23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbud af HJV.DK


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

388954-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af HJV.DK
OJ S 126/2024 01/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
E-mail AMCH@poulschmith.dk
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af HJV.DK
Beskrivelse Udbud vedrørende Kontrakt om drift, support, vedligeholdelse samt videreudvikling og modernisering af HJV.DK. I) Baggrund og formål: HJV.DK er et internetbaseret planlægnings- og administrationsværktøj til brug for Hjemmeværnets ansatte og frivillige medlemmer (Brugerne). På tidspunktet for Kontraktens indgåelse er der ca. 43.000 ansatte og frivillige (hovedsageligt frivillige). Et tal, der forventes at stige i Kontraktens løbetid. HJV.DK benyttes endvidere som website for Hjemmeværnets 19 myndigheder og ca. 270 underafdelinger (på tidspunktet for kontraktindgåelse i alt 43.000 Brugere, hvoraf ca. 15.000 Brugere er aktive). HJV.DK giver Brugerne funktionaliteter som f.eks. aktivitetsplanlægning, mulighed for at se uddannelsesstatus og planlægning, mulighed for at foretage afregning af fx rejser, udlæg og vederlag, samarbejdssites, dokumentdeling, nyhedsformidling, booking, adressebog, digital forvaltning mv. Hertil kommer en komplet mailløsning til både frivillige og ansatte samt mulighed for afholdelse af online møder. HJV.DK er jf. FKOBST 358-1 et "Ikke klassificeret system". HJV.DK hostes eksternt på ordregivers Tenant i IaaS Azure Cloud. I HJV.DK indgår en række standardsoftware, f.eks. SharePoint, Exchange, SQL, Windows Server, Skype for Business samt en væsentlig mængde egenudviklede applikationer og kode. Derudover indgår bl.a. også et antal systemtjenester, der er nødvendige for HJV.DK's funktion. Det eksistende HJV.DK er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Ordregiver har en vision om, at det eksisterende HJV.DK skal moderniseres og effektiviseres i løbet af 2025-2026. Moderniseringen indebærer bl.a. et ønske om at overgå fra IaaS til PaaS og SaaS. Leverandøren skal således have en bred vifte af kompetencer, herunder både kompetencer til at drive HJV.DK i det eksisterende IaaS set-up samt specialiserede kompetencer til gennemførelse af den forventede modernisering af HJV.DK. II) Udbuddet omfatter følgende hovedydelser: A. Indledende Ydelser (Transition Ind) Leverandøren skal i Transition Ind overtage HJV.DK, som det består på tidspunktet for Kontraktens indgåelse (1:1). Leverandøren skal i tilknytning hertil etablere en række Støttesystemer, der skal understøtte de Løbende Ydelser. B. Løbende Ydelser (Drift, support og vedligeholdelse) Leverandøren skal fra Transitionsdagen som Cloud Solution Provider (CSP) sikre den løbende drift af HJV.DK. Leverandøren skal endvidere levere løbende support og vedligeholdelse af HJV.DK. Vedligeholdelsen omfatter bl.a. løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af levering af nye Releases og Patches. Support omfatter teknisk support i form af 1st, 2nd og 3rd level support. Leverandørens løbende rådgivning er en del af Leverandørens Løbende Ydelser. Leverandørens Løbende Ydelser omfatter både HJV.DK samt alle relevante Støttesystemer. C. Bestillingsydelser: Leverandøren skal på ordregivers anmodning levere Bestillingsydelser bestående af f.eks. modernisering, videreudvikling, konfiguration, visionsopgradering, uddannelse samt specifik rådgivning mv., der har en naturlig tilknytning til Ydelserne omfattet af Kontrakten. Bestillingsydelserne omfatter desuden Leverandørens bistand til aflevering af data til Rigsarkivet. Bestillingsydelserne leveres som konsulentydelser.
Identifikator for proceduren ff0781bc-f6ca-4463-a023-21a1adb6e7e0
Intern identifikator 4029765
Udbudsprocedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Efter modtagelse af de indledende tilbud afholder ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver. Der anvendes ikke successive faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles. Efter forhandlingerne kan ordregiver udsende et revideret udbudsmateriale med henblik på et yderligere indledende eller endeligt tilbud. Tilbudsgivere vil på samme tid blive informeret herom med opfordring til at afgive indledende eller endeligt tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele Kontrakten på grundlag af det indledende tilbud eller eventuelle efterfølgende indledende tilbud. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag til tilbudsgiverne. Forhandlingsforløbet er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Københavns omegn   ( DK012 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 150 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Udbudslovens § 134 a finder anvendelse på nærværende udbudsprocedure. Generelt om deltagelse i udbudsproceduren: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 5. august 2024 (inden døgnets udgang). Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Der gøres opmærksom på, at ordregiver kun i begrænset omfang forventer at besvare spørgsmål i juli af hensyn til sommerferieafholdelse. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøge oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Ansøgningsfristen er den 15. august 2024, kl. 10:00 dansk tid, uanset om andet måtte fremgå af denne bekendtgørelse. ESPD samt dokumentation: Ansøger skal sammen med sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgning, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. De frivillige udelukkelsesgrunde som angivet i udbudslovens § 137, stk. 1, er ikke tilvalgt i nærværende udbud, uanset hvad der ellers måtte fremgå af denne bekendtgørelse. Senest inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ordregiver påtænker dog at anmode om dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, for alle prækvalificerede ansøgere, jf. udbudslovens § 151, stk. 2. Udvælgelse af ansøgere: Ordregiver vil udvælge det anførte antal ansøgere i henhold til udvælgelseskriterierne anført i nærværende udbudsbekendtgørelse, medmindre der ikke modtages mere end dette antal konditionsmæssige ansøgninger. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Anslået værdi: Det bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle forlængelser. Skønnet er baseret på historisk forbrug samt Kundens forventninger til tilkøbsydelser, skalering, videreudvikling og modernisering. Den konkrete omsætning på Kontrakten kan afvige fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning. Generelle oplysninger: Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om dennes aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
Korruption jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2).
Deltagelse i en kriminel organisation jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5).
Svig jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure jf. udbudslovens § 136, nr. 3).
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. udbudslovens § 136, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. udbudslovens § 136, nr. 2).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. udbudslovens § 136, nr. 4).
Betaling af socialsikringsbidrag jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Betaling af skatter og afgifter jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af HJV.DK
Beskrivelse : Udbud vedrørende Kontrakt om drift, support, vedligeholdelse samt videreudvikling og modernisering af HJV.DK. I) Baggrund og formål: HJV.DK er et internetbaseret planlægnings- og administrationsværktøj til brug for Hjemmeværnets ansatte og frivillige medlemmer (Brugerne). På tidspunktet for Kontraktens indgåelse er der ca. 43.000 ansatte og frivillige (hovedsageligt frivillige). Et tal, der forventes at stige i Kontraktens løbetid. HJV.DK benyttes endvidere som website for Hjemmeværnets 19 myndigheder og ca. 270 underafdelinger (på tidspunktet for kontraktindgåelse i alt 43.000 Brugere, hvoraf ca. 15.000 Brugere er aktive). HJV.DK giver Brugerne funktionaliteter som f.eks. aktivitetsplanlægning, mulighed for at se uddannelsesstatus og planlægning, mulighed for at foretage afregning af fx rejser, udlæg og vederlag, samarbejdssites, dokumentdeling, nyhedsformidling, booking, adressebog, digital forvaltning mv. Hertil kommer en komplet mailløsning til både frivillige og ansatte samt mulighed for afholdelse af online møder. HJV.DK er jf. FKOBST 358-1 et "Ikke klassificeret system". HJV.DK hostes eksternt på ordregivers Tenant i IaaS Azure Cloud. I HJV.DK indgår en række standardsoftware, f.eks. SharePoint, Exchange, SQL, Windows Server, Skype for Business samt en væsentlig mængde egenudviklede applikationer og kode. Derudover indgår bl.a. også et antal systemtjenester, der er nødvendige for HJV.DK's funktion. Det eksistende HJV.DK er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Ordregiver har en vision om, at det eksisterende HJV.DK skal moderniseres og effektiviseres i løbet af 2025-2026. Moderniseringen indebærer bl.a. et ønske om at overgå fra IaaS til PaaS og SaaS. Leverandøren skal således have en bred vifte af kompetencer, herunder både kompetencer til at drive HJV.DK i det eksisterende IaaS set-up samt specialiserede kompetencer til gennemførelse af den forventede modernisering af HJV.DK. II) Udbuddet omfatter følgende hovedydelser: A. Indledende Ydelser (Transition Ind) Leverandøren skal i Transition Ind overtage HJV.DK, som det består på tidspunktet for Kontraktens indgåelse (1:1). Leverandøren skal i tilknytning hertil etablere en række Støttesystemer, der skal understøtte de Løbende Ydelser. B. Løbende Ydelser (Drift, support og vedligeholdelse) Leverandøren skal fra Transitionsdagen som Cloud Solution Provider (CSP) sikre den løbende drift af HJV.DK. Leverandøren skal endvidere levere løbende support og vedligeholdelse af HJV.DK. Vedligeholdelsen omfatter bl.a. løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af levering af nye Releases og Patches. Support omfatter teknisk support i form af 1st, 2nd og 3rd level support. Leverandørens løbende rådgivning er en del af Leverandørens Løbende Ydelser. Leverandørens Løbende Ydelser omfatter både HJV.DK samt alle relevante Støttesystemer. C. Bestillingsydelser: Leverandøren skal på ordregivers anmodning levere Bestillingsydelser bestående af f.eks. modernisering, videreudvikling, konfiguration, visionsopgradering, uddannelse samt specifik rådgivning mv., der har en naturlig tilknytning til Ydelserne omfattet af Kontrakten. Bestillingsydelserne omfatter desuden Leverandørens bistand til aflevering af data til Rigsarkivet. Bestillingsydelserne leveres som konsulentydelser.
Intern identifikator : 4029765
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Kontrakten indeholder ingen optioner, udover forlængelsesoptioner.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Den anslåede varighed af den udbudte kontrakt er inklusive option på forlængelse. 5 år udgør aftalens ordinære løbetid, mens de resterende 3 år udgør aftalens forlængelsesperiode. Ordregiver kan forlænge Kontrakten op til 3 gange med 12 måneder ad gangen.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 150 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Udbudslovens § 134 a finder anvendelse på nærværende udbudsprocedure. Generelt om deltagelse i udbudsproceduren: Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 5. august 2024 (inden døgnets udgang). Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Der gøres opmærksom på, at ordregiver kun i begrænset omfang forventer at besvare spørgsmål i juli af hensyn til sommerferieafholdelse. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøge oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Ansøgningsfristen er den 15. august 2024, kl. 10:00 dansk tid, uanset om andet måtte fremgå af denne bekendtgørelse. ESPD samt dokumentation: Ansøger skal sammen med sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende ansøger, der indgiver ansøgning, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. De frivillige udelukkelsesgrunde som angivet i udbudslovens § 137, stk. 1, er ikke tilvalgt i nærværende udbud, uanset hvad der ellers måtte fremgå af denne bekendtgørelse. Senest inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger og tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ordregiver påtænker dog at anmode om dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, for alle prækvalificerede ansøgere, jf. udbudslovens § 151, stk. 2. Udvælgelse af ansøgere: Ordregiver vil udvælge det anførte antal ansøgere i henhold til udvælgelseskriterierne anført i nærværende udbudsbekendtgørelse, medmindre der ikke modtages mere end dette antal konditionsmæssige ansøgninger. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Anslået værdi: Det bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle forlængelser. Skønnet er baseret på historisk forbrug samt Kundens forventninger til tilkøbsydelser, skalering, videreudvikling og modernisering. Den konkrete omsætning på Kontrakten kan afvige fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning. Generelle oplysninger: Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om dennes aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Den samlede omsætning i det seneste regnskabsår
Beskrivelse : Oplysningskrav: Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: - Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 150.000.000 i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøger og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår
Beskrivelse : Oplysningskrav: Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: - Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den ansøger, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over op til 5 af de betydeligste sammenlignelige ydelser, som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på tidspunktet for ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved udvælgelsen på baggrund af ansøgers referencer, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tidspunktet for ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi ydelserne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Ansøger kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller faglige formåen for at opfylde egnethedskravene, herunder til brug for udvælgelsen. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller faglige formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. nedenfor. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Kriterier for udvælgelse blandt de egnede ansøgere: Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af de ydelser, som Kontrakten omfatter. Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, jf. de hovedydelser, som aftalen omfatter (litra A-C) i forhold til de generelle karakteristika (baggrund og formål) beskrevet i denne udbudsbekendtgørelse. Ved vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer) af sammenlignelige ydelser, tages der udgangspunkt i den enkelte ansøgers mest relevante reference, dog således, at ansøgerens øvrige referencer kan supplere den mest relevante reference, såfremt referencerne tilsammen dokumenterer en højere grad af relevant erfaring med at levere de konkret eftersprugte ydelser med tilsvarende karakteristika.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 10.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 10.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Leverandøren og eventuelle Underleverandører, der bidrager til opfyldelse af Kontrakten skal sikkerhedsgodkendes i henhold til krav i Forsvarskommandobestemmelse 358-1 (FKOBST 358-1) til personel med administrativ adgang til uklassificerede systemer (niveau: Fortroligt). Se nærmere herom i Kontraktens Bilag 12.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 15/08/2024   08:00:00 (UTC)
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten omfatter sociale klausuler om anvendelse af personer under oplæring. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen Såfremt Kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af kla-gen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Registreringsnummer : 16287180
Postadresse : Lautrupbjerg 1    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Amanda Kromann Christiansen
Telefon : +45 27 62 85 55
Fax : 45 7281 4201
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 6135af1c-3da2-49ac-85e6-2043f0f0d106   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 28/06/2024   07:04:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 28/06/2024   12:30:38 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 388954-2024
EUT-S-nummer : 126/2024
Offentliggørelsesdato : 01/07/2024

Send til en kollega

0.047