23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Servicering samt levering af netværksudstyr til Aarhus Universitet


Aarhus Universitet

342549-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Servicering samt levering af netværksudstyr til Aarhus Universitet
OJ S 112/2024 11/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Servicering samt levering af netværksudstyr til Aarhus Universitet
Beskrivelse : Ordregiver udbyder en aftale vedrørende servicering og levering af netværksudstyr. For så vidt angår serviceringen indebærer dette levering af erstatningsudstyr, samt muligheden for at trække på et fagligt stærkt og erfarent beredskab af konsulenter. Ordregivers netværksteam består af medarbejdere med et højt fagligt og teknisk niveau, hvorfor det er Ordregivers ønske at indgå en aftale med en Leverandør, der kan tilbyde et beredskab af konsulenter, som kan give Ordregivers interne netværksfolk sparring i den daglige problemløsning, ligesom de skal kunne rykke ud i situationer, hvor der er behov for akut fejlretning af netværket. Aftalen vedrører herudover køb og levering af et begrænset sortiment af nyt netværksudstyr, herunder switche og adgangspunkter, som skal kunne indgå i Ordregivers samlede IT-landskab. Det overordnede formål med aftalen er dermed, at finde en Leverandør som kan hjælpe Ordregiver med at opnå et velfungerende netværk. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at: Have højest mulig kvalitet i de ydelser og varer som tilbydes, Kunne tilbyde en attraktiv pris, Kunne tilbyde et setup, som sikrer et nærværende samarbejde med Ordregivers interne netværksteam, samt demonstrerer forståelse for Ordregiver som kunde, herunder dennes it-miljø. Aftalen indgås med 1 Leverandør. Aftalen kan anvendes af Ordregiver, som har ret men ikke pligt til at anvende Aftalen. Levering skal kunne ske på Ordregivers adresse i Danmark.
Identifikator for proceduren : 8fd8b4f8-71d9-4940-b3d6-ca2abad51cce
Tidligere bekendtgørelse : 2595ab45-de79-4fc6-9827-33a203605101-01
Intern identifikator : 2023-0591327
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15/12/2015), hvilket betyder, at alle interesserede Tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud i tilknytning til nærværende udbud. Det skal understreges, at Tilbudsgiver og Ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud som blandt andet angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr, 32420000   Netudstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Levering skal kunne ske til samtlige af Ordregivers adresser i Danmark. Levering af erstatningsudstyr vil dog primært skulle ske til følgende adresser, efter nærmere aftale med Ordregiver: Universitetsbyen 81 Aarhus C, Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde, Blichers allé 20 8830 Tjele og Tuborgvej 164, 2400 København NV.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 52 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Delaftaler – ”Opdel eller forklar princippet”: - Idet det er Ordregivers vurdering, at en opdeling af aftalen i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende aftale ikke opdelt i delaftaler. "Køb grønt eller forklar"- princip: - I nærværende udbud har Ordregiver vurderet, at der ikke stilles krav til miljø og klima. ESPD og "Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde": Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’et i Ethics i henhold til de efterspurgte oplysninger i Udbudsbetingelsers afsnit 2.3. A. Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. De valgte frivillige udelukkelsesgrunde: - Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 – Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive Rammeaftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel - Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 - Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemhørende. Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Dokumentation: Før tildeling af kontrakten vil Ordregiver kræve, at Tilbudsgiveren som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, i henhold til Udbudslovens § 148. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i Udbudslovens § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Ordregiver kan anmode Tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af Udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, når 1) Ordregiver kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Nedenstående dokumentation skal fremsendes, hvis ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Tilbudsgivers personlige forhold - Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere • Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis relevant) - Formular C – Konsortieerklæring • Tro og love-erklæring ang. Rusland -Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Ordregiver opfordrer dog Tilbudsgiver til at vedlægge en serviceattest til tilbuddet, såfremt Tilbudsgiver er i besiddelse af en gældende serviceattest, da det vil fremskønne processen. Hvis Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må Serviceattesten maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af serviceattesten vil normalt tage mellem 2-4 uger, afhængig af hvor hurtigt dokumentationen kan rekvireres af Erhvervsstyrelsen. Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger der er afgivet i ESPDét. Konsortieerklæring: I forbindelse med evt. Kontraktindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæring, jf. Formular C – Konsortieerklæring.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Servicering samt levering af netværksudstyr til Aarhus Universitet
Beskrivelse : Ordregiver udbyder en aftale vedrørende servicering og levering af netværksudstyr. For så vidt angår serviceringen indebærer dette levering af erstatningsudstyr, samt muligheden for at trække på et fagligt stærkt og erfarent beredskab af konsulenter. Ordregivers netværksteam består af medarbejdere med et højt fagligt og teknisk niveau, hvorfor det er Ordregivers ønske at indgå en aftale med en Leverandør, der kan tilbyde et beredskab af konsulenter, som kan give Ordregivers interne netværksfolk sparring i den daglige problemløsning, ligesom de skal kunne rykke ud i situationer, hvor der er behov for akut fejlretning af netværket. Aftalen vedrører herudover køb og levering af et begrænset sortiment af nyt netværksudstyr, herunder switche og adgangspunkter, som skal kunne indgå i Ordregivers samlede IT-landskab. Det overordnede formål med aftalen er dermed, at finde en Leverandør som kan hjælpe Ordregiver med at opnå et velfungerende netværk. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at: Have højest mulig kvalitet i de ydelser og varer som tilbydes, Kunne tilbyde en attraktiv pris, Kunne tilbyde et setup, som sikrer et nærværende samarbejde med Ordregivers interne netværksteam, samt demonstrerer forståelse for Ordregiver som kunde, herunder dennes it-miljø. Aftalen indgås med 1 Leverandør. Aftalen kan anvendes af Ordregiver, som har ret men ikke pligt til at anvende Aftalen. Levering skal kunne ske på Ordregivers adresse i Danmark.
Intern identifikator : 2023-0591327
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr, 32420000   Netudstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Levering skal kunne ske til samtlige af Ordregivers adresser i Danmark. Levering af erstatningsudstyr vil dog primært skulle ske til følgende adresser, efter nærmere aftale med Ordregiver: Universitetsbyen 81 Aarhus C, Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde, Blichers allé 20 8830 Tjele og Tuborgvej 164, 2400 København NV.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 52 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Delaftaler – ”Opdel eller forklar princippet”: - Idet det er Ordregivers vurdering, at en opdeling af aftalen i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende aftale ikke opdelt i delaftaler. "Køb grønt eller forklar"- princip: - I nærværende udbud har Ordregiver vurderet, at der ikke stilles krav til miljø og klima. ESPD og "Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde": Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’et i Ethics i henhold til de efterspurgte oplysninger i Udbudsbetingelsers afsnit 2.3. A. Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. De valgte frivillige udelukkelsesgrunde: - Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 – Ordregiveren kan påvise, at Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive Rammeaftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel - Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 - Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemhørende. Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. Dokumentation: Før tildeling af kontrakten vil Ordregiver kræve, at Tilbudsgiveren som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, i henhold til Udbudslovens § 148. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i Udbudslovens § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Ordregiver kan anmode Tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af Udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, når 1) Ordregiver kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. Nedenstående dokumentation skal fremsendes, hvis ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Tilbudsgivers personlige forhold - Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere • Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis relevant) - Formular C – Konsortieerklæring • Tro og love-erklæring ang. Rusland -Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Ordregiver opfordrer dog Tilbudsgiver til at vedlægge en serviceattest til tilbuddet, såfremt Tilbudsgiver er i besiddelse af en gældende serviceattest, da det vil fremskønne processen. Hvis Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må Serviceattesten maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af serviceattesten vil normalt tage mellem 2-4 uger, afhængig af hvor hurtigt dokumentationen kan rekvireres af Erhvervsstyrelsen. Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger der er afgivet i ESPDét. Konsortieerklæring: I forbindelse med evt. Kontraktindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæring, jf. Formular C – Konsortieerklæring.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Pris” er baseret på den ”samlet vægtet evalueringspris”, jf. Bilag 2 - Tilbudslisten samt afsnit 4.2 i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ordregiver vil i vurderingen af ”Kvalitet” lægge vægt på følgende delkriterier: Beredskab (Ønske nr. 1.2, 1.3 og 1.5), Serviceniveau (Ønske nr. 2.2), Asset Management (Ønske nr. 3.2.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9), Software (Ønske nr. 4.1). Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”Kvalitet” lægge vægt på opfyldelsesgraden af delkriterierne, samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet opfylder de forventninger, som er beskrevet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen; 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185,stk. 2, 2. pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Aarhus Universitet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Aarhus Universitet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lisette Gerlach
E-mail : ldg@au.dk
Telefon : 93522862
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d5639ecd-2be5-4046-b9f9-1d1140ad6866   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 10/06/2024   09:29:32 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 10/06/2024   12:53:25 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 342549-2024
EUT-S-nummer : 112/2024
Offentliggørelsesdato : 11/06/2024

Send til en kollega

0.031