23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Midtjylland

automatiseret cfDNA ekstraktionsrobot


Region Midtjylland

365152-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – automatiseret cfDNA ekstraktionsrobot
OJ S 119/2024 20/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : automatiseret cfDNA ekstraktionsrobot
Beskrivelse : Indkøb af automatiseret udstyr og forbrugsvarer til cfDNA ekstraktion til Region Midtjylland.
Identifikator for proceduren : 947234ac-53f8-4df4-827f-825ea170eaa5
Intern identifikator : 1-23-4-72-26-24
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : automatiseret cfDNA ekstraktionsrobot
Beskrivelse : Indkøb af automatiseret udstyr og forbrugsvarer til cfDNA ekstraktion til Region Midtjylland.
Intern identifikator : 1-23-4-72-26-24
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Kontrakten vil ikke blive indgået før udløb af en standstill periode på 10 dage regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne profylaksebekendtgørelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) – tilgængelig på www.retsinformation.dk. Klage indgives til Klagenævnet for Udbud: Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Region Midtjylland om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. Efter underskrift af kontrakten vil Region Midtjylland offentliggøre en tildelingsbekendtgørelse, hvilket vil indlede en klagefrist. Nærmere information om klagefristen vil følge af tildelingsbekendtgørelsen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på Klager over udbud (kfst.dk)
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 7 500 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Kontrakten er omfattet af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, eftersom robotten kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Region Midtjylland agter at tildele kontrakten på chemagic™ teknologi og tilhørende udstyr til Revvity. Denne beslutning er truffet på baggrund af udstyrets specifikationer, der som det eneste til fulde opfylder de krav, som Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (MOMA) har til en automatiseret platform til nukleinsyre-isolation fra plasma. MOMA har følgende krav til det automatiserede udstyr til cfDNA ekstraktion. På MOMA forventer man fremover at modtage mellem 3000 og 5000 plasmaprøver med varierende volumen til cfDNA ekstraktion årligt. Det er derfor vigtigt at den automatiserede platform skal kunne håndtere voluminer mellem 1 og 10 ml. Det er vigtigt at der inden for normal arbejdstid kan ekstraheres DNA fra 48 prøver for at sikre at cfDNA ekstraktionerne kan følge med antallet af modtagne prøver. Prøverne vil tilgå afdelingen i en af de tre rørtyper 2mL cryorør (TPP 89020), 5mL cryorør (TPP89050) eller 10mL cryorør (Simport™ Scientific T31010A som vil være mærket med enten en 1D stregkode eller en QR-kode, der skal aflæses af den automatiserede ekstraktionsrobot ved påsætning af prøverne. Det er dog også et krav at automatiseringsrobotten skal kunne fungere kun ved angivelse af positioner af inputrør. Eftersom MOMA kan modtage plasma i flere rør, hvor hvert rør kun udgør det halve inputvolumen, er det en forudsætning at cfDNA ekstraktionsplatformen kan lave en samlet cfDNA ekstraktion på baggrund af et eller to inputrør. Det er et krav at der som en del af den automatiserede cfDNA ekstraktion tilsættes et kunstigt cfDNA fragment tidligt i cfDNA ekstraktionen for at kunne monitorere kvaliteten af hvert enkelt cfDNA ekstraktion samt muliggøre overblik over effektiviteten over tid. Selve ekstraktionsprocessen skal ske uden opvarmning for at sikre at der ikke sker denaturering af cfDNA. Elueringen af cfDNA skal ske med en buffer der indeholder 0,10 mM EDTA eller mindre og ikke må indeholde andre stoffer der kan virke inhiberende på nedenstrøms protokoller, eksempelvis ddPCR eller NGS analyser. Det nødvendige volumen af elueringsbuffer for en komplet eluering må ikke overstige 140 µl og skal kunne ske i enten LoBind tubes (VWR kat #525-0130) eller Epp twin.tec Plates 96 LoBind, skirted (VWR kat #737-0186). Elueringsvolumen samt valg af elueringsformat bestemmes under opsætningen af de individuelle cfDNA ekstraktioner alt efter behov, hvilket fordrer at cfDNA ekstraktionsplatformen skal have fleksible instumentkonfigurationer. Ydermere er det et krav at den automatiserede platform skal være kompatibel med afdelingens LIMS system i via worklist og output filer således at når cfDNA ekstraktionsplatformen modtager informationer om input prøver så genererer den en output fil med ID på input rør, elueringsvolumen samt position og ID på output rør eller bakke. En stor del af MOMAs analyser er målrettet at identificere og kvantificere molekyler med meget lav hyppighed i en prøve. Dette kan eksempelvis være identifikation af restsygdom hos en kræftpatient efter kirurgi eller efter kemoterapi. Det er derfor strengt nødvendigt at størstedelen af cfDNA molekylerne i en plasmaprøve bliver ekstraheret. Den unikke automatiserede separationsteknolog i kombination med M-PVA magnetiske beads, der specifikt binder cfDNA og flytter cfDNA molekylerne rundt mellem bakker med vaskebuffere og til slut elueringsbuffer sikre høj oprensningseffektivitet og renhed samtidig med at risikoen for krydskontaminering minimeres.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Revvity Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Revvity
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Kontrakt
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 30/04/2024
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Afdeling : Indkøb & Medicoteknik
Postadresse : Olof Palmes Allé 15    
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Karen Johansen
Telefon : +45 40412610
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Tolboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Revvity Danmark A/S
Registreringsnummer : 15288981
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 80884236
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c79cb549-0b60-4f7e-81e8-5737030e6ec7   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/06/2024   09:32:14 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/06/2024   10:00:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 365152-2024
EUT-S-nummer : 119/2024
Offentliggørelsesdato : 20/06/2024

Send til en kollega

0.078