23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Koncernfælles indkøbsaftale på ArcGIS-licenser


Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

349266-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende) – Koncernfælles indkøbsaftale på ArcGIS-licenser
OJ S 114/2024 13/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
1.1.
Køber
Officielt navn : Energistyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Meteorologiske Institut
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Koncernfælles indkøbsaftale på ArcGIS-licenser
Beskrivelse : Klima-, Energi og Forsyningsministeriet agter, at indkøbe og forny ministeriets Esri - ArcGIS licenser.
Identifikator for proceduren : d696792d-c80d-464d-87f1-ffd684404502
Intern identifikator : 8010 - 4242
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38221000   Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Koncernfælles indkøbsaftale på ArcGIS-licenser
Beskrivelse : Klima-, Energi og Forsyningsministeriet agter, at indkøbe og forny ministeriets Esri - ArcGIS licenser.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38221000   Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende)
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 36   Måneder
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens § 7, stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 708 610,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Kontrakten tildeles ved udbud med forhandling uden forudgående interesse til Geoinfo A/S. Baggrunden for den direkte tildeling findes i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 (manglende konkurrence af tekniske årsager) og § 80, stk. 3, nr. 3 (beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder). Det er desuden Ordregivers vurdering, at der ikke findes et rimeligt alternativ eller erstatning, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene, hvorfor udbudslovens § 80, stk. 4 også er opfyldt. Som leverandør til Multinational Geospatial CoProduction Program er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) forpligtiget til at anvende gældende NATO-standarder, hvilket betyder at kun softwareproduktet ArcGIS fra virksomheden ESRI kan finde anvendelse. Geoinfo A/S er af ESRI tildelt en eksklusiv rettighed til at forhandle ArcGIS-licenser i Danmark, hvorfor denne del af købet kan tildeles direkte jf. § 80, stk. 3, nr. 3. Øvrige ydelser, som tildeles i henhold til nærværende bekendtgørelse, tildeles på baggrund af § 80, stk. 3, nr. 2. KEFM har over årene investeret i en stor portefølje af fagapplikationer og scripts og tilhørende processer baseret på brugen af ArcGIS-licenser. Det er således Ordregivers vurdering, at der ikke pt. findes alternativer til de ArcGIS-licenser, som Geoinfo leverer, der lever op til den funktionalitet, kvalitet og support fra en kontraktuelt bundet leveranceorganisation, som Ordregiver stiller på de geospatiale forretningsområder, samt at en overgang til anden software vil medføre unødigt komplicerede interne processer samt uforholdsmæssigt høje investeringskrav til omprogrammering og nyudvikling.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Geoinfo A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Aftale om indkøb af ArcGIS licenser
Organisation, der undertegner kontrakten : Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Registreringsnummer : 37284114
Postadresse : Sankt Kjelds Plads 11    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Kristiansen
E-mail : stkri@sdfe.dk
Telefon : 72545986
Internetadresse : https://sdfi.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Energistyrelsen
Registreringsnummer : 59778714
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Kristiansen
E-mail : stkri@sdfi.dk
Telefon : 72545986
Internetadresse : https://ens.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Geoinfo A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 15524286
Afdeling : Geoinfo A/S
Postadresse : Stationsparken 37    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 39965900
Internetadresse : https://www.geoinfo.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Danmarks Meteorologiske Institut
Registreringsnummer : 18159104
Afdeling : Energistyrelsen
Postadresse : Sankt Kjelds Plads 11    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stine Kristiansen
E-mail : stkri@sdfi.dk
Telefon : 72545986
Internetadresse : https://www.dmi.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ab6e8831-5949-40da-83a9-96aaae8cd275   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/06/2024   14:24:01 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/06/2024   14:30:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 349266-2024
EUT-S-nummer : 114/2024
Offentliggørelsesdato : 13/06/2024

Send til en kollega

0.047