23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

KAB

Udbud af kontrakt om levering af finansplatform til almene boliger


KAB

379060-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af kontrakt om levering af finansplatform til almene boliger
OJ S 123/2024 26/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : KAB
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt om levering af finansplatform til almene boliger
Beskrivelse : Nærværende udbud vedrører kontrakt om levering, drift, vedligehold og videreudvikling af en finansplatform til almene boliger til KAB. Udbuddet har til formål at finde og indgå kontrakt med en samarbejdspartner vedrørende levering, drift, vedligehold og videreudvikling af KAB's fremtidige finansplatform. Der ønskes en samarbejdspartner og en løsningsmodel med fleksibilitet i forhold til interoperabilitet og udvikling. Det er KAB's ønske at få udviklet og implementeret en langsigtet løsning, der løbende kan håndtere KAB's varierende behov og markedets konstante udvikling. Samarbejdet forventes at løbe op til 10 år.
Identifikator for proceduren : d6f31193-180f-42ad-9cea-8017e0193954
Intern identifikator : 231038728
Type af procedure : Konkurrencepræget dialog
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med udbudslovens §§ 67-72, som en konkurrencepræget dialog, hvilket indebærer, at alene prækvalificerede tilbudsgivere har adgang til at deltage i dialogfasen og afgive eventuelt tilbud.Enhver økonomisk aktør kan ansøge om deltagelse i udbuddet, og KAB vil herefter prækvalificere de 3 ansøgere, der vurderes som de bedst egnede, som grundlag for den videre proces og ansøgerens deltagelse i udbudsforretningen.Udbuddet er inddelt i tre faser. Der gennemføres i første omgang en prækvalifikationsfase for udvælgelse af deltagerne i den videre proces. Herefter følger en dialogfase, som anvendes for at konkretisere og specificere KAB’s krav og behov samt markedets løsninger til opfyldelse heraf. Efter dialogfasen følger en afsluttende fase, hvor KAB udsender det endelige udbudsmateriale, som tilbudsgiverne herefter afgiver tilbud på baggrund af.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 77 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbudsformen "Konkurrencepræget dialog" reguleres i Udbudslovens §§ 67-72. Med denne udbudsform medfølger en udvidet mulighed for dialog i løbet af udbudsprocessen - både omkring de formelle bestemmelser og omkring selve løsningsmodellerne. Der er tale om en procedureform, som anvendes i de tilfælde, hvor en ordregiver kan definere hvad de ønsker af resultat, men ikke er i stand til at definere, hvordan det pågældende resultat kan blive opnået. I løbet af processen vil det derfor blive drøftet, hvilke muligheder samt begrænsninger, der er relevante i forhold til opfyldelse af KAB's behov. Og på baggrund af disse drøftelser, der foregår i strukturerede og individuelle dialogmøder med de prækvalificerede tilbudsgivere, vil udbudsmaterialet løbende blive udformet og en løsningsmodel identificeret. Den endelige løsningsmodel skal således endeligt defineres og præciseres i samarbejde imellem tilbudsgiverne og KAB. Processen indledes med et fælles dialogmøde, derefter forventes afholdt 3 individuelle dialogmøder med de prækvalificerede leverandører. KAB forbeholder sig dog retten til at øge antallet af dialogrunder, hvis KAB finder det nødvendigt og relevant efter afslutningen af 3. dialogrunde. KAB forventer at give meddelelse om, hvorvidt der er behov for yderligere dialogrunde(r) ikke senere end den 17. januar 2024. Efter afsluttede dialogmøder, vil der blive afholdt en tilbudsfase på baggrund af udarbejdet udbudsmateriale. -- Kompensation for deltagelse i dialogfasen: Det anerkendes, at den konkurrenceprægede dialog kræver et større ressourcetræk end andre udbudsformer, og KAB ønsker derfor at kompensere de tilbudsgivere, der deltager i dialogrunderne, men som i sidste ende ikke vinder kontrakten. Der kan opnås en samlet kompensation på 100.000 kr. ekskl. moms per deltagende tilbudsgiver, som prækvalificeres og udvælges til at deltage i dialogrunderne, men som ikke vinder kontrakten. Dette skal betragtes som anerkendelse af det arbejde processen vil kræve. En forudsætning for kompensationen er, at leverandøren har besvaret materialet fyldestgørende i de enkelte dialogrunder og deltaget i den samlede udbudsproces, herunder deltaget på et eller flere dialogmøder. Der vil blive afregnet pr. dialogrunde, så hvis en deltagende leverandør f.eks. kun gennemfører én af tre dialogrunder, kompenseres denne med en tredjedel af det samlede beløb (1/3*100.000=33.333 kr.). -- Delaftaler: Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke vurderes kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt som følge af kontraktens omfang og karakter. KAB udbyder imidlertid samtidigt to forskellige IT-systemer: Boligadministrationssystem og Finansplatform, som efter kontraktindgåelse med de vindende tilbudsgivere skal fungere i samspil med hinanden, og som derfor har mange tætte snitflader med hinanden, både systemmæssigt og i forhold til samarbejdet mellem de vindende leverandører. -- Udelukkelsesgrunde: For nærværende udbud gælder udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a-136 samt § 137 stk. 1, nr. 1 og 2. -- Ansøgning om prækvalifikation: Ansøger skal som sin ansøgning om prækvalifikation udfylde og indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. -- Dokumentation: KAB agter at indhente dokumentation for og verificere, at ansøgerne ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 134a-137, og at ansøgerne opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, forud for påbegyndelsen af dialogfaserne og den efterfølgende tilbudsafgivelse, idet der er tale om en særdeles omfattende proces, der er særdeles ressourcekrævende for såvel tilbudsgivere som KAB. KAB vil derfor allerede i forbindelse med prækvalifikationen indhente den relevante dokumentation for, at ansøgerne ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og i øvrigt er egnede. Ansøger skal således som en del af ansøgningen om prækvalifikation indsende den nedenstående dokumentation. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og de seneste 3 årsregnskaber/revisorerklæring, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 9. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Hvis ansøgningen afgives af et konsortium, skal der ligeledes udover serviceattest og årsregnskaber for hvert konsortiemedlem indleveres korrekt udfyldt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (udbudsbilag B). Hvis ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen på støttende enheder, skal ansøger ligeledes udover serviceattest og årsregnskaber for hver støttende enhed indlevere korrekt udfyldt støtteerklæring, hvor den/de støttende enhed(er) juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (udbudsbilag A).
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, ogd) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om levering af finansplatform til almene boliger
Beskrivelse : Nærværende udbud vedrører kontrakt om levering, drift, vedligehold og videreudvikling af en finansplatform til almene boliger til KAB. Udbuddet har til formål at finde og indgå kontrakt med en samarbejdspartner vedrørende levering, drift, vedligehold og videreudvikling af KAB's fremtidige finansplatform. Der ønskes en samarbejdspartner og en løsningsmodel med fleksibilitet i forhold til interoperabilitet og udvikling. Det er KAB's ønske at få udviklet og implementeret en langsigtet løsning, der løbende kan håndtere KAB's varierende behov og markedets konstante udvikling. Samarbejdet forventes at løbe op til 10 år.
Intern identifikator : 231038728
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 120   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontraktens varighed er 48 måneder fra det tidspunkt, aftalen underskrives af KAB. KAB har ret til at forlænge rammeaftalen 3 gang(e) med et varsel på minimum seks måneder, idet forlængelse hver gang sker med 2 år, regnet fra det tidspunkt, hvor aftalen ellers ville være ophørt. Kontraktens varighed er således maksimalt 120 måneder fra det tidspunkt, aftalen underskrives, inklusiv optionerne på forlængelse af kontraktens varighed.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 77 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbudsformen "Konkurrencepræget dialog" reguleres i Udbudslovens §§ 67-72. Med denne udbudsform medfølger en udvidet mulighed for dialog i løbet af udbudsprocessen - både omkring de formelle bestemmelser og omkring selve løsningsmodellerne. Der er tale om en procedureform, som anvendes i de tilfælde, hvor en ordregiver kan definere hvad de ønsker af resultat, men ikke er i stand til at definere, hvordan det pågældende resultat kan blive opnået. I løbet af processen vil det derfor blive drøftet, hvilke muligheder samt begrænsninger, der er relevante i forhold til opfyldelse af KAB's behov. Og på baggrund af disse drøftelser, der foregår i strukturerede og individuelle dialogmøder med de prækvalificerede tilbudsgivere, vil udbudsmaterialet løbende blive udformet og en løsningsmodel identificeret. Den endelige løsningsmodel skal således endeligt defineres og præciseres i samarbejde imellem tilbudsgiverne og KAB. Processen indledes med et fælles dialogmøde, derefter forventes afholdt 3 individuelle dialogmøder med de prækvalificerede leverandører. KAB forbeholder sig dog retten til at øge antallet af dialogrunder, hvis KAB finder det nødvendigt og relevant efter afslutningen af 3. dialogrunde. KAB forventer at give meddelelse om, hvorvidt der er behov for yderligere dialogrunde(r) ikke senere end den 17. januar 2024. Efter afsluttede dialogmøder, vil der blive afholdt en tilbudsfase på baggrund af udarbejdet udbudsmateriale. -- Kompensation for deltagelse i dialogfasen: Det anerkendes, at den konkurrenceprægede dialog kræver et større ressourcetræk end andre udbudsformer, og KAB ønsker derfor at kompensere de tilbudsgivere, der deltager i dialogrunderne, men som i sidste ende ikke vinder kontrakten. Der kan opnås en samlet kompensation på 100.000 kr. ekskl. moms per deltagende tilbudsgiver, som prækvalificeres og udvælges til at deltage i dialogrunderne, men som ikke vinder kontrakten. Dette skal betragtes som anerkendelse af det arbejde processen vil kræve. En forudsætning for kompensationen er, at leverandøren har besvaret materialet fyldestgørende i de enkelte dialogrunder og deltaget i den samlede udbudsproces, herunder deltaget på et eller flere dialogmøder. Der vil blive afregnet pr. dialogrunde, så hvis en deltagende leverandør f.eks. kun gennemfører én af tre dialogrunder, kompenseres denne med en tredjedel af det samlede beløb (1/3*100.000=33.333 kr.). -- Delaftaler: Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke vurderes kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt som følge af kontraktens omfang og karakter. KAB udbyder imidlertid samtidigt to forskellige IT-systemer: Boligadministrationssystem og Finansplatform, som efter kontraktindgåelse med de vindende tilbudsgivere skal fungere i samspil med hinanden, og som derfor har mange tætte snitflader med hinanden, både systemmæssigt og i forhold til samarbejdet mellem de vindende leverandører. -- Udelukkelsesgrunde: For nærværende udbud gælder udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a-136 samt § 137 stk. 1, nr. 1 og 2. -- Ansøgning om prækvalifikation: Ansøger skal som sin ansøgning om prækvalifikation udfylde og indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. -- Dokumentation: KAB agter at indhente dokumentation for og verificere, at ansøgerne ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 134a-137, og at ansøgerne opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, forud for påbegyndelsen af dialogfaserne og den efterfølgende tilbudsafgivelse, idet der er tale om en særdeles omfattende proces, der er særdeles ressourcekrævende for såvel tilbudsgivere som KAB. KAB vil derfor allerede i forbindelse med prækvalifikationen indhente den relevante dokumentation for, at ansøgerne ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og i øvrigt er egnede. Ansøger skal således som en del af ansøgningen om prækvalifikation indsende den nedenstående dokumentation. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og de seneste 3 årsregnskaber/revisorerklæring, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 9. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Hvis ansøgningen afgives af et konsortium, skal der ligeledes udover serviceattest og årsregnskaber for hvert konsortiemedlem indleveres korrekt udfyldt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (udbudsbilag B). Hvis ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen på støttende enheder, skal ansøger ligeledes udover serviceattest og årsregnskaber for hver støttende enhed indlevere korrekt udfyldt støtteerklæring, hvor den/de støttende enhed(er) juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (udbudsbilag A).
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: - Ansøger skal opfylde følgende krav til den økonomiske og finansielle formåen: • Samlet årsomsætning på minimum DKK 45 mio. i det senest afsluttede regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For ansøgere, der baserer sig på andre støttende enheders økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Specifik gennemsnitlig omsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Etablering af virksomhed
Beskrivelse : Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: - Ansøger skal opfylde følgende krav til den økonomiske og finansielle formåen: • Gennemsnitlig soliditetsgrad på minimum 20 % for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For ansøgere, der baserer sig på andre støttende enheders økonomiske formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Erhvervsansvarsforsikring
Beskrivelse : Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beskrivelse : Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beskrivelse : Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et relevant fagligt register
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: særlig autorisation er nødvendig
Beskrivelse : Er det nødvendigt med en særlig autorisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: medlemskab af en bestemt organisation nødvendigt
Beskrivelse : Er det nødvendigt med medlemskab af en bestemt organisation for at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse i den økonomiske aktørs etableringsland?
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. - Ansøger skal som minimum opfylde 4 (fire) af 6 (seks) nedenstående krav til den tekniske og faglige formåen. Såfremt ansøger opfylder flere end 4 (fire) af nedenstående krav, vil det blive tillagt positiv betydning i forbindelse med udvælgelsen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 8.9. A. Ansøger skal have minimum 1 reference, der viser ansøgers erfaring med transformationsprojekter, herunder ansøgers rolle og opgavevaretagelse i forbindelse med implementeringen af en løsning (herunder projektledelse, proces design, udvikling, test, deployment, migrering, træning mm.). B. Ansøger skal have minimum 1 reference, der viser ansøgers erfaring med at levere projekter, hvor en CRM-platform integrerer med en ERP-løsning. Det skal beskrives hvilke platforme og/eller -løsninger der konkret blev integreret i opgaverne samt ansøgers rolle i opgaveløsningen. C. Ansøger skal have minimum 1 reference, der viser ansøgers erfaring med at levere projekter, hvor ansøger har leveret integrationer op imod en integrationsplatform. Beskrivelsen skal indeholde oplysning om hvilken integrationsplatform der konkret blev anvendt samt ansøgers rolle i opgaveløsningen. D. Ansøger skal have minimum 1 reference, der viser ansøgers erfaring med at levere projekter, hvor ansøger har leveret integrationer til offentlige applikationer som eksempelvis men ikke begrænset til Datafordeleren, CPR, CVR, BBR, Bygningsstyrelsen, e-indkomst, Moms, Statistikbanken, SU-styrelsen, Digital Post og MitID. E. Ansøger skal have minimum 1 reference, der viser ansøgers erfaring med projekter, hvor ansøger har leveret komplekse datamigrerings- og -konverteringsopgaver. F. Ansøger skal have minimum 1 reference, der viser ansøgers erfaring med projekter, hvor ansøger har leveret store, komplekse og sammenhængende løsninger i samarbejde med andre leverandører - eksempelvis på to individuelle platforme der integreres tæt. Referencerne skal være udført inden for de seneste fem år fra tidspunktet for ansøgningsfristen. Tidspunktet for udførelsen regnes fra hhv. publicering af løsning for så vidt angår udviklingsopgaver og fra idriftsættelse for så vidt angår driftsopgaver. Alle referencer skal oplyse hvilket referencekrav den vedrører, fx: ”Denne reference vedrører referencekrav A”. En reference kan godt rumme flere af ovenstående referencekrav. I så fald skal det angives i beskrivelsen af referencen hvilke referencekrav den pågældende reference vedrører, fx: ”Denne reference vedrører referencekrav A, C og E”. Ansøger skal angive sine referencer i ESPD’ens del IV.C. Følgende oplysninger skal angives for hver reference: - Henvisning til korrekt(e) referencekrav - Beskrivelse af referencen - Ansøgers rolle i projektet/opgaveløsningen - Tidspunkt for publicering af løsning/idriftsættelse - Navn på kunden - Kontraktens økonomiske volumen - Dato for opstart og afslutning af opgaven (såfremt opgaven endnu ikke er afsluttet oplyses datoen for ansøgningsfristen som afslutningsdato). Bemærk, at en ansøger i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis ansøgeren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor. For ansøgere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen (uanset om de er koncernforbundne eller ej) gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet, dvs. at de til sammen skal påvise de krævede referencer. Det er ansøgers ansvar at sikre, at de oplyste referencer og ansøgningens efterlevelse af de opstillede krav, er klare og utvetydige. Udvælgelse: KAB vil prækvalificere tre (3) ansøgere. Såfremt KAB ikke modtager tre ansøgninger, der lever op til egnethedskravene ovenfor, vil de egnede ansøgere blive prækvalificeret uden yderligere udvælgelse. Processen og dialogerne foretages således herefter med de(n) egnede ansøger(e), der måtte have ansøgt om deltagelse i processen. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til egnethedskravene ovenfor, overstiger det antal (tre), som KAB ønsker at prækvalificere, gennemføres en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på baggrund af nedenstående udvælgelseskriterier. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte kontrakt i form af referencer vedrørende implementerings-, drifts- og udviklingsopgaver. Der vil blive lagt vægt på kompleksiteten i de af referencerne omfattede opgaver således, at mere komplekse opgaver vægter højere end mindre komplekse opgaver. Det vil vægte positivt, at ansøger har referencer, der omfatter komplekse tekniske integrationer. Det tillægges i øvrigt positiv betydning, at ansøger opfylder flere end 4 krav til teknisk og faglig formåen som anført ovenfor.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beskrivelse : Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Forvaltning af forsyningskæden
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Tilladelse til kontrol
Beskrivelse : For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beskrivelse : Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere. - Udvælgelse: KAB vil prækvalificere tre (3) ansøgere. Såfremt KAB ikke modtager tre ansøgninger, der lever op til egnethedskravene ovenfor, vil de egnede ansøger blive prækvalificeret uden yderligere udvælgelse. Processen og dialogerne foretages således herefter med de(n) egnede ansøger(e), der måtte have ansøgt om deltagelse i processen. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til egnethedskravene ovenfor, overstiger det antal (tre), som KAB ønsker at prækvalificere, gennemføres en udvælgelse blandt de egnede ansøgere på baggrund af nedenstående udvælgelseskriterier. Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af hvor mange konsulenter ansøger råder over, som har certificeringer, der er relevante for udbuddet, hhv. i Danmark og globalt. Det vægter positivt, jo flere konsulenter med relevante certificeringer, som ansøger råder over. Angivelse af hvilke certificeringer og hvor mange konsulenter med den pågældende certificering ansøger råder over, skal oplyses i ESPD’ens del IV.C.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Miljøledelsesforanstaltninger
Beskrivelse : Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Antal ledende medarbejdere:
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beskrivelse : Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Andel i underleverance
Beskrivelse : Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” evalueres på baggrund af den evalueringstekniske pris, der beregnes ud fra de af tilbudsgiver i tilbudslisten angivne priser. Ved vurdering af ”Pris” vil der blive lagt vægt på en så lav evalueringsteknisk pris som muligt, som dækker over de samlede udgifter i transformationsperioden, de årligt tilbagevendende omkostninger, samt de tilbudte betingelser. 
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og succes
Beskrivelse : Vurderingen af underkriteriet ”Kvalitet og succes” er inddelt på de fire nedenstående delkriterier, hvor tilbudsgiverne vil blive evalueret på opfyldningsgraden af evalueringskravene tilknyttet det enkelte delkriterium, baseret på kvaliteten i tilbudsgivernes afgivne skriftlige besvarelse: - Løsningsbeskrivelse  - Leverancesikkerhed og time-to-market  - Bemanding  - Tværgående samarbejde 
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Strategisk match
Beskrivelse : Vurderingen af underkriteriet ”Strategisk match” er blevet inddelt på de nedenstående to delkriterier, hvor tilbudsgiverne vil blive evalueret på opfyldningsgraden af evalueringskravene, tilknyttet det enkelte delkriterium, baseret på kvaliteten i tilbudsgivernes afgivne skriftlige besvarelse: - ESG - KAB Digital Strategi 
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Adresse på udbudsdokumenterne : https://permalink.mercell.com/231038577.aspx
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 09/08/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : KAB
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : KAB
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : KAB
Organisation, der behandler tilbud : KAB
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : KAB
Registreringsnummer : 56815910
Postadresse : Enghavevej 81    
By : København SV
Postnummer : 2450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Carina Christensen
Telefon : +45 24930268
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 1f74bf5a-86f7-4290-b450-0bd871c3bef4   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 24/06/2024   16:31:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 24/06/2024   16:31:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 379060-2024
EUT-S-nummer : 123/2024
Offentliggørelsesdato : 26/06/2024

Send til en kollega

0.047