23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Rammeaftale om it-konsulentydelser til test


Rigspolitiet

365078-2024 - Resultater
Danmark – Systemafprøvning – Rammeaftale om it-konsulentydelser til test
OJ S 119/2024 20/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om it-konsulentydelser til test
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til test. Formålet med rammeaftalen er overordnet set at sikre, at Rigspolitiet har adgang til høj kvalificeret konsulentbistand i forbindelse med test af it-løsninger, både ved anskaffelse/udvikling af nye løsninger og ved ændring/videreudvikling af eksisterende løsninger. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand inden for konsulentkategorierne ”testmanagement”, ”testere” og ”tekniske testere”. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand til følgende opgaver: Testmanagement Test generelt Teknisk test og testautomatisering Test i agile udviklingsteams Non-funktionel test Generelt rådgivning om test De konkrete opgaver under rammeaftalen leveres i henhold til en af parterne indgået leveringsaftale, der indeholder de væsentligste informationer i relation til opgavens udførelse. Opgaverne vil hovedsageligt skulle udføres inden for traditionelle projektteams, hvor it-løsningerne anskaffes ved udbud, og hvor der derfor er fokus på leverandørstyring, kravopfyldelse og –verificering. Det er dog Rigspolitiets forventning, at der i de kommende år vil blive et større fokus på egenudvikling af programmel, hvor opgaverne omfattet af rammeaftalen derfor vil skulle udføres som led i den agile udvikling og sammen med de agile teams. Rigspolitiet forventer herudover et fremadrettet større fokus på non-funktionel test i projekterne, herunder vidensudbredelse af metoder og skabeloner inden for området. Opgaverne og de projekter, som opgaverne skal udføres som led i, er af varierende størrelse og karakter. Nogle projekter angår forretningskritisk funktionalitet og er særdeles omfattende. Andre projekter er mindre omfattende, og angår mindre anskaffelser, vedligeholdelse af eksisterende programmel mm. Opgaverne omfattet af rammeaftalen skal udføres ”on location” hos Politiet i Politiets it-miljøer. Opgaverne skal som udgangspunkt leveres i Storkøbenhavn, men der kan forekomme tilfælde, hvor der skal leveres ydelser til Politiet også uden for Storkøbenhavn. Opgaverne skal leveres af et konsulentteam bestående af 10 konsulenter, der har relevante kompetencer og erfaring med at udføre opgaver svarende til de af rammeaftalen omfattede. Det er vigtigt for Rigspolitiet, at viden fastholdes i det tilbudte konsulentteam i rammeaftalens varighed, og at der i videst muligt omfang undgås udskiftninger. Det specifikke omfang og timingen af leveringsaftaler under rammeaftalen vil afhænge af Rigspolitiets konkrete behov, herunder i forhold til Rigspolitiets it-strategi/roadmap, eventuelle nyanskaffelser af it-løsninger samt udviklingsprojekter.
Identifikator for proceduren : 26b805cb-105b-466e-9520-2bdc79188252
Tidligere bekendtgørelse : 0b703a8a-6973-46c3-9c9e-db836d7b2091-01
Intern identifikator : 2023-142418
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72254100   Systemafprøvning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72254000   Programmeltestning
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Landlystvej 34    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Konsulentteamet skal fortrinsvis udføre opgaverne på Politiets lokationer i Storkøbenhavn, men der kan også opstå behov for udførelse af opgaver på Politiets lokationer udenfor Storkøbenhavn. Udførelsessted aftales i de enkelte Leveringsaftaler.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 75 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 75 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se udbudsbetingelserne for nærmere information herom. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Rammeaftalens anslåede værdi er udtryk for ordregivers skøn over den maksimale værdi af samtlige leveringsaftaler, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Skønnet er baseret på den forventede kontraktsum i rammeaftalen fulde løbetid baseret på det historiske behov sammenholdt med kendt roadmap for de projekter, som Rigspolitiet forventer at iværksætte de kommende år. Den endelige værdi afhænger af den tilbudte timepris samt det konkrete behov for ydelserne omfattet af rammeaftalen. Tilbudsgiver er ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og den anslåede værdi indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi. Rammeaftalen er ikke-eksklusiv for ordregiver, og ordregiver er således berettiget til at lade opgaver af samme art, som rammeaftalen omhandler, levere af tredjemand, eller at foretage særskilt udbud heraf, såfremt ordregiver måtte finde dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf. rammeaftalens punkt 25.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om it-konsulentydelser til test
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til test. Formålet med rammeaftalen er overordnet set at sikre, at Rigspolitiet har adgang til høj kvalificeret konsulentbistand i forbindelse med test af it-løsninger, både ved anskaffelse/udvikling af nye løsninger og ved ændring/videreudvikling af eksisterende løsninger. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand inden for konsulentkategorierne ”testmanagement”, ”testere” og ”tekniske testere”. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand til følgende opgaver: Testmanagement Test generelt Teknisk test og testautomatisering Test i agile udviklingsteams Non-funktionel test Generelt rådgivning om test De konkrete opgaver under rammeaftalen leveres i henhold til en af parterne indgået leveringsaftale, der indeholder de væsentligste informationer i relation til opgavens udførelse. Opgaverne vil hovedsageligt skulle udføres inden for traditionelle projektteams, hvor it-løsningerne anskaffes ved udbud, og hvor der derfor er fokus på leverandørstyring, kravopfyldelse og –verificering. Det er dog Rigspolitiets forventning, at der i de kommende år vil blive et større fokus på egenudvikling af programmel, hvor opgaverne omfattet af rammeaftalen derfor vil skulle udføres som led i den agile udvikling og sammen med de agile teams. Rigspolitiet forventer herudover et fremadrettet større fokus på non-funktionel test i projekterne, herunder vidensudbredelse af metoder og skabeloner inden for området. Opgaverne og de projekter, som opgaverne skal udføres som led i, er af varierende størrelse og karakter. Nogle projekter angår forretningskritisk funktionalitet og er særdeles omfattende. Andre projekter er mindre omfattende, og angår mindre anskaffelser, vedligeholdelse af eksisterende programmel mm. Opgaverne omfattet af rammeaftalen skal udføres ”on location” hos Politiet i Politiets it-miljøer. Opgaverne skal som udgangspunkt leveres i Storkøbenhavn, men der kan forekomme tilfælde, hvor der skal leveres ydelser til Politiet også uden for Storkøbenhavn. Opgaverne skal leveres af et konsulentteam bestående af 10 konsulenter, der har relevante kompetencer og erfaring med at udføre opgaver svarende til de af rammeaftalen omfattede. Det er vigtigt for Rigspolitiet, at viden fastholdes i det tilbudte konsulentteam i rammeaftalens varighed, og at der i videst muligt omfang undgås udskiftninger. Det specifikke omfang og timingen af leveringsaftaler under rammeaftalen vil afhænge af Rigspolitiets konkrete behov, herunder i forhold til Rigspolitiets it-strategi/roadmap, eventuelle nyanskaffelser af it-løsninger samt udviklingsprojekter.
Intern identifikator : 2023-142418
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72254100   Systemafprøvning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72254000   Programmeltestning
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Landlystvej 34    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Konsulentteamet skal fortrinsvis udføre opgaverne på Politiets lokationer i Storkøbenhavn, men der kan også opstå behov for udførelse af opgaver på Politiets lokationer udenfor Storkøbenhavn. Udførelsessted aftales i de enkelte Leveringsaftaler.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 75 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 75 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se udbudsbetingelserne for nærmere information herom. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Rammeaftalens anslåede værdi er udtryk for ordregivers skøn over den maksimale værdi af samtlige leveringsaftaler, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Skønnet er baseret på den forventede kontraktsum i rammeaftalen fulde løbetid baseret på det historiske behov sammenholdt med kendt roadmap for de projekter, som Rigspolitiet forventer at iværksætte de kommende år. Den endelige værdi afhænger af den tilbudte timepris samt det konkrete behov for ydelserne omfattet af rammeaftalen. Tilbudsgiver er ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og den anslåede værdi indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi. Rammeaftalen er ikke-eksklusiv for ordregiver, og ordregiver er således berettiget til at lade opgaver af samme art, som rammeaftalen omhandler, levere af tredjemand, eller at foretage særskilt udbud heraf, såfremt ordregiver måtte finde dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf. rammeaftalens punkt 25.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Opgøres på baggrund af den evalueringstekniske tilbudspris. Se Bilag A til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Vurderes som anført i Bilag A til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 1
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rebecca Hannibal Hjorth
E-mail : rhj007@politi.dk
Telefon : +45 61245159
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f3ef7333-6f76-49b7-966c-d34691e3ed90   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/06/2024   06:00:40 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/06/2024   06:00:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 365078-2024
EUT-S-nummer : 119/2024
Offentliggørelsesdato : 20/06/2024

Send til en kollega

0.032