23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

NOVAFOS A/S

Udbud af Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk


NOVAFOS A/S

350693-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af vand – Udbud af Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk
OJ S 114/2024 13/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : NOVAFOS A/S
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Vandrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk
Beskrivelse : Etablering af et Genbrugsanlæg på Sjælsø Vandværk i fælles entreprise indeholdende levering og montering af de nødvendige maskinelle installationer samt de tilhørende el-arbejder. I entreprisen indgår også nogle få mindre bygningsarbejder.
Identifikator for proceduren : 842a0b64-dd2f-410e-b437-6ff5e0187ec1
Intern identifikator : 273279
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 42912300   Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af vand
Yderligere klassificering   ( cpv ): 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51500000   Installation af maskiner og udstyr, 51120000   Installation af mekanisk udstyr, 45350000   Maskininstallationer, 71550000   Smedearbejder, 45300000   Udførelse af bygningsinstallationer, 45310000   Udførelse af elektriske installationer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ravnsnæsvej 231    
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 250 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Der stilles følgende krav til den vindende entreprenør: • De udførende virksomheder (entreprenøren og dennes underentreprenører) skal benytte faguddannet personale samt kunne dokumentere deres kompetencer i form af eksempelvis gyldige svende-breve. Dokumentation skal forevises på forlangende. Lærlinge accepteres naturligvis også, men disse skal indgå i arbejdet sammen med faguddannet kollega(er). • For at sikre optimal hygiejne under arbejdet stilles der krav til, at entreprenørens personale, der skal udføre M-arbejderne har gennemgået og bestået DANVA’s kursus ”Praktisk hygiejne for entreprenører” eller tilsvarende. Den/dem af entreprenørens personale, der skal udføre arbejder i ”rød zone” skal desuden have gennemgået og bestået DANVA’s kursus, “Praktisk hygiejne ved vandforsyningsdrift (modul 4)“ eller tilsvarende. Hvert kursus skal være gennemgået og bestået inden arbejdernes opstart, og udgifterne hertil er bygherre uvedkommende.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Insolvens En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Tvangsakkord uden for konkurs En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Aktiver, der administreres af en kurator En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Erhvervsvirksomheden er indstillet En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Ophævelse eller en lignende sanktion En ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i udbudslovens §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udbudslovens § 134 a finder anvendelse, hvorfor en ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbudslovens § 134 a, Stk. 2: § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk. 1. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk
Beskrivelse : Etablering af et Genbrugsanlæg på Sjælsø Vandværk i fælles entreprise indeholdende levering og montering af de nødvendige maskinelle installationer samt de tilhørende el-arbejder. I entreprisen indgår også nogle få mindre bygningsarbejder.
Intern identifikator : 273279
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 42912300   Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af vand
Yderligere klassificering   ( cpv ): 51110000   Installation af elektrisk udstyr, 51500000   Installation af maskiner og udstyr, 51120000   Installation af mekanisk udstyr, 45350000   Maskininstallationer, 71550000   Smedearbejder, 45300000   Udførelse af bygningsinstallationer, 45310000   Udførelse af elektriske installationer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ravnsnæsvej 231    
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/10/2024
Varighed : 8   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 250 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Kontrakten indeholder sociale klausuler som oplistet i kontrakten. Kontrakten indeholder en klausul om anvendelse af uddannelsessøgende som oplistet i kontrakten. Kontrakten indeholder en arbejdsklausul som oplistet i kontrakten. Udbuddet indeholder en klausul om overholdelse af restriktioner som følge af krigen i Ukraine. Tilbudsgivere, der står til at få tildelt en kontrakt, vil sammen med dokumentation for ESPD blive bedt om at aflevere en tro og loveerklæring om overholdelse af restriktioner som følge af krigen i Ukraine. Skabelon for erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet. Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § §134 a, § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Revisorpåtegnet årsregnskab indeholdende tilbudsgivers egenkapital, aktiver, omsætning og soliditetsgrad i det senest disponible regnskabsår. I forhold til referencer udgør referencelisten i ESPD'et den endelige dokumentation, og tilbudsgiver skal i så fald ikke fremsende yderligere dokumentation for referencerne. Dette udbud foretages ligeledes på vegne af Novafos' underliggende selskab, Novafos Vand Ballerup A/S, CVR. 32 65 95 78.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert af de seneste tre regnskabsår være mindst 7 mio. kr. Ovenstående nøgletal skal oplyses for de seneste 3 tilgængelige regnskaber og angives i ESPD. Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret kortere tid end dette, skal Tilbudsgiver dokumentere sin egnethed jf. Udbudslovens § 154 stk. 2.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert af de seneste tre regnskabsår havde været positiv Ovenstående nøgletal skal oplyses for de seneste 3 tilgængelige regnskaber og angives i ESPD. Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret kortere tid end dette, skal Tilbudsgiver dokumentere sin egnethed jf. Udbudslovens § 154 stk. 2.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Soliditetsgrad for Tilbudsgiver skal være min. 20% i hvert af de seneste tre regnskabsår Ovenstående nøgletal skal oplyses for de seneste 3 tilgængelige regnskaber og angives i ESPD. Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret kortere tid end dette, skal Tilbudsgiver dokumentere sin egnethed jf. Udbudslovens § 154 stk. 2.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med levering og montering af min. én maskinentreprise til et procesanlæg. Erfaringen skal indeholde levering og montering af procesudstyr såsom f.eks. iltningsud-styr, filteranlæg, beholdere, pumper/pumpeanlæg, blæsere samt røranlæg i rustfrit stålrør (DN> 100 mm) samt test og dokumentation af entreprisens installationer • Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med levering og montering af min. én maskin-el-entrepriser til proces- og maskinanlæg (industrianlæg). Erfaringen skal omfatte installationer såsom tavleanlæg, kabelføringsveje, kabel- og el-installationer, netværksinstallationer og instrumenter samt tilhørende test, indkøring og dokumentation af entreprisernes installationer. • Minimum 30% af den respektive reference skal være egenproduktion (hvor tilbudsgiver selv har forestået arbejdernes udførsel). Med egenproduktion skal forstås al leverance og montage af maskin- eller el-entreprise til et procesanlæg udført af ansøgeren under den pågældende reference. Arbejder udført af underentreprenør, støttende enhed eller konsortiepart kan ikke medregnes i egenproduktion. • Der skal være foretaget aflevering til bygherre for alle de medsendte referencer. Som dokumentation for Tilbudsgivers tekniske kapacitet skal Tilbudsgiver angive: 1. Referenceliste med beskrivelse af udførelse af maskinentrepriser, som Tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Beskrivelsen for hver reference skal indeholde følgende: a. Kundens navn og adresse b. Sted og tidsrum for opgavens udførelse c. Entreprisesum for entreprisen d. Kort beskrivelse af entreprisens indhold og omfang samt hvis muligt inkl. fotos af den udførte løsning. e. Beskrivelse af egenproduktionens størrelse i procent ift entreprisesummen samt en kort beskrivelse af hvad egenproduktionen indeholder 2. Referenceliste med beskrivelse af entrepriser med udførelse af maskin-el-entrepriser, som Tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Beskrivelsen for hver reference skal indeholde følgende: a. Kundens navn og adresse b. Sted og tidsrum for opgavens udførelse c. Entreprisesum for entreprisen d. Kort beskrivelse af entreprisens indhold og omfang samt hvis muligt inkl. fotos af den udførte løsning. e. Beskrivelse af egenproduktionens størrelse i procent ift entreprisesummen samt en kort beskrivelse af hvad egenproduktionen indeholder Referencelisten angives i ESPD’et, som udfyldes i udbudsportalen under fanen ”Udvælgelse”. Referencerne kan angives i samme eller flere referencer, ligesom referenceliste også kan vedlægges ESPD som et bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Beskrivelse : Ikke anvendt
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Aftalen tildeles til den tilbudsgiver, der afgiver dét konditionsmæssige og egnede tilbud, der tilbydes til den laveste pris.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 06/08/2024  
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Entreprenøren skal stille sikkerhed i overensstemmelse med Udbudsmatrialets bilag 1, "AB18 med Bygherres supplerende vilkår". Sikkerheden skal udgøre 15 % af Entreprisesummen. Sikkerhedsstillelsen skal udformes i henhold til det med udbudsmaterialet medsendte paradigme for sikkerhedsstillelse.
Frist for modtagelse af tilbud : 20/08/2024   12:00:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måneder
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Ordregiver kan indhente manglende tilbudsrelaterede dokumenter i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4.
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 20/08/2024   12:00:00 (UTC+2)
Sted : Åbningen af tilbudene kan ikke overværes fysisk
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten indeholder sociale klausuler som oplistet i kontrakten. Kontrakten indeholder en klausul om anvendelse af uddannelsessøgende som oplistet i kontrakten. Kontrakten indeholder en arbejdsklausul som oplistet i kontrakten. Udbuddet indeholder en klausul om overholdelse af restriktioner som følge af krigen i Ukraine. Tilbudsgivere, der står til at få tildelt en kontrakt, vil sammen med dokumentation for ESPD blive bedt om at aflevere en tro og loveerklæring om overholdelse af restriktioner som følge af krigen i Ukraine. Skabelon for erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Hvis et konsortium får tildelt en kontrakt, skal konsortiet hæfte solidarisk. Skabelon til afgivelse af erklæring om solidarisk hæften er vedlagt udbudsmaterialet.
Finansiel ordning : Betingelserne fremgår af den med udbudsmaterialet vedlagte kontrakt. Betaling sker senest 30 kalenderdage efter Entreprenørens fremsendelse af faktura, forudsat at betingelserne herfor er opfyldt.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : NOVAFOS A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : NOVAFOS A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : NOVAFOS A/S
Registreringsnummer : 31884993
Postadresse : Blokken 9, 1.    
By : Birkerød
Postnummer : 3460
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ebbe Laursen (Krüger A/S)
Telefon : +45 26 16 20 93
Internetadresse : https://www.novafos.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-1000
Officielt navn : Comdia ApS
Registreringsnummer : 33501404
Postadresse : Lindvedvej 73    
By : Odense S
Postnummer : 5260
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7199 3672
Internetadresse : https://www.comdia.com/
Denne organisations roller
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-1002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : af065e1c-b885-4f93-b3a8-5fd381eb9303   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 12/06/2024   14:43:21 (UTC+2)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 350693-2024
EUT-S-nummer : 114/2024
Offentliggørelsesdato : 13/06/2024

Send til en kollega

0.047