23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud vedrørende indkøb af netværksdrift


Aarhus Kommune

394877-2024 - Resultater
Danmark – Drift af datanetværk – Udbud vedrørende indkøb af netværksdrift
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Aarhus Kommune
E-mail jullo@aarhus.dk
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud vedrørende indkøb af netværksdrift
Beskrivelse Den udbudte kontrakt vedrører indkøb af netværksdrift til Aarhus Kommune, herunder drift af core netværk, datacenter netværk, ISE, firewall samt en række øvrige driftspakker og konsulentydelser mv.&nbsp;&nbsp;Der henvises i øvrigt til kontraktudkast med bilag (som indgår i udbudsmaterialet).&nbsp;Ordregiver har til hensigt, at indgå kontrakt med én leverandør. <br>
Identifikator for proceduren 5fab9dff-91bd-401e-b734-375d537cde2a
Tidligere bekendtgørelse : 00071074-2024
Intern identifikator 193094
Udbudsprocedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72315200   Drift af datanetværk
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud vedrørende indkøb af netværksdrift
Beskrivelse : Den udbudte kontrakt vedrører indkøb af netværksdrift til Aarhus Kommune, herunder drift af core netværk, datacenter netværk, ISE, firewall samt en række øvrige driftspakker og konsulentydelser mv.&nbsp;&nbsp;Der henvises i øvrigt til kontraktudkast med bilag (som indgår i udbudsmaterialet).&nbsp;Ordregiver har til hensigt, at indgå kontrakt med én leverandør. <br>
Intern identifikator : 193094
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72315200   Drift af datanetværk
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72315100   Support af datanetværk
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Ordregiver har option på at forlænge kontrakten på uændrede&nbsp;<span style="font-size: inherit;">vilkår i op til tre gange af 12 måneder. Der henvises i øvrigt til kontraktudkast med bilag.</span>
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Kontrakten træder i kræft på underskriftstidspunktet (forventeligt juni) og udløber 3 år efter etableringsdagen (forventeligt 2. halvår 2024). Der henvises til kontraktudkast med bilag.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelings beslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 20 592 839,37   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Nuuday A/S
Tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 20 592 839,37   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten 1
Titel Udbud vedrørende indkøb af netværksdrift
Dato for indgåelse af kontrakten 01/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Kommune
Registreringsnummer : 55133018
Postadresse : Rådhuspladsen 2    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Julie Locht
E-mail : jullo@aarhus.dk
Telefon : +45 89402000
Internetadresse : https://www.aarhus.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Nuuday A/S
Registreringsnummer : 40075291
Postadresse : Teglholmsgade 1    
By : København SV
Postnummer : 2450
Land : Danmark
Telefon : +45 70709090
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c62bf4b3-6b30-4857-bb31-879d7befd640   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 394877-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.047