23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Service og vedligehold af VTS Storebælt software og tilhørende hardware


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

368131-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – Service og vedligehold af VTS Storebælt software og tilhørende hardware
OJ S 120/2024 21/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Service og vedligehold af VTS Storebælt software og tilhørende hardware
Beskrivelse : FMI ønsker at indgå en tidsbegrænset kontrakt om service og vedligeholdelse af Vessel Traffic Service (VTS) Storebælt softwaren og tilhørende hardware. VTS Storebælt overvåger størstedelen af Storebælt med særlig opmærksomhed på beskyttelsen af Storebæltsbroen, og bidrager herudover til den generelle sejladssikkerhed og beskyttelse af miljøet. Der pågår udbudsproces om en erstatningsanskaffelse, til det aktuelle VTS-system. Det er ikke muligt at afslutte udbudsprocessen og implementere erstatningen inden udløb af den eksisterende service- og vedligeholdelseskontrakts løbetid. FMI har derfor behov for at sikre, at det nuværende VTS-system kan serviceres og vedligeholdes for at understøtte den døgnbemandede overvågning af Storebælt med skibstrafiktjeneste og meldesystem, indtil erstatningsanskaffelsen er taget i brug og klarmeldt.
Identifikator for proceduren : 285d99c0-59c0-45e9-89fc-c45b83050be9
Tidligere bekendtgørelse : 373367-2019
Intern identifikator : 2021/107970
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Datoen angivet i nærværende bekendtgørelse er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Airbus Defence and Space og ikke datoen for aftalens indgåelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Service og vedligehold af VTS Storebælt software og tilhørende hardware
Beskrivelse : FMI ønsker at indgå en tidsbegrænset kontrakt om service og vedligeholdelse af Vessel Traffic Service (VTS) Storebælt softwaren og tilhørende hardware. VTS Storebælt overvåger størstedelen af Storebælt med særlig opmærksomhed på beskyttelsen af Storebæltsbroen, og bidrager herudover til den generelle sejladssikkerhed og beskyttelse af miljøet. Der pågår udbudsproces om en erstatningsanskaffelse, til det aktuelle VTS-system. Det er ikke muligt at afslutte udbudsprocessen og implementere erstatningen inden udløb af den eksisterende service- og vedligeholdelseskontrakts løbetid. FMI har derfor behov for at sikre, at det nuværende VTS-system kan serviceres og vedligeholdes for at understøtte den døgnbemandede overvågning af Storebælt med skibstrafiktjeneste og meldesystem, indtil erstatningsanskaffelsen er taget i brug og klarmeldt.
Intern identifikator : 2021/107970
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/08/2024
Varigheds slutdato : 01/08/2025
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Datoen angivet i nærværende bekendtgørelse er datoen for beslutning om at forhandle direkte med Airbus Defence and Space og ikke datoen for aftalens indgåelse.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : FMI følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 275 000,00   EUR
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : FMI ønsker at indgå en tidsbegrænset kontrakt om service og vedligeholdelse af VTS Storebælt softwaren og tilhørende hardware. Der pågår udbudsproces om en erstatningsanskaffelse, til det aktuelle VTS-system. Det er ikke muligt at afslutte udbudsprocessen og implementere erstatningen inden udløb af den eksisterende service- og vedligeholdelseskontrakts løbetid. FMI har derfor behov for at sikre, at det nuværende VTS-system kan serviceres og vedligeholdes for at understøtte den døgnbemandede overvågning af Storebælt med skibstrafiktjeneste og meldesystem, indtil erstatningsanskaffelsen er taget i brug og klarmeldt. Efter FMI’s vurdering, kan service og vedligeholdelse af VTS Storebælt kun anskaffes fra Airbus Defence and Space SAS (Airbus), på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager. Dette skyldes, at opfyldelse af kontrakten forudsætter anvendelse af specifik know-how i systemets SYTAR software, som alene Airbus besidder qua deres udvikling og vedligeholdelse af SYTAR softwaren. Airbus har ydermere opretholdt patent- og ophavsretligt beskyttelse af SYTAR softwaren indtil den blev betegnet som kommercielt forældet af Airbus. FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene. FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt. FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med Airbus. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Airbus Defence and Space
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 4600005140/4600005141
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 4600005140/4600005141
Titel : Service og vedligeholdelse af VTS Storebælt software og tilhørende hardware
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 13/06/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mikkel Niels Thorsteinsson
E-mail : 00469995@mil.dk
Telefon : 29318242
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Airbus Defence and Space
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 39334151600093
Postadresse : 1 bd Jean Moulin    
By : Elancourt Cedex
Postnummer : 78996
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Yvelines   ( FR103 )
Land : Frankrig
Telefon : +34 91 443 30 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8a88d7e7-fe0f-4905-b55c-50c9bcbb9e7b   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/06/2024   11:13:19 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/06/2024   12:42:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 368131-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.047