23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern

Kontrakt om Prisdata for køretøjer


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern

369128-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Levering af data – Kontrakt om Prisdata for køretøjer
OJ S 120/2024 21/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Køberens retlige status : Offentligretligt organ, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om Prisdata for køretøjer
Beskrivelse : Ordregiver har behov for at værdifastsætte køretøjer, eksempelvis i forbindelse med pristjek, kontrolsager og ankesager. Til dette formål har Ordregiver behov for brugsret og adgang til prisdata vedrørende køretøjer ("Køretøjsdata"), fx oplysninger om køretøjets mærke og model, relevante tekniske oplysninger, første indregistreringsdato, modelår, kilometerstand, oplysninger vedr. pris, salgsdato, annoncebilleder, postnr. for forhandler, stelnummer, annonceringstidspunkt og –periode for de enkelte salgsannoncer, prisudvikling og liggetid for det enkelte køretøj. Køretøjsdata skal fra kontraktens underskrift løbende leveres, så de levererede Køretøjsdata, giver et dækkende billede af markedet fremadrettet i den kontraktens løbetid. Ordregiver har også brug for et it-værktøj ("Værktøjet"), der gør det muligt for Ordregiver at fremsøge køretøjsdata, så det eksempelvis er muligt at se, hvor mange af en bestemt type køretøjer, der er til salg. Værktøjet skal sætte brugeren i stand til at udsøge en delmængde af priserne fra datagrundlaget. Brugeren skal kunne se detaljer for og billeder af konkrete køretøjer i udsøgningen. Værktøjet skal desuden kunne foretage statistiske beregninger, hvorudfra gennemsnitspriser på køretøjer kan justeres i forhold til en aktuelt indtastet km-stand, hvor justeringsfaktoren skal fastlægges på baggrund af en statistisk sammenhæng mellem pris og km-stand i de valgte køretøjer. Der skal kunne dannes dokumentation for udførte værdifastsættelser, inkl. beregning og justering.
Identifikator for proceduren : ba21afb7-75f6-4b32-9608-904cb5bf08dd
Intern identifikator : Udbud
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72319000   Levering af data
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling, 72314000   Indsamling og bearbejdning af data
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den se neste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 12. juli 2024 . Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Tilbudsgiver skal i sit tilbud indgive et ESPD som er et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver af tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder, skal de deltagende virksomheder påtage sig solidarisk hæftelse og udfylde og underskrive skabelonen om solidarisk hæftelse som er bilag F til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundende anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiveren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Yderligere oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 83 3 /2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere i artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, fx ved at kræve en erklæring herom/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret? Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs? Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør. Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2).
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs? Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42). Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15). Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48). Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1). Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling? Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten? Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling? Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 3).
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren? Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren? Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne. Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 6).
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet? Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet? Jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4. Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om Prisdata for køretøjer
Beskrivelse : Ordregiver har behov for at værdifastsætte køretøjer, eksempelvis i forbindelse med pristjek, kontrolsager og ankesager. Til dette formål har Ordregiver behov for brugsret og adgang til prisdata vedrørende køretøjer ("Køretøjsdata"), fx oplysninger om køretøjets mærke og model, relevante tekniske oplysninger, første indregistreringsdato, modelår, kilometerstand, oplysninger vedr. pris, salgsdato, annoncebilleder, postnr. for forhandler, stelnummer, annonceringstidspunkt og –periode for de enkelte salgsannoncer, prisudvikling og liggetid for det enkelte køretøj. Køretøjsdata skal fra kontraktens underskrift løbende leveres, så de levererede Køretøjsdata, giver et dækkende billede af markedet fremadrettet i den kontraktens løbetid. Ordregiver har også brug for et it-værktøj ("Værktøjet"), der gør det muligt for Ordregiver at fremsøge køretøjsdata, så det eksempelvis er muligt at se, hvor mange af en bestemt type køretøjer, der er til salg. Værktøjet skal sætte brugeren i stand til at udsøge en delmængde af priserne fra datagrundlaget. Brugeren skal kunne se detaljer for og billeder af konkrete køretøjer i udsøgningen. Værktøjet skal desuden kunne foretage statistiske beregninger, hvorudfra gennemsnitspriser på køretøjer kan justeres i forhold til en aktuelt indtastet km-stand, hvor justeringsfaktoren skal fastlægges på baggrund af en statistisk sammenhæng mellem pris og km-stand i de valgte køretøjer. Der skal kunne dannes dokumentation for udførte værdifastsættelser, inkl. beregning og justering.
Intern identifikator : Udbud
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72319000   Levering af data
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling, 72314000   Indsamling og bearbejdning af data
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 5   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontakten kan forlænges 2 x 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den se neste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 12. juli 2024 . Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Tilbudsgiver skal i sit tilbud indgive et ESPD som er et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver af tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Er tilbudsgiver en sammenslutning af virksomheder, skal de deltagende virksomheder påtage sig solidarisk hæftelse og udfylde og underskrive skabelonen om solidarisk hæftelse som er bilag F til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundende anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiveren har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiveren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiveren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Yderligere oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 83 3 /2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere i artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, fx ved at kræve en erklæring herom/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste evalueringstekniske pris
Beskrivelse : Kontrakten tildeles tilbuddet med lavest evalueringstekniske pris.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 19/07/2024   21:59:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 3   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dans k): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.re ts information.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage : Klage over ikke at være at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbudinden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret op en rammeaftale med genåbning af konkurrencen elelr et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3 ) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4 . 4 ) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslivens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klagerens skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4 . I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i dtandstill- perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e -mailadresse er angivet i punkt ”Organisation 2”. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage /klagenaevne t-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Organisation, der behandler tilbud : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Registreringsnummer : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Afdeling : Udbud
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Cecilie Overgaard
Telefon : +45 72374504
Internetadresse : https://www.ufst.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291095
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 3529100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : effef791-ea8e-45b5-b5bd-a32aa79880bb   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/06/2024   20:06:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/06/2024   21:00:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 369128-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.047