23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

VisitDenmark

Turistundersøgelsen 2025


VisitDenmark

395089-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed – Turistundersøgelsen 2025
OJ S 128/2024 03/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn VisitDenmark
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Fritid, kultur og religion
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Turistundersøgelsen 2025
Beskrivelse VisitDenmark ønsker at gennemføre interviews med udenlandske og danske turister, som overnatter i Danmark. VisitDenmark vil benytte de indsamlede data til beregninger af turismens økonomiske betydning på regionalt plan og deraf følgende økonomiske og markedsføringsmæssige analyser og rapporter. Den udbudte anskaffelse er således en kontrakt vedrørende indsamling af data om udenlandske og danske turisters forbrug, adfærd og præferencer i løbet af opholdet i Danmark. Indsamlingen af data skal ske i form af personlige interviews i perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025. Der skal gennemføres interviews blandt turister, der overnatter på campingpladser, feriecentre, lejede feriehuse, hoteller, vandrerhjem og lystbådehavne. Der anvendes spørgeskemaer udarbejdet af VisitDenmark.
Identifikator for proceduren 28fabdbf-decb-4b55-b1fa-9c331006fc14
Intern identifikator VISIT.0058
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse udbudslovens §§ 56 og 57 (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud. På baggrund af nærværende udbudsbetingelser vil der blive indgået kontrakt med én (1) Leverandør til at varetage de heraf omfattede ydelser.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72314000   Indsamling og bearbejdning af data, 79300000   Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker, 79310000   Markedsanalyse, 79311000   Rundspørger, 79311200   Rundspørgetjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 100 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Ordregiver har valgt ikke at opdele i særskilte delkontrakter, da ydelsen af markedsmæssige- og økonomiske hensyn kun giver mening at udbyde som en helhed. Al kommunikation med VisitDenmark om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen. Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver rette telefoniske henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Turistundersøgelsen 2025
Beskrivelse : VisitDenmark ønsker at gennemføre interviews med udenlandske og danske turister, som overnatter i Danmark. VisitDenmark vil benytte de indsamlede data til beregninger af turismens økonomiske betydning på regionalt plan og deraf følgende økonomiske og markedsføringsmæssige analyser og rapporter. Den udbudte anskaffelse er således en kontrakt vedrørende indsamling af data om udenlandske og danske turisters forbrug, adfærd og præferencer i løbet af opholdet i Danmark. Indsamlingen af data skal ske i form af personlige interviews i perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025. Der skal gennemføres interviews blandt turister, der overnatter på campingpladser, feriecentre, lejede feriehuse, hoteller, vandrerhjem og lystbådehavne. Der anvendes spørgeskemaer udarbejdet af VisitDenmark.
Intern identifikator : VISIT.0058
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72314000   Indsamling og bearbejdning af data, 79300000   Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker, 79310000   Markedsanalyse, 79311000   Rundspørger, 79311200   Rundspørgetjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Option 1: Pris på ekstra interviews for hhv. ferierejsende og forretningsrejsende. Option 2: Pris på ekstra spørgsmål i spørgeskemaet for hhv. ferierejsende og forretningsrejsende. Option 3: Oversættelse af spørgeskemaer til tysk og engelsk. Option 4: Vægtberegning for gennemførte interviews. Option 5: Kvartalsvise udtræk af data til destinationer og overnatningssteder Der henvises til Bilag 3 – Kravspecifikation, afsnit 4, for nærmere beskrivelse af optionerne.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 20   Måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 100 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Ordregiver har valgt ikke at opdele i særskilte delkontrakter, da ydelsen af markedsmæssige- og økonomiske hensyn kun giver mening at udbyde som en helhed. Al kommunikation med VisitDenmark om udbuddet skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages inden den i tidsplanen fastsatte frist for spørgsmål til udbudsmaterialet vil blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet, vil blive besvaret i det omfang, det kan lade sig gøre senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen. Interesserede bedes holde sig orienteret om udbuddet via Ethics. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af Ethics, kan ansøger/tilbudsgiver rette telefoniske henvendelse til Ethics Support på telefon +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom via Ethics.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.B oplyse tilbudsgivers årsomsætning for det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers årsomsætning i det seneste afsluttede og reviderede regnskabsår udgør mindst 4.000.000 DKK. Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes omsætningen som virksomhederne i sammenslutningens samlede omsætning. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og de støttende enheders samlede omsætning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal angive sine mest betydelige referencer, angående sammenlignelige opgaver i forhold til den udbudte anskaffelse, og som er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Der skal angives en beskrivelse af den udførte opgave, kontraktværdi, startdato, slutdato, modtager og modtagers kontaktoplysninger. Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har mindst én (1) reference angående arbejder af sammenlignelig karakter med den udbudte anskaffelse. Arbejder af sammenlignelig karakter vil blandt andet være udførelsen af en interviewundersøgelse med et større antal respondenter og som er foretaget over flere lokaliteter.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evaluering af underkriteriet ”Pris” foretages på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af Bilag 5 - Pris. Ud fra tilbudsgivers besvarelse vil der blive beregnet en samlet ”Evalueringsteknisk Sum”, som vil danne grundlag for evalueringen. Den ”Evalueringstekniske Sum” består af den samlede tilbudte pris for dataindsamlingen blandt forretningsrejsende og ferierejsende inklusive optionerne. Der henvises til Bilag 5 og udbudsbetingelsernes punkt 9 for en nærmere beskrivelse af tilbudsevalueringen og underkriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalifikationer
Beskrivelse : Evaluering af underkriteriet ”Kvalifikationer” foretages på baggrund af tilbudsgivers besvarelse af Bilag 4 – Organisation. Der henvises til Bilag 4 og udbudsbetingelsernes punkt 9 for en nærmere beskrivelse af tilbudsevalueringen og underkriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 50
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 02/09/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 90   Døgn
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Yderligere oplysninger : ESPD'et er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet. ESPD'et skal udfyldes via Ethics. Tilbudsgiver skal aflevere et udfyldt ESPD. En skabelon hertil er offentliggjort som en del af udbudsmaterialet. ESPD'et skal udfyldes via Ethics. Tilbudsgiver skal i ESPD'et blandt andet angive følgende: - Del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikro-, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - Del II.C: Tilbudsgiver skal oplyse, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. - Del III: Tilbudsgiver skal oplyse, om tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a, 135, 136 samt 137, stk. 1, nr. 2 og 6. Såfremt tilbudsgiver er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134a, 135, 136 samt 137, stk. 1, nr. 2 og 6, vil tilbudsgiver blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, medmindre tilbudsgiver kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. - Del IV.B: Tilbudsgiver skal beskrive sin økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen, jf. punkt 5.1.9 nedenfor. I henhold til udbudslovens § 144 kan tilbudsgiver støtte sig på andre økonomiske aktørers økonomiske/finansielle og/eller tekniske/professionelle formåen, uanset det juridiske forhold mellem aktørerne. En tilbudsgiver der støtter sit tilbud på andre økonomiske aktører skal sørge for, at der indsendes ESPD'er med udfyldte relevante oplysninger fra hver af de aktører, som tilbudsgiver støtter sig på. Dette gælder også, hvis tilbudsgiver udgør en sammenslutning af aktører, f.eks. et konsortie, i så fald skal hver deltager i konsortiet/ sammenslutningen udfylde seperate ESPD'er med udfyldte oplysninger i ESPD afsnit II-V. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbudsgiver opfordres til at benytte Bilag A og B eller tilsvarende som erklæringer om support/sammenslutning. Forud for tildelingsbeslutningen indhenter ordregiver dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD'et, jf. udbudslovens § § 151-155. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 134a – 136 og 137, stk. 1, nr. 2 og 6. I overensstemmelse med artikel 5k i Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, er Ordregiver forbudt at tildele Kontrakten til: a) russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland, b) juridiske personer, enheder eller organer, hvoraf en enhed som omhandlet i a) direkte eller indirekte ejer over 50 %, eller c) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der handler på vegne af eller efter anvisning fra en enhed som omhandlet i a) eller b), herunder, hvis de tegner sig for mere end 10 % af kontraktværdien, underentreprenører, leverandører eller enheder, hvis formåen er udnyttet, jf. udbudsdirektiverne. Sammen med anmodningen om dokumentation for oplysninger i ESPD, vil Ordregiver forlange en erklæring fra tilbudsgiver, hvor tilbudsgiver erklærer, at der ikke er russisk involvering i kontrakten, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k. Ordregiver kan anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation for den vindende tilbudsgivers ejerstruktur. Ordregiver henviser til anvendelsen af skabelonen vedlagt som Bilag D, ved indsendelsen af ovennævnte erklæring.
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Der henvises til det øvrige udbudsmateriale.
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet tildelt nærværende kontrakt, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Der skal indbetales et gebyr på 10.000 kr. eller 20.000 kr. ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt 8.1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse VisitDenmark
Organisation, der behandler tilbud VisitDenmark
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : VisitDenmark
Registreringsnummer : 33055331
Postadresse : Islands Brygge 43, 3.    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Martin Fonnesbech-Sandberg
Telefon : +45 32 88 99 40
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2a021910-f01d-417b-961a-0c6e409dbe24   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/07/2024   15:06:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/07/2024   16:07:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 395089-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.031