23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lægemiddelstyrelsen

Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva


Lægemiddelstyrelsen

398445-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
OJ S 129/2024 04/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Lægemiddelstyrelsen
E-mail csmm@dkma.dk
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
Beskrivelse Lægemiddelstyrelsen ønsker at indgå en kontrakt om support, vedligehold, videreudvikling, rådgivning og managed public cloud services vedrørende it-systemet Minerva. Ordregiver forventer, at hovedvægten af opgaverne ligger på support og managed public cloud services. Opgaverne er nærmere beskrevet i udbudsdokumenterne. Minerva bruges til at give et overblik over beholdning af kritiske lægemidler på nationalt plan. Lægemiddelgrossister, Amgros og apoteker indberetter løbende oplysninger om deres lagerbeholdning af kritisk vigtige lægemidler. Formålet er at kunne imødegå forsyningssvigt og leveringsvanskeligheder. Systemet er baseret på Microsoft Azure komponenter, og leverandøren skal stå for managed public cloud services, men skal ikke levere cloudkapaciteten.
Identifikator for proceduren 8ecff29c-02fa-4083-8959-40233ce212d0
Tidligere bekendtgørelse : 2d1df41a-5ad2-475a-8ea9-7ee31778b256-01
Intern identifikator 2024014264
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger Lægemiddelstyrelsen har pga. fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give direkte og fuld elektronisk adgang til en del af udbudsmaterialet. Adgang gives via fysisk datarum, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6. I relation til den anslåede værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum i kontraktens fulde løbetid, dvs. 7 år. Skønnet er baseret på ordregivers hidtidige udgifter til kontrakten sammenholdt med forventninger til fremtidige udgifter.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
Beskrivelse : Lægemiddelstyrelsen ønsker at indgå en kontrakt om support, vedligehold, videreudvikling, rådgivning og managed public cloud services vedrørende it-systemet Minerva. Ordregiver forventer, at hovedvægten af opgaverne ligger på support og managed public cloud services. Opgaverne er nærmere beskrevet i udbudsdokumenterne. Minerva bruges til at give et overblik over beholdning af kritiske lægemidler på nationalt plan. Lægemiddelgrossister, Amgros og apoteker indberetter løbende oplysninger om deres lagerbeholdning af kritisk vigtige lægemidler. Formålet er at kunne imødegå forsyningssvigt og leveringsvanskeligheder. Systemet er baseret på Microsoft Azure komponenter, og leverandøren skal stå for managed public cloud services, men skal ikke levere cloudkapaciteten.
Intern identifikator : 2024014264
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Der er mulighed for forlængelse 2 gange i 12 måneder, jf. punktet ovenfor om forlængelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 7   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Varigheden på 7 år inkluderer muligheden for at forlænge kontrakten 2 gange i 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : Lægemiddelstyrelsen har pga. fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give direkte og fuld elektronisk adgang til en del af udbudsmaterialet. Adgang gives via fysisk datarum, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6. I relation til den anslåede værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum i kontraktens fulde løbetid, dvs. 7 år. Skønnet er baseret på ordregivers hidtidige udgifter til kontrakten sammenholdt med forventninger til fremtidige udgifter.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evaluering af pris sker som beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Evaluering af kvalitet sker som beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten Lægemiddelstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen Lægemiddelstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten Lægemiddelstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 9 092 180,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn CGI Danmark A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 9 092 180,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
Titel Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 24/04/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 08/05/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten Lægemiddelstyrelsen
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere
Officielt navn Devoteam Data Driven ApS
Officielt navn Netcompany A/S
Officielt navn NNIT A/S
Officielt navn Solita A/S
Officielt navn Trifork Public A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 6 995 800,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 17 767 008,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lægemiddelstyrelsen
Registreringsnummer : 37052485
Postadresse : Axel Heides Gade 1    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christina Sommer
E-mail : csmm@dkma.dk
Telefon : +45 41727285
Internetadresse : http://laegemiddelstyrelsen.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Langelinie Allé 17    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
By : valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Trifork Public A/S
Registreringsnummer : 25520041
By : Århus
Postnummer : 8000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Devoteam Data Driven ApS
Registreringsnummer : 35657339
By : Kbh. V
Postnummer : 1604
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mads Gottlieb
Telefon : 41727285
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Netcompany A/S
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 14 81 48 33
Postadresse : Strandgade 3    
By : København
Postnummer : 1401
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : NNIT A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 21 09 31 06
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Gert Vejrup Termark Larsen
E-mail : gvtl@nnit.com
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Solita A/S
Registreringsnummer : 31873932
By : Ålborg
Postnummer : 9000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
E-mail : udbud@solita.dk
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : CGI Danmark A/S
Registreringsnummer : 63899812
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 12345678
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : f6c38c6b-2470-4ce3-ac45-a31580690b4c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/07/2024   11:51:48 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/07/2024   12:30:35 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 398445-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.041