23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Glostrup Kommune

Udbud med forhandling vedrørende Network as a Service ("NaaS") for Glostrup Kommune


Glostrup Kommune

372662-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud med forhandling vedrørende Network as a Service ("NaaS") for Glostrup Kommune
OJ S 121/2024 24/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Glostrup Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud med forhandling vedrørende Network as a Service ("NaaS") for Glostrup Kommune
Beskrivelse : Glostrup Kommune ønsker at udbyde en kontrakt vedrørende Network as a Service (”NaaS”). Formålet med kontrakten er at flytte ansvaret fra netværksdriften i Glostrup Kommune, herunder varetagelsen af drift, vedligeholdelse og support af hele Glostrup Kommunes netværk fra ”forsiden” af Glostrup Kommunes Internet Edge og ud til klienten, til en leverandør, således at ressourcerne hos kommunen, der i dag varetager begrænsede driftsopgaver på netværket, fremover kan varetage andre interne opgaver, der understøtter implementeringen af den nye IT- og digitaliseringsstrategi. SD-WAN er ikke omfattet af den udbudte kontrakt, idet denne ydelse stilles til rådighed af Glostrup Kommune via anden leverandør. Indgåelsen af kontrakten sker således som led i implementeringen af den nye IT- og digitaliseringsstrategi i Glostrup Kommune, hvor der arbejdes efter følgende pejlemærke; ”fremtidssikring af et driftsstabilt netværk”. Glostrup Kommunes netværk omfatter, ved indgåelse af kontrakten, 44 lokationer. Det samlede antal potentielle klienter i Glostrup Kommunes netværk er, ved indgåelse af kontrakten, ca. 5.094 stk., som er fordelt på følgende enheder: - PC’er – 1.100 stk. - Chromebooks – 2.750 stk. - Mobiltelefoner: Apple iPhone – 379 stk. og Samsung – 567 stk. - Tablets: Apple Ipad – 76 stk. og Samsung Tablet – 222 stk. Glostrup Kommunes opgaver spænder vidt; fra drift af det nære sundhedsvæsen til kommunens borgere, kultur og idrætsfaciliteter, daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. Glostrup Kommunes netværk er bærende infrastruktur for store dele af denne opgaveløsning i en dagligdag, hvor digitalisering er en præmis for effektiv udførelse af Glostrup Kommunes kerneopgaver. Glostrup Kommunes netværk skal driftsafvikles, så det kan benyttes 24/7/365. Glostrup Kommunes netværk anvendes af en divers gruppe af brugere/klienter/it-services. Det spænder over brugere af sagsbærende it-systemer til såvel administration, myndighedsarbejde og beredskab, lejlighedsvise brugere med behov for netværksdrift ”når det passer brugeren”, IoT-enheder (fx CTS-anlæg, ABA/ADK/AIA/CCTV-anlæg, elektroniske dørlåse), hvorfor Glostrup Kommunes netværk skal driftsafvikles og konfigureres, så det svarer til dette diverse behov og forskellige brugsscenarier. Leverandøren skal løbende sørge for, at den hardware, software og aktivt netværksudstyr der driver Glostrup Kommunes netværk, løbende udskiftes, serviceres og opdateres, så teknologien i Glostrup Kommunes netværk til enhver tid er tidssvarende og af en kvalitet, der understøtter et fremtidssikret netværk, god brugertilfredshed og kontraktens øvrige servicemål. Leverandøren skal levere en teknologisikringsplan, som skal sikre, at forhold som kvalitets-, kapacitets- og sikkerhedsniveau i Glostrup Kommunes netværk i kontraktperioden fastholdes, tilpasses og konsolideres, herunder ved, at leverandøren proaktivt implementerer teknologisikringsplanen ved løbende opdatering af software, hardware, processer mv. Leverandøren skal løbende opdatere og ajourfører teknologisikringsplanen, og i et samarbejde med Glostrup Kommune foretage en løbende vurdering af, hvordan trends, tendenser, trusler og muligheder kan påvirke Glostrup Kommunes netværk samt hvordan Glostrup Kommunes netværk mest hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt tilpasses sådanne. Leverandøren yder, som en del af vedligeholdelsen i driftsfasen, en 24/7/365 overvågning, som opdager og reagerer på online trusler/sikkerhedshændelser. Kundens behov omfatter sikkerhedsovervågning, incident håndtering og log management for al data trafik i Glostrup Kommunes netværk. Målsætningen er, at Glostrup Kommunes netværks funktionalitet leverer en ydelse i kontinuerlig høj kvalitet til brugere og klienter i hele kontraktperioden, og som herved understøtter Glostrup Kommunes behov. Den totale volumen i kontraktperioden er estimeret til ca. 20-30.000.000 DKK ekskl. moms og inkl. optioner. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.
Identifikator for proceduren : d1181b4f-fbfc-4dfe-b948-ddea2cb29867
Intern identifikator : Udbud med forhandling vedrørende Network as a Service ("NaaS") for Glostrup Kommune
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48210000   Programpakke til netværk, 50312300   Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk, 72212219   Udvikling af programmel til diverse netværksformål, 72315100   Support af datanetværk, 72315200   Drift af datanetværk
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Informationsmøde: Ordregiver vil på et informationsmøde præsentere den udbudte ydelse, forklare baggrunden for udbuddet, formålet med den udbudte kontrakt samt hvordan man afgiver tilbud. Informationsmødet afholdes fredag den 28.06.2024, kl. 10.00-11.30 via Teams. Informationsmødet afholdes på dansk. Af hensyn til den praktiske planlægning af informationsmødet bedes tilmelding ske via udbudssystemet ETHICS senest den 26.06.2024 ved at fremsende tilmeldingen som ”spørgsmål”. Ved tilmelding bedes ansøger for hver af de tilmeldte oplyse navn, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og firmatilknytning. Begrænset adgang til bilag: Ansøger/Tilbudsgiver bedes bemærke, at grundet Underbilag 02.A – lokationsoversigt og inventory og 02.B – Netværkskonfiguration ”As-Is” særlige karakter er de offentliggjorte versioner uden detaljerede oplysninger. Mere detaljerede versioner af disse bilag kan rekvireres af prækvalificerede Tilbudsgivere til anvendelse ved afgivelse af tilbud, hvilket sker på anmodning til Ordregiver. Ordregiver har af den grund forlænget tilbudsfristen med fem (5) dage, jf. Udbudsloven § 133. Delaftaler: Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Aftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud. Udelukkelsesgrunde efter udbudslovens § 134 a: Er den økonomiske aktør etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Ansøger eller tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En ansøger eller tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt ansøger eller tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Spørgsmål og svar: Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ” Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument, jf. Rammeaftalebilag 20 – Spørgsmål og svar. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.9 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Spørgsmål kan ikke forventes at blive besvaret i perioden fra og med uge 28 til og med uge 31. Verificering af oplysninger i ESPD: I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er angivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4. ESPD Del III - Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde: Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: - Skifteretten v. Domstolsstyrelsen - Skatteforvaltningen - ATP - Politiet (Kriminalregistret) Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier, dokumentation for formåen: Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: - Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede Tilbudsgivers samlede gennemsnitlige omsætning samt egenkapitalens størrelse, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. - Der skal ikke afleveres yderligere dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos de i referencerne anførte kunder.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud med forhandling vedrørende Network as a Service ("NaaS") for Glostrup Kommune
Beskrivelse : Glostrup Kommune ønsker at udbyde en kontrakt vedrørende Network as a Service (”NaaS”). Formålet med kontrakten er at flytte ansvaret fra netværksdriften i Glostrup Kommune, herunder varetagelsen af drift, vedligeholdelse og support af hele Glostrup Kommunes netværk fra ”forsiden” af Glostrup Kommunes Internet Edge og ud til klienten, til en leverandør, således at ressourcerne hos kommunen, der i dag varetager begrænsede driftsopgaver på netværket, fremover kan varetage andre interne opgaver, der understøtter implementeringen af den nye IT- og digitaliseringsstrategi. SD-WAN er ikke omfattet af den udbudte kontrakt, idet denne ydelse stilles til rådighed af Glostrup Kommune via anden leverandør. Indgåelsen af kontrakten sker således som led i implementeringen af den nye IT- og digitaliseringsstrategi i Glostrup Kommune, hvor der arbejdes efter følgende pejlemærke; ”fremtidssikring af et driftsstabilt netværk”. Glostrup Kommunes netværk omfatter, ved indgåelse af kontrakten, 44 lokationer. Det samlede antal potentielle klienter i Glostrup Kommunes netværk er, ved indgåelse af kontrakten, ca. 5.094 stk., som er fordelt på følgende enheder: - PC’er – 1.100 stk. - Chromebooks – 2.750 stk. - Mobiltelefoner: Apple iPhone – 379 stk. og Samsung – 567 stk. - Tablets: Apple Ipad – 76 stk. og Samsung Tablet – 222 stk. Glostrup Kommunes opgaver spænder vidt; fra drift af det nære sundhedsvæsen til kommunens borgere, kultur og idrætsfaciliteter, daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. Glostrup Kommunes netværk er bærende infrastruktur for store dele af denne opgaveløsning i en dagligdag, hvor digitalisering er en præmis for effektiv udførelse af Glostrup Kommunes kerneopgaver. Glostrup Kommunes netværk skal driftsafvikles, så det kan benyttes 24/7/365. Glostrup Kommunes netværk anvendes af en divers gruppe af brugere/klienter/it-services. Det spænder over brugere af sagsbærende it-systemer til såvel administration, myndighedsarbejde og beredskab, lejlighedsvise brugere med behov for netværksdrift ”når det passer brugeren”, IoT-enheder (fx CTS-anlæg, ABA/ADK/AIA/CCTV-anlæg, elektroniske dørlåse), hvorfor Glostrup Kommunes netværk skal driftsafvikles og konfigureres, så det svarer til dette diverse behov og forskellige brugsscenarier. Leverandøren skal løbende sørge for, at den hardware, software og aktivt netværksudstyr der driver Glostrup Kommunes netværk, løbende udskiftes, serviceres og opdateres, så teknologien i Glostrup Kommunes netværk til enhver tid er tidssvarende og af en kvalitet, der understøtter et fremtidssikret netværk, god brugertilfredshed og kontraktens øvrige servicemål. Leverandøren skal levere en teknologisikringsplan, som skal sikre, at forhold som kvalitets-, kapacitets- og sikkerhedsniveau i Glostrup Kommunes netværk i kontraktperioden fastholdes, tilpasses og konsolideres, herunder ved, at leverandøren proaktivt implementerer teknologisikringsplanen ved løbende opdatering af software, hardware, processer mv. Leverandøren skal løbende opdatere og ajourfører teknologisikringsplanen, og i et samarbejde med Glostrup Kommune foretage en løbende vurdering af, hvordan trends, tendenser, trusler og muligheder kan påvirke Glostrup Kommunes netværk samt hvordan Glostrup Kommunes netværk mest hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt tilpasses sådanne. Leverandøren yder, som en del af vedligeholdelsen i driftsfasen, en 24/7/365 overvågning, som opdager og reagerer på online trusler/sikkerhedshændelser. Kundens behov omfatter sikkerhedsovervågning, incident håndtering og log management for al data trafik i Glostrup Kommunes netværk. Målsætningen er, at Glostrup Kommunes netværks funktionalitet leverer en ydelse i kontinuerlig høj kvalitet til brugere og klienter i hele kontraktperioden, og som herved understøtter Glostrup Kommunes behov. Den totale volumen i kontraktperioden er estimeret til ca. 20-30.000.000 DKK ekskl. moms og inkl. optioner. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse.
Intern identifikator : Udbud med forhandling vedrørende Network as a Service ("NaaS") for Glostrup Kommune
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48210000   Programpakke til netværk, 50312300   Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk, 72212219   Udvikling af programmel til diverse netværksformål, 72315100   Support af datanetværk, 72315200   Drift af datanetværk
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Tilbudsgiver skal afgive pris på option på forlængelse af kontrakten med Glostrup Kommune i 12 måneder af to (2) gange, dvs. 12 + 12 måneder, i alt op til to (2) år. Der henvises til Kontraktens punkt 8.7 for de nærmere vilkår vedrørende optioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 84   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 24
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Informationsmøde: Ordregiver vil på et informationsmøde præsentere den udbudte ydelse, forklare baggrunden for udbuddet, formålet med den udbudte kontrakt samt hvordan man afgiver tilbud. Informationsmødet afholdes fredag den 28.06.2024, kl. 10.00-11.30 via Teams. Informationsmødet afholdes på dansk. Af hensyn til den praktiske planlægning af informationsmødet bedes tilmelding ske via udbudssystemet ETHICS senest den 26.06.2024 ved at fremsende tilmeldingen som ”spørgsmål”. Ved tilmelding bedes ansøger for hver af de tilmeldte oplyse navn, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og firmatilknytning. Begrænset adgang til bilag: Ansøger/Tilbudsgiver bedes bemærke, at grundet Underbilag 02.A – lokationsoversigt og inventory og 02.B – Netværkskonfiguration ”As-Is” særlige karakter er de offentliggjorte versioner uden detaljerede oplysninger. Mere detaljerede versioner af disse bilag kan rekvireres af prækvalificerede Tilbudsgivere til anvendelse ved afgivelse af tilbud, hvilket sker på anmodning til Ordregiver. Ordregiver har af den grund forlænget tilbudsfristen med fem (5) dage, jf. Udbudsloven § 133. Delaftaler: Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Aftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud. Udelukkelsesgrunde efter udbudslovens § 134 a: Er den økonomiske aktør etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Ansøger eller tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at ansøger eller tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En ansøger eller tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre ansøger eller tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor ansøger eller tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt ansøger eller tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Spørgsmål og svar: Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ” Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument, jf. Rammeaftalebilag 20 – Spørgsmål og svar. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.9 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Spørgsmål kan ikke forventes at blive besvaret i perioden fra og med uge 28 til og med uge 31. Verificering af oplysninger i ESPD: I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er angivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4. ESPD Del III - Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde: Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: - Skifteretten v. Domstolsstyrelsen - Skatteforvaltningen - ATP - Politiet (Kriminalregistret) Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier, dokumentation for formåen: Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: - Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede Tilbudsgivers samlede gennemsnitlige omsætning samt egenkapitalens størrelse, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. - Der skal ikke afleveres yderligere dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos de i referencerne anførte kunder.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Ansøger oplyser om ”Gennemsnitlig årsomsætning” for de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist. Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige årsomsætning er på mindst 30.000.000 DKK i de anførte afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Ansøger oplyser om egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”. Det er et mindstekrav, at egenkapitalen for hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår er på mindst 25.000.000 DKK.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger anfører de op til fem (5) referencer, som Ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. afsnit Aftalens genstand, hvoraf mindst én (1) reference opfylder mindstekravet, jf. sidste bullet. Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver på referencerne med nyeste startdato. Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristen. Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen. For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristen. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om. Referencerne skal indeholde følgende: 1. Beskrivelse: Beskrivelse af ydelsen/ydelserne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig i forhold til mindstekravene nedenfor. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor ydelsen har været udført (start- og slutdatoer). 2. Beløb: Ydelsen/ydelsernes værdi i DKK, dvs. det beløb, som kunden har betalt for at få udført ydelsen/ydelserne. 3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste ydelse, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt. 4. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne. Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et sagligt grundlag op til tre (3) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, hvis der modtages tre (3) konditionsmæssige og egnede ansøgninger. Hvis der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte kontrakt vurderet på baggrund af de adspurgte informationer på baggrund af valgte kriterier vedr. teknisk og/eller faglig formåen. Ved udvælgelsen af mest sammenlignelige referencer, vil Ordregiver lægge positiv vægt på: - I hvilket omfang Ansøger ved sine referencer dokumenterer erfaring med NaaS, såkaldt ”managed network” og netværksdrift hos kunder som tilsvarer Ordregiver i såvel type som omfang. Ordregiver lægger mest vægt på erfaring med egentlig NaaS som angivet i pkt. 1.5. - I hvilket omfang Ansøger ved sine referencer demonstrerer erfaring med transitionsprojekter hvor sammenlignelige kunder har fået Ansøger til at forestå transition fra kundernes egen lokale driftsafvikling af netværk til leverandørens NaaS eller såkaldt ”managed network” på mange forskellige lokationer (dvs. særskilte adresser). - I hvilket omfang Ansøger ved sine referencer dokumenterer erfaring med tilrådighedsstillelse af en Service Desk som kontinuerligt overvåger sammenlignelige kunders netværk ift. driftseffektivitet, sikkerhedsbrud og Incidents i øvrigt. • Det er et mindstekrav, at mindst en (1) reference dokumenterer erfaring med: Netværksdrift til en kunde med mere end 500 brugere fordelt på mindst to (2) forskellige lokationer (forstået som særskilte bygninger på særskilte adresser)
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Underbilag 09A – Vederlagsspecifikation. Tilbudsgivers anførte priser ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger, blive lagt til grund for evalueringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet ”Kvalitet” består af delkriterierne "Tidsplan", "Leverancen" og "Drift". Delkriteriet "Tidsplan", som udgør 10% af underkriteriet "Kvalitet", vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af konkurrenceparametrene (KP) i Kontraktbilag 01 – Tidsplan ved udfyldelse af: - Underbilag 01A – Tidsplan for Afklaringsfase - Underbilag 01B – Tidsplan for Leverancen - Underbilag 01C – Tidsplan for Transitionen Delkriteriet "Leverancen", som udgør 30% af underkriteriet "Kvalitet", vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af konkurrenceparametrene (KP) i Kontraktbilag 03 – Leverancebeskrivelse og Kontraktbilag 11 - Prøver. Delkriteriet "Drift", som udgør 60% af underkriteriet "Kvalitet", vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af konkurrenceparametrene (KP) i de af delkriteriet omfattede underkriterier ved udfyldelse af: - Kontraktbilag 04 – Dokumentation - Kontraktbilag 05 - Teknologisikring - Kontraktbilag 06 – Vedligeholdelse og servicemål - Kontraktbilag 07 – Samarbejdsorganisation
Vægtning (procentdel, præcis) : 65
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset
Begrundelse for at begrænse adgangen til visse udbudsdokumenter : Beskyttelse af særlig følsomme oplysninger
Begrundelse for at begrænse adgangen til visse udbudsdokumenter : Beskyttelse af særlig følsomme oplysninger
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 08/08/2024   22:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 22/08/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 16/08/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Der er stillet kontraktvilkår i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Kontrakten regulerer parternes misligholdelsesbeføjelser i relation til kontraktens gennemførelse.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Glostrup Kommune
Registreringsnummer : 65120119
Postadresse : Rådhusparken 2    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Sofie Stendys
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : 53360036
Internetadresse : https://www.glostrup.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 290914e5-09ac-4373-a146-ff36b222e525   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/06/2024   12:53:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/06/2024   13:04:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 372662-2024
EUT-S-nummer : 121/2024
Offentliggørelsesdato : 24/06/2024

Send til en kollega

0.047