23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S

Varmemålere, fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark


FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S

350689-2024 - Resultater
Danmark – Måleudstyr – Varmemålere, fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark
OJ S 114/2024 13/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Varmemålere, fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark
Beskrivelse : Fjernvarme Fyns eksisterende fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark bestående af ca. 68.293 stk. elektroniske varmemålere, skal overgå til et nyt fjernaflæsningssystem, da det eksisterende system udgår og ikke længere kan vedligeholdes eller udbygges. Udbuddet omfatter levering og opbygning af fjernaflæsningssystem samt opdatering eller udskiftning af ca. 66.063 Qp1,5 målere og ca. 489 Qp2,5 målere. Specialmålere og målere større end Qp2,5 skiftes af Fjernvarme Fyn Distribution A/S og der skal derfor leveres ca. 1.740 målere af varierende type og Qp størrelse i størrelsen Qp1,5 til Qp400.
Identifikator for proceduren : 0de336c7-3581-40aa-8881-1d45306e4eba
Tidligere bekendtgørelse : 00267140-2024
Intern identifikator : 250918
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38300000   Måleudstyr
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Fjernvarme Fyn ønsker at foretage ændringer til udbudsmaterialet og udbuddet aflyses derfor. Årsagen til aflysningen skyldes, at der er mangler ved udbudsmaterialet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Varmemålere, fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark
Beskrivelse : Fjernvarme Fyns eksisterende fjernaflæsningssystem og tilhørende målerpark bestående af ca. 68.293 stk. elektroniske varmemålere, skal overgå til et nyt fjernaflæsningssystem, da det eksisterende system udgår og ikke længere kan vedligeholdes eller udbygges. Udbuddet omfatter levering og opbygning af fjernaflæsningssystem samt opdatering eller udskiftning af ca. 66.063 Qp1,5 målere og ca. 489 Qp2,5 målere. Specialmålere og målere større end Qp2,5 skiftes af Fjernvarme Fyn Distribution A/S og der skal derfor leveres ca. 1.740 målere af varierende type og Qp størrelse i størrelsen Qp1,5 til Qp400.
Intern identifikator : 250918
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38300000   Måleudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 09300000   Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi, 09323000   Fjernvarme (indenbys), 09324000   Fjernvarme (mellembys), 72320000   Databasevirksomhed, 72310000   Databehandling, 72318000   Datatransmission, 51200000   Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr, 09000000   Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder, 38410000   Måleinstrumenter, 38550000   Målere
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : FJERNVARME FYN DISTRIBUTION A/S
Registreringsnummer : 30174968
Postadresse : Havnegade 120    
By : Odense C
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Nordenlund Mørk
Telefon : +45 65473000
Internetadresse : https://www.fjernvarmefyn.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c3a23ce1-61cf-4747-b72d-1b68da5324d5   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/06/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 350689-2024
EUT-S-nummer : 114/2024
Offentliggørelsesdato : 13/06/2024

Send til en kollega

0.047