23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

N1 A/S

Udbud af rammeaftale om IT-konsulenter til softwareudvikling


N1 A/S

380382-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af rammeaftale om IT-konsulenter til softwareudvikling
OJ S 124/2024 27/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : N1 A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af rammeaftale om IT-konsulenter til softwareudvikling
Beskrivelse : N1 A/S er en del af Norlys-koncernen og forsyner over 800.000 hjem og virksomheder i primært Jylland med strøm. Udbuddet omfatter IT-konsulentbistand til softwareudvikling. Leverandøren skal levere bistand til udvikling, rådgivning og applikationsdrift. Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale med 2 leverandører. Tildeling til leverandørerne vil ske efter en kaskademodel. Udvikling: Udviklingsydelserne omfatter: • Applikationsudvikling • Integrationskomponenter • Dataintegration Leverandøren skal levere ydelser inden for applikationsarkitektur, dataarkitektur og teknologi- og infrastrukturarkitektur både i cloud og on-premise miljøer. Udvikling kan ske både efter vandfaldsmetoden og agile metoder og kan omfatte: • Udvikling af nye fagsystemer og løsninger • Udvikling af moduler tilknyttet standard-systemer og løsninger • Integration af nyudviklede systemer og løsninger • Tilpasninger af nyudviklede systemer og løsninger • Udvikling af mobile apps Rådgivning: Leverandøren skal desuden levere rådgivning inden for: • Udvikling og design af en samlet it-arkitektur, hvis overholdelse sikrer fleksibiliteten, it-sikkerhed og kontrol med kompleksiteten af Elnetselskabet N1’s samlede it-understøttelse • Forslag til justeringer af faktisk/specificeret arkitektur • Retningslinjer for valg af applikationer samt strukturering af data og integrationer. • Valg af applikationer inden for it-arkitekturens rammer, samt vurdering af applikationernes muligheder for at spille sammen med relevante fællesoffentlige løsninger • Retningslinjer for valg af platforme • Valg og konfigurering af platforme i henhold til retningslinjerne • Design af relevante dele af udviklings-, test-, præ-produktions-, og driftsmiljøer • Etablering af datamodeller, som afspejler forretningens behov for datasammenhænge • Etablering af dataflow, som sikrer korrekt behandling af data • Udarbejdelse af retningslinjer for etablering af og omgang med testdata, herunder især med testdata, der rummer personoplysninger Applikationsdrift: Leverandøren skal endelig levere forskellige niveauer af applikationsdrift i Elnetselskabet N1’s produktionsmiljø, herunder mulighed for 24/7/365 support. Kompetencer: Leverandøren skal have indgående kendskab, kompetencer og erfaring med udvikling af systemer og løsninger, der understøtter de forretningskapabiliteter og kernekompetencer, som er angivet i udbudsmaterialet og som er relevante for en forsyningsvirksomhed: • Netovervågning og drift: Kompetencer i kontinuerlig udvikling og vedligeholdelse af softwareløsninger, der sikrer pålidelig overvågning og styring af forsyningsnetværket. • Informationshåndtering: Kompetencer i at udvikle systemer og løsninger til dataindsamling og analyse for optimering af forsyningsnetværket. • Målerhåndtering: Kompetencer i håndtering og vedligeholdelse af målerudstyr for præcis dataindsamling. • Kundeforhold: Kompetencer i at udvikle software med fokus på effektiv kundeservice, fakturering og klagebehandling for at sikre høj kundetilfredshed. • Regulatorisk overholdelse: Kompetencer i at sikre, at softwareløsninger overholder standarder og lovgivning for sikker drift af kritisk infrastruktur i forsyningssektoren. • Nødberedskab og risikostyring: Kompetencer i design og implementering af beredskabsplaner og risikostyringsfunktioner for at håndtere nødsituationer og minimere afbrydelser i forsyningstjenesterne. Leverandøren skal desuden besidde dybe kompetencer og indgående kendskab og erfaring indenfor Microsoft teknologier og kunne levere sin konsulentbistand i overensstemmelse med Microsofts ”best practice” på området. Øvrige krav: Herudover stilles der krav til anvendelse af gængse udviklingssprog, softwareudviklingsværktøjer, projektledelse, vidensoverdragelse og vidensdeling og dokumentation.
Identifikator for proceduren : a8073cf6-d3cf-4596-8f6b-d6a337c1665b
Intern identifikator : N1 A/S
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen til det indledende tilbud. Efter modtagelse af indledende tilbud forventer ordregiver følgende forhandlingsforløb (medmindre der tildeles til indledende tilbud): Alle prækvalificerede virksomheder, der rettidigt har afgivet indledende tilbud, inviteres til én forhandlingsrunde. Herefter anmodes virksomhederne om at afgive endelige tilbud. Se uddybende beskrivelse af forløbet i udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig ret til at tilpasse forløbet, og f.eks. tilføje yderligere forhandlingsmøder og yderligere reviderede tilbud. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsprocessen.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72246000   Systemrådgivning, 72250000   System- og supporttjenester, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72254100   Systemafprøvning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72310000   Databehandling
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Ydelserne skal udføres hos Ordregiver.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 100 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 160 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Der er tale om et udbud med forhandling, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal ansøge om prækvalifikation. Ansøgning skal uploades og afsendes via udbudssystemet inden udløb af den fastsatte ansøgningsfrist. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående "frist") vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet. Fristen for modtagelse af tilbud fastsættes i udbudsmaterialet. Anmodning om prækvalifikation udarbejdes via udfyldelse af ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om: Hvorvidt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135-136 Hvorvidt ansøger er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 De forhold vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, der er angivet og De forhold vedrørende teknisk og faglig kapacitet, der er angivet. Før beslutning om tildeling af Rammeaftalen skal ordregiver kræve, at de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode ansøgerne eller tilbudsgiverne om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2. Tilsvarende kan ordregiver anmode ansøgerne eller tilbudsgiverne om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra udbudsproceduren. Inden ordregiver afviser en ansøger, som er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene, vil ordregiver dog give mulighed for tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed i henhold til Udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, nr. 2. Ansøger skal fremsende en Serviceattest som dokumentation for udelukkelsesgrundene. Serviceattesten kan kun indeholde oplysning om, hvorvidt virksomheder eller ledelsespersoner er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for strafbare forhold, hvis de har givet samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter straffeattest. Vær derfor opmærksom på, at der aktivt skal gives dette samtykke i forbindelse med rekvirering af serviceattest. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land, som dokumentation på opfyldelsen af udelukkelsesgrundene, herunder dokumentation for ledelsesmedlemmernes forhold, jf. udbudslovens § 135, stk. 2. Følgende dokumentation kan afleveres: 1. Et dokument svarende til serviceattesten, udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1, og 2. Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 I de tilfælde, hvor en medlemsstat ikke udsteder ovenstående dokumentation, kan dokumentationen erstattes af en erklæring under ed. Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ansøger anvende en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land. Serviceattesten eller erklæringen (enten under ed eller tro og love) må maksimalt være 6 måneder gammel fra ansøgningsfristen. Ansøger kan finde information om, hvilken dokumentation ordregiver kan acceptere fra EU lande via værktøjet E-certis, som findes gratis på Den Europæiske Unions hjemmeside. En ansøger, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret, kan – forudsat at optagelse på listen dokumenterer, at der ikke er grundlag for udelukkelse – i stedet forelægge ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed, jf. § 152, stk. 4. Hvert ESPD skal være underskrevet af udsteder (medmindre udstederens egen identitet er e-autentificeret gennem udbudssystemet). EU har indført forbud mod deltagelse i EU-udbud af virksomheder med russisk involvering, jf. artikel 5 k i Rådets Forordning (EU) no. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, som ændret ved Rådets Forordning (EU) nr. 2022/578 af 8. april 2022, Rådets forordning (EU) 2022/879 af 3. juni 2022, Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 og Rådets forordning (EU) 2023/2878 af 18. december 2023. Ansøger skal sammen med det indledende tilbud aflevere en tro og love-erklæring om, at virksomheden og tilbuddet ikke har russisk involvering, der overskrider grænserne i forordningen. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge en tro og love-erklæring. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon, som kan benyttes. Hvis tro og love-erklæring ikke medfølger det indledende tilbud, kan ordregiver give mulighed for eftersendelse indenfor en kort tidsfrist. Ordregiver er dog ikke forpligtet hertil. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode ansøgerne/tilbudsgiverne om at fremlægge dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i tro og love-erklæringen om sanktioner mod Rusland og russiske interesser. Tilsvarende kan Ordregiver anmode ansøgerne/tilbudsgiverne om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af Ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende ansøger/tilbudsgiver fra udbudsproceduren.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren befinder sig i en lignende situation (som konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, aktiver administreres af en kurator eller af retten, tvangsakkord, eller indstillet erhvervsvirksomhed) i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Konkurs En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs.
Korruption En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Ordregiver skal desuden udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de ovenstående handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiver skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.
Tvangsakkord uden for konkurs En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er under tvangsakkord.
Deltagelse i en kriminel organisation En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Ordregiver skal desuden udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de ovenstående handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiver skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljøretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljøretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Ordregiver skal desuden udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de ovenstående handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiver skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.
Svig En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Ordregiver skal desuden udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de ovenstående handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiver skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Ordregiver skal desuden udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de ovenstående handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiver skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.
Insolvens En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er under insolvens- eller likvidationsbehandling.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Aktiver, der administreres af en kurator En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgerens eller tilbudsgiverens aktiver administreres af en kurator eller af retten.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145.
Rent nationale udelukkelsesgrunde En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejuris diktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet.
Ophævelse eller en lignende sanktion En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det socialretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de socialretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Betaling af socialsikringsbidrag Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Erhvervsvirksomheden er indstillet En ansøger eller en tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgerens eller tilbudsgiverens erhvervsvirksomhed er blevet indstillet.
Betaling af skatter og afgifter Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter og afgifter i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet En ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Ordregiver skal desuden udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de ovenstående handlinger, er medlem af ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Ordregiver skal ligeledes udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af rammeaftale om IT-konsulenter til softwareudvikling
Beskrivelse : N1 A/S er en del af Norlys-koncernen og forsyner over 800.000 hjem og virksomheder i primært Jylland med strøm. Udbuddet omfatter IT-konsulentbistand til softwareudvikling. Leverandøren skal levere bistand til udvikling, rådgivning og applikationsdrift. Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale med 2 leverandører. Tildeling til leverandørerne vil ske efter en kaskademodel. Udvikling: Udviklingsydelserne omfatter: • Applikationsudvikling • Integrationskomponenter • Dataintegration Leverandøren skal levere ydelser inden for applikationsarkitektur, dataarkitektur og teknologi- og infrastrukturarkitektur både i cloud og on-premise miljøer. Udvikling kan ske både efter vandfaldsmetoden og agile metoder og kan omfatte: • Udvikling af nye fagsystemer og løsninger • Udvikling af moduler tilknyttet standard-systemer og løsninger • Integration af nyudviklede systemer og løsninger • Tilpasninger af nyudviklede systemer og løsninger • Udvikling af mobile apps Rådgivning: Leverandøren skal desuden levere rådgivning inden for: • Udvikling og design af en samlet it-arkitektur, hvis overholdelse sikrer fleksibiliteten, it-sikkerhed og kontrol med kompleksiteten af Elnetselskabet N1’s samlede it-understøttelse • Forslag til justeringer af faktisk/specificeret arkitektur • Retningslinjer for valg af applikationer samt strukturering af data og integrationer. • Valg af applikationer inden for it-arkitekturens rammer, samt vurdering af applikationernes muligheder for at spille sammen med relevante fællesoffentlige løsninger • Retningslinjer for valg af platforme • Valg og konfigurering af platforme i henhold til retningslinjerne • Design af relevante dele af udviklings-, test-, præ-produktions-, og driftsmiljøer • Etablering af datamodeller, som afspejler forretningens behov for datasammenhænge • Etablering af dataflow, som sikrer korrekt behandling af data • Udarbejdelse af retningslinjer for etablering af og omgang med testdata, herunder især med testdata, der rummer personoplysninger Applikationsdrift: Leverandøren skal endelig levere forskellige niveauer af applikationsdrift i Elnetselskabet N1’s produktionsmiljø, herunder mulighed for 24/7/365 support. Kompetencer: Leverandøren skal have indgående kendskab, kompetencer og erfaring med udvikling af systemer og løsninger, der understøtter de forretningskapabiliteter og kernekompetencer, som er angivet i udbudsmaterialet og som er relevante for en forsyningsvirksomhed: • Netovervågning og drift: Kompetencer i kontinuerlig udvikling og vedligeholdelse af softwareløsninger, der sikrer pålidelig overvågning og styring af forsyningsnetværket. • Informationshåndtering: Kompetencer i at udvikle systemer og løsninger til dataindsamling og analyse for optimering af forsyningsnetværket. • Målerhåndtering: Kompetencer i håndtering og vedligeholdelse af målerudstyr for præcis dataindsamling. • Kundeforhold: Kompetencer i at udvikle software med fokus på effektiv kundeservice, fakturering og klagebehandling for at sikre høj kundetilfredshed. • Regulatorisk overholdelse: Kompetencer i at sikre, at softwareløsninger overholder standarder og lovgivning for sikker drift af kritisk infrastruktur i forsyningssektoren. • Nødberedskab og risikostyring: Kompetencer i design og implementering af beredskabsplaner og risikostyringsfunktioner for at håndtere nødsituationer og minimere afbrydelser i forsyningstjenesterne. Leverandøren skal desuden besidde dybe kompetencer og indgående kendskab og erfaring indenfor Microsoft teknologier og kunne levere sin konsulentbistand i overensstemmelse med Microsofts ”best practice” på området. Øvrige krav: Herudover stilles der krav til anvendelse af gængse udviklingssprog, softwareudviklingsværktøjer, projektledelse, vidensoverdragelse og vidensdeling og dokumentation.
Intern identifikator : N1 A/S
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72246000   Systemrådgivning, 72250000   System- og supporttjenester, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72254100   Systemafprøvning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72310000   Databehandling
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Rammeaftalen kan forlænges 3 x 1 år for 1 år ad gangen.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
Yderligere oplysninger : Ydelserne skal udføres hos Ordregiver.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 5   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen kan forlænges 3 x 1 år for 1 år ad gangen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 100 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 160 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Der er tale om et udbud med forhandling, hvilket indebærer, at virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, først skal ansøge om prækvalifikation. Ansøgning skal uploades og afsendes via udbudssystemet inden udløb af den fastsatte ansøgningsfrist. Eventuelle spørgsmål til ansøgningsprocessen skal stilles via udbudssystemet. Alle spørgsmål (også spørgsmål modtaget efter ovenstående "frist") vil blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 kalenderdage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil løbende blive offentliggjort i udbudssystemet. Fristen for modtagelse af tilbud fastsættes i udbudsmaterialet. Anmodning om prækvalifikation udarbejdes via udfyldelse af ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om: Hvorvidt ansøger er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135-136 Hvorvidt ansøger er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 De forhold vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, der er angivet og De forhold vedrørende teknisk og faglig kapacitet, der er angivet. Før beslutning om tildeling af Rammeaftalen skal ordregiver kræve, at de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen til, fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode ansøgerne eller tilbudsgiverne om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2. Tilsvarende kan ordregiver anmode ansøgerne eller tilbudsgiverne om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende ansøger eller tilbudsgiver fra udbudsproceduren. Inden ordregiver afviser en ansøger, som er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene, vil ordregiver dog give mulighed for tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed i henhold til Udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, nr. 2. Ansøger skal fremsende en Serviceattest som dokumentation for udelukkelsesgrundene. Serviceattesten kan kun indeholde oplysning om, hvorvidt virksomheder eller ledelsespersoner er dømt og/eller har vedtaget bødeforlæg for strafbare forhold, hvis de har givet samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter straffeattest. Vær derfor opmærksom på, at der aktivt skal gives dette samtykke i forbindelse med rekvirering af serviceattest. For udenlandske virksomheder skal dokumentation indeholde oplysninger tilsvarende en serviceattest for det pågældende land, som dokumentation på opfyldelsen af udelukkelsesgrundene, herunder dokumentation for ledelsesmedlemmernes forhold, jf. udbudslovens § 135, stk. 2. Følgende dokumentation kan afleveres: 1. Et dokument svarende til serviceattesten, udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1, og 2. Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 2 I de tilfælde, hvor en medlemsstat ikke udsteder ovenstående dokumentation, kan dokumentationen erstattes af en erklæring under ed. Hvis erklæring under ed ikke anvendes, kan ansøger anvende en tro og love-erklæring afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det pågældende land. Serviceattesten eller erklæringen (enten under ed eller tro og love) må maksimalt være 6 måneder gammel fra ansøgningsfristen. Ansøger kan finde information om, hvilken dokumentation ordregiver kan acceptere fra EU lande via værktøjet E-certis, som findes gratis på Den Europæiske Unions hjemmeside. En ansøger, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret, kan – forudsat at optagelse på listen dokumenterer, at der ikke er grundlag for udelukkelse – i stedet forelægge ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed, jf. § 152, stk. 4. Hvert ESPD skal være underskrevet af udsteder (medmindre udstederens egen identitet er e-autentificeret gennem udbudssystemet). EU har indført forbud mod deltagelse i EU-udbud af virksomheder med russisk involvering, jf. artikel 5 k i Rådets Forordning (EU) no. 833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, som ændret ved Rådets Forordning (EU) nr. 2022/578 af 8. april 2022, Rådets forordning (EU) 2022/879 af 3. juni 2022, Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 og Rådets forordning (EU) 2023/2878 af 18. december 2023. Ansøger skal sammen med det indledende tilbud aflevere en tro og love-erklæring om, at virksomheden og tilbuddet ikke har russisk involvering, der overskrider grænserne i forordningen. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge en tro og love-erklæring. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon, som kan benyttes. Hvis tro og love-erklæring ikke medfølger det indledende tilbud, kan ordregiver give mulighed for eftersendelse indenfor en kort tidsfrist. Ordregiver er dog ikke forpligtet hertil. Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode ansøgerne/tilbudsgiverne om at fremlægge dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i tro og love-erklæringen om sanktioner mod Rusland og russiske interesser. Tilsvarende kan Ordregiver anmode ansøgerne/tilbudsgiverne om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. I så fald skal den efterspurgte dokumentation fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af Ordregiver. Manglende fremsendelse af efterspurgt dokumentation kan føre til udelukkelse af den pågældende ansøger/tilbudsgiver fra udbudsproceduren.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD angive ansøgers egenkapital for det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed). Erklæringen skal afgives i ESPD under ”Finansielle nøgletal”. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD. Det vil være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Såfremt ansøger baserer sig på en støttende enheds (f.eks. fra enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), finansielle og økonomiske formåen, skal ansøger ligeledes fremsende et udfyldt ESPD for den støttende enhed. Hver enkelt af disse enheder skal påtage sig solidarisk hæftelse for rammeaftalens gennemførelse. Det er et minimumskrav, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår. Hvis ansøger er et konsortium, skal alle virksomhederne i konsortiet have haft en positiv egenkapital i det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (gør brug af en støttende enhed), skal den støttende enhed have haft en positiv egenkapital i det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår. Såfremt ordregiver ikke kan fremskaffe oplysningerne fra en offentlig tilgængelig database, vil ansøger blive adspurgt om dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, eksempelvis ved indsendelse af årsregnskaber eller revisionserklæring. Underskrevet ledelseserklæring, om virksomhedens aktuelle økonomiske situation skal vedlægges som dokumentation, såfremt seneste godkendte årsregnskab er afsluttet for mere end 6 måneder siden. En ansøger, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret, kan – forudsat at optagelse på listen dokumenterer opfyldelse af de fastsatte minimumskrav – i stedet forelægge ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed, jf. Udbudslovens § 152, stk. 4. Ansøger kan også dokumentere opfyldelsen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Såfremt ansøger baserer sig på en støttende enhed, skal dette dokumenteres ved en støtteerklæring, som skal fremsendes i forbindelse med indhentelse af dokumentation. Ansøger kan benytte den vedlagte skabelon til støtteerklæring eller tilsvarende, som sikrer, at den solidariske hæftelse påtages af den støttende enhed. Konsortier eller andre sammenslutninger skal i forbindelse med indhentelse af dokumentation aflevere en udfyldt og underskrevet erklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager, der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver (fælles befuldmægtiget). Ansøger kan anvende den vedlagte skabelon til udfyldelse af konsortieerklæringen eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlede aktiver
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD angive ansøgers samlede aktiver i det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed) med henblik på at beregne soliditetsgraden. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen). Erklæringen skal afgives i ESPD under ”Finansielle nøgletal”. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD. Det vil være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Såfremt ansøger baserer sig på en støttende enheds (f.eks. fra enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), finansielle og økonomiske formåen, skal ansøger ligeledes fremsende et udfyldt ESPD for den støttende enhed. Hver enkelt af disse enheder skal påtage sig solidarisk hæftelse for rammeaftalens gennemførelse. Det er et minimumskrav, at ansøger har en soliditetsgrad på 20 % i det seneste disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår. Hvis ansøger er et konsortium, beregnes soliditetsgraden ved at sammenlægge alle virksomhederne i konsortiets samlede egenkapital og dividere med de samlede aktiver i alt for alle virksomhederne i konsortiet. Hvis ansøger benytter sig af støttende enheder, beregnes soliditetsgraden ved at sammenlægge alle virksomhedernes samlede egenkapital og dividere med de samlede aktiver i alt for virksomhederne. Såfremt ordregiver ikke kan fremskaffe oplysningerne fra en offentlig tilgængelig database, vil ansøger blive adspurgt om dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, eksempelvis ved indsendelse af årsregnskaber eller revisionserklæring. Underskrevet ledelseserklæring, om virksomhedens aktuelle økonomiske situation skal vedlægges som dokumentation, såfremt seneste godkendte årsregnskab er afsluttet for mere end 6 måneder siden. En ansøger, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører i den EU-medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret, kan – forudsat at optagelse på listen dokumenterer opfyldelse af de fastsatte minimumskrav – i stedet forelægge ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed, jf. Udbudslovens § 152, stk. 4. Ansøger kan også dokumentere opfyldelsen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger af gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Såfremt ansøger baserer sig på en støttende enhed, skal dette dokumenteres ved en støtteerklæring, som skal fremsendes i forbindelse med indhentelse af dokumentation. Ansøger kan benytte den vedlagte skabelon til støtteerklæring eller tilsvarende, som sikrer, at den solidariske hæftelse påtages af den støttende enhed. Konsortier eller andre sammenslutninger skal i forbindelse med indhentelse af dokumentation aflevere en udfyldt og underskrevet erklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager, der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med ordregiver (fælles befuldmægtiget). Ansøger kan anvende den vedlagte skabelon til udfyldelse af konsortieerklæringen eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD angive de betydeligste sammenlignelige referencer, som ansøger har udført i løbet af de sidste tre år. Ansøger bedes oplyse følgende i forbindelse med referencerne: 1. Modtager af ydelserne, herunder oplysninger om virksomhedstype. 2. Beskrivelse af de leverede ydelser: Omfang og typer, samt mængde leveret. Eksempelvis oplysninger om, hvorvidt ydelserne er udført i henhold til en rammeaftale eller en enkeltstående levering, samt ca. økonomisk omfang af leverancen. 3. Angivelse af årstal eller periode for udførelsen af ydelserne. Referencerne bør dokumentere ansøgers mest relevante leverancer i forhold til de udbudte ydelser. Referencer skal omhandle arbejde udført inden for de seneste tre år, men hvilket menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere end den dato, der nås, når der regnes tre år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer, der endnu ikke er endeligt færdiggjort, kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen. Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD. Det vil være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Såfremt ansøger baserer sig på en støttende enheds (f.eks. fra enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) tekniske og faglige formåen, skal ansøger ligeledes fremsende et udfyldt ESPD for den støttende enhed. Ordregiver vil prækvalificere 3-4 leverandører. Hvis flere end 3-4 leverandører opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges ansøgere som angivet nedenfor. Hvis der modtages flere egnede anmodninger end det fastsatte antal, der vil blive opfordret til at deltage, vil Ordregiver foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sagligt skøn, hvor der lægges vægt på den tekniske og faglige kapacitet i form af de mest relevante referencer set i forhold til de ydelser, der omfattes af rammeaftalen. Det vurderes, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med de ydelser, der indgår i rammeaftalen, idet der vil blive lagt særlig vægt på erfaring inden for de angivne kompetenceområder. Den referenceliste, som indeholdes i ESPD, anses for at være den endelige dokumentation for ansøgers referencer. Såfremt ansøger baserer sig på en støttende enhed, skal dette dokumenteres ved en støtteerklæring, som skal fremsendes i forbindelse med indhentelse af dokumentation. Ansøger kan benytte den vedlagte skabelon til støtteerklæring eller tilsvarende, som sikrer, at den solidariske hæftelse påtages af den støttende enhed. Konsortier eller andre sammenslutninger skal i forbindelse med indhentelse af dokumentation aflevere en udfyldt og underskrevet erklæring, hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til Ordregiver. Samtidig skal det fremgå af erklæringen, hvilken deltager, der med bindende virkning for konsortiet eller sammenslutningen kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med Ordregiver (fælles befuldmægtiget). Ansøger kan anvende den vedlagte skabelon til udfyldelse af konsortieerklæringen eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ordregiver vil lægge vægt på det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på bedste forhold mellem pris og kvalitet. Delkriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kompetencer
Beskrivelse : Ordregiver vil lægge vægt på det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på bedste forhold mellem pris og kvalitet. Delkriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Ordregiver vil lægge vægt på det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på bedste forhold mellem pris og kvalitet. Delkriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 15/08/2024   10:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I relation til levering af ydelser under rammeaftalen indgår i rammeaftalens vilkår krav om overholdelse af Code of Conduct. Nærmere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet. Rammeaftalen indeholder ikke krav om anvendelse af personer under oplæring, da rammeaftalen ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Bekendtgørelse nr. 1079 af 26. juni 2022.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for rammeaftalens gennemførelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.
Finansiel ordning : Finansielle vilkår fremgår af udbudsmaterialet.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være inden 6 måneder fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen om indgåelse af rammeaftalen, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : N1 A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : N1 A/S
Organisation, der behandler tilbud : N1 A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : N1 A/S
Registreringsnummer : 25154150
Postadresse : Edison Park 1    
By : Esbjerg
Postnummer : 6715
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maj-Britt Böwadt
E-mail : mab@ramboll.com
Telefon : +45 51617987
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 76f68dd8-a6a1-40cb-9970-8251a67e553e   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   07:47:53 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/06/2024   14:00:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 380382-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.064