23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udbud af it-drift


Udviklingsselskabet By & Havn I/S

338204-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af it-drift
OJ S 110/2024 07/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af it-drift
Beskrivelse : By & Havn ønsker at indgå en kontrakt med én leverandør vedrørende den fremtidige drift, vedligehold og support af By & Havns it-miljø. By & Havn har i dag ca. 160 brugere og ca. 40 it-systemer. En del af it-systemerne leveres fra By & Havns egen it-funktion i et samarbejde med en ekstern leverandør, mens andre leveres som Software as a Service løsninger fra eksterne leverandører. By & Havn har i dag egne datacenterfaciliteter og ønsker i den fremtidige kontrakt at lade store dele af den grundlæggende it-infrastruktur overgå til en it-serviceleverandør. By & Havn ønsker en leverandør der kan samarbejde fleksibelt med By & Havns it-funktion om den samlede tilvejebringelse af it-services, da denne fortsat vil have det primære ansvar for support af brugere og slutbrugerenheder. By & Havn ønsker med kontrakten at understøtte høj leverancesikkerhed og robusthed, bl.a. for at understøtte By & Havns kritiske systemer for etablering af Lynetteholmen. Med Kontrakten ønskes ligeledes en it-serviceleverandør, der kan understøtte et fokus på sikring af et højt niveau af informationssikkerhed. Kontrakten omfatter således ydelser vedr. drift, vedligehold og support indenfor følgende områder: i) Datacenterfaciliteter med it-infrastruktur, ii) Applikationer, databaser og middleware, herunder SaaS løsninger, iii) Netværk WAN, LAN og WLAN, iv) By & Havns virtualiseringsmiljøer og virtuelle servere samt v) Service desk. By & Havn har valgt at udbyde én samlet kontrakt i stedet for at opdele kontrakten i delaftaler, da By & Havn anser dette som den mest hensigtsmæssige løsning bl.a. af hensyn til i) at minimere grænsefladeproblematikker og ii) mindske ressourceforbruget forbundet med kontraktstyringen. De udbudte delelementer i kontrakten udgør en samlet it-infrastruktur, der tilsammen leverer den funktionalitet, sikkerhed og performance, som vil være afgørende for By & Havns brugere i deres daglige arbejde. Tilgængeligheden af By & Havns kritiske systemer vil blive målt på tværs af delelementer i infrastrukturen, ligesom support vil blive ydet end-to-end, hvorfor en teknisk opdeling af kontrakten ikke vil være hensigtsmæssig for By & Havn. Kontrakten med den vindende tilbudsgiver vil blive indgået på de vilkår og betingelser, der fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt med bilag. Kontrakten er baseret med D17 version 5.0 med de ændringer eller tilføjelser, der fremgår kontrakten. For en nærmere beskrivelse af kontrakten og de udbudte ydelser henviser By & Havn til det samlede udbudsmateriale angivet i udbudsbetingelsernes afsnit 2.
Identifikator for proceduren : 284d0c65-f342-409f-b5a0-3426a341b58c
Intern identifikator : 2024/8
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Efter modtagelse og gennemgang af de indledende tilbud, afholder By & Havn et individuelt forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver. Forhandlingsmøderne vil blive afholdt fysisk hos By & Havn på Nordre Toldbod 7, 1259 København K. Forhandlingsmøderne afholdes i henhold til tidsplanen angivet i udbudsbetingelsernes afsnit 3. By & Havn kan dog til enhver tid ændre i tidsplanen. I det tilfælde vil tilbudsgiver få besked herom via Udbudssystemet. By & Havn vil forud for forhandlingsmøderne sende invitation til tilbudsgiver med nærmere oplysninger om mødepraktik, herunder mødetidspunktet. Tilbudsgiver opfordres til at deltage i forhandlingsmøderne med eksperter og nøglepersoner med den fornødne ekspertise. Antal deltagere i forhandlingsmøderne skal begrænses til max. 5 personer. Tilbudsgiver vil efterfølgende modtage et referat af sit forhandlingsmøde. Drøftelser mellem By & Havn og tilbudsgiver er fortrolige, og tilbudsgiver vil derfor ikke modtage oplysninger om By & Havns forhandlinger med de øvrige tilbudsgivere. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtigheds-princippet. By & Havn afholder ét forhandlingsmøde med hver tilbudsgiver, og alle tilbudsgivere får afsat den samme tid til forhandlingsmødet. Såfremt det viser sig nødvendigt, kan der være en individuel skriftlig afklaring af enkelte spørgsmål mellem tilbudsgiver og By & Havn, som en del af den samlede forhandlingsrunde. By & Havn forbeholder sig ret til at indkalde til endnu et forhandlingsmøde i første forhandlingsrunde, hvis det vurderes nødvendigt. Alle tilbudsgivere vil i så fald blive inviteret til et yderligere forhandlingsmøde. By & Havn kan, på baggrund af drøftelser på forhandlingsmøder, vælge at tilpasse udbudsmaterialet, dog således, at der ikke foretages ændringer af grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Såfremt der foretages ændringer eller tilpasninger i udbudsmaterialet, vil et opdateret udbudsmateriale blive uploadet via Udbudssystemet samtidig med opfordring om at afgive reviderede eller endelige tilbud. By & Havn forbeholder sig muligheden for at tildele Kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. By & Havn vil i så fald aflyse de planlagte forhandlingsmøder. By & Havn forbeholder sig desuden muligheden for at gennemføre en eller flere ekstra forhandlingsrunder, hvis det viser sig nødvendigt.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72300000   Datatjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 17 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : By & Havn vil udelukke ansøger fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a-136, og/eller en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. By & Havn skal i medfør af udbudslovens § 151, stk. 1, indhente endelig dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD’et fra den tilbudsgiver, som By & Havn har til hensigt at tildele Kontrakten, inden tildelingen foretages. By & Havn har konkret besluttet at indhente dokumentationen fra samtlige prækvalificerede ansøgere efter prækvalifikationsbeslutningen er sendt ud, idet By & Havn har et presserende behov for at kunne indgå Kontrakten direkte efter udløbet af standstill-perioden. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de ovenfor nævnte udelukkelsesgrunde, vil By & Havn indhente følgende dokumentation: Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer. Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge): i) Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder, ii) Erklæringer under ed, iii) Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret. Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før ansøgningsfristen. Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de angivne krav til egnethed, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge: i) Årsregnskab(er) eller tilsvarende dokumentation med angivelse af i) tilbudsgivers nettoomsætning i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber, ii) tilbudsgivers egenkapital i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber og iii) tilbudsgivers soliditetsgrad i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber. Hvis der ikke kræves aflæggelse af årsregnskaber iht. loven i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller hvis tilbudsgivers årsregnskab ikke indeholder de påkrævede oplysninger, vil By & Havn acceptere en erklæring fra tilbudsgivers eksterne revisor som tilsvarende dokumentation. ii) Kontaktoplysninger til kontaktperson(-er) hos de kunder, som tilbudsgiver har oplyst som referencer, hvis disse oplysninger ikke allerede fremgår af referencerne. Hvis ovenstående oplysninger er tilgængelige for By & Havn via adgang til en national database eller lignende, er tilbudsgiver ikke forpligtet til at indsende den pågældende dokumentation til By & Havn. I så fald bedes tilbudsgiver i stedet oplyse By & Havn om, hvor de kan finde oplysningerne. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.1, skal dokumentation i forhold til både udelukkelsesgrunde og egnethed fremlægges for hver af deltagerne i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.1, skal dokumentation for udelukkelsesgrunde samt relevant dokumentation for egnethed tillige vedlægges for støtteenheden eller støtteenhederne. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 833/2014, som ændret ved EU-forordning 576/2022 og EU-forordning 1214/2023, herunder forbuddet i art. 5k, stk. 1 mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mv. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver er omfattet af forbuddet i art. 5k, stk. 1. På baggrund af ovenstående, skal tilbudsgiver udfylde og underskrive skabelon for egen-erklæring vedr. russisk ejerskab, der er vedlagt som Bilag IV til udbudsbetingelserne. Den udfyldte skabelon i Bilag IV skal fremlægges sammen med den øvrige dokumentation. By & Havn er berettiget til at kræve dokumentation for ansøgeres og tilbudsgiveres og eventuelle underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Ansøgers/tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive ansøgning/tilbud er By & Havn uvedkommende. By & Havn yder således ikke vederlag for deltagelse i udbudsproceduren.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af it-drift
Beskrivelse : By & Havn ønsker at indgå en kontrakt med én leverandør vedrørende den fremtidige drift, vedligehold og support af By & Havns it-miljø. By & Havn har i dag ca. 160 brugere og ca. 40 it-systemer. En del af it-systemerne leveres fra By & Havns egen it-funktion i et samarbejde med en ekstern leverandør, mens andre leveres som Software as a Service løsninger fra eksterne leverandører. By & Havn har i dag egne datacenterfaciliteter og ønsker i den fremtidige kontrakt at lade store dele af den grundlæggende it-infrastruktur overgå til en it-serviceleverandør. By & Havn ønsker en leverandør der kan samarbejde fleksibelt med By & Havns it-funktion om den samlede tilvejebringelse af it-services, da denne fortsat vil have det primære ansvar for support af brugere og slutbrugerenheder. By & Havn ønsker med kontrakten at understøtte høj leverancesikkerhed og robusthed, bl.a. for at understøtte By & Havns kritiske systemer for etablering af Lynetteholmen. Med Kontrakten ønskes ligeledes en it-serviceleverandør, der kan understøtte et fokus på sikring af et højt niveau af informationssikkerhed. Kontrakten omfatter således ydelser vedr. drift, vedligehold og support indenfor følgende områder: i) Datacenterfaciliteter med it-infrastruktur, ii) Applikationer, databaser og middleware, herunder SaaS løsninger, iii) Netværk WAN, LAN og WLAN, iv) By & Havns virtualiseringsmiljøer og virtuelle servere samt v) Service desk. By & Havn har valgt at udbyde én samlet kontrakt i stedet for at opdele kontrakten i delaftaler, da By & Havn anser dette som den mest hensigtsmæssige løsning bl.a. af hensyn til i) at minimere grænsefladeproblematikker og ii) mindske ressourceforbruget forbundet med kontraktstyringen. De udbudte delelementer i kontrakten udgør en samlet it-infrastruktur, der tilsammen leverer den funktionalitet, sikkerhed og performance, som vil være afgørende for By & Havns brugere i deres daglige arbejde. Tilgængeligheden af By & Havns kritiske systemer vil blive målt på tværs af delelementer i infrastrukturen, ligesom support vil blive ydet end-to-end, hvorfor en teknisk opdeling af kontrakten ikke vil være hensigtsmæssig for By & Havn. Kontrakten med den vindende tilbudsgiver vil blive indgået på de vilkår og betingelser, der fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt med bilag. Kontrakten er baseret med D17 version 5.0 med de ændringer eller tilføjelser, der fremgår kontrakten. For en nærmere beskrivelse af kontrakten og de udbudte ydelser henviser By & Havn til det samlede udbudsmateriale angivet i udbudsbetingelsernes afsnit 2.
Intern identifikator : 2024/8
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72300000   Datatjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder optioner på Security Operations Center samt service desk. For en uddybende beskrivelse af optionerne henvises til bilag 3 og 4 til kontrakten.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : By & Havn er berettiget til at forlænge kontraktens varighed 2 gange af 12 måneder ad gangen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 17 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : By & Havn vil udelukke ansøger fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a-136, og/eller en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. By & Havn skal i medfør af udbudslovens § 151, stk. 1, indhente endelig dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD’et fra den tilbudsgiver, som By & Havn har til hensigt at tildele Kontrakten, inden tildelingen foretages. By & Havn har konkret besluttet at indhente dokumentationen fra samtlige prækvalificerede ansøgere efter prækvalifikationsbeslutningen er sendt ud, idet By & Havn har et presserende behov for at kunne indgå Kontrakten direkte efter udløbet af standstill-perioden. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de ovenfor nævnte udelukkelsesgrunde, vil By & Havn indhente følgende dokumentation: Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer. Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge): i) Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder, ii) Erklæringer under ed, iii) Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret. Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før ansøgningsfristen. Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de angivne krav til egnethed, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge: i) Årsregnskab(er) eller tilsvarende dokumentation med angivelse af i) tilbudsgivers nettoomsætning i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber, ii) tilbudsgivers egenkapital i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber og iii) tilbudsgivers soliditetsgrad i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber. Hvis der ikke kræves aflæggelse af årsregnskaber iht. loven i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, eller hvis tilbudsgivers årsregnskab ikke indeholder de påkrævede oplysninger, vil By & Havn acceptere en erklæring fra tilbudsgivers eksterne revisor som tilsvarende dokumentation. ii) Kontaktoplysninger til kontaktperson(-er) hos de kunder, som tilbudsgiver har oplyst som referencer, hvis disse oplysninger ikke allerede fremgår af referencerne. Hvis ovenstående oplysninger er tilgængelige for By & Havn via adgang til en national database eller lignende, er tilbudsgiver ikke forpligtet til at indsende den pågældende dokumentation til By & Havn. I så fald bedes tilbudsgiver i stedet oplyse By & Havn om, hvor de kan finde oplysningerne. Består tilbudsgiver af en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.1, skal dokumentation i forhold til både udelukkelsesgrunde og egnethed fremlægges for hver af deltagerne i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.1, skal dokumentation for udelukkelsesgrunde samt relevant dokumentation for egnethed tillige vedlægges for støtteenheden eller støtteenhederne. I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 833/2014, som ændret ved EU-forordning 576/2022 og EU-forordning 1214/2023, herunder forbuddet i art. 5k, stk. 1 mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland mv. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver er omfattet af forbuddet i art. 5k, stk. 1. På baggrund af ovenstående, skal tilbudsgiver udfylde og underskrive skabelon for egen-erklæring vedr. russisk ejerskab, der er vedlagt som Bilag IV til udbudsbetingelserne. Den udfyldte skabelon i Bilag IV skal fremlægges sammen med den øvrige dokumentation. By & Havn er berettiget til at kræve dokumentation for ansøgeres og tilbudsgiveres og eventuelle underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Ansøgers/tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive ansøgning/tilbud er By & Havn uvedkommende. By & Havn yder således ikke vederlag for deltagelse i udbudsproceduren.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Nettoomsætning
Beskrivelse : By & Havn stiller følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: En nettoomsætning på minimum DKK 25 mio. i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre senest afsluttede og reviderede årsregnskaber. Oplysningerne om ansøgers nettoomsætning udfyldes i ESPD del IV, afsnit B, i feltet ”Samlet årsomsætning”. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, og/eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, er det ansøgers og enhedernes samlede formåen, der skal opfylde kravene til egnethed.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : By & Havn stiller følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: En egenkapital på minimum DKK 8 mio. i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre senest afsluttede og reviderede årsregnskaber. Oplysningerne om ansøgers egenkapital udfyldes i ESPD del IV, afsnit B, i feltet ”Finansielle nøgletal”. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, og/eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, er det ansøgers og enhedernes samlede formåen, der skal opfylde kravene til egnethed.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : By & Havn stiller følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: En soliditetsgrad på minimum 20 % i hvert af de på ansøgningstidspunktet tre senest afsluttede og reviderede årsregnskaber. Oplysningerne om ansøgers soliditetsgrad udfyldes i ESPD del IV, afsnit B, i feltet ”Finansielle nøgletal”. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, og/eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, er det ansøgers og enhedernes samlede formåen, der skal opfylde kravene til egnethed.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD’ets del IV, afsnit C, (Feltet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”) angive sine væsentligste referencer (maksimalt 3 stk.) vedrørende udførelse af relevante it-drift services, der er igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningstidspunktet. Ved ”udførelse af relevante it-drift services” forstås udførelse af ydelser vedr. drift, vedligehold og support indenfor følgende områder: i) Datacenterfaciliteter med it-infrastruktur, ii) Applikationer, databaser og middleware, herunder SaaS-løsninger, iii) Netværk WAN, LAN og WLAN, iv) Kundens virtualiseringsmiljøer og virtuelle servere og v) Service desk. Ansøger bedes for hver reference oplyse følgende: 1. Modtager af ydelsen (navn og kontaktperson). 2. Kort beskrivelse af referencen, herunder hvordan referencen er relevant ift. de af By & Havn fastsatte krav jf. nedenfor. 3. Ansøgerens rolle ved leveringen af ydelsen. 4. Udførelsesperiode (måned og årstal). 5. Kontraktform og kontraktsum ekskl. moms. Udvælgelsen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.4, sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse af referencerne. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt – dog må hver reference maksimalt fylde 2 A4-side. Ansøger kan med fordel påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt relevant i forhold til den udbudte Kontrakts genstand. By & Havn stiller følgende minimumskrav til ansøgers referencer: Ansøgers referencer vedrører tilsammen alle områderne indenfor ”udførelse af relevante it-drift services”, jf. ovenfor, med en samlet værdi på minimum DKK 5 mio. ekskl. moms. Minimumskravet kan være opfyldt ved samme reference eller ved flere referencer tilsammen. Ansøger kan, som alternativ til at skrive referencerne i ESPD’ets Del IV afsnit C, vedlægge sine referencer som bilag til ansøgningen. Hvis dette vælges, bør der henvises til bilaget i ESPD’et. Det er vigtigt, at ansøger oplyser sine referencer, idet referencerne skal godtgøre, at ansøger opfylder det teknisk/faglige egnethedskrav, og idet By & Havn foretager udvælgelsen af ansøgerne på baggrund af de vedlagte referencer. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, og/eller hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, er det ansøger og enhedernes samlede formåen, der skal opfylde kravene til egnethed. Hvis færre end 4 ansøgere opfylder de fastsatte egnethedskrav og ikke er omfattet af de anførte udelukkelsesgrundene, vil By & Havn alene prækvalificere disse. Er der flere end 4 ansøgere, som opfylder By & Havns krav til udelukkelse og egnethed, vil By & Havn udvælge de 4 ansøgere, der efter By & Havns vurdering er bedst egnede til at udføre Kontrakten på baggrund af kriteriet: De mest relevante referencer. Ved bedømmelsen vil By & Havn foretage en samlet vurdering af ansøgerens referencer, hvor By & Havn vil lægge vægt på relevansen af hver enkelt reference i forhold til de udbudte ydelser beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 1.2. Det vil i By & Havns bedømmelse af referencerne blive vægtet særligt positivt: - At de enkelte referencer selvstændigt afspejler erfaring med alle områderne indenfor ”udførelse af relevante it-drift services”, jf. ovenfor. - At referencerne afspejler erfaring med en eller flere områder indenfor "udførelse af relevante it-drift services", jf. ovenfor, for en virksomhed eller offentlig myndighed med 150-250 brugere. Jo flere områder, desto bedre vurderes det. - At referencerne afspejler erfaring med transition af it-miljøer fra andre it-serviceleverandører og/eller interne driftsfunktioner. Udvælgelsen af de 4 bedst egnede ansøgere vil alene ske på baggrund af de referencer, som ansøger enten har skrevet i ESPD’et eller har vedlagt som bilag til ESPD’et, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.3.3. Fremlægger ansøger flere end 3 referencer, vil By & Havn alene tillægge de 3 første referencer vægt i udvælgelsen. Dette gælder også, hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører og/eller hvis ansøger har baseret sin ansøgning på en eller flere andre enheders tekniske og faglige formåen. Ansøgere, som By & Havn udvælger til at deltage i udbuddet, vil modtage en opfordring til at afgive tilbud via Udbudssystemet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Pris” vil ske på baggrund af den automatiske beregnede evalueringspris i det udfyldte Bilag 6.1. For en nærmere beskrivelse af evalueringsmetoden henvises til Bilag VII til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Løsningen
Beskrivelse : Underkriteriet ”Løsningen” vil blive vurderet på baggrund af følgende delkriterier: - Løsningens robusthed (30%) - Serviceydelser forbundet med drift, vedligehold og support (Procesmodenhed) (40%) - Sikkerhed (30%) Der henvises i øvrigt til Bilag VII til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Transition
Beskrivelse : Underkriteriet ”Transition” vil blive vurderet på baggrund af følgende delkriterier: - Transitionsplan (70%) - Kompetencer til transition (30%) For en nærmere beskrivelse af evalueringsmetoden henvises til Bilag VII til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 05/07/2024   21:59:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten indeholder en arbejdsklausul og krav til Code of Conduct. Der henvises derudover til Kontrakten, inkl. bilag.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: i) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, ii) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen, iii) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4, iv) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Organisation, der behandler tilbud : Udviklingsselskabet By & Havn I/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Registreringsnummer : 30823702
Postadresse : Nordre Toldbod 7    
By : København K
Postnummer : 1259
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Økonomi, HR og IT
E-mail : kga@byoghavn.dk
Telefon : 33769800
Internetadresse : https://byoghavn.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a4b7e01d-8a27-40b3-8acd-48f85f5f2460   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/06/2024   21:57:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/06/2024   21:57:25 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 338204-2024
EUT-S-nummer : 110/2024
Offentliggørelsesdato : 07/06/2024

Send til en kollega

0.047