23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Universitet

Levering af formidlingsprodukter, Magtudredning 2.0


Aarhus Universitet

397390-2024 - Resultater
Danmark – Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser – Levering af formidlingsprodukter, Magtudredning 2.0
OJ S 129/2024 04/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Aarhus Universitet
E-mail Udbud@au.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Levering af formidlingsprodukter, Magtudredning 2.0
Beskrivelse Formålet er at indgå en kontrakt om levering af formidlingsprodukter i forbindelse med Magtudredningen 2.0. Magtudredningen 2.0 er et forskningsprojekt finansieret af Folketinget, som sigter mod at etablere et videnskabsbaseret grundlag for samtalen om det danske demokratis styrker og udfordringer til gavn for beslutningstagere og den politiske offentlighed. Det er jf. Kommissorium for opdatering af magtudredningen et selvstændigt mål, at resultaterne fra Magtudredningen 2.0 løbende skal formidles bredt til offentligheden i en lettilgængelig form. Det overordnede mål med dette udbud er at understøtte formidlingen af Magtudredningen 2.0 gennem løbende leveringer af formidlingsprodukter. Formidlingsprodukterne skal være bredt tilgængelige og skabe grundlag for en videnskabsbaseret offentlige samtale om magt og demokrati i Danmark. Den løbende levering af formidlingsprodukter skal samtidig fremme kendskabet til projektets resultater og øge interessen for samtalen om det danske demokratis styrker og udfordringer i offentligheden og blandt beslutningstagere. For yderligere information om projektet henvises til projektplanen for Magtudredningen 2.0, som kan findes her: Projektplan for Magtudredningen 2.0. Den udbudte opgave Ordregiver har defineret følgende produktkategorier: • Bogserie. • Podcast. • Afsluttende rapporter. • Skabelon til ‘policy briefs’. • Optioner. --- ”Opdel eller forklar princippet” Idet det er Ordregivers vurdering, at en opdeling af Kontrakten i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende Kontrakt ikke opdelt i delaftaler. --- Antal Leverandører på Kontrakten Kontrakten indgås med 1 Leverandør. --- Eksklusivitet Kontrakten kan anvendes af Ordregiver, som har ret men ikke pligt til at anvende Kontrakten.
Identifikator for proceduren cd95fe8c-a966-4753-966e-b9e459ffefa9
Tidligere bekendtgørelse : 59682cde-f1e8-4b1e-8b6e-87ae58b287c3-01
Intern identifikator 2023-0637478
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudslovens § 56, hvilket betyder, at alle interesserede Tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud i tilknytning til nærværende udbud. Det skal understreges, at Tilbudsgiver og Ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79800000   Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 22000000   Tryksager og beslægtede produkter, 22100000   Trykte bøger, brochurer og foldere, 22120000   Publikationer, 22200000   Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner, 32353000   Lydoptagelser, 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed, 79810000   Trykning, 79811000   Digital trykning, 79820000   Virksomhed i forbindelse med trykning, 79821100   Korrekturlæsning, 79822500   Grafisk design, 79824000   Trykning og distribution, 79970000   Forlagsvirksomhed, 79971000   Bogbinding og færdigbearbejdning, 79971100   Færdigbearbejdning af bøger, 79971200   Bogbinding, 92400000   Nyhedsformidling
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 800 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger ESPD og "Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde": Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’et i Ethics i henhold til de efterspurgte oplysninger i Udbudsbetingelsers afsnit 2.3. A. Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: • De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. • Nedenstående frivillige udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 137. Den frivillige udelukkelsesgrund er: • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 – Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemhørende, Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. --- Dokumentation: Før tildeling af Kontrakten skal Ordregiver kræve, at Tilbudsgiveren som Ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, i henhold til Udbudslovens § 148. Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at Tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i Udbudslovens § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Ordregiveren kan anmode Tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af Udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, når 1) Ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennem-førte udbudsprocedurer. Nedenstående dokumentation skal fremsendes, hvis Ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Tilbudsgivers personlige forhold o Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere • Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis relevant) o Formular – Konsortieerklæring • Tro og love-erklæring ang. Rusland o Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Hvis Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må Serviceattesten maksimalt være udstedt 12 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af Serviceattesten vil normalt tage mellem 2-4 uger, afhængig af hvor hurtigt dokumentationen kan rekvireres af Erhvervsstyrelsen. Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger der er afgivet i ESPDét. --- Konsortieerklæring: I forbindelse med evt. Kontraktindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæring, jf. Formular – Konsortieerklæring. --- Vareprøve: I forbindelse med tilbudsevaluering, jf. ”bilag 1A – Kravspecifikation, Ønsker” angiver Ordre-giver, at ”Tilbudsgiver bedes aflevere en vareprøve i form af et grafisk udkast eller en skitse til omslaget på en bog i bogserien. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver indsender en fysisk vareprøve til Ordregiver. --- Budget: Der er jf. projektplanen afsat 3,8 mio. kr. til hovedopgaven uden optioner. Budgetrammen på 3,8 mio. kr. for hovedopgaven skal overholdes. Tilbud der overskrider 3,8 mio. på hovedopgaven vil lede til udelukkelse fra udbuddet. --- Varighed: Kontrakten træder i kraft den 1. april 2024 og er gældende til der er sket levering.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Levering af formidlingsprodukter, Magtudredning 2.0
Beskrivelse : Formålet er at indgå en kontrakt om levering af formidlingsprodukter i forbindelse med Magtudredningen 2.0. Magtudredningen 2.0 er et forskningsprojekt finansieret af Folketinget, som sigter mod at etablere et videnskabsbaseret grundlag for samtalen om det danske demokratis styrker og udfordringer til gavn for beslutningstagere og den politiske offentlighed. Det er jf. Kommissorium for opdatering af magtudredningen et selvstændigt mål, at resultaterne fra Magtudredningen 2.0 løbende skal formidles bredt til offentligheden i en lettilgængelig form. Det overordnede mål med dette udbud er at understøtte formidlingen af Magtudredningen 2.0 gennem løbende leveringer af formidlingsprodukter. Formidlingsprodukterne skal være bredt tilgængelige og skabe grundlag for en videnskabsbaseret offentlige samtale om magt og demokrati i Danmark. Den løbende levering af formidlingsprodukter skal samtidig fremme kendskabet til projektets resultater og øge interessen for samtalen om det danske demokratis styrker og udfordringer i offentligheden og blandt beslutningstagere. For yderligere information om projektet henvises til projektplanen for Magtudredningen 2.0, som kan findes her: Projektplan for Magtudredningen 2.0. Den udbudte opgave Ordregiver har defineret følgende produktkategorier: • Bogserie. • Podcast. • Afsluttende rapporter. • Skabelon til ‘policy briefs’. • Optioner. --- ”Opdel eller forklar princippet” Idet det er Ordregivers vurdering, at en opdeling af Kontrakten i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende Kontrakt ikke opdelt i delaftaler. --- Antal Leverandører på Kontrakten Kontrakten indgås med 1 Leverandør. --- Eksklusivitet Kontrakten kan anvendes af Ordregiver, som har ret men ikke pligt til at anvende Kontrakten.
Intern identifikator : 2023-0637478
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79800000   Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 22000000   Tryksager og beslægtede produkter, 22100000   Trykte bøger, brochurer og foldere, 22120000   Publikationer, 22200000   Aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og magasiner, 32353000   Lydoptagelser, 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed, 79810000   Trykning, 79811000   Digital trykning, 79820000   Virksomhed i forbindelse med trykning, 79821100   Korrekturlæsning, 79822500   Grafisk design, 79824000   Trykning og distribution, 79970000   Forlagsvirksomhed, 79971000   Bogbinding og færdigbearbejdning, 79971100   Færdigbearbejdning af bøger, 79971200   Bogbinding, 92400000   Nyhedsformidling
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Kontrakten omfatter følgende optioner, jf. bilag 1 – Ydelsesbeskrivelsen: • Yderligere udgivelser • Yderligere oplag • Produktion og udgivelse af lydbøger • Formidlingsaktiviteter Såfremt Kunden vil udnytte en eller flere optioner meddeler Kunden Leverandøren dette.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst
5.1.3.
Anslået varighed
Anden varighed Ubegrænset
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 3 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : ESPD og "Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde": Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). Tilbudsgiver skal udfylde ESPD’et i Ethics i henhold til de efterspurgte oplysninger i Udbudsbetingelsers afsnit 2.3. A. Personlige forhold – Udelukkelsesgrunde Tilbudsgiver skal anvende ESPD’et til at bekræfte, at denne ikke er omfattet af: • De obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§135-136. • Nedenstående frivillige udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 137. Den frivillige udelukkelsesgrund er: • Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 – Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor Tilbudsgiveren er hjemhørende, Såfremt Tilbudsgiver er omfattet af en af ovenstående udelukkelsesgrunde, vil Tilbudsgiver blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren. --- Dokumentation: Før tildeling af Kontrakten skal Ordregiver kræve, at Tilbudsgiveren som Ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten fremlægger dokumentation i henhold til Udbudslovens § 152 for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, i henhold til Udbudslovens § 148. Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at Tilbudsgiveren fremlægger dokumentation som nævnt i Udbudslovens § 152, jf. dog stk. 3 og 5, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Ordregiveren kan anmode Tilbudsgiveren om at supplere eller præcisere dokumentation modtaget i medfør af Udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation, når 1) Ordregiveren kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennem-førte udbudsprocedurer. Nedenstående dokumentation skal fremsendes, hvis Ordregiver beder Tilbudsgiver herom: • Tilbudsgivers personlige forhold o Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske Tilbudsgivere • Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis relevant) o Formular – Konsortieerklæring • Tro og love-erklæring ang. Rusland o Tilbudsgiver erklærer, at denne ikke er en del af den personkreds, der fremgår af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k, nr.1 (som indsat ved af Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022, artikel 1, nr. 23), og som derfor ikke må tildeles offentlige kontrakter. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor Tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav. Hvis Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må Serviceattesten maksimalt være udstedt 12 måneder før tilbudsfristen. Indhentning af Serviceattesten vil normalt tage mellem 2-4 uger, afhængig af hvor hurtigt dokumentationen kan rekvireres af Erhvervsstyrelsen. Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger der er afgivet i ESPDét. --- Konsortieerklæring: I forbindelse med evt. Kontraktindgåelse skal der dertil underskrives en supplerende konsortieerklæring, jf. Formular – Konsortieerklæring. --- Vareprøve: I forbindelse med tilbudsevaluering, jf. ”bilag 1A – Kravspecifikation, Ønsker” angiver Ordre-giver, at ”Tilbudsgiver bedes aflevere en vareprøve i form af et grafisk udkast eller en skitse til omslaget på en bog i bogserien. Det er ikke et krav, at tilbudsgiver indsender en fysisk vareprøve til Ordregiver. --- Budget: Der er jf. projektplanen afsat 3,8 mio. kr. til hovedopgaven uden optioner. Budgetrammen på 3,8 mio. kr. for hovedopgaven skal overholdes. Tilbud der overskrider 3,8 mio. på hovedopgaven vil lede til udelukkelse fra udbuddet. --- Varighed: Kontrakten træder i kraft den 1. april 2024 og er gældende til der er sket levering.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evalueringen af pris er baseret på "samlet evalueringsteknisk pris", jf. bilag 2 - tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Ordregiver vil i vurderingen af ”Kvalitet” lægge vægt på nedenstående delkriterier. Følgende delkriterier indgår i vurderingen af ”Kvalitet”: Ønske nr. 1 – Bogserien (50 %) Ønske nr. 2 – Podcast (25 %) Ønske nr. 3 – Afsluttende rapporter (5 %) Ønske nr. 4 – Skabelon til ‘policy briefs’ (5 %) Ønske nr. 5 – Meropfyldelse af Optioner (15 %) Ordregiver vil i evalueringen af underkriteriet ”Kvalitet” lægge vægt på opfyldelsesgraden af oven-stående delkriterier, samt vægte det positivt i hvilket omfang tilbuddet opfylder de forventninger, som er beskrevet. Tilbudsgivers karakter ganges herefter med vægten for det pågældende delkriterie. Karaktererne tælles herefter sammen. Den samlede karakter ganges herefter med vægten for underkriteriet. Tilbudsgivers endelige point for underkriteriet fremkommer herefter.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud. • Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation. • Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kon-trakt. • Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksom-hedsdirektivet skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter or-dregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. • Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). • Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordre-giveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Aarhus Universitet
Organisation, der udfører betalingen Aarhus Universitet
Organisation, der undertegner kontrakten Aarhus Universitet
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 5 633 500,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Aarhus Universitetsforlag
Tilbud
Tilbud – Identifikator Aarhus Universitetsforlag
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 3 800 000,00   DKK
Koncessionsværdi
Underentreprise Ja
Underentrepriseværdien er kendt nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Levering af formidlingsprodukter, Magtudredning 2.0
Titel Levering af formidlingsprodukter, Magtudredning 2.0
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 23/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 23/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Aarhus Universitet
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere
Officielt navn Nord Academic (Gads Forlag)
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 3 800 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : ORG-31119103
Postadresse : Nordre Ringgade 1    
By : Aarhus C
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Maria Hansen
E-mail : Udbud@au.dk
Telefon : 41145407
Internetadresse : https://www.au.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Nord Academic (Gads Forlag)
Registreringsnummer : 36424311
By : København K
Postnummer : 1171
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : brp@gad.dk
Telefon : 30782876
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Aarhus Universitetsforlag
Registreringsnummer : 35401245
By : Aarhus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : 51996050
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a9a95228-4eab-480d-b36a-5c68433a77b7   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/07/2024   11:45:12 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/07/2024   11:45:57 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 397390-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.047