23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Radio

Begrænset EU-udbud vedr. levering af et nyt henvendelsessystem, til DR.


Danmarks Radio

387448-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Begrænset EU-udbud vedr. levering af et nyt henvendelsessystem, til DR.
OJ S 126/2024 01/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Danmarks Radio
E-mail bajo@dr.dk
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Begrænset EU-udbud vedr. levering af et nyt henvendelsessystem, til DR.
Beskrivelse Begrænset EU-udbud vedrørende levering af et nyt henvendelsessystem, til DR. DR søger et SaaS-system som skal fungere som kernehenvendelsessystem & agentinterface. Systemet skal understøtte håndteringen og ekspeditionen af de skriftlige henvendelser på en effektiv, ensartet, konsistent og imødekommende måde og være økonomisk gennemsigtigt. Det er DR’s forventning, at det tilbudte system kan integreres uden avanceret tilpasning. DR forventer at indgå kontrakt med én leverandør for 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere 4 x 1 år.
Identifikator for proceduren 6f099df3-91b2-4f3d-a82d-e93b20626499
Tidligere bekendtgørelse : 8ff1452b-a263-4b92-a15f-6d0e0fd23c7f-01
Intern identifikator 4757
Udbudsprocedure Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Emil Holms Kanal 20    
By   København S
Postnummer   2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10 600 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Begrænset EU-udbud vedr. levering af et nyt henvendelsessystem, til DR.
Beskrivelse : Begrænset EU-udbud vedrørende levering af et nyt henvendelsessystem, til DR. DR søger et SaaS-system som skal fungere som kernehenvendelsessystem & agentinterface. Systemet skal understøtte håndteringen og ekspeditionen af de skriftlige henvendelser på en effektiv, ensartet, konsistent og imødekommende måde og være økonomisk gennemsigtigt. Det er DR’s forventning, at det tilbudte system kan integreres uden avanceret tilpasning. DR forventer at indgå kontrakt med én leverandør for 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere 4 x 1 år.
Intern identifikator : 4757
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Mulighed for sideordnet tilbud, jf. bilag 1 - kravspecifikation 12.16.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Emil Holms Kanal 20    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges med 4 x 1 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10 600 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Vægtningen af pris fordeles individuelt på disse områder: - Implementering, inkl. support til implementering: 30% - Årlige omkostninger, herunder: Licenser inkl. standardsup-port samt yderligere systemomkostning: 55% - Tillægsydelser, herunder fx avanceret konfiguration, sy-stemudvikling: 15% Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.1.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Vægtningen af kvalitet fordeles individuelt på disse områder: - Generelle funktionelle krav: 70% - Nonfunktionelle krav: 20% - Øvrige krav: 10% Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.1
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Use Cases
Beskrivelse : Use Cases
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Danmarks Radio
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Danmarks Radio
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Radio
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : DR Byen    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Barbara Reginsdóttir Johansen
E-mail : bajo@dr.dk
Telefon : +4528542252
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a4c11258-2a7c-4ab4-ba25-795a9cb538be   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/06/2024   08:50:38 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/06/2024   12:31:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 387448-2024
EUT-S-nummer : 126/2024
Offentliggørelsesdato : 01/07/2024

Send til en kollega

0.047