23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
03.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

3D printere, forbrugsvarer & tilbehør


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

396447-2024 - Resultater
Danmark – Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning – 3D printere, forbrugsvarer & tilbehør
OJ S 128/2024 03/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Danmarks Tekniske Universitet - DTU
E-mail marsoa@dtu.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel 3D printere, forbrugsvarer & tilbehør
Beskrivelse 3D printere (FFF, FDM, SLS, SLA-printere m.fl.), forbrugsvarer til disse printere og tilbehør
Identifikator for proceduren fe752066-417f-455a-9afd-ebd872dd077c
Tidligere bekendtgørelse : 4a047187-2588-475f-9c45-f6e7e1643874-01
Intern identifikator 8247 - 3Dprintere &forbrugsvarer
Udbudsprocedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 19500000   Gummi- og plastmaterialer, 19700000   Syntetgummi og syntetiske fibre, 24500000   Plast i primær form, 24900000   Finkemikalier og diverse kemikalier, 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker, 30232100   Printere og plottere, 31720000   Elektromekanisk udstyr, 42940000   Maskiner til varmebehandling af materialer, 42992000   Elektriske apparater til specialopgaver
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 6 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : 3D printere, forbrugsvarer & tilbehør
Beskrivelse : 3D printere (FFF, FDM, SLS, SLA-printere m.fl.), forbrugsvarer til disse printere og tilbehør
Intern identifikator : 8247 - 3Dprintere &forbrugsvarer
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 31000000   Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 19500000   Gummi- og plastmaterialer, 19700000   Syntetgummi og syntetiske fibre, 24500000   Plast i primær form, 24900000   Finkemikalier og diverse kemikalier, 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker, 30232100   Printere og plottere, 31720000   Elektromekanisk udstyr, 42940000   Maskiner til varmebehandling af materialer, 42992000   Elektriske apparater til specialopgaver
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 2   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 2x1 års forlængelse
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 6 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet Pris er baseret på et gennemsnit af de indgivne priser i Bilag 1 - Kravspecifikation og Priser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 75

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og bæredygtighed
Beskrivelse : Underkriteriet Kvalitet og bæredygtighed vurderes ud fra de angivne evalueringskrav i Bilag 1 - Kravspecifikation og Priser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2. Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3. Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 5
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Registreringsnummer : 30060946
Postadresse : Anker Engelunds Vej 1    
By : Kgs. Lyngby
Postnummer : 2800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marianne Andersen
E-mail : marsoa@dtu.dk
Telefon : +45 252525
Internetadresse : https://www.dtu.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e4ec1f52-604c-452c-9816-55459aa7701a   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   08:42:56 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   08:43:22 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 396447-2024
EUT-S-nummer : 128/2024
Offentliggørelsesdato : 03/07/2024

Send til en kollega

0.063