23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S

Indkøb af SRO-anlæg til REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S


REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S

376168-2024 - Resultater
Danmark – Programpakker og informationssystemer – Indkøb af SRO-anlæg til REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S
OJ S 122/2024 25/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : I/S Refa
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af SRO-anlæg til REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S
Beskrivelse : REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S har besluttet at gennemføre et funktionsudbud om levering og installation af et nyt SRO-anlæg til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk – herefter ”Værket”. Der er tale om en funktionsleverance omfattende levering af kontrolanlæg til Værket, inklusive kedelbeskyttelse i fail-safe teknik, integration af turbinens regulerings- og beskyttelsessystem i kontrolanlægget samt skærme for betjening i kontrolrum og afprøvning i SRO-rummet. Dertil kommer en service- og vedligeholdelsesaftale i SRO-anlæggets levetid. Der henvises i øvrigt til Bilag 1 - Kravspecifikation. Ordregiver er interesseret i at give Tilbudsgiverne frihed til at designe deres løsning, hvorfor udbuddet bliver gennemført som et funktionsudbud. Kravene til den udbudte anskaffelses kunnen, er detaljeret beskrevet i de af Ordregiver udarbejdede tekniske bilag, der er en del af det offentliggjorte udbudsmateriale, hvortil der henvises.
Identifikator for proceduren : bd0de25b-e75c-432f-aa2b-236038c409d6
Tidligere bekendtgørelse : c51045db-2ee5-4236-969d-d0970d47e7a3-01
Intern identifikator : 229718924
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 45 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF). På baggrund af nærværende udbudsbetingelser vil der blive indgået en (1) kontrakt med en (1) leverandør til at varetage de heraf omfattede ydelser.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32235000   Overvågningssystem, i lukket kredsløb, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af SRO-anlæg til REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S
Beskrivelse : REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S har besluttet at gennemføre et funktionsudbud om levering og installation af et nyt SRO-anlæg til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk – herefter ”Værket”. Der er tale om en funktionsleverance omfattende levering af kontrolanlæg til Værket, inklusive kedelbeskyttelse i fail-safe teknik, integration af turbinens regulerings- og beskyttelsessystem i kontrolanlægget samt skærme for betjening i kontrolrum og afprøvning i SRO-rummet. Dertil kommer en service- og vedligeholdelsesaftale i SRO-anlæggets levetid. Der henvises i øvrigt til Bilag 1 - Kravspecifikation. Ordregiver er interesseret i at give Tilbudsgiverne frihed til at designe deres løsning, hvorfor udbuddet bliver gennemført som et funktionsudbud. Kravene til den udbudte anskaffelses kunnen, er detaljeret beskrevet i de af Ordregiver udarbejdede tekniske bilag, der er en del af det offentliggjorte udbudsmateriale, hvortil der henvises.
Intern identifikator : 229718924
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32235000   Overvågningssystem, i lukket kredsløb, 35120000   Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S
Registreringsnummer : 32444741
Postadresse : Energivej 4    
By : Nykøbing F
Postnummer : 4800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Henriksen
E-mail : ahe@refa.dk
Telefon : +45 72241212
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : I/S Refa
Registreringsnummer : 78951818
Postadresse : Energivej 4    
By : Nykøbing F
Postnummer : 4800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anders Plovdahl
E-mail : anp@refa.dk
Telefon : +45 72241212
Internetadresse : https://www.twobirds.com/da
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c68de319-6bda-4841-9ae5-3fc22c1f3bb9   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   08:12:04 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   13:14:39 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 376168-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.047