23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Hovedstaden

Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte


Region Hovedstaden

339954-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Beskyttelsestøj (kitler og slag) – Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte
OJ S 111/2024 10/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af beskyttelseskitler for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark til beredskabslagre. Der udbydes beskyttelseskitler, fordelt på 4 delaftaler. For delaftale 1 og 2 indgår en initiallevering. For Region Hovedstaden gælder i tillæg indkøb på delaftale 1 og 2 til EU-nødlager. Det samlede maksimum køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 49.494.120 stk. Det samlede anslåede køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 24.747.060 stk.
Identifikator for proceduren : 09cabbcb-3cfd-481b-addf-b028c3a98179
Intern identifikator : 24027587
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18410000   Beklædningsartikler til specielle formål, 33199000   Beklædning til medicinsk personale, 35113400   Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning, 35113410   Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Alle tal angivet i bekendtgørelsen er for mængder. Det samlede maksimum køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 49.494.120 stk. Det samlede anslåede køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 24.747.060 stk. Udelukkelsesgrunden vedr. aktører i skattely, jf. udbudslovens § 134 a, finder anvendelse i dette udbud. Ifølge Europa Rådets forordning 2022/576 af 8. april 2022, er der forbud mod, at offentlige myndigheder tildeler kontrakter om indkøb omfattet af udbudsloven over tærskelværdierne for følgende økonomiske aktører: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland b) juridiske personer, enheder eller organer, hvor mere end 50 % er direkte eller indirekte ejet af aktører, der er nævnt under a) c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som nævnt under a) eller b).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1: Beskyttelseskittel, væskeafvisende, usteril, med manchet, L & XL
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskittel, væskeafvisende, usteril, med manchet og i forskellige størrelser (L & XL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der indgår en initiallevering for denne delaftale. For Region Hovedstaden gælder i tillæg et eventuelt indkøb til EU nødlager på delaftale 1. Maksimum køb på delaftale 1 er 26.895.360 stk.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18410000   Beklædningsartikler til specielle formål, 33199000   Beklædning til medicinsk personale, 35113400   Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning, 35113410   Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
Mængde : 13 447 680  
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se bekendtgørelsens pkt. 2.1
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: om 3-4 år.
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-støtteprogram : EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået værdi i stk. 13.447.680 / Maksimale værdi i stk. 26.895.360 Delaftalen inkluderer Initiallevering, som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Henviser til pkt. 14 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Henviser til pkt. 14 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 05/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 12/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 12/08/2024   22:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Det vil ikke være muligt at deltage i åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der gøres opmærksom på følgende punkter i Udbudsbilag 5, Udkast til kontrakt: Pkt. 3. Kontraktens omfang Pkt. 4.2 Produktspecifikationer, gældende standarder, normer og mærkningsregler Pkt. 4.4 Ændringer i sortiment/substituerende produkter Pkt. 6 Levering Pkt. 14.5 Bod
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Beskyttelseskittel, væsketæt, usteril, med manchet, L & XL
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskittel, væsketæt, usteril, med manchet og i forskellige størrelser (L & XL) for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der indgår en initiallevering for denne delaftale. For Region Hovedstaden gælder i tillæg et eventuelt indkøb til EU nødlager på delaftale 2. Maksimum køb på delaftale 2 er 21.000.760 stk.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18410000   Beklædningsartikler til specielle formål, 33199000   Beklædning til medicinsk personale, 35113400   Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning, 35113410   Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
Mængde : 10 500 380  
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se bekendtgørelsens pkt. 2.1
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: om 3-4 år.
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-støtteprogram : EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået værdi i stk. 10.500.380 / Maksimale værdi i stk. 21.000.760 Delaftalen inkluderer Initiallevering, som beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 4.1
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Henviser til pkt. 14 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Henviser til pkt. 14 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 05/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 12/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 12/08/2024   22:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Det vil ikke være muligt at deltage i åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der gøres opmærksom på følgende punkter i Udbudsbilag 5, Udkast til kontrakt: Pkt. 3. Kontraktens omfang Pkt. 4.2 Produktspecifikationer, gældende standarder, normer og mærkningsregler Pkt. 4.4 Ændringer i sortiment/substituerende produkter Pkt. 6 Levering Pkt. 14.5 Bod
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3, Beskyttelseskittel, væskeafvisende, usteril, med manchet, XXL
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskittel, væskeafvisende, usteril, med manchet og størrelse XXL for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 3 er 995.920 stk.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18410000   Beklædningsartikler til specielle formål, 33199000   Beklædning til medicinsk personale, 35113400   Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning, 35113410   Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
Mængde : 497 960  
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se bekendtgørelsens pkt. 2.1
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: om 3-4 år.
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-støtteprogram : EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået værdi i stk. 497.960 / Maksimale værdi i stk. 995.920
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Henviser til pkt. 14 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Henviser til pkt. 14 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 05/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 12/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 12/08/2024   22:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Det vil ikke være muligt at deltage i åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der gøres opmærksom på følgende punkter i Udbudsbilag 5, Udkast til kontrakt: Pkt. 3. Kontraktens omfang Pkt. 4.2 Produktspecifikationer, gældende standarder, normer og mærkningsregler Pkt. 4.4 Ændringer i sortiment/substituerende produkter Pkt. 6 Levering Pkt. 14.5 Bod
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud : Region Hovedstaden
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 4, Beskyttelseskittel, væsketæt, usteril, med manchet, XXL
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb af Beskyttelseskittel, væsketæt, usteril, med manchet og størrelse XXL for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Maksimum køb på delaftale 4 er 602.080 stk.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35113450   Beskyttelsestøj (kitler og slag)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18410000   Beklædningsartikler til specielle formål, 33199000   Beklædning til medicinsk personale, 35113400   Beskyttelses- og sikkerhedsbeklædning, 35113410   Beklædning til biologisk eller kemisk beskyttelse
Mængde : 301 040  
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Se bekendtgørelsens pkt. 2.1
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Beskrivelse : Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: om 3-4 år.
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Oplysninger om EU-midler
EU-støtteprogram : EU-civilbeskyttelsesmekanismen (rescEU)
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Anslået værdi i stk. 301.040 / Maksimale værdi i stk. 602.080
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Henviser til pkt. 14 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse : Henviser til pkt. 14 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 05/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 12/08/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 12/08/2024   22:00:00 (UTC)
Yderligere oplysninger : Det vil ikke være muligt at deltage i åbningen.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der gøres opmærksom på følgende punkter i Udbudsbilag 5, Udkast til kontrakt: Pkt. 3. Kontraktens omfang Pkt. 4.2 Produktspecifikationer, gældende standarder, normer og mærkningsregler Pkt. 4.4 Ændringer i sortiment/substituerende produkter Pkt. 6 Levering Pkt. 14.5 Bod
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Offentligt udbud (rammeaftale): 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Hovedstaden
Organisation, der behandler tilbud : Region Hovedstaden
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Helle Andersen
Telefon : +45 2310 8069
Internetadresse : https://www.regionh.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
Registreringsnummer : xxx
By : xxx
Postnummer : 1234
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : xx@xx.xx
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : 70155000
Internetadresse : http://www.regionsjaelland.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Postadresse : Niels Bohrs vej 30    
By : Aalborg
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : region@rn.dk
Telefon : 97648000
Internetadresse : https://rn.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : 78410000
Internetadresse : https://rm.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
E-mail : kontakt@rsyd.dk
Telefon : 76631000
Internetadresse : https://regionsyddanmark.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f6c6eae9-ebbd-4f42-8335-5219964580d7   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/06/2024   10:39:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/06/2024   12:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 339954-2024
EUT-S-nummer : 111/2024
Offentliggørelsesdato : 10/06/2024

Send til en kollega

0.063