23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af RIT (Regionernes Råstof-IT)


Region Syddanmark

381364-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af RIT (Regionernes Råstof-IT)
OJ S 124/2024 27/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Bornholms Regionskommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af RIT (Regionernes Råstof-IT)
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker de fem regioner og Bornholms Regionskommune (Ordregiver) at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af regionernes RIT (Regionernes Råstof-IT) (efterfølgende angivet som "Systemet"). Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele samt en option: (a) Vedligeholdelsesdelen Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv. (b) Supportdelen Supportdelen omfatter løbende support til regionernes projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier: Generel support – dvs. support på de elementer af systemet, der er fælles for alle regionerne og finansieres af RIT-Samarbejdet. Lokal Support – dvs. support på regionale installationer af systemet. Lokal Support er omfattet af kontrakten, men finansieres af de enkelte regioner. (c) Videreudvikling Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af regionerne, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis regionerne i øvrigt ønsker at opgradere Systemet. (d) Drift Vært for og drift af en Kundes RIT-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som en region kan tilvælge.
Identifikator for proceduren : 392b4595-326e-474b-950c-c6febb9e2802
Tidligere bekendtgørelse : e24ae44b-619c-4c56-9534-a799d5e6f53e-01
Intern identifikator : 353004
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48610000   Databasesystemer, 48614000   Dataregistreringssystem, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72253200   Systemsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 24 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af RIT (Regionernes Råstof-IT)
Beskrivelse : Ved nærværende udbud ønsker de fem regioner og Bornholms Regionskommune (Ordregiver) at indhente tilbud på vedligeholdelse, support og videreudvikling samt evt. drift af regionernes RIT (Regionernes Råstof-IT) (efterfølgende angivet som "Systemet"). Ydelsen består overordnet set af følgende tre dele samt en option: (a) Vedligeholdelsesdelen Vedligeholdelsesdelen omfatter drift og opdatering af diverse fælles miljøer vedrørende Systemet, vedligehold af Backlog med Ændringer og Fejl (Issue Tracking System) samt egen projektledelse, administration, mv. (b) Supportdelen Supportdelen omfatter løbende support til regionernes projektgruppe. Supportydelserne falder i to kategorier: Generel support – dvs. support på de elementer af systemet, der er fælles for alle regionerne og finansieres af RIT-Samarbejdet. Lokal Support – dvs. support på regionale installationer af systemet. Lokal Support er omfattet af kontrakten, men finansieres af de enkelte regioner. (c) Videreudvikling Videreudvikling af Systemet skal ske løbende i takt med, at tilpasninger, fejlrettelser og nye funktioner efterspørges af regionerne, der sker udvikling af browserne, m.m., hvis projektgruppen stiller krav herom, eller hvis regionerne i øvrigt ønsker at opgradere Systemet. (d) Drift Vært for og drift af en Kundes RIT-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som en region kan tilvælge.
Intern identifikator : 353004
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48610000   Databasesystemer, 48614000   Dataregistreringssystem, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72253200   Systemsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Drift: Vært for og drift af en Kundes RIT-system (Præproduktions- og Produktionsmiljøer). Denne ydelse er en option, som en region kan tilvælge.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 24 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejdsorganisation
Beskrivelse : Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Leverancesikkerhed
Beskrivelse : Der henvises til udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punktet "Organisationer".
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Syddanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Syddanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 13 230 240,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Solita A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Solita A/S' tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 13 230 240,00   DKK
Underentreprise : not-known
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : Indgået kontrakt med Solita A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 30/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Hans Christian Ries
Telefon : +45 29201561
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405708
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : +45 29201561
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Alléen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Telefon : +45 29201561
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Postadresse : Skottenborg 26    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 29201561
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 29201561
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Bornholms Regionskommune
Registreringsnummer : 26696348
Postadresse : Landemærket 26    
By : Rønne
Postnummer : 3700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Bornholm   ( DK014 )
Land : Danmark
Telefon : +45 29201561
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Solita A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 31873932
Postadresse : Visionsvej 51, 3    
By : Aalborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : jdc@solita.dk
Telefon : 70229631
Internetadresse : https://www.solita.fi/denmark/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b4ef249a-ba2e-432d-a282-ad9a1adbc68b   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 25/06/2024   19:44:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 25/06/2024   20:00:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 381364-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.078