23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Kontrakt om levering og vedligeholdelse af LIMS til genetik


Region Sjælland

376904-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Kontrakt om levering og vedligeholdelse af LIMS til genetik
OJ S 122/2024 25/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Kontrakt om levering og vedligeholdelse af LIMS til genetik
Beskrivelse : 1: Baggrund Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland (Ordregiver) at indgå en kontrakt om anskaffelse af LIMS (Laboratory Information Management System) dedikeret til genetik til Region Sjællands Center for Klinisk Genetik og Genomisk Diagnostik. Ordregivers anvendelse af LIMS til genetik området (i det følgende omtalt om "Løsningen") har til formål digitalt at understøtte laboratoriearbejdet i Center for Klinisk Genetik og Genomisk Diagnostik (i det følgende omtalt som "Centret"), som erstatning for den aktuelle mindre sammenhængende understøttelse, igennem blandt andet flere Excelark samt opslag og registreringer i andre interne systemer. Centret betjener Region Sjællands borgere i form af laboratorieundersøgelser og rådgivning om arveligt betingede sygdomme og tilstande hos patienter og familier, herunder flere kræftformer og sjældne arvelige sygdomme. Centeret udfører analyser i eget laboratorium, men kan også få udført analysemetoder uden for Centret. For analyser, som Centeret selv udfører, afhænger valg af analysemetoder, enten af den rekvirerede undersøgelse eller fund ved screeningsmetode. Nogle analyser i Centeret udløser undersøgelse af flere gener, og det kan være forskelligt fra gen til gen, hvilke analysemetoder, der er behov for. Centret kan således have behov for at tilvælge eller fravælge analysemetoder til en rekvisition. Centret modtager omkring 9000 rekvisitioner om året, hvoraf omkring 500 rekvisitioner modtages fra patologiafdelingen. Løsningen skal baseres på et standardiseret konfigurerbart LIMS til genetik og skal understøtte de essentielle dele af Kundens arbejdsgange, herunder særligt: 1)Centrets diagnostiske opgaver ved håndtering af rekvisitioner og prøver, herunder eksempelvis - registrering og overblik over alle analysemetoder og rekvisitionens samt prøvens status - understøttelse af de data, der indgår i et analysetrin understøttelse af arbejdslister - registrering af analyseresultater og tolkning - generering af svar 2) Centrets opgaver forbundet med forskning, herunder eksempelvis - registrering og overblik over alle analysemetoder og projektets samt prøvens status - understøttelse af de data, der indgår i et analysetrin - understøttelse af arbejdslister - registrering af analyseresultater 3) Centrets afrapportering af udførte laboratorieydelser til Centrets faktureringssystem Løsningen skal baseres på et standardiseret konfigurerbart LIMS til genetik og skal omfatte følgende integrationer: 1) Integration mellem Løsningen og Kundens Integrationsplatform, som vil varetage integration til: - Interne systemer: Sundhedsplatformen og BCC Lab (LIMS i Biokemisk Afdeling) - Eksterne systemer: patologi- og genetikdatabank (PGDB) og til Praksislægesystemer samt andre eksterne rekvirenter via VANS-nettet 2) Integration mellem Løsningen og Kundens CPR-opslagsservice 3) Integration mellem Løsningen og Kundens Brugerstyring AD/IDM 4) Integration mellem Løsningen og Kundens Sikkerhedslog Med Løsningen ønskes automatiseret en række opgaver i relation til analyseapparaturer og analysesoftware, herunder analyseapparaturer QiaSymphony, Lunatic, Biomek4000, QX100/QX200, ABI3500, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12 Flex, Ion Chef, Ion Torrent GeneStudio S5, Illumina NextSeq500 og Qubit 2.0 Fluorometer samt analysesoftware CLC Genomics Workbench, Mutation Surveyor og VarSeq. Løsningen skal kunne understøtte Kundens efterlevelse af ISO DS/EN ISO 15189:2022. Løsningen ønskes også anvendt til at understøtte den forskning som anvender Centrets laboratorie. Der indgår personfølsomme data i Løsningen. Løsningen skal leveres af Leverandøren som en on-premise løsning, herunder vedligeholdelse samt 2. line support. Ved go-live forventes at være omkring 15 samtidige brugere på Løsningen. 2: Hovedydelser Kontrakten omfatter følgende hovedydelser: A: Implementering (herunder analyse workshops, konfigurationer af Løsningen samt projektledelse, test, dokumentation og uddannelse) B: Løbende vedligeholdelse af Løsningen C: Tilknyttede Ydelser (herunder uddannelse og konsulentydelser) D: Optioner, som angivet under 1. Datamigrering 2. Oversættelse og konfigurering af brugergrænseflade og datafelter til dansk sprog 3. Afsendelse af HL7 Rekvisitioner til BizTalk samt modtagelse af HL7 Svar fra BizTalk 4. Integration til SOR 5. Integration til NPN 6. Installation og anvendelse af PoC miljø 7. Integration af samplesheet til QX100 og QX200 8. Integration af samplesheet til ABI3500 9. Integration af samplesheet til QuantStudio 7 Flex 10. Integration af data fra QuantStudio 7 Flex 11. Integration af samplesheet til QuantStudio 12K Flex 12. Integration af data fra QuantStudio 12K Flex 13. Integration af samplesheet til IonChef 14. Integration af samplesheet til Illumina NextSeq500 15. Manuel import af data fra CLC Genomics Workbench 16. Manuel import af data fra VarSeq 17. Manuel import af data fra MutationSurveyor
Identifikator for proceduren : 93ccc85f-4730-4132-935f-f9c166e53c99
Tidligere bekendtgørelse : 774549-2023
Intern identifikator : 34957
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Se udbudsbetingelser.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72268000   Levering af programmel, 72311100   Konvertering af data
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Informationsmøde: Der vil 4. juli 2024, kl. 14.00-15.00 blive afholdt et informationsmøde. Deltagelse i informationsmødet foregår via Teams, hvorfor Tilbudsgivere, som ønsker at deltage, bedes give besked herom via CTM, hvorefter link vil blive fremsendt. Giver man ikke besked om, at man ønsker at deltage, vil man ikke modtage et link. Meddelelsen skal gives via beskedfunktionen i CTM senest 2 dage inden informationsmødet, og skal indeholde oplysning om, hvem og hvor mange repræsentanter, der deltager. På mødet vil Ordregiver forklare baggrunden for udbuddet samt formålet med den udbudte kontrakt. Ordregiver vil også give en mere generel orientering om udbudsmaterialets opbygning og forhandlingernes forventede forløb. Tilbudsgiver kan stille spørgsmål under informationsmødet. Hvis Ordregiver vurderer, at spørgsmålet ikke egner sig til besvarelse på mødet, vil Ordregiver dog henvise Tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt efter fremgangsmåden under punkt 5 i udbudsbetingelserne. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra informationsmødet, som vil blive meddelt til alle Tilbudsgivere, der deltager i udbuddet, via CTM. Ordregiver kan vælge at afholde yderligere informationsmøder end angivet ovenfor, hvilket i så fald vil blive meddelt via CTM. Det elektroniske udbudssystem: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. udbudsbetingelserne. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Ved ansøgning om prækvalifikation skal den økonomiske aktør (Ansøger) udfylde ESPD-formular i CTM, indeholdende de oplysninger der fremgår af udbudsbekendtgørelsen, herunder de efterspurgte detaljerede oplysninger om referencer. Estimeret kontraktværdi I relation til den estimerede kontraktværdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive udvidelser til Løsningen, tilknyttede ydelser og prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på indhentede prisindikationer i markedsdialog og erfaringer fra lignende kontrakter. Underskrift af ESPD: Det er ikke nødvendigt for Ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Investeringsscreening: Ansøgere opfordres til at afklare, om deres indgåelse af kontrakten er omfattet af krav om tilladelse i henhold til investeringsscreeningsloven. Nærmere vejledning om loven og dens anvendelsesområde findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven. Det er tilbudsgivers ansvar at ansøge om og opnå tilladelse, hvis dennes indgåelse af kontrakten er omfattet af loven. Ordregivers tildelingsbeslutning træffes under forudsætning af, at den vindende tilbudsgiver – senest 5 måneder efter meddelelsen af tildelingsbeslutningen – fremlægger (i) tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at indgå kontrakten, (ii) bekræftelse fra Erhvervsstyrelsen på, at tilladelse ikke er påkrævet, f.eks. på baggrund af en præ-screening efter § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021 om afgrænsning af anvendelsesområdet for investeringsscreeningsloven, eller (iii) skriftligt erklærer, at tilladelse ikke er påkrævet, fordi tilbudsgiveren hverken er hjemmehørende uden for EU eller EFTA eller under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i investeringsscreeningsloven fra en virksomhed hjemmehørende i eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA. Hvis den vindende tilbudsgivers indgåelse af kontrakten kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, og tilladelse kun kan opnås med vilkår, forudsættes det, at vilkårene kan accepteres af ordregiver. Øvrige oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Kontrakt om levering og vedligeholdelse af LIMS til genetik
Beskrivelse : 1: Baggrund Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland (Ordregiver) at indgå en kontrakt om anskaffelse af LIMS (Laboratory Information Management System) dedikeret til genetik til Region Sjællands Center for Klinisk Genetik og Genomisk Diagnostik. Ordregivers anvendelse af LIMS til genetik området (i det følgende omtalt om "Løsningen") har til formål digitalt at understøtte laboratoriearbejdet i Center for Klinisk Genetik og Genomisk Diagnostik (i det følgende omtalt som "Centret"), som erstatning for den aktuelle mindre sammenhængende understøttelse, igennem blandt andet flere Excelark samt opslag og registreringer i andre interne systemer. Centret betjener Region Sjællands borgere i form af laboratorieundersøgelser og rådgivning om arveligt betingede sygdomme og tilstande hos patienter og familier, herunder flere kræftformer og sjældne arvelige sygdomme. Centeret udfører analyser i eget laboratorium, men kan også få udført analysemetoder uden for Centret. For analyser, som Centeret selv udfører, afhænger valg af analysemetoder, enten af den rekvirerede undersøgelse eller fund ved screeningsmetode. Nogle analyser i Centeret udløser undersøgelse af flere gener, og det kan være forskelligt fra gen til gen, hvilke analysemetoder, der er behov for. Centret kan således have behov for at tilvælge eller fravælge analysemetoder til en rekvisition. Centret modtager omkring 9000 rekvisitioner om året, hvoraf omkring 500 rekvisitioner modtages fra patologiafdelingen. Løsningen skal baseres på et standardiseret konfigurerbart LIMS til genetik og skal understøtte de essentielle dele af Kundens arbejdsgange, herunder særligt: 1)Centrets diagnostiske opgaver ved håndtering af rekvisitioner og prøver, herunder eksempelvis - registrering og overblik over alle analysemetoder og rekvisitionens samt prøvens status - understøttelse af de data, der indgår i et analysetrin understøttelse af arbejdslister - registrering af analyseresultater og tolkning - generering af svar 2) Centrets opgaver forbundet med forskning, herunder eksempelvis - registrering og overblik over alle analysemetoder og projektets samt prøvens status - understøttelse af de data, der indgår i et analysetrin - understøttelse af arbejdslister - registrering af analyseresultater 3) Centrets afrapportering af udførte laboratorieydelser til Centrets faktureringssystem Løsningen skal baseres på et standardiseret konfigurerbart LIMS til genetik og skal omfatte følgende integrationer: 1) Integration mellem Løsningen og Kundens Integrationsplatform, som vil varetage integration til: - Interne systemer: Sundhedsplatformen og BCC Lab (LIMS i Biokemisk Afdeling) - Eksterne systemer: patologi- og genetikdatabank (PGDB) og til Praksislægesystemer samt andre eksterne rekvirenter via VANS-nettet 2) Integration mellem Løsningen og Kundens CPR-opslagsservice 3) Integration mellem Løsningen og Kundens Brugerstyring AD/IDM 4) Integration mellem Løsningen og Kundens Sikkerhedslog Med Løsningen ønskes automatiseret en række opgaver i relation til analyseapparaturer og analysesoftware, herunder analyseapparaturer QiaSymphony, Lunatic, Biomek4000, QX100/QX200, ABI3500, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12 Flex, Ion Chef, Ion Torrent GeneStudio S5, Illumina NextSeq500 og Qubit 2.0 Fluorometer samt analysesoftware CLC Genomics Workbench, Mutation Surveyor og VarSeq. Løsningen skal kunne understøtte Kundens efterlevelse af ISO DS/EN ISO 15189:2022. Løsningen ønskes også anvendt til at understøtte den forskning som anvender Centrets laboratorie. Der indgår personfølsomme data i Løsningen. Løsningen skal leveres af Leverandøren som en on-premise løsning, herunder vedligeholdelse samt 2. line support. Ved go-live forventes at være omkring 15 samtidige brugere på Løsningen. 2: Hovedydelser Kontrakten omfatter følgende hovedydelser: A: Implementering (herunder analyse workshops, konfigurationer af Løsningen samt projektledelse, test, dokumentation og uddannelse) B: Løbende vedligeholdelse af Løsningen C: Tilknyttede Ydelser (herunder uddannelse og konsulentydelser) D: Optioner, som angivet under 1. Datamigrering 2. Oversættelse og konfigurering af brugergrænseflade og datafelter til dansk sprog 3. Afsendelse af HL7 Rekvisitioner til BizTalk samt modtagelse af HL7 Svar fra BizTalk 4. Integration til SOR 5. Integration til NPN 6. Installation og anvendelse af PoC miljø 7. Integration af samplesheet til QX100 og QX200 8. Integration af samplesheet til ABI3500 9. Integration af samplesheet til QuantStudio 7 Flex 10. Integration af data fra QuantStudio 7 Flex 11. Integration af samplesheet til QuantStudio 12K Flex 12. Integration af data fra QuantStudio 12K Flex 13. Integration af samplesheet til IonChef 14. Integration af samplesheet til Illumina NextSeq500 15. Manuel import af data fra CLC Genomics Workbench 16. Manuel import af data fra VarSeq 17. Manuel import af data fra MutationSurveyor
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72268000   Levering af programmel, 72311100   Konvertering af data
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : 1. Datamigrering 2. Oversættelse og konfigurering af brugergrænseflade og datafelter til dansk sprog 3. Afsendelse af HL7 Rekvisitioner til BizTalk samt modtagelse af HL7 Svar fra BizTalk 4. Integration til SOR 5. Integration til NPN 6. Installation og anvendelse af PoC miljø 7. Integration af samplesheet til QX100 og QX200 8. Integration af samplesheet til ABI3500 9. Integration af samplesheet til QuantStudio 7 Flex 10. Integration af data fra QuantStudio 7 Flex 11. Integration af samplesheet til QuantStudio 12K Flex 12. Integration af data fra QuantStudio 12K Flex 13. Integration af samplesheet til IonChef 14. Integration af samplesheet til Illumina NextSeq500 15. Manuel import af data fra CLC Genomics Workbench 16. Manuel import af data fra VarSeq 17. Manuel import af data fra MutationSurveyor
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ærtekildevej 1    
By : Ringsted
Postnummer : 4100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 96   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Hver forlængelse varer 12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 12 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Dette er et tilbagevendende udbud
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Informationsmøde: Der vil 4. juli 2024, kl. 14.00-15.00 blive afholdt et informationsmøde. Deltagelse i informationsmødet foregår via Teams, hvorfor Tilbudsgivere, som ønsker at deltage, bedes give besked herom via CTM, hvorefter link vil blive fremsendt. Giver man ikke besked om, at man ønsker at deltage, vil man ikke modtage et link. Meddelelsen skal gives via beskedfunktionen i CTM senest 2 dage inden informationsmødet, og skal indeholde oplysning om, hvem og hvor mange repræsentanter, der deltager. På mødet vil Ordregiver forklare baggrunden for udbuddet samt formålet med den udbudte kontrakt. Ordregiver vil også give en mere generel orientering om udbudsmaterialets opbygning og forhandlingernes forventede forløb. Tilbudsgiver kan stille spørgsmål under informationsmødet. Hvis Ordregiver vurderer, at spørgsmålet ikke egner sig til besvarelse på mødet, vil Ordregiver dog henvise Tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt efter fremgangsmåden under punkt 5 i udbudsbetingelserne. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra informationsmødet, som vil blive meddelt til alle Tilbudsgivere, der deltager i udbuddet, via CTM. Ordregiver kan vælge at afholde yderligere informationsmøder end angivet ovenfor, hvilket i så fald vil blive meddelt via CTM. Det elektroniske udbudssystem: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. udbudsbetingelserne. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal Ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Ved ansøgning om prækvalifikation skal den økonomiske aktør (Ansøger) udfylde ESPD-formular i CTM, indeholdende de oplysninger der fremgår af udbudsbekendtgørelsen, herunder de efterspurgte detaljerede oplysninger om referencer. Estimeret kontraktværdi I relation til den estimerede kontraktværdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive udvidelser til Løsningen, tilknyttede ydelser og prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på indhentede prisindikationer i markedsdialog og erfaringer fra lignende kontrakter. Underskrift af ESPD: Det er ikke nødvendigt for Ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Investeringsscreening: Ansøgere opfordres til at afklare, om deres indgåelse af kontrakten er omfattet af krav om tilladelse i henhold til investeringsscreeningsloven. Nærmere vejledning om loven og dens anvendelsesområde findes her: https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven. Det er tilbudsgivers ansvar at ansøge om og opnå tilladelse, hvis dennes indgåelse af kontrakten er omfattet af loven. Ordregivers tildelingsbeslutning træffes under forudsætning af, at den vindende tilbudsgiver – senest 5 måneder efter meddelelsen af tildelingsbeslutningen – fremlægger (i) tilladelse fra Erhvervsstyrelsen til at indgå kontrakten, (ii) bekræftelse fra Erhvervsstyrelsen på, at tilladelse ikke er påkrævet, f.eks. på baggrund af en præ-screening efter § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1491 af 25. juni 2021 om afgrænsning af anvendelsesområdet for investeringsscreeningsloven, eller (iii) skriftligt erklærer, at tilladelse ikke er påkrævet, fordi tilbudsgiveren hverken er hjemmehørende uden for EU eller EFTA eller under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i investeringsscreeningsloven fra en virksomhed hjemmehørende i eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA. Hvis den vindende tilbudsgivers indgåelse af kontrakten kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, og tilladelse kun kan opnås med vilkår, forudsættes det, at vilkårene kan accepteres af ordregiver. Øvrige oplysninger: Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Ansøgers samlede årsomsætning for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår inden for kontraktens genstand, afhængigt af hvornår Ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav: Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 10 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Ansøgers soliditetsgrad for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår Ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Soliditetsgraden angives således som forholdet mellem Ansøgers samlede egenkapital og Ansøgers samlede aktiver. Hvis ansøger ikke har været etableret i tre år, skal der oplyses nøgletal for den tid, ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af mindstekrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de tre senest disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre senest disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Mindstekrav: Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i hvert af de seneste tre disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende: Ansøger skal levere en liste over de fem betydeligste sammenlignelige leverancer, som ansøger har udført i løbet af de sidste fem år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt vedrørende ”beskrivelse af udbuddet”. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt ”beskrivelse af udbuddet”, anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bør referencen indeholde: a) Kundens navn b) Beskrivelse af Kundens arbejdsopgaver relateret til genetiske undersøgelser, herunder en beskrivelse af det prøvemateriale og typen af undersøgelser (diagnostisk brug, forskning, arvelige sygdomme og/eller erhvervede sygdomme), som Kunden arbejder med c) Hvorvidt Kunden er akkrediteret/certificeret i henhold til ISO 15189 eller tilsvarende d) Periode for leverance af ydelserne (etableringsår og vedligeholdelsesperiode) e) Kontraktstørrelse/Omfang af leverancen (beløb for hele kontraktperioden i DKK ekskl. moms) f) Antal brugere af løsningen og antal rekvisitioner g) En kort beskrivelse af leverancens hovedfunktionaliteter i forhold til at levere et standardsystem i form af et LIMS (Laboratory Information Management System) specifikt til genetikområdet, herunder om leverancen har understøttet behov fra forskningsområdet h) En angivelse af hvilke integrationer, apparaturopkoblinger og analysesoftwareopkoblinger, der indgår i leverancens systemlandskab i) Tilbudsgivers udførte ydelser som del af leverancen i form af implementering, facilitering af workshops om konfigurering af analyseworkflow, konfiguration, datamigrering, applikationsvedligeholdelse, 2. line support samt uddannelse. Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Mindstekrav: Mindst en reference skal være baseret på levering af et standard LIMS (Laboratory Information Management System) dedikeret til genetik.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 3
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Se delkriterier og del-delkriterier i udbudsbetingelser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 13/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 12/09/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 21/08/2024   08:00:00 (UTC)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Jf. Udbudslovens paragraf 159. stk 5
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Løsningen leveres som en on-premise løsning.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Ordregiver kræver ikke, at en sammenslutning af økonomiske aktører antager en bestemt retlig form, når den har fået tildelt kontrakten, jf. udbudslovens § 139, stk. 2. Hvis ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt til en sammenslutning af økonomiske aktører, så skal sammenslutningen fremlægge en konsortieerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at sammenslutningen faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2, inden ordregivers tildelingsbeslutning. Skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. En sammenslutning af økonomiske aktører skal udpege en fælles befuldmægtiget. En sammenslutning af økonomiske aktører hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Hvis en sammenslutning af økonomiske aktører har baseret sig på konkrete enheders tekniske og faglige formåen vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelserne, så skal de konkrete dele af tjenesteydelserne udføres af de pågældende enheder, som har fremlagt faglige erfaringer i form af referencer.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Region Sjælland
Organisation, der behandler tilbud : Region Sjælland
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Paula Høiby
Telefon : +45 4522712851
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c5dbe2e3-db91-4f68-b540-635ee7edfc82   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 21/06/2024   11:02:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 21/06/2024   13:00:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 376904-2024
EUT-S-nummer : 122/2024
Offentliggørelsesdato : 25/06/2024

Send til en kollega

0.047