23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

It-konsulenter (2025)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

380616-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – It-konsulenter (2025)
OJ S 124/2024 27/06/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : It-konsulenter (2025)
Beskrivelse : SKI udbyder en rammeaftale angående it-konsulenter, benævnt 02.17. Rammeaftalen vil være en frivillig aftale. Kunder, som kan anvende rammeaftalen, har således som udgangspunkt en ret til - men ikke en pligt til - at anvende rammeaftalen. Det er beskrevet i rammeaftalens bilag A, hvilke kunder, som kan anvende aftalen. Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af it-konsulenter til udførende it-konsulentydelser, samt i direkte forlængelse heraf it-rådgivning. Rammeaftalen omfatter 14 ydelsesområder, som er opdelt i obligatoriske ydelsesområder, inden for hvilke leverandøren skal kunne tilbyde kompetencer, og valgfrie ydelsesområder inden for hvilke leverandøren kan tilbyde kompetencer. Ansøger/tilbudsgiver skal dog som minimum tilbyde et valgfrit ydelsesområde. De obligatoriske ydelsesområder omfatter: 7. Projekt- og programledelse 8. Databehandling 10. Infrastruktur og hardware 11. Test 12. Udvikling af ny funktionalitet 13. Tilpasning af eksisterende it-systemer 14. It-system drift De valgfrie ydelsesområder omfatter: 1. It-relaterede strategier 2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering 3. It-udbud 4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance 5. It-arkitektur 6. It-governance 9. Rådgivning om softwarelicenser Hvert ydelsesområdet er opdelt i mindre ”underområder”, der relaterer sig til det overordnede ydelsesområde. Under hvert underområde findes delområder og herunder ydelser. Ydelsesområderne er beskrevet i rammeaftalens bilag B. Kunderne bruger rammeaftalen ved at foretage direkte tildeling af leveringskontrakter om køb af konsulentydelser inden for it-rådgivning, jf. rammeaftalens bilag D.
Identifikator for proceduren : 360c7f3a-3d1b-4432-ae96-64ad603e8003
Intern identifikator : 02.17
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 193 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 356 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : • ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i “Udelukkelsesgrund” i afsnit 2.1.6 Grund til udelukkelse. ESPD er desuden et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kravene til egnethed anført i “Udvælgelseskriterier”. • Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Hvis ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for at oplysningerne i ESPD vedrørende udelukkelsesgrunde og egnethed er korrekte, jf. dog om referencer lige nedenfor. • De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører. Se desuden udbudsbetingelsernes punkt 7.4. • Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. • Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136, og § 137, stk. 1, nr. 2. Der skal fremlægges dokumentation for afgivne oplysninger i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Dette gælder for ansøger/tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder. Det fremgår af Europa Kommissionens tjeneste eCertis, hvad må anses som tilstrækkelig dokumentation for den enkelte virksomhed, da det afhænger af virksomhedens hjemland. • Det fremgår under de enkelte udvælgelseskriterier, hvilken dokumentation der skal fremlægges for de afgivne oplysninger i ESPD. Ad 2.1.3 Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i 2.1.3. Den er baseret på: Denne bygger på historiske omsætningstal og fremadrettet forventninger kombineret med en række overvejelser vedr. det fremtidige forbrug sammenholdt med 02.15 It-rådgivning og 02.14 It-konsulenter (DIS) Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, jf. afsnit 2.1.3 og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi, jf. afsnit 2.1.3. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem rammeaftalens anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold: • Det stigende krav om digitalisering i det offentlige kan få det offentliges anvendelse af rammeaftalen til at være højere end den anslåede værdi, da de har brug for yderligere it-konsulenter i forbindelse med dette. • Den øgede brug af AI (kunstig intelligens) kan muligvis skabe en anvendelse af rammeaftalen ud over det forventede niveau, da det kan betyde flere opgaver med brug for it-konsulenter. • Den generelle inflation og lønudvikling har i de seneste år været på et højt niveau. Hvis dette fortsætter imod forventningerne, vil dette være højere end indregnet i den anslåede værdi, og det forventede forbrug på aftalen kan dermed forøges. • Der er konservativt indregnet en generel markedsvækst på 5%. Hvis der i stedet lægges Rigsrevisionens rapport om det offentliges forbrug af it-konsulenter fra 2017-2021 til grund, hvor der er konstateret en markedsvækst på 10% pr. år, vurderes det at have en positiv påvirkning på omsætningen. • Såfremt 02.14 DIS ikke anvendes i den forventede grad, kan det forventes, at kunderne i højere grad vil anvende den velkendte rammeaftale. • SKI’s andel af det offentlige marked for it-konsulenter stiger Skønnet af rammeaftalens anslåede værdi og rammeaftalens maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på rammeaftalen på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, jf. afsnit 5.1.15, uanset det endelige antal heraf. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. • Ad afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår - sprog: Tilbud og ansøgninger om deltagelse skal være på dansk, men fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres. • Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den eller de tilbudsgiver(e) som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5. • Udbuddet er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked. Ansøgere er forpligtede til som en del af deres ansøgning at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande, jf. nærmere forordningens artikel 29. De prækvalificerede ansøgere vil være forpligtede til at ajourføre anmeldelsen/erklæringen ved afgivelse af tilbud.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : It-konsulenter (2025)
Beskrivelse : SKI udbyder en rammeaftale angående it-konsulenter, benævnt 02.17. Rammeaftalen vil være en frivillig aftale. Kunder, som kan anvende rammeaftalen, har således som udgangspunkt en ret til - men ikke en pligt til - at anvende rammeaftalen. Det er beskrevet i rammeaftalens bilag A, hvilke kunder, som kan anvende aftalen. Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af it-konsulenter til udførende it-konsulentydelser, samt i direkte forlængelse heraf it-rådgivning. Rammeaftalen omfatter 14 ydelsesområder, som er opdelt i obligatoriske ydelsesområder, inden for hvilke leverandøren skal kunne tilbyde kompetencer, og valgfrie ydelsesområder inden for hvilke leverandøren kan tilbyde kompetencer. Ansøger/tilbudsgiver skal dog som minimum tilbyde et valgfrit ydelsesområde. De obligatoriske ydelsesområder omfatter: 7. Projekt- og programledelse 8. Databehandling 10. Infrastruktur og hardware 11. Test 12. Udvikling af ny funktionalitet 13. Tilpasning af eksisterende it-systemer 14. It-system drift De valgfrie ydelsesområder omfatter: 1. It-relaterede strategier 2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering 3. It-udbud 4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance 5. It-arkitektur 6. It-governance 9. Rådgivning om softwarelicenser Hvert ydelsesområdet er opdelt i mindre ”underområder”, der relaterer sig til det overordnede ydelsesområde. Under hvert underområde findes delområder og herunder ydelser. Ydelsesområderne er beskrevet i rammeaftalens bilag B. Kunderne bruger rammeaftalen ved at foretage direkte tildeling af leveringskontrakter om køb af konsulentydelser inden for it-rådgivning, jf. rammeaftalens bilag D.
Intern identifikator : 02.17
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Rammeaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 193 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 356 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 125355-2024
Yderligere oplysninger : • ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i “Udelukkelsesgrund” i afsnit 2.1.6 Grund til udelukkelse. ESPD er desuden et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kravene til egnethed anført i “Udvælgelseskriterier”. • Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Hvis ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for at oplysningerne i ESPD vedrørende udelukkelsesgrunde og egnethed er korrekte, jf. dog om referencer lige nedenfor. • De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos tilbudsgiver og/eller den aktør, som referencen vedrører. Se desuden udbudsbetingelsernes punkt 7.4. • Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. • Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136, og § 137, stk. 1, nr. 2. Der skal fremlægges dokumentation for afgivne oplysninger i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, § 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Dette gælder for ansøger/tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder. Det fremgår af Europa Kommissionens tjeneste eCertis, hvad må anses som tilstrækkelig dokumentation for den enkelte virksomhed, da det afhænger af virksomhedens hjemland. • Det fremgår under de enkelte udvælgelseskriterier, hvilken dokumentation der skal fremlægges for de afgivne oplysninger i ESPD. Ad 2.1.3 Den skønsmæssige vurdering af rammeaftalens anslåede værdi er angivet i 2.1.3. Den er baseret på: Denne bygger på historiske omsætningstal og fremadrettet forventninger kombineret med en række overvejelser vedr. det fremtidige forbrug sammenholdt med 02.15 It-rådgivning og 02.14 It-konsulenter (DIS) Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af rammeaftalen, jf. afsnit 2.1.3 og en vurdering af rammeaftalens maksimale værdi, jf. afsnit 2.1.3. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem rammeaftalens anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad rammeaftalens værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold: • Det stigende krav om digitalisering i det offentlige kan få det offentliges anvendelse af rammeaftalen til at være højere end den anslåede værdi, da de har brug for yderligere it-konsulenter i forbindelse med dette. • Den øgede brug af AI (kunstig intelligens) kan muligvis skabe en anvendelse af rammeaftalen ud over det forventede niveau, da det kan betyde flere opgaver med brug for it-konsulenter. • Den generelle inflation og lønudvikling har i de seneste år været på et højt niveau. Hvis dette fortsætter imod forventningerne, vil dette være højere end indregnet i den anslåede værdi, og det forventede forbrug på aftalen kan dermed forøges. • Der er konservativt indregnet en generel markedsvækst på 5%. Hvis der i stedet lægges Rigsrevisionens rapport om det offentliges forbrug af it-konsulenter fra 2017-2021 til grund, hvor der er konstateret en markedsvækst på 10% pr. år, vurderes det at have en positiv påvirkning på omsætningen. • Såfremt 02.14 DIS ikke anvendes i den forventede grad, kan det forventes, at kunderne i højere grad vil anvende den velkendte rammeaftale. • SKI’s andel af det offentlige marked for it-konsulenter stiger Skønnet af rammeaftalens anslåede værdi og rammeaftalens maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på rammeaftalen på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse og på tværs af alle aktører i rammeaftalen, jf. afsnit 5.1.15, uanset det endelige antal heraf. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. • Ad afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår - sprog: Tilbud og ansøgninger om deltagelse skal være på dansk, men fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres. • Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den eller de tilbudsgiver(e) som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5. • Udbuddet er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked. Ansøgere er forpligtede til som en del af deres ansøgning at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande, jf. nærmere forordningens artikel 29. De prækvalificerede ansøgere vil være forpligtede til at ajourføre anmeldelsen/erklæringen ved afgivelse af tilbud.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : En ansøger skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen: • Det er et minimumskrav, at ansøger i det seneste disponible regnskabsår har haft en omsætning på minimum DKK 30 mio. ekskl. moms. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for tilbudsgiverens regnskabsaflæggelse. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes tilbudsgiverens omsætning som summen af omsætning i sammenslutningen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes omsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på en eller flere støttende virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal den/de støttende virksomheder påtage sig at hæfte solidarisk med ansøger/tilbudsgiver. Som dokumentation for oplysningerne i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen kan fremlægges: • Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede omsætning fremgår, eller • En erklæring om, at det i ESPD’et anførte om den samlede omsætning er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos ansøgere/tilbudsgiveren.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : • Det er et minimumskrav, at ansøger oplyser én reference for hvert af de 7 obligatoriske ydelsesområder listet i bilaget ”Ydelsesområder til brug ved prækvalifikation”. Det er muligt at benytte den samme reference for flere ydelsesområder. Det bemærkes, at ved reference forstås en beskrivelse af et projekt dvs. en unik tidsafgrænset opgave løst af ansøger med et specifikt formål i form af et konkret resultatmål. I forbindelse med vurderingen af minimumskrav til teknisk og faglig formåen dækker en reference et ydelsesområde, hvis blot én ydelse (som det fremgår i 2. kolonne til bilaget "Ydelsesområder til brug for prækvalifikation") under det pågældende ydelsesområde fremgår at være udført i forbindelse med løsningen af det refererede projekt. o De beskrevne ydelser skal være udført inden for de sidste 3 år forud for ansøgningsfristen. o De beskrevne ydelser i hver reference skal have en værdi på minimum DKK 1.000.000,-. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C. Ansøger bedes i sin beskrivelse af hver reference angive følgende oplysninger: • For hver reference beskrives det konkrete projekt og de(n) af ansøger udførte ydelse(r) knyttet til det ydelsesområde, som referencen angår, herunder ansøgers rolle i tilknytning hertil. Bemærk, at der er en anslagsbegrænsning på i alt 2.400 tegn inkl. mellemrum til hvert ydelsesområde. • For hver reference (projekt) angives det samlede faktisk fakturerede beløb, som referencen dækker. Der skal alene angives beløbet for de dele af leverancen, som ansøger har beskrevet, og som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode. • Hver oplyst references beløb skal være på minimum DKK 1.000.000 ekskl. moms. • For hver reference angives en start- og slutdato for referencen (projektet). Én reference skal omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt. Én reference kan således ikke omfatte flere kontrakter, uanset om modtageren er den samme. Da én reference skal omfatte en konkret leverance, kan referencen ikke omfatte en rammeaftale. Én reference kan dog godt omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt, der er baseret på en rammeaftale. Hvis kontrakten endnu ikke er afsluttet, anføres datoen for ansøgningsfristen som slutdato. Kun ydelser udført – og som kan godtgøres – de seneste 3 år før ansøgningsfristen, kan anvendes i forbindelse med prækvalifikation. Referencen skal derfor alene beskrive og angive værdien for de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode. Såfremt ansøger angiver en reference på en leverance, hvor kontrakten er startet tidligere end 3 år før ansøgningsfristen og/eller løber videre efter ansøgningsfristen, står ansøgeren inde for ved sin erklæring i ESPD’et, at der alene er beskrevet og angivet værdi for de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. • Til hver reference skal angives modtageren; dvs. kundens navn, kontaktperson, kontaktpersonens telefonnummer og e-mailadresse. Udvælgelse: Såfremt der er flere end 26 ansøgere, der er egnede, jf. punkt 7.2, vil der ske en udvælgelse blandt alle egnede ansøgere med henblik på at prækvalificere 26 ansøgere. Udvælgelsen sker på baggrund af de oplysninger, som ansøger har angivet i ESPD’et, Del IV, Afsnit C. Udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske ud fra den samlede opnåede pointscore for referencer. De 26 ansøgere, der har opnået flest point, vil blive opfordret til at afgive tilbud. Ansøgers referencer bliver vurderet individuelt indenfor hvert ydelsesområde listet i bilaget ”Ydelsesområder til brug ved prækvalifikation” og tildeles én pointscore pr. reference for det pågældende ydelsesområde ud fra en pointskala fra 1-10. Beskrivelse af pointskalaen fremgår nedenfor. Der beregnes herefter en samlet pointscore for samtlige ydelsesområder (en vægtet pointscore), som lægges til grund for udvælgelsen, jf. ovenfor. Hvert ydelsesområde vægter ens i den samlede pointscore, som anvendes i den samlede vurdering. Der anvendes det nødvendige antal decimaler ved beregningen af den samlede pointscore, for at identificere de 26 bedste anmodninger. Ved vurdering af referencerne tillægges det positiv vægt, i jo højere grad referencen godtgør indgående kendskab til ydelsesområdet og konkret demonstrerer erfaring med udførelse af ydelserne angivet til ydelsesområdet med henblik på dækning af kundens specifikke behov. Det er væsentligt for vurderingen af ansøgers erfaring, at beskrivelsen af referencen konkret beskriver det af referencen, omfattede specifikke projekt samt indholdet og karakteren af ansøgers leverancer indenfor ydelsesområdet i tilknytning hertil, samt hvordan denne leverance er tilvejebragt ved udførelse af de til ydelsesområdet tilknyttede ydelser. Ved vurderingen tillægges det i den forbindelse positiv vægt, i hvilken udstrækning referencen underbygger, at ansøger har erfaring med udførelsen af de til ydelsesområdet angivne ydelser. En reference, som dækker hele det respektive ydelsesområde (dvs. alle ydelser listet under ydelsesområdet i bilaget ”Ydelsesområder til brug ved prækvalifikation”) vurderes endvidere mere positivt end en reference, som kun dækker få ydelser. Det bemærkes, at de dele af en referencebeskrivelse, som blot måtte have karakter af en ren opremsning af underområder, delområder og/eller ydelser, ikke vurderes som tilstrækkeligt konkret, og derfor ikke vil blive tillagt positiv betydning ved vurderingen af referencen. Det bemærkes endvidere, at en reference alene vurderes på baggrund af den beskrivelse, som er angivet under det pågældende obligatoriske ydelsesområde, som referencen angår. Se desuden udbudsbetingelsernes punkt 7.3 om udvælgelsen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 26
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelser
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 19/08/2024   11:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : En virksomhed der afgiver teknisk og faglig støtte til en ansøger i forbindelse med dette udbud skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at stille de ressourcer til rådighed for ansøger, der er forbundet med den tekniske og faglige støtte, i hele rammeaftalens og leveringskontrakternes varighed. I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar ved kontraktopfyldelse, som formuleret i de konventioner, som ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, reguleret i relevant omfang. Herudover indeholder rammeaftalen en arbejdsklausul.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning : En virksomhed, der afgiver økonomisk og finansiel støtte til en ansøger i forbindelse med dette udbud, skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at hæfte solidarisk med ansøger, og til at stille de ressourcer til rådighed for ansøger, der er forbundet med den økonomiske og finansielle støtte, i hele rammeaftalens og leveringskontrakternes varighed. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig at hæfte solidarisk, og udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. § 7, stk. 5 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 18
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : 17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Simone Andersen
E-mail : sian@ski.dk
Telefon : 22398120
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : cd5cfe9e-2162-49ae-af4c-5b9a9221b0f7   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/06/2024   12:37:03 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/06/2024   12:39:40 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 380616-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.031