23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Rammeaftale om it-konsulentydelser til test


Rigspolitiet

369420-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Systemafprøvning – Rammeaftale om it-konsulentydelser til test
OJ S 120/2024 21/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om it-konsulentydelser til test
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til test. Formålet med rammeaftalen er overordnet set at sikre, at Rigspolitiet har adgang til høj kvalificeret konsulentbistand i forbindelse med test af it-løsninger, både ved anskaffelse/udvikling af nye løsninger og ved ændring/videreudvikling af eksisterende løsninger. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand inden for konsulentkategorierne: ”testmanagement” ”testere” ”tekniske testere” Rammeaftalen omfatter konsulentbistand til følgende opgaver: Testmanagement Test generelt Teknisk test og testautomatisering Test i agile udviklingsteams Non-funktionel test Generelt rådgivning om test De konkrete opgaver under rammeaftalen leveres i henhold til en af parterne indgået leveringsaftale, der indeholder de væsentligste informationer i relation til opgavens udførelse. Opgaverne vil hovedsageligt skulle udføres inden for traditionelle projektteams, hvor it-løsningerne anskaffes ved udbud, og hvor der derfor er fokus på leverandørstyring, kravopfyldelse og –verificering. Det er dog Rigspolitiets forventning, at der i de kommende år vil blive et større fokus på egenudvikling af programmel, hvor opgaverne omfattet af rammeaftalen derfor vil skulle udføres som led i den agile udvikling og sammen med de agile teams. Rigspolitiet forventer herudover et fremadrettet større fokus på non-funktionel test i projekterne, herunder vidensudbredelse af metoder og skabeloner inden for området. Opgaverne og de projekter, som opgaverne skal udføres som led i, er af varierende størrelse og karakter. Nogle projekter angår forretningskritisk funktionalitet og er særdeles omfattende. Andre projekter er mindre omfattende, og angår mindre anskaffelser, vedligeholdelse af eksisterende programmel mm. Opgaverne omfattet af rammeaftalen skal udføres ”on location” hos Politiet i Politiets it-miljøer. Opgaverne skal som udgangspunkt leveres i Storkøbenhavn, men der kan forekomme tilfælde, hvor der skal leveres ydelser til Politiet også uden for Storkøbenhavn. Opgaverne skal leveres af et konsulentteam bestående af 10 konsulenter, der har relevante kompetencer og erfaring med at udføre opgaver svarende til de af rammeaftalen omfattede. Det er vigtigt for Rigspolitiet, at viden fastholdes i det tilbudte konsulentteam i rammeaftalens varighed, og at der i videst muligt omfang undgås udskiftninger. Det specifikke omfang og timingen af leveringsaftaler under rammeaftalen vil afhænge af Rigspolitiets konkrete behov, herunder i forhold til Rigspolitiets it-strategi/roadmap, eventuelle nyanskaffelser af it-løsninger samt udviklingsprojekter.
Identifikator for proceduren : 45e5afbd-d002-4aa0-8923-29d0b8b48885
Intern identifikator : 356307
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72254100   Systemafprøvning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72254000   Programmeltestning
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Landlystvej 34    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Konsulentteamet skal fortrinsvis udføre opgaverne på Politiets lokationer i Storkøbenhavn, men der kan også opstå behov for udførelse af opgaver på Politiets lokationer udenfor Storkøbenhavn. Udførelsessted aftales i de enkelte Leveringsaftaler.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 75 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 75 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se udbudsbetingelserne for nærmere information herom. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Rammeaftalens anslåede værdi er udtryk for ordregivers skøn over den maksimale værdi af samtlige leveringsaftaler, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Skønnet er baseret på den forventede kontraktsum i rammeaftalen fulde løbetid baseret på det historiske behov sammenholdt med kendt roadmap for de projekter, som Rigspolitiet forventer at iværksætte de kommende år. Den endelige værdi afhænger af den tilbudte timepris samt det konkrete behov for ydelserne omfattet af rammeaftalen. Tilbudsgiver er ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og den anslåede værdi indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi. Rammeaftalen er ikke-eksklusiv for ordregiver, og ordregiver er således berettiget til at lade opgaver af samme art, som rammeaftalen omhandler, levere af tredjemand, eller at foretage særskilt udbud heraf, såfremt ordregiver måtte finde dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf. rammeaftalens punkt 25.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Korruption udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2).
Tvangsakkord uden for konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Deltagelse i en kriminel organisation jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5).
Svig jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6).
Insolvens jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Aktiver, der administreres af en kurator jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure udbudslovens § 136, nr. 3).
Rent nationale udelukkelsesgrunde Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. udbudslovens § 136, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. udbudslovens § 136, nr. 2).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. udbudslovens § 136, nr. 4).
Betaling af socialsikringsbidrag jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Erhvervsvirksomheden er indstillet jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2).
Betaling af skatter og afgifter jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om it-konsulentydelser til test
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til test. Formålet med rammeaftalen er overordnet set at sikre, at Rigspolitiet har adgang til høj kvalificeret konsulentbistand i forbindelse med test af it-løsninger, både ved anskaffelse/udvikling af nye løsninger og ved ændring/videreudvikling af eksisterende løsninger. Rammeaftalen omfatter konsulentbistand inden for konsulentkategorierne: ”testmanagement” ”testere” ”tekniske testere” Rammeaftalen omfatter konsulentbistand til følgende opgaver: Testmanagement Test generelt Teknisk test og testautomatisering Test i agile udviklingsteams Non-funktionel test Generelt rådgivning om test De konkrete opgaver under rammeaftalen leveres i henhold til en af parterne indgået leveringsaftale, der indeholder de væsentligste informationer i relation til opgavens udførelse. Opgaverne vil hovedsageligt skulle udføres inden for traditionelle projektteams, hvor it-løsningerne anskaffes ved udbud, og hvor der derfor er fokus på leverandørstyring, kravopfyldelse og –verificering. Det er dog Rigspolitiets forventning, at der i de kommende år vil blive et større fokus på egenudvikling af programmel, hvor opgaverne omfattet af rammeaftalen derfor vil skulle udføres som led i den agile udvikling og sammen med de agile teams. Rigspolitiet forventer herudover et fremadrettet større fokus på non-funktionel test i projekterne, herunder vidensudbredelse af metoder og skabeloner inden for området. Opgaverne og de projekter, som opgaverne skal udføres som led i, er af varierende størrelse og karakter. Nogle projekter angår forretningskritisk funktionalitet og er særdeles omfattende. Andre projekter er mindre omfattende, og angår mindre anskaffelser, vedligeholdelse af eksisterende programmel mm. Opgaverne omfattet af rammeaftalen skal udføres ”on location” hos Politiet i Politiets it-miljøer. Opgaverne skal som udgangspunkt leveres i Storkøbenhavn, men der kan forekomme tilfælde, hvor der skal leveres ydelser til Politiet også uden for Storkøbenhavn. Opgaverne skal leveres af et konsulentteam bestående af 10 konsulenter, der har relevante kompetencer og erfaring med at udføre opgaver svarende til de af rammeaftalen omfattede. Det er vigtigt for Rigspolitiet, at viden fastholdes i det tilbudte konsulentteam i rammeaftalens varighed, og at der i videst muligt omfang undgås udskiftninger. Det specifikke omfang og timingen af leveringsaftaler under rammeaftalen vil afhænge af Rigspolitiets konkrete behov, herunder i forhold til Rigspolitiets it-strategi/roadmap, eventuelle nyanskaffelser af it-løsninger samt udviklingsprojekter.
Intern identifikator : 356307
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72254100   Systemafprøvning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72254000   Programmeltestning
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Landlystvej 34    
By : Hvidovre
Postnummer : 2650
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Konsulentteamet skal fortrinsvis udføre opgaverne på Politiets lokationer i Storkøbenhavn, men der kan også opstå behov for udførelse af opgaver på Politiets lokationer udenfor Storkøbenhavn. Udførelsessted aftales i de enkelte Leveringsaftaler.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 75 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 75 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se udbudsbetingelserne for nærmere information herom. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Rammeaftalens anslåede værdi er udtryk for ordregivers skøn over den maksimale værdi af samtlige leveringsaftaler, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Skønnet er baseret på den forventede kontraktsum i rammeaftalen fulde løbetid baseret på det historiske behov sammenholdt med kendt roadmap for de projekter, som Rigspolitiet forventer at iværksætte de kommende år. Den endelige værdi afhænger af den tilbudte timepris samt det konkrete behov for ydelserne omfattet af rammeaftalen. Tilbudsgiver er ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og den anslåede værdi indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi. Rammeaftalen er ikke-eksklusiv for ordregiver, og ordregiver er således berettiget til at lade opgaver af samme art, som rammeaftalen omhandler, levere af tredjemand, eller at foretage særskilt udbud heraf, såfremt ordregiver måtte finde dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf. rammeaftalens punkt 25.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Den samlede omsætning i hvert af de tre seneste regnskabsår.
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers samlede årsomsætning i de tre seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. ovenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 30 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiver og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapitalen ved udgangen af hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minumumskrav: Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Opgøres på baggrund af den evalueringstekniske tilbudspris. Se Bilag A til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Vurderes som anført i Bilag A til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Krav til sikkerhedsgodkendelse fremgår af Rammeaftalens punkt 9.3. Rammeaftalens ikrafttræden er afhængig af konsulenternes sikkerhedsgodkendelse som anført i Rammeaftalens punkt 25.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 20/07/2024   06:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 180   Døgn
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 20/07/2024   06:00:00 (UTC)
Sted : Det elektroniske udbudssystem
Yderligere oplysninger : Tilbuddene vil blive åbnet i det elektroniske udbudssystem. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Se Rammeaftalens punkt 9.2
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Rigspolitiet
Organisation, der behandler tilbud : Rigspolitiet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rebecca Hjorth
E-mail : rhj007@politi.dk
Telefon : +45 61245159
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8e2cfc87-fc24-4d44-802f-a31d3901af6a   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/06/2024   17:39:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/06/2024   18:00:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 369420-2024
EUT-S-nummer : 120/2024
Offentliggørelsesdato : 21/06/2024

Send til en kollega

0.047