23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem


Region Sjælland

373303-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem
OJ S 121/2024 24/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem
Beskrivelse : Ordregiver ønsker at indgå aftale med en IT-leverandør om levering, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en it-Løsning, der kan understøtte Regionens administrative styrings- og arbejdsprocesser inden for køkken- og vaskeriproduktion. Løsningen skal understøtte alle processer inden for afgivelse og modtagelse af bestillinger på kunde-og varenummerniveau, opgørelse af produktionstal, lager- og beholdningsstyring, forsyningsinformation i form af pakke- og følgesedler samt information til afregning af Regionens afdelinger, som modtager services fra Køkken- og vaskeriproduktionen. Løsningen skal herudover indeholde rapportering med operationel og strategiske ledelsesinformation. Regionen ønsker en Løsning, der samler al styring og forsyning i en fælles løsning, og hvor den ønskede Løsning har snitflader til produktionssystemerne for henholdsvis Køkkenproduktionssystemet, eksterne leverandører af fødevarer mm. og til vaskerimaskinerne samt til de interne støttesystemer (IDM og AD). Styringsbehovet omfatter, hvad der produceres og leveres af mad og tøjartikler for at sikre, at forsyningsbehovet er dækket lokalt på regionens hospitaler og sygehuse samt institutioner, opgjort på afdelingsniveau og bestillingslokationer. Løsningen skal indeholde en understøttelse af software til regionens egne scannere til stregkodeaflæsning og en ny webbestillingsløsning til understøttelse af bestillinger via en webadgang. Scanningsløsning anvendes primært af en Forsyningsmedarbejder til scanning, når der skal ske genopfyldning af lagrene på de enkelte bestillingslokationer og på de centrale lagre. Det gælder både genopfyldning af mad og vaskeriartikler. Webbestillingsløsningen anvendes både til genbestilling på bestillingslokationer, hvor der ikke anvendes scanning, og til bestilling af udvalgte madvarer og vaskeriartikler. For at understøtte Regionens vaskeriproduktion skal løsningen indeholde funktionalitet til registrerer deres personalet lån af beklædning, hvor Løsningen skal understøtte registrering af udlånet gennem brug af medarbejderen medarbejderkort og den chip der er påsat artiklerne. Løsningen skal endvidere indeholde funktionalitet hvor vaskerimaskiner skal kunne tilgå information om hvert chipmærket tøj med det formål at der kan hentes information om, hvordan tøjet skal håndteres på af de enkelte maskiner på Regionen vaskerier Regionen ønsker med den nye Løsning at få et klart snit mellem selve produktionen af en vare, her mad og tøjartikler, og styring af behovet for en given produktion, her under bestilling, levering, lagerstyring og dannelse af afregningsgrundlag.
Identifikator for proceduren : 1face205-7cfc-43b1-b23b-9073d4101816
Tidligere bekendtgørelse : 02e6af13-c454-4a48-bd8b-67742f3b4430-01
Intern identifikator : 349914
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 48400000   Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager, 48430000   Programpakke til lagerstyring, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72212000   Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel, 72212100   Branchespecifik programmeludvikling, 72212600   Udvikling af database- og operativsystemprogrammel, 72212610   Udvikling af databaseprogrammel, 72212900   Udvikling af forskelligt programmel og computersystemer, 72212920   Udvikling af programmel til kontorautomatisering, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Koncerndigitalisering
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem
Beskrivelse : Ordregiver ønsker at indgå aftale med en IT-leverandør om levering, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en it-Løsning, der kan understøtte Regionens administrative styrings- og arbejdsprocesser inden for køkken- og vaskeriproduktion. Løsningen skal understøtte alle processer inden for afgivelse og modtagelse af bestillinger på kunde-og varenummerniveau, opgørelse af produktionstal, lager- og beholdningsstyring, forsyningsinformation i form af pakke- og følgesedler samt information til afregning af Regionens afdelinger, som modtager services fra Køkken- og vaskeriproduktionen. Løsningen skal herudover indeholde rapportering med operationel og strategiske ledelsesinformation. Regionen ønsker en Løsning, der samler al styring og forsyning i en fælles løsning, og hvor den ønskede Løsning har snitflader til produktionssystemerne for henholdsvis Køkkenproduktionssystemet, eksterne leverandører af fødevarer mm. og til vaskerimaskinerne samt til de interne støttesystemer (IDM og AD). Styringsbehovet omfatter, hvad der produceres og leveres af mad og tøjartikler for at sikre, at forsyningsbehovet er dækket lokalt på regionens hospitaler og sygehuse samt institutioner, opgjort på afdelingsniveau og bestillingslokationer. Løsningen skal indeholde en understøttelse af software til regionens egne scannere til stregkodeaflæsning og en ny webbestillingsløsning til understøttelse af bestillinger via en webadgang. Scanningsløsning anvendes primært af en Forsyningsmedarbejder til scanning, når der skal ske genopfyldning af lagrene på de enkelte bestillingslokationer og på de centrale lagre. Det gælder både genopfyldning af mad og vaskeriartikler. Webbestillingsløsningen anvendes både til genbestilling på bestillingslokationer, hvor der ikke anvendes scanning, og til bestilling af udvalgte madvarer og vaskeriartikler. For at understøtte Regionens vaskeriproduktion skal løsningen indeholde funktionalitet til registrerer deres personalet lån af beklædning, hvor Løsningen skal understøtte registrering af udlånet gennem brug af medarbejderen medarbejderkort og den chip der er påsat artiklerne. Løsningen skal endvidere indeholde funktionalitet hvor vaskerimaskiner skal kunne tilgå information om hvert chipmærket tøj med det formål at der kan hentes information om, hvordan tøjet skal håndteres på af de enkelte maskiner på Regionen vaskerier Regionen ønsker med den nye Løsning at få et klart snit mellem selve produktionen af en vare, her mad og tøjartikler, og styring af behovet for en given produktion, her under bestilling, levering, lagerstyring og dannelse af afregningsgrundlag.
Intern identifikator : 349914
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 48400000   Programpakke til forvaltning af forretningstransaktioner og privatsager, 48430000   Programpakke til lagerstyring, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72212000   Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel, 72212100   Branchespecifik programmeludvikling, 72212600   Udvikling af database- og operativsystemprogrammel, 72212610   Udvikling af databaseprogrammel, 72212900   Udvikling af forskelligt programmel og computersystemer, 72212920   Udvikling af programmel til kontorautomatisering, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Koncerndigitalisering
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 12   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionelle, non-funktionelle, tidsplan og prøver
Beskrivelse : Se udbudsdokumenterne

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Se udbudsdokumenterne
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Ordregiver foretager en tilbudsevaluering på grundlag af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" for at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I henhold til nedenstående vil der blive givet en samlet score på underkriteriet "Kvalitet" ganget med 0,60 svarende til vægtning på 60 %, en samlet score på underkriteriet "Tidsplan og Prøver" ganget med 0,1 svarende til en vægtning på 10 % og en samlet score på underkriteriet "Pris" ganget med 0,30 svarende til en vægtning på 30 %. Den højeste samlede score vil udgøre det bedste forhold mellem pris og kvalitet og vil dermed udgøre det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Med henblik på at vurdere hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, benytter ordregiver en forskelsmodel til sammenstilling af det økonomiske underkriterie, "Pris", og de kvalitative underkriterier “Kvalitet” og ”Tid og Prøver”. Alle kriterier er beskrevet i udbudsdokumenterne.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Region Sjælland
Organisation, der udfører betalingen : Region Sjælland
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 7 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Tecsys A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem - Tecsys A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Udbud af Produktions-, Forsynings- og styringssystem - Tecsys A/S
Dato for indgåelse af kontrakten : 15/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Braad
Telefon : +45 61702063
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Køber
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Tecsys A/S
Registreringsnummer : Tecsys A/S
Postadresse : Stationsparken 25    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 28864728
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3d8270c9-76b4-4bfe-b908-2d98e63f3bdb   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   10:52:34 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   11:00:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 373303-2024
EUT-S-nummer : 121/2024
Offentliggørelsesdato : 24/06/2024

Send til en kollega

0.064