23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Partnerskabsaftale om levering af PLC´ere


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

375113-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – Partnerskabsaftale om levering af PLC´ere
OJ S 122/2024 25/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Partnerskabsaftale om levering af PLC´ere
Beskrivelse : Ordregiver udbyder en partnerskabsaftale vedrørende udskiftning af 13 PLC’ere, inklusive hardware og kodning. Af de 13 PLC’ere er 1 forældet og de resterende 12 forventes at blive forældede i løbet af 2024.
Identifikator for proceduren : 8aa5cea0-03ab-42d8-a0ae-fefaa8bfe225
Tidligere bekendtgørelse : 695828-2023
Intern identifikator : 23-02804
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres med forhandling for at sikre, at Ordregivers behov opfyldes bedst muligt. Processen for udbud med forhandling er opdelt i tre faser. I den første fase foretager Ordregiver en udvælgelse af Ansøgere (prækvalifikation) på baggrund af de indkomne ansøgninger om deltagelse i udbuddet. Udvælgelsen vil ske på grundlag af de egnetheds- og udvælgelseskrav, som fremgår af punkt 4.3 og 4.4. I anden fase får de Ansøgere, der er blevet prækvalificeret, mulighed for at afgive et tilbud, som vil danne grundlag for en individuel forhandling. Der kan forekomme 0-3 forhandlingsrunder. På baggrund af hver forhandlingsrunde vil Ordregiver fastsætte en frist for fremsendelse af et tilrettet tilbud. Ordregiver vil ved modtagelse af det første indledende tilbud og modtagelse af de efterfølgende tilbud, hver gang tage stilling til, hvilke elementer der skal drøftes under den kommende forhandlingsrunde og sende tilbudsgiverne en dagsorden forud for afholdelse af forhandlingsmøderne. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det første indledende tilbud og efter enten første eller anden forhandlingsrunde. Tilbudsgiverne har således ikke krav på, at der bliver afholdt 3 forhandlingsrunder. Ordregiver vil vurdere behovet for antallet af forhandlingsrunder på baggrund af tilbuddenes indhold. Hvis Ordregiver beslutter sig for at holde færre forhandlingsrunder end tre, vil Ordregiver på forhånd meddele Tilbudsgiverne, hvornår der er tale om udarbejdelse af et endeligt tilbud. Det endelige tilbud vil ikke være til genstand for yderligere forhandling. I den tredje og sidste fase vil Ordregiver evaluere de endelige tilrettede tilbud i overensstemmelse med tildelingskriterierne i punkt 6, og tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker, 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30210000   Databehandlingsmaskiner (hardware), 72243000   Programmeringstjenester, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 26 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Partnerskabsaftale om levering af PLC´ere
Beskrivelse : Ordregiver udbyder en partnerskabsaftale vedrørende udskiftning af 13 PLC’ere, inklusive hardware og kodning. Af de 13 PLC’ere er 1 forældet og de resterende 12 forventes at blive forældede i løbet af 2024.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker, 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30210000   Databehandlingsmaskiner (hardware), 72243000   Programmeringstjenester, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 5   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalen kan forlænges 3 gange á 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 26 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige leverancer af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbudsgivers tilbudte ”sandsynlige pris” (vægter 30%): Hvor det i Tilbudslisten er muligt på hvert PLC-ark, skal Tilbudsgiver udfylde kolonnen ”Sandsynlig/DKK” med den pris som Tilbudsgiver efter bedste evne estimerer, at den enkelte vare eller ydelse vil koste. Opnår den Leverandør der vinder udbuddet at løse den udbudte opgave, indenfor rammen af den tilbudte ”sandsynlig pris” kan Leverandøren opnå en bonus. Denne bonus er nærmere beskrevet i udbuddets aftaleudkast. Tilbudsgivers tilbudte ”maksimale pris” (vægter 40%): Hvor det i Tilbudslisten er muligt på hvert PLC-ark, skal Tilbudsgiver udfylde kolonnen ”MAX/DKK” med den pris som Tilbudsgiver efter bedste evne estimerer, at den enkelte vare eller ydelse maksimalt vil koste. Den tilbudte ”maksimal pris” for den udbudte opgave som beskrevet i Bilag 1 med underbilag, samt i henhold til udfyldt Bilag 9.1 og Bilag 9.2, med underbilag, må ikke overskrides i aftaleperioden af den Leverandør som vinder udbuddet. Den Leverandør der vinder udbuddet, er dermed som minimum forpligtet til løse den udbudte opgave jf. foranstående, for den tilbudte ”maksimal pris”. Tilladt spænd mellem ”sandsynlig pris” og ”maksimal pris”: Den samlede sum af Tilbudsgivers tilbudte ”maksimal pris” må ikke overstige den samlede sum af Tilbudsgivers tilbudte ”sandsynlig pris” med mere end 30%. Timepriser for konsulent- og tilkøbsydelser (vægter 25%): I Tilbudslistens ark ”Timepriser” skal Tilbudsgiver udfylde hvad en timepris vil koste for de angivne medarbejdertyper, ved tilkøb af ekstra ydelser til den udbudte opgave. Timepriser for de konsulentydelser der jf. Aftalens pkt. 8.1 faktureres efter medgået tid, skal være ens med de tilbudte timepriser for tilkøbsydelser. Estimeret antal timer pr. medarbejdertype, er angivet i forannævnte ark. Tilbudsgivers tilbudte pris for optioner (vægter 5%): I hvert af Tilbudslistens PLC-ark skal Tilbudsgiver angive hhv. ”sandsynlig pris” og ”maksimal pris” for de beskrevne optioner. ”Maksimal pris” for optioner vægter 60% og ”sandsynlig pris” for optioner vægter 40%. Samlet evaluering af pris: Den samlede pris for hver af de ovenstående prismæssige delkriterier ganges hver især med deres procentuelt tildelte vægt og lægges sammen til den samlede evalueringssum.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Organisering og CV’er (vægter 45%): Udover at besvare evalueringskravene i Bilag 9.2, skal Tilbudsgiver vedlægge sit eget bilag vedrørende Organisering og CV’er, og kalde det Bilag 9.2.1. Alle CV’er skal indeholdes i dette bilag. Anvisninger til bilaget og hvad der vægter positivt er beskrevet i bilag 9.2. Test (vægter 30%): Hvad der vægter positivt er beskrevet i bilag 9.2. Arbejdsomfang (vægter 10%): Hvad der vægter positivt er beskrevet i bilag 9.2. Hovedtidsplan (vægter 15%): Udover at besvare evalueringskravene i Bilag 9.2, skal Tilbudsgiver vedlægge sit eget bilag indeholdende en hovedtidsplan bestående af minimum de punkter der er oplistet i bilag 1A, afsnit 2.1. Bilaget skal nummereres 9.2.2. Anvisninger til bilaget og hvad der vægter positivt er beskrevet i bilag 9.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 65
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 15/08/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klageprocedure (dansk) I henhold til Kapitel 3 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, LBK nr. 593 af 2. juni 2016 (tilgængeligt ved www. retsinformation.dk), gælder følgende tidsfrister for udfyldelse af klage: En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter Ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. jf. § 7(1) Bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud, forudsat at meddelelsen inkluderer en kort beskrivelse af de relevante årsager for beslutningen. Andre klager skal i overensstemmelse med § 7(2) Bekendtgørelsen for Klagenævnet for Udbud udfyldes af Klagenævnet for Udbud indenfor: 1) Inden 45 kalenderdage fra datoen efter at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om kontraktindgåelse Den Europæiske Unions Tidende (med effekt fra dagen efter offentliggørelsesdatoen): 2) Inden 30 kalenderdage fra dagen efter at Ordregiver underrettet de berørte Tilbudsgivere, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller såfremt at notifikationen inkluderer en kort redegørelse af de relevante årsager for beslutningen: 3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at Ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale. såfremt at meddelelsen inkluderer en kort redegørelse for de relevante årsager for beslutningen: 4) Inden 20 kalenderdage fra dagen efter Ordregiver har offentliggjort en meddelelse vedrørende deres beslutning for at opretholde kontrakten, jf. § 185(2) af Udbudsloven. Klager skal, senest samtidig med indleveringen af klagen til Klagenævnet for Udbud, skriftligt informere Ordregiver om klagen, herunder oplyse om klagen er blevet indleveret i standstillperioden, jf. Bekendtgørelsens § 6(4). Hvis klagen er indleveret i standstillperioden, skal klageren dertil oplyse om der er anmodet om at klagen tillægges opsættende virkning, jf. Bekendtgørelsens § 12(1). E-mailen til Klagenævnet for Udbud er oplyst i sektion VI.4.1. Klagenævnet for Udbuds retningslinjer vedrørende klager er ligeledes tilgængelige på internetadressen oplyst i sektion VI.4.1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for udbud
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : I/S Vestforbrænding og datterselskaber
Registreringsnummer : 10866111
Postadresse : Ejby Mosevej 219    
By : Glostrup
Postnummer : 2600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anny Simonsen
E-mail : ansi@vestfor.dk
Telefon : +45 99999999
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4fec5f85-6b16-4a26-a7ca-84d640345f4d   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   12:33:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   13:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 375113-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.047