23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Vibrationsmåling og fotoregistrering


Banedanmark

363105-2024 - Resultater
Danmark – Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – Vibrationsmåling og fotoregistrering
OJ S 118/2024 19/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Vibrationsmåling og fotoregistrering
Beskrivelse : I forbindelse med projektet NFSP0520 Fredericia-Padborg (sporfornyelse). foretager Banedanmark en række arbejder, som kan give anledning til vibrationer, der kan forplante sig til undergrunden og videre til nærmest beliggende bygninger. Der er et behov for at foretage vibrationsovervågning af de nærmeste bygninger for at minimere risikoen for eventuelle bygningsskader. Yderligere, er der behov for at lave fotoregistrering af nærmest beliggende bygninger inden arbejdet påbegyndes.
Identifikator for proceduren : 4b8508a8-8f4f-43d6-b441-dc03cdc7a4c4
Tidligere bekendtgørelse : d9389778-79b9-41b3-a1be-0a11d96dbc11-01
Intern identifikator : NFSP0520 Frederica-Padborg
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som offentligt udbud i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivet, jf. Direktiv 2014/25/EU, implementeret ved bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38434400   Vibrationsanalysatorer, 71500000   Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri, 71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning, 71621000   Tekniske undersøgelser eller rådgivning, 71630000   Teknisk inspektion og prøvning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Strækningen mellem Fredericia og Padborg
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Vibrationsmåling og fotoregistrering
Beskrivelse : I forbindelse med projektet NFSP0520 Fredericia-Padborg (sporfornyelse). foretager Banedanmark en række arbejder, som kan give anledning til vibrationer, der kan forplante sig til undergrunden og videre til nærmest beliggende bygninger. Der er et behov for at foretage vibrationsovervågning af de nærmeste bygninger for at minimere risikoen for eventuelle bygningsskader. Yderligere, er der behov for at lave fotoregistrering af nærmest beliggende bygninger inden arbejdet påbegyndes.
Intern identifikator : NFSP0520 Frederica-Padborg
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38434400   Vibrationsanalysatorer, 71500000   Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri, 71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning, 71621000   Tekniske undersøgelser eller rådgivning, 71630000   Teknisk inspektion og prøvning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Strækningen mellem Fredericia og Padborg
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 13   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på pris
Beskrivelse : Ved vurderingen af pris vil den samlede tilbudssum i Tilbudslisten (TBL) blive anvendt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : henhold til lov om Klagenævnet for Udbud20 gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Banedanmark
Organisation, der udfører betalingen : Banedanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 579 500,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : COWI A/S (Veje, jernbaner, metro, lufthavne)
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Fa-Pa Vibrationsmåling og fotoregistrering - COWI A/S (Veje, jernbaner, metro, lufthavne)
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Fa-Pa Vibrationsmåling og fotoregistrering - COWI A/S (Veje, jernbaner, metro, lufthavne)
Dato for indgåelse af kontrakten : 04/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : NABP@BANE.dk
Telefon : +45 82340000
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : COWI A/S (Veje, jernbaner, metro, lufthavne)
Registreringsnummer : DK44623528
Postadresse : Parallelvej 2    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 56402868
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 05605c22-8295-4296-8fd7-0e7248aeb271   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 18/06/2024   07:24:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 18/06/2024   08:00:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 363105-2024
EUT-S-nummer : 118/2024
Offentliggørelsesdato : 19/06/2024

Send til en kollega

0.078