23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Andel Holding A/S

Udbud af kontrakt om levering af services vedrørende cloudbaseret lønsystem


Andel Holding A/S

392342-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af kontrakt om levering af services vedrørende cloudbaseret lønsystem
OJ S 127/2024 02/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Andel Holding A/S
E-mail LEF@andel.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af kontrakt om levering af services vedrørende cloudbaseret lønsystem
Beskrivelse Andel Holding A/S udbyder kontrakt om nyt lønsystem med dertilhørende drift og vedligeholdelse. Andel Holding A/S ønsker, at lønsystemet er baseret på standardfunktionalitet i videst muligt omfang, og at vedligeholdelse er så simpel som mulig. Andel Holding A/S ønsker at forbedre mulighederne for at understøtte lønmedarbejdernes funktioner.
Identifikator for proceduren 1635f183-0583-4074-812c-5fcbac550483
Tidligere bekendtgørelse : 731f885e-db27-4c85-8d7a-a0791b787414-01
Intern identifikator 395178
Udbudsprocedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Der forventes gennemført en forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på de indledende tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72253200   Systemsupport, 72254100   Systemafprøvning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72261000   Programmelsupport, 72265000   Konfigurering af programmel, 72310000   Databehandling, 72311100   Konvertering af data, 72514100   Servicebureauvirksomhed i forbindelse med drift af datamater
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Hovedgaden 36    
By   Svinninge
Postnummer   4520
Landespecifik underafdeling (NUTS) Nordsjælland   ( DK013 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 9 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Ordregiver vil udvælge de 3 egnede ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås referencer for lønsystemer med bedst sammenlignelige medarbejderprofiler med Andel Holding A/S i form af et stort antal lønudbetaling til medarbejdere indenfor hver af disse tre grupper (alle med lønudbetaling i Danmark): 1) Medarbejdere omfattet af danske overenskomster, 2) Medarbejdere uden for overenskomst, 3) Medarbejdere med dobbelte ansættelser. Det vil endvidere indgå positivt i vurderingen, dog med lavere vægt, hvis ansøger gennem referencerne viser, at de anvendte standard API i projekterne er certificeret ift. integration til SAP S/HANA. Hvis tilbud afgives af et konsortium, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen, skal tilbuddet være ledsaget af et ESPD for hver af disse. Hvis tilbudsgiver baserer på andre enheders finansielle formåen, skal den/de støttende enheder hæfte solidarisk med tilbudsgiver. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet er eller bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134 a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens (BEK nr 1624 af 15/12/2015) § 10, stk. 1, nr. 1, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138. Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente endelig dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og de tre seneste årsregnskab. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som Ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2. Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da det er vurderet praktisk i forhold til anvendelse af lønsystemet og kommercielt uhensigtsmæssigt at foretage opdeling.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af kontrakt om levering af services vedrørende cloudbaseret lønsystem
Beskrivelse : Andel Holding A/S udbyder kontrakt om nyt lønsystem med dertilhørende drift og vedligeholdelse. Andel Holding A/S ønsker, at lønsystemet er baseret på standardfunktionalitet i videst muligt omfang, og at vedligeholdelse er så simpel som mulig. Andel Holding A/S ønsker at forbedre mulighederne for at understøtte lønmedarbejdernes funktioner.
Intern identifikator : 395178
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72253200   Systemsupport, 72254100   Systemafprøvning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72261000   Programmelsupport, 72265000   Konfigurering af programmel, 72310000   Databehandling, 72311100   Konvertering af data, 72514100   Servicebureauvirksomhed i forbindelse med drift af datamater
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Kontrakten indeholder en option, som består af: Levering af funktionalitet som skal rapportere på og sammenligne lønniveauer ift. Løngennemsigtigheds Direktivet.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Hovedgaden 36    
By : Svinninge
Postnummer : 4520
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2 x 1 år
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 9 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Ordregiver vil udvælge de 3 egnede ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer, hvorved forstås referencer for lønsystemer med bedst sammenlignelige medarbejderprofiler med Andel Holding A/S i form af et stort antal lønudbetaling til medarbejdere indenfor hver af disse tre grupper (alle med lønudbetaling i Danmark): 1) Medarbejdere omfattet af danske overenskomster, 2) Medarbejdere uden for overenskomst, 3) Medarbejdere med dobbelte ansættelser. Det vil endvidere indgå positivt i vurderingen, dog med lavere vægt, hvis ansøger gennem referencerne viser, at de anvendte standard API i projekterne er certificeret ift. integration til SAP S/HANA. Hvis tilbud afgives af et konsortium, eller hvis tilbudsgiver baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen, skal tilbuddet være ledsaget af et ESPD for hver af disse. Hvis tilbudsgiver baserer på andre enheders finansielle formåen, skal den/de støttende enheder hæfte solidarisk med tilbudsgiver. En ansøger, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet er eller bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134 a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens (BEK nr 1624 af 15/12/2015) § 10, stk. 1, nr. 1, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138. Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente endelig dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og de tre seneste årsregnskab. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som Ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2. Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da det er vurderet praktisk i forhold til anvendelse af lønsystemet og kommercielt uhensigtsmæssigt at foretage opdeling.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionelle og non-funktionelle krav
Beskrivelse : Der er følgende delkriterier, som vil have følgende vægtning: Funktionelle krav: 70 % Non-funktionelle krav: 30 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Implementeringsmetode og proces
Beskrivelse : Implementeringsmetode og proces
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt 8. Organisationer.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Andel Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 9 286 150,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn KMD A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Udbud af kontrakt om levering af services vedrørende cloudbaseret lønsystem - KMD A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Ja
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Udbud af kontrakt om levering af services vedrørende cloudbaseret lønsystem - KMD A/S
Dato for indgåelse af kontrakten 21/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 9 286 150,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 18 998 400,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Andel Holding A/S
Registreringsnummer : 25784413
Afdeling : Service & Indkøb - ESIN
Postadresse : Hovedgaden 36    
By : Svinninge
Postnummer : 4520
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lene Erfurt
E-mail : LEF@andel.dk
Telefon : +45 212345678
Internetadresse : https://andel.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Dahlerups Pakhus – Langelinie Allé 17    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 4171 5000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : KMD A/S
Registreringsnummer : DK26911745
Postadresse : Lautrupparken 40-42    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : erg@kmd.dk
Telefon : +45 44602018
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 51e9d0b6-c567-43e9-83e9-d7626c9f6a24   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 30
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/07/2024   07:25:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/07/2024   07:30:07 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 392342-2024
EUT-S-nummer : 127/2024
Offentliggørelsesdato : 02/07/2024

Send til en kollega

0.047