23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
14.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune

Konsulenter til udvikling af PUMA


Københavns Kommune

353241-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Konsulenter til udvikling af PUMA
OJ S 115/2024 14/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Konsulenter til udvikling af PUMA
Beskrivelse : Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) søger konsulentpartnerskaber, som kan håndtere et bredt spektrum af opgaver inden for udvikling og vedligeholdelse af test- samt driftsmiljøer i et Azure Cloud-baseret landskab.Københavns Kommune (KK) har i en årrække i samarbejde med en softwareleverandør udviklet PUMA (Platform til understøttelse af mobile arbejdsgange).KK ønsker en løbende videreudvikling af platformen herunder de funktionelle og non-funktionelle krav, så løsningen er compliant med statslige og interne KK-krav.
Identifikator for proceduren : 109d8bce-cfb4-4f30-8b33-7e2536209877
Tidligere bekendtgørelse : 590973-2020
Intern identifikator : C003245
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Opgaven er blevet udbudt, som et konkret indkøb på følgende dynamiske indkøbssystem: Udvikling og tilpasning af it-systemer.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Konsulenter til udvikling af PUMA
Beskrivelse : Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning (TMF) søger konsulentpartnerskaber, som kan håndtere et bredt spektrum af opgaver inden for udvikling og vedligeholdelse af test- samt driftsmiljøer i et Azure Cloud-baseret landskab.Københavns Kommune (KK) har i en årrække i samarbejde med en softwareleverandør udviklet PUMA (Platform til understøttelse af mobile arbejdsgange).KK ønsker en løbende videreudvikling af platformen herunder de funktionelle og non-funktionelle krav, så løsningen er compliant med statslige og interne KK-krav.
Intern identifikator : C003245
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Vurderingen af underkriteriet kvalitet foretages på baggrund af den af tilbudsgiver vedlagte besvarelse i Bilag 1.2 (Allokerede medarbejdere). Ved vurdering af underkriteriet kvalitet vil Ordregiver lægge vægt på de kvalitative kriterier anført i Bilag 1 (Opgavebeskrivelse og krav til leverancen). Ved evalueringen af tilbudsgivers besvarelse af kvalitative underkriterier, anvender Ordregiver 10-point skala, vurderet på baggrund af de kvalitative kriterier anført i Bilag 1 (Opgavebeskrivelse og krav til leverancen):
Vægtning (procentdel, præcis) : 49

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Til evaluering af underkriteriet ”Pris” har Ordregiver valgt en primær evalueringsmodel, der indebærer en gearing på baggrund af en lineær interpolation. I modellen tildeles laveste timepris for konsulentkategorien (dvs. den billigste evalueringstekniske pris) 10 point, mens en timepris for konsulentkategorien, som er 100 % højere end laveste timepris, får 0 point. Timepriser herimellem får tildelt point efter en lineær interpolation ud fra tilbuddenes respektive afstand til tilbuddet med den laveste timepris og 100 % over laveste timepris. Hvis en eller flere tilbudsgivere afgiver tilbud, der prismæssigt er mere end 100 % højere end laveste pris, og dette ikke skyldes, at der er tale om unormalt lave eller unormalt høje priser, som efter Ordregivers skøn bør udgå af evalueringen, vil spredningen (hældningsgraden) blive justeret fra de 100 % til den næste med 10 delelige procentsats, som kan rumme samtlige faktisk indkomne priser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 51
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Eksponent Aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : C003245
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : C003245
Dato for indgåelse af kontrakten : 12/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune
Registreringsnummer : 64942212
Postadresse : Borups Allé 177    
By : København NV
Postnummer : 2400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Amina Noor Ahmed
E-mail : u44p@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Eksponent Aps
Registreringsnummer : 29215111
Postadresse : Sankt Knuds Vej 41, st.    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1903
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Eksponent Aps
Telefon : 70203421
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9eb2f61f-4531-4e47-84ae-7fe6a198de44   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/06/2024   08:57:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/06/2024   08:58:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 353241-2024
EUT-S-nummer : 115/2024
Offentliggørelsesdato : 14/06/2024

Send til en kollega

0.047