23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.06.2024
Udbudstype
Andre

Bestilling af materiale

https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/

Udbyder

Vejdirektoratet

Rammeaftale vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningsapplikationer


Vejdirektoratet

377872-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Rammeaftale vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningsapplikationer
OJ S 123/2024 26/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejdirektoratet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningsapplikationer
Beskrivelse : Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Det vil sige motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer samt bro- og vejsideudstyr. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse. Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af Forretningsapplikationer, som Vejdirektoratet løbende vedligeholder og videreudvikler i egne it-miljøer. Applikationerne er udviklet af mange forskellige leverandører over mange år og er baseret på mange forskellige teknologier. Nogle af de væsentligste af Vejdirektoratets Forretningsapplikationer er grupperet inden for følgende applikationsområder: Vintertjeneste Vejforvaltning Vejdrift Trafiksikkerhed Måledata Trafikstyring Entreprise Trafikledelse Trafikinformation Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med et ønske om at fremme løbende standardisering af software og udviklingsproces ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningsapplikationer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningsapplikationer og i forhold til fremtidige forretningsapplikationer i porteføljen. Den anslåede værdi er udtryk for et skøn. Kontraktværdien forventes at blive mellem 175.000.000 og 200.000.000 kr., ekskl. moms.
Identifikator for proceduren : 76586267-e677-458a-9a39-166b461e07b4
Intern identifikator : Rammeaftale vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningsapplikationer
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
By : Hedehusene
Postnummer : 2640
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 175 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 200 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber. Tilbud skal afgives på dansk, men bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk og engelsk. Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført under punkt 5.1.11. Proceduren er beskrevet i detaljeret i udbudsmaterialet. Ordregiver afholder ingen af deltagernes udgifter i forbindelse med deltagelse i udbuddet. Der afholdes orienteringsmøde mandag d. 29. april 2024. Der henvises til Bestemmelser om udbud og tilbud for yderligere information.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Deltagelse i en kriminel organisation Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 1.
Korruption Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 2.
Svig Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 4.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 5.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 6.
Betaling af skatter og afgifter Se udbudsloven § 135, stk. 3.
Betaling af socialsikringsbidrag  Se udbudsloven § 135, stk. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 3.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 4.
Konkurs Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Insolvens Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Aktiver, der administreres af en kurator Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. ____________________________________________________________________________________________ DOKUMENTATION: Ved ansøgning om prækvalifikation skal ansøger udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. udbudsloven § 135, stk. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den må højest være 6 måneder gammel. Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underrådgivere/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet på med henblik på prækvalifikation. ____________________________________________________________________________________________ UDBUDSLOVEN § 134a: Udover ovennævnte udelukkelsesgrunde gøres opmærksom på udbudsloven § 134a, der medfører, at ordregiver skal udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Rammeaftale vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningsapplikationer
Beskrivelse : Aftalen omfatter Ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets Forretningsapplikationer. Denne opgave varetages i dag af Vejdirektoratet i samarbejde med en række leverandører. De eksisterende forretningsapplikationer er udviklet over mange år og er baseret på mange forskellige teknologier. Vejdirektoratets eksisterende forretningsapplikationer er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor det ligeledes fremgår, hvilke udviklingsværktøjer, teknologier, sprog, databaser, operativsystemer mv. disse er baseret på. Applikationer, der etableres efter indgåelse af Rammeaftalen, enten via nyudvikling eller via refaktorering, baseres på den af Vejdirektoratet valgte strategiske platform. Applikationerne skal være baseret på Kundespecifikt Programmel og omfatter således ikke Standardsystemer. Generelt for ydelserne gælder, at disse (med undtagelse af support) i udgangspunktet skal leveres on-site hos Vejdirektoratet i Vejdirektoratets it-miljø. Ydelserne kan også omfatte tværgående rådgivning vedr. sikkerhed, teknisk optimering af forretningsapplikationerne, samt risikovurderinger, udarbejdelse og afprøvning af it-beredskabsplaner, samt støtte i tilfælde af sikkerhedshændelser. Se i øvrigt udbudsmaterialet.
Intern identifikator : Rammeaftale vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningsapplikationer
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 175 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 200 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.7.
Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud : Ingen strategiske udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Nettoomsætning
Beskrivelse : Ansøger skal oplyse virksomhedens nettoomsætning for de 3 seneste regnskabsår i udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Ansøger skal som dokumentation for nettoomsætning vedlægge kopi af årsregnskab, revisorpåtegnet oplysning om nettoomsætning eller et link til årsregnskab, såfremt virksomhedens årsregnskab er offentligt tilgængeligt. For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode af regnskabsåret som muligt. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at de har ret til at råde over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse. Der ønskes ikke økonomiske og finansielle oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. ___________________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed: Nettoomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår skal være mindst 15.000.000 mio. DKK. pr. år
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD eller i et særskilt bilag beskrive referencer, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt er opfyldt. Beskrivelsen skal omfatte projektnavn, kontraktform for virksomhedens egen kontrakt, modtager af leverance, kontraktsum, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Der ønskes maksimalt 3 referencer. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for ansøger og de virksomheder, som ansøger baserer sin formåen på. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Referencerne skal dokumentere erfaring med opgaver indenfor udvikling, videreudvikling og vedligehold hos offentlige myndigheder, som er gennemført og afsluttet (dvs. overleveret til drift) indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider (Arial, fontstørrelse 10). Såfremt Ansøgers besvarelse overstiger 2 A4-sider, vil Ordregiver se bort fra de sider, der følger efter side 2, og oplysninger angivet på disse sider vil derfor ikke indgå i vurderingen af referencen. Ansøger opfordres til at vedlægge referencer i et særskilt dokument. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3. Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. _____________________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed: Det er et mindstekrav, at ansøger har 3 referencer vedrørende udvikling, videreudvikling og vedligehold af et it-system hos offentlige myndigheder, som er gennemført og afsluttet (dvs. overleveret til drift) indenfor de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen _____________________________________________________________________________________________ Såfremt der modtages flere end 8 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Ordregiver vil på baggrund af referencerne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For Ansøgere, der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer, der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen. Ved vurdering af referencernes relevans lægges der særlig vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelige med den udbudte opgave, idet det i denne vurdering vil blive tillagt positiv vægt, såfremt referencerne dokumenterer: 1) At ansøger har erfaring med levering af tilsvarende ydelser, herunder særligt udvikling og efterfølgende vedligehold af større kundespecifikke it-løsninger i samarbejde med kunden. 2) At ansøger har domæneerfaring inden for vej- og/eller trafikområdet. Hvis antallet af konditionsmæssige ansøgninger er mindre end det ønskede mindsteantal, udvælges alle ansøgere, der har fremsendt en konditionsmæssig ansøgning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 8
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Bestående af to delkriterier; leverancesikkerheder og ydelser
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Evalueringsmodellen er af typen prismodeller, og det indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som består af tilbudssummen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative underkriterier. Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris. Modellen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Adresse på udbudsdokumenterne : https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 13/05/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Udbudsmaterialet indeholder krav om, at leverandøren skal anvende personer under oplæring.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 5
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Vejdirektoratet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vejdirektoratet
Registreringsnummer : 60729018
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Therese Juul
E-mail : tle@vd.dk
Telefon : +45 7244 3333
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41 71 50 00
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 206441-2024
Hovedårsagen til ændringen : Berigtigelse – køber
Beskrivelse : Forlængelse af tilbudsfrist
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
Beskrivelse af ændringer : Grundet supplerende oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med besvarelse af indkomne spørgsmål, forlænges tilbudsfristen, der er anført i Bestemmelser om udbud og tilbud afsnit 2.1. Tilbudsfristen ændres fra den 28. juni. 2024 til den 5. juli 2024 kl. 12:00.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ac44a8f5-81c1-4874-80e3-c55caf32b3f5   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   12:00:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 377872-2024
EUT-S-nummer : 123/2024
Offentliggørelsesdato : 26/06/2024

Send til en kollega

0.046