre hos Sundhedsdatastyrelsen, alle seks anvendte lægepraksissystemer ved brug af MedCom’s XML-standard, alle tre anvendte kørekortfagsystemer hos Kommunerne. Oplysninger om delkontrakter: Færdselsstyrelsen har valgt ikke at opdele i særskilte aftaler, da ydelsen, af markedsmæssige- og økonomiske hensyn, kun giver mening at udbyde som en helhed.
Identifikator for proceduren : 563ffe28-23d6-4df4-97a8-b5e04edbf9c0
Tidligere bekendtgørelse : 346194-2023
Intern identifikator : FAERL.0004
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Færdselsstyrelsen har valgt udbud med forhandling, da Færdselsstyrelsen har behov for at anskaffe en kompleks IT-løsning, som ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, litra a. Der er således tale om en IT-løsning, der skal tilpasses Ordregivers tekniske platforme med integration til øvrige it-systemer mv.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72224100   Planlægning af implementering af et system, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72250000   System- og supporttjenester, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72253100   Help-desk-tjenester, 72253200   Systemsupport, 72254000   Programmeltestning, 72254100   Systemafprøvning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72268000   Levering af programmel, 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling, 72400000   Internettjenester, 72416000   Applikationsudbydere
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af aftale om anskaffelse, implementering og vedligehold af et it-system for en digital lægeattest på kørekortområdet
Beskrivelse : De enkelte kommuner behandler i dag Borgerens/Ansøgerens lægeattest ifm. erhvervelse af kørekort analogt, hvor Ansøgeren samt Lægen udfylder lægeattesten i en fysisk udgave. Attesten behandles manuelt af den enkelte Kommune, hvor lægeattesten typisk scannes ind til Kommunens sagsbehandlingssystem. I relevante tilfælde videresendes lægeattesten fra Kommunen til videre sagsbehandling i Færdselsstyrelsen. Hvis der i den forbindelse kræves en supplerende lægefaglig vurdering, videresendes attesten til Styrelsen for Patientsikkerhed. Den udbudte Løsning skal således afløse den nuværende papirbaserede arbejdsgang med henblik på at optimere håndteringen af den enkelte lægeattest til gavn for Ansøger, Lægen samt medarbejderne i Kommunerne. Færdselsstyrelsen lægger vægt på at indkøbe et standardsystem, der kan konfigureres i forhold til Færdselsstyrelsens identificerede behov, jf. udbudsmaterialets Bilag 3.A Kravspecifikation. Færdselsstyrelsen forventer at anvende Løsningen til oprettelse og udfyldelse af lægeattester, udveksling af lægeattester mellem Ansøger, Ansøgers Læge og involverede Kommune samt opbevaring af data og dokumenter fra den enkelte attest. Der udarbejdes årligt ca. 224.000 lægeattester ifm. erhvervelse af kørekort, hvor en mindre del sendes videre til Færdselsstyrelsen mhp. yderligere sagsbehandling. Løsningen skal integrere til følgende systemer: Digital Post, registre hos Sundhedsdatastyrelsen, alle seks anvendte lægepraksissystemer ved brug af MedCom’s XML-standard, alle tre anvendte kørekortfagsystemer hos Kommunerne. Oplysninger om delkontrakter: Færdselsstyrelsen har valgt ikke at opdele i særskilte aftaler, da ydelsen, af markedsmæssige- og økonomiske hensyn, kun giver mening at udbyde som en helhed.
Intern identifikator : FAERL.0004
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72224000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring, 72224100   Planlægning af implementering af et system, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72250000   System- og supporttjenester, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72253100   Help-desk-tjenester, 72253200   Systemsupport, 72254000   Programmeltestning, 72254100   Systemafprøvning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72268000   Levering af programmel, 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling, 72400000   Internettjenester, 72416000   Applikationsudbydere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Udbuddet indeholder følgende optioner: Option 1: Konsulenttimer, Option 2: Lægeattest ifm. erhvervelse af Chaufførkort, Option 3: Selvstændig diabetesattest samt Option 4: Ophørsassistance. Optionerne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 3.A og Bilag 9. Optionerne prissættes i Bilag 9.A. Udbuddet indeholder derudover en option på forlængelse af Aftalens varighed i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.7). Aftalen gælder fra dens indgåelse og udløber automatisk 6 år efter Overtagelsesdagen, medmindre Kunden forinden har udnyttet sin udtrædelsesadgang i Aftalens punkt 5, Aftalen er ophævet på grund af væsentlig misligholdelse i henhold til Aftalens bestemmelser herom, opsagt i henhold til Aftalens punkt 25.5 eller er forlænget i henhold til punkt Aftalens 25.2. Kunden kan med et skriftligt varsel på 3 måneder forud for Aftalens udløbstidspunkt, forlænge Aftalen i op til 2 X 24 måneder på uændrede vilkår. Aftalens varighed er beregnet på baggrund af Kundens forventning om, at der er 4 måneder mellem kontraktunderskrivelse og indtil Overtagelsesdagen.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 124   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Der henvises til nedenstående beskrivelse af optioner.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Løsning
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Levering
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand still-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Færdselsstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Færdselsstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Færdselsstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 9 922 500,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SYNLAB Medical Digital Services A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 110-346194
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 9 922 500,00   DKK
Kontraktoplysninger:
Titel : Udbud af aftale om anskaffelse, implementering og vedligehold af et it-system for en digital lægeattest på kørekortområdet
Dato for indgåelse af kontrakten : 27/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Færdselsstyrelsen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Færdselsstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-40850031
Postadresse : Sorsigvej 35    
By : Ribe
Postnummer : 6760
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tina Johansen
Telefon : 21811267
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : SYNLAB Medical Digital Services A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 32645534
By : Odense C
Land : Danmark
E-mail : smds@synlab.com
Telefon : 78797575
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 36d88475-b783-4e5f-947c-43212bf07ffe   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/06/2024   08:09:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/06/2024   08:23:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 338179-2024
EUT-S-nummer : 110/2024
Offentliggørelsesdato : 07/06/2024

Send til en kollega

0.047