23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
24.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

373492-2024 - Resultater
Danmark – Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder – Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
OJ S 121/2024 24/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
Beskrivelse : El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”, der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere, nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme, fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende etaper.
Identifikator for proceduren : 32a97cd7-efcd-4787-98de-3942fa84a30d
Tidligere bekendtgørelse : b3ec6be6-6ccf-4c90-aa2b-86e47a7e4136-01
Intern identifikator : Projektnr. 113696
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne udbudslovens §§ 58-60. Der vil blive prækvalificeret fem ansøgere til at afgive tilbud på opgaven. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Udbudsprocessen består af følgende faser: a) en prækvalifikationsfase, som er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser del B b) en fase for afgivelse af tilbud, som er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser del C
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31120000   Generatorer, 31170000   Transformatorer, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45350000   Maskininstallationer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Kolonnevej/Nordvej    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbuddet er annulleret. Udbuddet annulleres på grund af ændrede budgetmæssige og strukturelle forhold, der tilsiger væsentlige ændringer i opgavens omfang. Behovet for grundlæggende ændringer i den udbudte kontrakt kræver derfor fornyet udbud. DTU vil foretage de nødvendige tilpasninger af projektet samt tilrettelser af udbudsmaterialet, og herefter iværksatte en ny udbudsprocedure.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af el-entreprisen ifm. Infrastrukturprojekt 2. kvdr. Nord DTU, Campus Lyngby
Beskrivelse : El-entreprisen er en del af et samlet projekt ”Infrastrukturprojekt 2. kvadrant nord”, der omfatter en anlægsentreprise for udvidelse af eksisterende tunnelsystem, el-arbejder og HVAC-arbejder. Anlægsentreprisen og HVAC-arbejderne udbydes særskilt. El-entreprisen omfatter udvidelse af elinstallationer i forbindelse med udvidelsen af det eksisterende tunnelsystem på DTU Campus Lyngby, herunder levering og montering af transformere, nød-generatorer og UPS-anlæg m.m. Forud for førnævnte el-installationer har anlægsentreprenøren etableret nye tunneler og underjordiske bygningsværker til transformere, nødgeneratorer og UPS-anlæg. Tunnelsystemet skal generelt benyttes til fremføring af fjernvarme, fjernkøl, vand, el og fiberkabler m.m. til en kommende bygning 250. Når anlægsentreprenøren har udført en tilpas stor del af tunnelen, skal El-entreprenøren og HVAC-entreprenøren påbegynde installation af respektive leverancer. Det skal således påregnes, at der ikke er et fuldt færdigt bygningsværk til rådighed, før installationerne skal udføres samt at, installationerne skal udføres etapevist og ikke nødvendigvis i sammenhængende etaper.
Intern identifikator : Projektnr. 113696
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45200000   Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 31120000   Generatorer, 31170000   Transformatorer, 45310000   Udførelse af elektriske installationer, 45350000   Maskininstallationer
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Kolonnevej/Nordvej    
By : Kongens Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbuddet er annulleret. Udbuddet annulleres på grund af ændrede budgetmæssige og strukturelle forhold, der tilsiger væsentlige ændringer i opgavens omfang. Behovet for grundlæggende ændringer i den udbudte kontrakt kræver derfor fornyet udbud. DTU vil foretage de nødvendige tilpasninger af projektet samt tilrettelser af udbudsmaterialet, og herefter iværksatte en ny udbudsprocedure.
5.1.7.
Strategiske udbud
Socialt mål, som fremmes : Etnisk ligestilling
Socialt mål, som fremmes : Retfærdige arbejdsforhold
Socialt mål, som fremmes : Ligestilling mellem kønnene
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Underkriterium A Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” vurderes på grundlag af den samlede tilbudssum, som angivet på tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Underkriterium B, Organisation, ressourcer og evne til at tilpasse organisation for overholdelse af tidsplan
Beskrivelse : Ved besvarelse af underkriterium skal tilbuddet indeholde: CV'er for projektledelse, organisationsdiagram og beskrivelse af tilbudsgivers organisering Ved vurdering af dette underkriterium vil ordregiver lægge vægt på: - At projektledelsen (projektleder og entrepriseleder/formand) tidligere har gennemført projekter med tilsvarende arbejder og tilsvarende størrelse, samt erfaring med koordinering med andre entrepriser. - At organisationsdiagrammet viser en klar ansvars- og rolle fordeling, samt tydelige kommunikationsevner og back-up ressourcer. - At tilbudsgivers organisationsplan sikrer overholdelse af de afgørende terminer angivet i ho-vedtidsplanen. - At organisationsplanen viser, hvorledes tilbudsgivers interne organisering vil sikre, at tidsplanen følges, og hvorledes tilbudsgiver kan anvise en løsning til at dokumentere dette. Det er vigtigt for DTU, at opfølgningen på, at tidsplanen følges, som minimum baseres sig på en lineær udførelse af arbejdet og meget gerne på en vurdering af, at de afsluttende arbej-der altid er mere tidskrævende, og at udførelsesprocenten i starten derfor skal være højere end ved en lineær vurdering - At organisationsplanen viser, hvorledes tilbudsgiver vil sikre tilstrækkelig bemanding og ma-teriel i det tilfælde, at udførelsen ikke følger tidsplanen - At tilbudsgivers organisering sikrer, at leverancerne i projektet kommer til tiden, og hvad er løsningen, hvis en leverance er forsinket
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ligia Hansen
E-mail : lmcha@dtu.dk
Telefon : +45 45251312
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 19923ea6-f815-4b7a-9dc5-74205e753fbf   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   09:56:23 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   09:58:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 373492-2024
EUT-S-nummer : 121/2024
Offentliggørelsesdato : 24/06/2024

Send til en kollega

0.031