23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net


Rigspolitiet

392726-2024 - Resultater
Danmark – Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel – Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net
OJ S 127/2024 02/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net
Beskrivelse Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net. Formålet med rammeaftalen er overordnet set at sikre, at Rigspolitiet har adgang til høj kvalificeret konsulentbistand i forbindelse med udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af Rigspolitiets .NET løsninger. Rigspolitiet ved Koncern IT har en intern softwareafdeling der gennem forskellige teams udvikler proprietære software løsninger til Politiet. Et af disse teams er ”Dot Net teamet” der udvikler Microsoft .NET løsninger. Disse består både af Web løsninger, Full Stack Løsninger samt Backend Windows Løsninger. Rammeaftalen omfatter konsulentydelser til følgende opgaver i .NET løsningerne: Udvikling Integrationer Konfiguration Vedligeholdelse Arkitektur Generel rådgivning Opgaverne skal leveres ”on location” i Politiet gennem anvendelse af Politiets udviklingsmiljø og udviklingsværktøjer, og skal udføres i tæt samarbejde med Politiets udviklingsteam og ved brug af Politiets værktøjer og standarder. De konkrete teknologier, metoder og værktøjer, som skal anvendes ved udførelse af opgaverne under rammeaftalen, er beskrevet i rammeaftalens bilag 1. Ydelserne skal leveres af et konsulentteam bestående af 5 .Net-udviklere, der har dybe kompetencer indenfor .Net, både teoretisk, via kurser og certificeringer, samt praktisk via konkrete projekter. Politiets ”Dot Net teamet” vil gerne arbejde mere agilt i fremtiden, hvorfor der foruden de teknologispecifikke kompetencer også stilles krav om erfaring med agil udvikling, herunder agile metoder, infrastruktur og CI / CD.
Identifikator for proceduren 0dbcadb1-ab06-4d22-b1c2-5e10b4b1e722
Tidligere bekendtgørelse : c662e6e4-c3fe-4fea-bd96-ba8f5dea200e-01
Intern identifikator 2024-149334
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger   Ydelserne skal udføres på Politiets lokationer og vil fremgå konkret af de enkelte leveringsaftaler.
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi 30 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov. nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net. Formålet med rammeaftalen er overordnet set at sikre, at Rigspolitiet har adgang til høj kvalificeret konsulentbistand i forbindelse med udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af Rigspolitiets .NET løsninger. Rigspolitiet ved Koncern IT har en intern softwareafdeling der gennem forskellige teams udvikler proprietære software løsninger til Politiet. Et af disse teams er ”Dot Net teamet” der udvikler Microsoft .NET løsninger. Disse består både af Web løsninger, Full Stack Løsninger samt Backend Windows Løsninger. Rammeaftalen omfatter konsulentydelser til følgende opgaver i .NET løsningerne: Udvikling Integrationer Konfiguration Vedligeholdelse Arkitektur Generel rådgivning Opgaverne skal leveres ”on location” i Politiet gennem anvendelse af Politiets udviklingsmiljø og udviklingsværktøjer, og skal udføres i tæt samarbejde med Politiets udviklingsteam og ved brug af Politiets værktøjer og standarder. De konkrete teknologier, metoder og værktøjer, som skal anvendes ved udførelse af opgaverne under rammeaftalen, er beskrevet i rammeaftalens bilag 1. Ydelserne skal leveres af et konsulentteam bestående af 5 .Net-udviklere, der har dybe kompetencer indenfor .Net, både teoretisk, via kurser og certificeringer, samt praktisk via konkrete projekter. Politiets ”Dot Net teamet” vil gerne arbejde mere agilt i fremtiden, hvorfor der foruden de teknologispecifikke kompetencer også stilles krav om erfaring med agil udvikling, herunder agile metoder, infrastruktur og CI / CD.
Intern identifikator : 2024-149334
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Ydelserne skal udføres på Politiets lokationer og vil fremgå konkret af de enkelte leveringsaftaler.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Bedømt på grundlag af den samlede evalueringstekniske pris. Se Bilag A til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Bedømt på baggrund af en samlet kvalitativ vurdering af det tilbudte Konsulentteam. Se Bilag A til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Rigspolitiet
Organisation, der udfører betalingen Rigspolitiet
Organisation, der undertegner kontrakten Rigspolitiet
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 30 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 30 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 30 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Delegate A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net - Delegate A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 15 200 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net - Delegate A/S
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 30/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 03/06/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Rigspolitiet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 13
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Koncernindkøb
Telefon : 4515
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Delegate A/S
Registreringsnummer : 29772843
Postadresse : Hummeltoftevej 49-51    
By : Virum
Postnummer : 2830
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : poe@delegate.dk
Telefon : +45 20588838
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 17b5a15d-2f09-473c-ae5a-ee31f595f7e7   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/07/2024   08:12:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/07/2024   09:00:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 392726-2024
EUT-S-nummer : 127/2024
Offentliggørelsesdato : 02/07/2024

Send til en kollega

0.048