23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Radio

Offentligt EU-udbud af Public Clouds


Danmarks Radio

398945-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Offentligt EU-udbud af Public Clouds
OJ S 129/2024 04/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Danmarks Radio
E-mail ticl@dr.dk
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Offentligt EU-udbud af Public Clouds
Beskrivelse DR ønsker en rammeaftale med en Leverandør, som kan agere broker for Public Cloud. DR ønsker levering af Ydelser - Produkter, Service og Rådgivningen - indenfor de specifikke Public Clouds.
Identifikator for proceduren 770c2499-9a72-4108-bdb6-02fecb0df53f
Intern identifikator 492
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse   Emil Holms Kanal 1,    
By   Copenhagen
Postnummer   0999
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 37 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte ydelser, og dermed er ydelserne ikke egnet til opdeling, hvorfor udbuddet ikke er opdelt i delkontrakter. Ansøger skal udfylde og vedlægge ESPD’et til foreløbig dokumentation for Ansøgers opfyldelse af DR’s krav til egnethed samt økonomisk og teknisk formåen. Ansøgere kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet. Hvis Ansøger – baserer sig på andre enheders formåen, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være Ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes. Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR kræve, at den Tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til Tilbudsgivers personlige forhold samt økonomisk og teknisk formåen. Forskellen mellem den anslåede værdi og den maksimale værdi skyldes usikkerheden på den endelige værdi af rammeaftalen. Den estimerede værdi afspejler således ordregiverens skøn over det forventede køb under rammeaftalen, mens maksimumværdien afspejler den højeste estimerede værdi, inden for rammeaftalens løbetid. Dette tager dels hensyn til ordregiverens forventninger baseret på det mest sandsynlige køb under rammeaftalen, dels den forventede usikkerhed ved et sådant skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er sikret noget minimumskøb på rammeaftalen, og skønnet indebærer derfor ingen forpligtelse fra ordregivers side til at foretage et minimumskøb under rammeaftalen. Det gøres specifikt opmærksom på tilbudsgiveren, at tilbudsgiveren er bundet af de tilbudte priser, uanset den konkret opnåede omsætning under rammeaftalen. Det betyder, at tilbudsgiver også er bundet af de tilbudte priser, hvis den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi, både opad og nedad.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Offentligt EU-udbud af Public Clouds
Beskrivelse : DR ønsker en rammeaftale med en Leverandør, som kan agere broker for Public Cloud. DR ønsker levering af Ydelser - Produkter, Service og Rådgivningen - indenfor de specifikke Public Clouds.
Intern identifikator : 492
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Leverandøren bør kunne tilbyde muligheden for, at DR kan tilkøbe Akamai Connected Cloud (tidl. Linode)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Emil Holms Kanal 1,    
By : Copenhagen
Postnummer : 0999
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 37 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Yderligere oplysninger : DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte ydelser, og dermed er ydelserne ikke egnet til opdeling, hvorfor udbuddet ikke er opdelt i delkontrakter. Ansøger skal udfylde og vedlægge ESPD’et til foreløbig dokumentation for Ansøgers opfyldelse af DR’s krav til egnethed samt økonomisk og teknisk formåen. Ansøgere kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet. Hvis Ansøger – baserer sig på andre enheders formåen, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være Ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes. Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR kræve, at den Tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til Tilbudsgivers personlige forhold samt økonomisk og teknisk formåen. Forskellen mellem den anslåede værdi og den maksimale værdi skyldes usikkerheden på den endelige værdi af rammeaftalen. Den estimerede værdi afspejler således ordregiverens skøn over det forventede køb under rammeaftalen, mens maksimumværdien afspejler den højeste estimerede værdi, inden for rammeaftalens løbetid. Dette tager dels hensyn til ordregiverens forventninger baseret på det mest sandsynlige køb under rammeaftalen, dels den forventede usikkerhed ved et sådant skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er sikret noget minimumskøb på rammeaftalen, og skønnet indebærer derfor ingen forpligtelse fra ordregivers side til at foretage et minimumskøb under rammeaftalen. Det gøres specifikt opmærksom på tilbudsgiveren, at tilbudsgiveren er bundet af de tilbudte priser, uanset den konkret opnåede omsætning under rammeaftalen. Det betyder, at tilbudsgiver også er bundet af de tilbudte priser, hvis den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi, både opad og nedad.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Samlet årsomsætning inden for det udbudte området hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår, Mindstekrav: At Tilbudsgiver har haft en årlig omsætning inden for det udbudte område på mindst 5 mio. kr. i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår,
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Egenkapital i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. Mindstekrav: - At Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår,
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: Soliditetsgrad i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår Mindstekrav: - At Tilbudsgiver har haft en positiv soliditetsgrad i hvert af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive mindst 1 og maksimalt fem (5) relevante referencer, som er udført indenfor de seneste 3 år forud for ansøgningsfrist. Mindstekrav til teknisk og faglig formåen: At Tilbudsgiver skal kunne dokumentere udførelse af mindst tre (1) relevant reference af tilsvarende omfang. Med ”tilsvarende omfang” forstås referencer, som viser, at Tilbudsgiver har leveret services af tilsva-rende kompleksitet inklusive tilsvarende services. Ansøger skal derfor angive følgende oplysninger i besvarelsen af ESPD’et: - En liste over deres mest sammenlignelige referencer, jf. afsnit 5.1.9 i udbudsbekendtgørelsen, som er udført inden for de sidste tre år forud for indlevering af ansøgningen. For hver reference bør indholde følgende: (i) Kort beskrivelse af levering af tilsvarende/sammenlignelige ydelser, (ii) Perioden for opgavens udførsel, (iii) Navnet på kunden, (iv) Kontaktperson og kontaktoplysninger hos kunden, (v) Dato for levering af ydelsen for referencen (evt. periode). (vi) Værdi/beløb af referencen Listen må maksimalt indeholde 5 referencer. Hvis listen indeholder mere end 5 referencer, vil DR kun tage de første 5 referencer i betragtning.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Samlet evalueringsteknisk sum: - Kapacitetsvederlag (A) - Rådgivningsydelser (B)
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 14/08/2024   14:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 28/08/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Vilkår relateret til kontraktens udførelse Kontrakten har inkorporeret hensynet til virksomhedernes sociale ansvar, alt efter hvad der er relevant, som fastlagt i de konventioner, som principperne i UN Global Compact er formuleret på grundlag af, og som er fastlagt i OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. Kontrakten stiller endvidere krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten stiller krav om overholdelse af lov om behandling af personoplysninger. Hvis kontrakten tildeles en gruppe af operatører (såsom et konsortium), skal deltagerne i gruppen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles repræsentant.
Der kræves en fortrolighedsaftale nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Finansiel ordning Se kontrakten
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ifølge Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3 skal klage over nærværende udbud eller beslutninger truffet i forbindelse med udbuddet være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren indgået rammeaftalen regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Ifølge Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal en klager senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Danmarks Radio
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Danmarks Radio
Organisation, der behandler tilbud Danmarks Radio
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Radio
Registreringsnummer : ORG-null
Postadresse : DR Byen    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tina
E-mail : ticl@dr.dk
Telefon : 28542220
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : b6e92a42-c92e-40be-bcc3-bda9c6a75d09   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 02/07/2024   20:58:53 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 02/07/2024   20:59:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 398945-2024
EUT-S-nummer : 129/2024
Offentliggørelsesdato : 04/07/2024

Send til en kollega

0.047