23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Glostrup Kommune

Udbud af sikringsydelser til Glostrup Kommune


Glostrup Kommune

349353-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed – Udbud af sikringsydelser til Glostrup Kommune
OJ S 114/2024 13/06/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Glostrup Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af sikringsydelser til Glostrup Kommune
Beskrivelse : Glostrup Kommune udbyder forskellige sikringsydelser i form af opkobling af Glostrup Kommunes AIA-anlæg til central kontrolcentral, døgnovervågning, vagtudkald samt varetagelse af vagttelefon. Derudover en fast rådhusvagt med arbejdsplads på Glostrup Rådhus i de anførte tidsrum svarende til ca. 32 timer om ugen. Hertil beslægtede ydelser i form af afrapportering af alarmkald, løbende rådgivning af kommunen i forhold til sikringsstrategi og -niveau og levering af hardware i form af overfaldsalarmer og efter behov anråb og videoovervågning samt mobile anlæg.
Identifikator for proceduren : fe20a899-1ecf-4ac1-8942-e1d02796fb65
Intern identifikator : Sikringsydelser til Glostrup Kommune
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i to faser
Hovedpunkterne i proceduren : Offentligt udbud med mulighed for forhandling. I det omfang, at ordregiver vælger ikke at antage det indledende tilbud, vil ordregiver iværksætte en forhandlingsrunde med samtlige tilbudsgivere, der har afleveret indledende tilbud. Forhandlingerne forventes gennemført som individuelle, mundtlige forhandlinger, hvorefter ordregiver vil anmode tilbudsgiverne om at aflevere endeligt tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32323500   Videoovervågningssystem, 32333200   Videokameraer, 79710000   Sikkerhedstjenester, 79711000   Alarm-overvågningstjenester, 79713000   Vagttjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Glostrup Kommunes geografiske område
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbuddet gennemføres i udbudssystemet ETHICS. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet ETHICS. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS. Der kan stilles skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelserne, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”. Ordregiver kan, indenfor rammerne af de gældende udbudsregler, ændre i materialet. Ændringer i materialet vil blive meddelt via udbudssystemet ETHICS. Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget i nyeste version. Tilbudsgiver bør derfor løbende holde sig orienteret om ændringer i udbudssystemet. Tilbudsgiver bærer risikoen for, at tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og det samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold, eller væsentlige uklarheder i tilbuddet, påhviler udelukkende Tilbudsgiver. På Ordregivers opfordring og med en af Ordregives fastsat rimelig frist, skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i Ansøgningsblanketten. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation. Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, kan dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: - Skatteforvaltningen - ATP - Politiet (Kriminalregistret) Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten bestilles hos Virk. Serviceattesten må maksimalt være seks 6 måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Verifikation af afgivne oplysninger i Ansøgningsblanketten – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: - Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede nettoomsætning og egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. - Der skal ikke afleveres dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.
Konkurs Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.
Korruption Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ved endelig dom, afsagt for højst 5 år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse
Tvangsakkord uden for konkurs Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.
Deltagelse i en kriminel organisation Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ved endelig dom, afsagt for højst 5 år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke har indgået aftale med henblik på konkurrencefordrejning.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke har tilsidesat gældende forpligtelser indenfor det miljø- social- eller arbejdsretlige område.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ved endelig dom, afsagt for højst 5 år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme
Svig Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ved endelig dom, afsagt for højst 5 år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig i form af f.eks. anvendelse eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ved endelig dom, afsagt for højst 5 år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel.
Insolvens Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke har tilsidesat gældende forpligtelser indenfor det miljø- social- eller arbejdsretlige område.
Aktiver, der administreres af en kurator Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke er etableret i et land, der er optaget på den gældende EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skatte-jurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke uretmæssig påvirket Ordregiver beslutningsproces.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke har tilsidesat gældende forpligtelser indenfor det miljø- social- eller arbejdsretlige område.
Betaling af socialsikringsbidrag Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, på 100.000 kr. eller derover.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiver er hjemhørende.
Betaling af skatter og afgifter Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld på til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, på 100.000 kr. eller derover.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Tilbudsgiver erklærer, at Tilbudsgiver ved endelig dom, afsagt for højst 5 år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse, er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger i forbindelse med terroraktivitet.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af sikringsydelser til Glostrup Kommune
Beskrivelse : Glostrup Kommune udbyder forskellige sikringsydelser i form af opkobling af Glostrup Kommunes AIA-anlæg til central kontrolcentral, døgnovervågning, vagtudkald samt varetagelse af vagttelefon. Derudover en fast rådhusvagt med arbejdsplads på Glostrup Rådhus i de anførte tidsrum svarende til ca. 32 timer om ugen. Hertil beslægtede ydelser i form af afrapportering af alarmkald, løbende rådgivning af kommunen i forhold til sikringsstrategi og -niveau og levering af hardware i form af overfaldsalarmer og efter behov anråb og videoovervågning samt mobile anlæg.
Intern identifikator : Sikringsydelser til Glostrup Kommune
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32323500   Videoovervågningssystem, 32333200   Videokameraer, 79710000   Sikkerhedstjenester, 79711000   Alarm-overvågningstjenester, 79713000   Vagttjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der findes en række optioner, disse er nærmere beskrevet i Udkast til Kontrakt, afsnit 2.9. Optionerne kan tilvælges og afbestilles løbende gennem kontraktperioden. Der er både tale om løbende og enkeltstående ydelser.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Glostrup Kommunes geografiske område
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Udbuddet gennemføres i udbudssystemet ETHICS. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet foregår i udbudssystemet ETHICS. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet ETHICS. Der kan stilles skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelserne, vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Tekniske spørgsmål omkring brugen af udbudssystemet ETHICS skal stilles til supporten: 70 22 70 07 eller ved at klikke på ikonet ”Kundeservice”. Ordregiver kan, indenfor rammerne af de gældende udbudsregler, ændre i materialet. Ændringer i materialet vil blive meddelt via udbudssystemet ETHICS. Tilbudsgiver er selv ansvarlig for, at alle ovennævnte dokumenter er modtaget i nyeste version. Tilbudsgiver bør derfor løbende holde sig orienteret om ændringer i udbudssystemet. Tilbudsgiver bærer risikoen for, at tilbud afgives i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og det samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold, eller væsentlige uklarheder i tilbuddet, påhviler udelukkende Tilbudsgiver. På Ordregivers opfordring og med en af Ordregives fastsat rimelig frist, skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i Ansøgningsblanketten. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation. Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, kan dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: - Skatteforvaltningen - ATP - Politiet (Kriminalregistret) Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten bestilles hos Virk. Serviceattesten må maksimalt være seks 6 måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Verifikation af afgivne oplysninger i Ansøgningsblanketten – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: - Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede nettoomsætning og egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. - Der skal ikke afleveres dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos kunderne.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Årsomsætning
Beskrivelse : MANGLER Tilbudsgiver erklærer på tro og love, at denne opfylder følgende krav: MANGLER At Tilbudsgivers årsomsætningen er på mindst [X DKK ] for hvert af de tre (3) anførte afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Godkendelse
Beskrivelse : Tilbudsgiver erklærer på tro og love, at denne opfylder følgende krav: At Tilbudsgiverens kontrolcentral er godkendt efter bestemmelserne i Lov om Vagtvirksomhed
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Godkendelse
Beskrivelse : Tilbudsgiver erklærer på tro og love, at denne opfylder følgende krav: At Tilbudsgivers Kontrolcentral har tilladelse til, at alarminformationer fra overfaldsalarmeringsanlæg indføres direkte til politiet, jf. § 9 i Lov om Vagtvirksomhed.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver erklærer på tro og love, at denne opfylder følgende krav: • Tilbudsgiver har minimum en reference, der vedrører en fast vagt, der er fast tilknyttet en lokation og som foretager runderinger, nødvendige handlinger ved overfaldstryk samt har kontakt til kunder/borgere, der ikke har sin faste gang på adressen. o Ovenstående referencekrav kan opfyldes ved en reference indeholdende begge ovennævnte ydelser eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe refe-rencerne samlet godtgør, at hver af de nævnte ydelser er udført for mindst én (1) kunde.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet evalueres på baggrund af en evalueringsteknisk sum. I det omfang, at ordregiver ikke vælger at antage det indledende tilbud, vægtes kriteriet med et spænd på 20 % - 40 %.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet består af to (2) delkriterier; 1) Vagtens handlinger 2) Afrapportering I det omfang, at ordregiver ikke vælger at antage det indledende tilbud, vægtes kriteriet med et spænd på 40 % - 60 %.
Vægtning (pointantal, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde
Beskrivelse : I det omfang, at ordregiver ikke vælger at antage det indledende tilbud, vægtes kriteriet med et spænd på 10 % - 20 %.
Vægtning (pointantal, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 15/08/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten indeholder sociale klausuler.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Glostrup Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Glostrup Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Glostrup Kommune
Registreringsnummer : 65120119
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tolstrup & Hvilsted
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : eeecf0d1-5f40-46d9-a536-b14a2ec2fa15   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/06/2024   06:19:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 12/06/2024   06:19:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 349353-2024
EUT-S-nummer : 114/2024
Offentliggørelsesdato : 13/06/2024

Send til en kollega

0.047