23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.06.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Høje-Taastrup Kommune

EU-Udbud vaskeordning til visiterede borgere på plejehjem


Høje-Taastrup Kommune

382254-2024 - Resultater
Danmark – Vask og rensning – EU-Udbud vaskeordning til visiterede borgere på plejehjem
OJ S 124/2024 27/06/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Høje-Taastrup Kommune
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
1.1.
Køber
Officielt navn : Albertslund Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Ballerup Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Ishøj Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Tårnby Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-Udbud vaskeordning til visiterede borgere på plejehjem
Beskrivelse : Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune samt Tårnby Kommune udbyder vaskeordning til visiterede borgere på plejehjem.
Identifikator for proceduren : b34eef9f-5162-4554-bef3-4554fcbea884
Tidligere bekendtgørelse : 150efac8-c28b-4b9a-85d5-e8ae4427efb4-01
Intern identifikator : 24/6689
Type af procedure : Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Levering sker jf. kontraktbilag 3
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 27 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-Udbud vaskeordning til visiterede borgere på plejehjem
Beskrivelse : Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune samt Tårnby Kommune udbyder vaskeordning til visiterede borgere på plejehjem.
Intern identifikator : 24/6689
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ingen option
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Levering sker jf. kontraktbilag 3
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 27 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : 100 %
Beskrivelse : Pris
Fast værdi (i alt) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Høje-Taastrup Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Høje-Taastrup Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 46 845 600,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : EU-Udbud vaskeordning til visiterede borgere på plejehjem - Elis Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentreprise : no
Kontraktoplysninger:
Identifikator for kontrakten : EU-Udbud vaskeordning til visiterede borgere på plejehjem - Elis Danmark A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 13/05/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Textilia Group A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 11 711 400,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 12 128 168,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Høje-Taastrup Kommune
Registreringsnummer : 19501817
Afdeling : Høje-Taastrup Kommune Udbud og indkøb
Postadresse : Rådhusstræde 1    
By : Taastrup
Postnummer : 2630
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pia Blak
E-mail : PiaBl@htk.dk
Telefon : +45 43591507
Internetadresse : https://www.htk.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 5798000026070
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 5798000018006
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Albertslund Kommune
Registreringsnummer : Albertslund Kommune
Afdeling : Albertslund Kommune
Postadresse : Nordmark Alle    
By : Albertslund
Postnummer : 2620
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gül Corap
Telefon : +4543687655
Internetadresse : https://albertslund.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Ballerup Kommune
Registreringsnummer : Ballerup Kommune
Afdeling : Ballerup Kommune
Postadresse : Hold-an Vej 7    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Amin massigeh
E-mail : amim@balk.dk
Telefon : +4522451852
Internetadresse : https://ballerup.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Frederiksberg Kommune
Registreringsnummer : 11259979
Postadresse : Smallegade 1    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stinna Mohr
Telefon : +4532471156
Internetadresse : https://www.taarnby.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Ishøj Kommune
Registreringsnummer : 11931316
Postadresse : Ishøj Store Torv 20    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : alund@ishoj.dk
Telefon : +4529125880
Internetadresse : https://ishoj.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Tårnby Kommune
Registreringsnummer : 20310413
Postadresse : Amager Landevej 76    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Stinna Mohr
Telefon : +4532471156
Internetadresse : https://www.taarnby.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Textilia Group A/S
Registreringsnummer : 16963038
Postadresse : Kongebakken 1    
By : Smørum
Postnummer : 2765
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 60981202
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Registreringsnummer : 27 33 95 06
Postadresse : Tobaksvejen 22    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 70133331
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d9b8c66e-2631-49f5-94f9-983cd8bf21b1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/06/2024   05:23:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/06/2024   06:00:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 382254-2024
EUT-S-nummer : 124/2024
Offentliggørelsesdato : 27/06/2024

Send til en kollega

0.047