23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

SLB Vejle Apparatur til automatisk udsåning af prøvematerialer L140.1200


Region Syddanmark

373117-2024 - Forudgående underretning om direkte tildeling
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – SLB Vejle Apparatur til automatisk udsåning af prøvematerialer L140.1200
OJ S 121/2024 24/06/2024
Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : SLB Vejle Apparatur til automatisk udsåning af prøvematerialer L140.1200
Beskrivelse : 2 stk WASP til Klinisk Mikrobiologi med option på fuld automatiskløsning, til Sygehus Lillebælt Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus
Identifikator for proceduren : 62dae8b0-414e-43e2-ac95-b37f3f62ac8d
Intern identifikator : I-16405
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Beriderbakken    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ergonomi automatisering Systemet skal ved automatisk transport minimere behovet for flytning af racks indeholdende agarplader til og fra aerobe og CO2 inkubatorer. Løft til anaerobe inkubatorer accepteres. Et væsentligt mål med automatisering og digitalisering af bakteriologiske undersøgelser er også at reducere ensidigt gentagen arbejde (EGA). Systemet skal eliminere majoriteten af EGA ved vending af agarplader i forbindelse med udsåning og aflæsning. Systemet skal ikke indeholde arbejdsmomenter med manuel afpropning af låg i prøverør, flydende substrater, eller medier til fremstilling af suspension af mikroorganismer. Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt finder, at WASP-system fra firmaet SSI Diagnostica som det eneste på markedet bedst opfylder de opstillede krav og anses som bedst til formålet. Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt har derfor til hensigt at indgå kontrakt med firmaet SSI Diagnostica om levering af 2 udsåningsrobotter mhp. at udbygge systemet til en komplet automatiseringsløsning.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : SLB Vejle Apparatur til automatisk udsåning af prøvematerialer L140.1200
Beskrivelse : 2 stk WASP til Klinisk Mikrobiologi med option på fuld automatiskløsning, til Sygehus Lillebælt Klinisk Mikrobiologi, Vejle Sygehus
Intern identifikator : I-16405
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Mængde : 2  
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Beriderbakken    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Anden varighed : Ubegrænset
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ergonomi automatisering Systemet skal ved automatisk transport minimere behovet for flytning af racks indeholdende agarplader til og fra aerobe og CO2 inkubatorer. Løft til anaerobe inkubatorer accepteres. Et væsentligt mål med automatisering og digitalisering af bakteriologiske undersøgelser er også at reducere ensidigt gentagen arbejde (EGA). Systemet skal eliminere majoriteten af EGA ved vending af agarplader i forbindelse med udsåning og aflæsning. Systemet skal ikke indeholde arbejdsmomenter med manuel afpropning af låg i prøverør, flydende substrater, eller medier til fremstilling af suspension af mikroorganismer. Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt finder, at WASP-system fra firmaet SSI Diagnostica som det eneste på markedet bedst opfylder de opstillede krav og anses som bedst til formålet. Klinisk Mikrobiologi, Sygehus Lillebælt har derfor til hensigt at indgå kontrakt med firmaet SSI Diagnostica om levering af 2 udsåningsrobotter mhp. at udbygge systemet til en komplet automatiseringsløsning.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Begrundelse for ikke at angive vægtningen af tildelingskriterierne : Se forklaring under procedure
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: (1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 6 / 6 (2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiskindkøbssystemer indgået. (3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i 4 / 4 standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 90 837 948,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : Udsåningsrobot Afdelingen er i øjeblikket bestykket med to udsåningsrobotter som er backup for hinanden. De aktuelle udsåningsrobotter er indkøbt i henholdsvis 2014 og 2016 og skal erstattes af 2 nye robotter, hvor der er mulighed for at udbygge til et automatiserings system inkl. båndløsning, se nærmere beskrivelse nedenfor. Krav til Udsåningssystemet 1) Det skal være muligt at få fremstillet brugerspecifikke udsånings-programmer (bl.a. til endoskopskyllevæsker). 2) Systemet skal kunne håndtere ESWAB, MONOVETTE 10+8 ml, sterile spidsglas (NUNC) samt sterile spidsglas med gult låg til skopprøver (Sarstedt REF 62.9924.284) 3) Der skal være Vortex og centrifugering mulighed i instrumentet. 3) Brugeren skal kunne tracke LOT-numre på medier anvendt i de enkelte kørsler, samt prøvenumre. 4) Der skal være 2 vejs kommunikation mellem afdelingens LIS system samt mulighed for manuelt programopsætning. Systemet skal via opkobling til MADS, kunne håndtere prøvetyper i vilkårlig rækkefølge, og samtidig kunne genkende hvilke udsåningsmønstre og pladetyper der skal anvendes. 5) Systemet skal kunne lave enkelt-stregs spredning, trekantspredning, full-spredning på hele plader (til resistensmedier), samt andre brugerdefinerede udsåningsmønstre. 6) Systemet skal kunne håndtere biplader såvel som hele plader. 7) Systemet skal vha. loops kunne afsætte 1 mikroliter, 10 mikroliter og 30 mikroliter på medier. 8) Systemet skal anvende genanvendelige loops, for at spare på plastikaffald. 9) Loop skal dekontamineres ved incineration (varmebehandling) såvel som loop-wash, for at fjerne alle materialerester, der kan influere på (kvantitativ) inokulation. 10) Systemet skal kunne sterilisere loops imellem de enkelte udsåede plader samt mellem strøgende på pladerne (for enkelt-stregspredning og trekantspredning). 11) Direkte kameracheck af loops for at sikre udsåning af korrekt prøvemængde, kamera direkte rettet mod loop for at sikre prøvemængde. 12) Systemet skal kunne sortere pladerne efter udsåning i 4 forskellige stakke, for efterfølgende at kunne videre behandle/inkubere pladerne efter KLMI’s instrukser. 13) Systemet skal kunne sætte etikette på pladerne hvor prøvenummer, stregkode, dato-mærkning og klokkeslæt fremgår. 14) Der skal være mulighed for at sætte etiketter på siden eller bunden af pladerne. 15) Systemet skal kunne højdeindstille loops i forhold til de forskellige plademedier. Ergonomi udsåning Arbejdet må ikke indeholde tunge og høje/lave løft af genstande som indgår i betjening af apparaturet. Med tunge løft regnes løft som må forventes skal udføres med begge arme hos en person med normalt fungerende bevægeapparat. Med høje løft menes løft af objektets massemidtpunktet til skulderniveau eller derover hos en person af alm bygning. Med lave løft menes løft af objektets massemidtpunktet fra knæniveau eller derunder hos en person af alm bygning. Indpasning i eksisterende lokaler Udsåningssystemet skal kunne rummes i nuværende apparaturrum på klinisk mikrobiologi, SLB Vejle, som i dag rummer 2 WASP’s indtil flytning til nye lokaler. Der er ikke mulighed for at lave ombygning i eksisterende lokaler. Service Region Syddanmarks Medicotekniske personale skal have mulighed for at få samme træning som leverandørens egne teknikkere således at regionens Medicoteknikkere, såfremt dette ønskes, kan varetage service på samme niveau som leverandørens teknikere. Automatiseringsløsning Klinisk mikrobiologi, SLB Vejle påtænker at udvide udsåningssystemet med en automatiseringsløsning i løbet af forventeligt 2 år, når klinisk mikrobiologi skal flytte til nye lokaler. Byggeprocessen af nye lokaler påbegyndes 3.kvartal 2024. Dette er et ufravigelig krav at udvidelsen og automatiseringen skal fuld integreres med det indkøbte udsåningssystem. Systemet skal indeholde en total laboratorie automatiseret løsning som inkludere prøvesortering, udsåning, inkubation (aerobt og i CO2 beriget atmosfære), digitaliseret aflæsning og udstyr som skal assistere i identifikation og antibiotikafølsomhedsbestemmelse. Transporten af agarplader til og fra udsåning og inkubatorer/digitaliseringsinstrumenter skal foregå automatisk, se nærmere herom nedenfor. Digitaliseret aflæsning Kulturer skal kunne fjernaflæses ved brug af digitaliserede billeder fra inkubatorerne. Digitaliserede inkubatorer skal ved brug af programmerbare beslutningsstøttesystemer kunne sortere urinprøver, podningen, mfl. i forskellige kategorier, fx vækst/ikke vækst/vækst over tærskelværdi, vækst med særlige karakteristika (fx på kromogene medier, blodholdige medier, mfl.), eller vækst i forhold til prøvekvalitet. Det skal være muligt med systemets digitaliserede kulturer at aflæse resistensundersøgelser udført med Kirby- Bauer (disc) diffusionsmetoden på både Anaerobe, MH og MHF plader. Brugeren skal i brugergrænsefladen kunne måle og registrere zonestørrelser for overførsel til og tolkning i LIS. Systemet skal kunne frasortere agarplader og stakke disse til inkubation manuelt i special inkubatorer uden for systemet. Det skal være muligt at indsætte manuelt udsåede mærkede agar plader i stakke til videre analyse i systemet. Det skal være muligt at kalde agarplader frem fra inkubator(er), og agarpladerne skal kunne udtages stakkede til videre manuel analysearbejde. Identifikation og antibiotika følsomhedsbestemmelse. I tillæg til hertil ønskes et modul/system til ”prikning” af kolonier som bedømmes klinisk interessante i det videre diagnostiske arbejde. Med ”prikning” forstås at systemet kan identificere kolonier udpeget af brugeren i brugergrænsefladen og udtage kolonimateriale til videre undersøgelse, herunder påsætning af materiale på MALDI-TOF ID-plader fra Bruker Daltonics (afdelingens eksisterende system) og fremstilling afsuspensioner med en densitet i henhold til EUCAST -referencemetoden for antimikrobiel følsomheds bestemmelse (AST). Se begrundelsesforsættelse under Ydeligere oplysninger
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SSI Diagnostica A/S, SSI Diagnostica A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 111 202313110
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 945 655,00   DKK
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : 16301, I-16301
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 20/06/2024
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Syddanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Steffan Petersen
Telefon : +45 21157956
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : SSI Diagnostica A/S
Registreringsnummer : SSI Diagnostica A/S
Afdeling : SSI Diagnostica A/S
Postadresse : Herredsvejen 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mette Frost
Telefon : 37294535
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : aa374cdf-ae74-4b78-a56e-6f299d2525a6   - 01
Formulartype : Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   06:08:13 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   08:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 373117-2024
EUT-S-nummer : 121/2024
Offentliggørelsesdato : 24/06/2024

Send til en kollega

0.047