23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

VisitDenmark

Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen


VisitDenmark

401904-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen
OJ S 130/2024 05/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn VisitDenmark
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Fritid, kultur og religion
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen
Beskrivelse VisitDenmark udbyder en Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen. Visitdenmark.com skal inspirere den besøgende og give lyst til at opdage Danmark – for første gang eller på ny. VisitDenmarks eksisterende hjemmeside-løsning blev lanceret i 2019, består af 8 markedsversioner og havde i 2022 ca. 6 millioner registrerede sessioner. VisitDenmarks headless CMS-løsning driver, i tillæg til VisitDenmarks hjemmesider, også hjemmesider for en stor del af den danske offentlige turismebranche (fx visitaarhus.com og visitcopenhagen.com), som er tilrettede kopier af visitdenmark.com, der kører på samme kode/løsning som VisitDenmarks hjemmesider. I dag er der tilknyttet omkring 177 hjemmesider til denne løsning, fordelt på mange sprog, med et samlet antal registrerede sessioner på 23,3 millioner i 2022. Den kommende løsning skal fortsat kunne bruges af de fleste aktører fra den danske offentlige turismebranche. Den kommende leverandør skal overtage den nuværende løsning, baseret på en Headless Drupal version 10 backend og en Next.js version 13 frontend. Den eksisterende funktionalitet i backenden skal forblive uændret og danne grundlag for Leverandørens udvikling af en ny frontend. Leverandøren skal varetage den løbende drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af den samlede Løsning, herunder med integration til eksterne databaser samt digital kortløsning.
Identifikator for proceduren a454d2d5-a20a-4206-89a2-b4852f466f07
Tidligere bekendtgørelse : 791845-2023
Intern identifikator VISIT.0055
Udbudsprocedure Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren VisitDenmark har behov for at anskaffe en IT-løsning i form af en Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen, som ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, litra a. Der er således ikke tale om et standardsystem, men om udvikling af design og transition af eksisterende kode, som skal integreres til eksterne databaser mv.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72212200   Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72400000   Internettjenester, 72420000   Internetudviklingstjenester, 72421000   Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer, 72422000   Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Byen København   ( DK011 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 15 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen
Beskrivelse : VisitDenmark udbyder en Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen. Visitdenmark.com skal inspirere den besøgende og give lyst til at opdage Danmark – for første gang eller på ny. VisitDenmarks eksisterende hjemmeside-løsning blev lanceret i 2019, består af 8 markedsversioner og havde i 2022 ca. 6 millioner registrerede sessioner. VisitDenmarks headless CMS-løsning driver, i tillæg til VisitDenmarks hjemmesider, også hjemmesider for en stor del af den danske offentlige turismebranche (fx visitaarhus.com og visitcopenhagen.com), som er tilrettede kopier af visitdenmark.com, der kører på samme kode/løsning som VisitDenmarks hjemmesider. I dag er der tilknyttet omkring 177 hjemmesider til denne løsning, fordelt på mange sprog, med et samlet antal registrerede sessioner på 23,3 millioner i 2022. Den kommende løsning skal fortsat kunne bruges af de fleste aktører fra den danske offentlige turismebranche. Den kommende leverandør skal overtage den nuværende løsning, baseret på en Headless Drupal version 10 backend og en Next.js version 13 frontend. Den eksisterende funktionalitet i backenden skal forblive uændret og danne grundlag for Leverandørens udvikling af en ny frontend. Leverandøren skal varetage den løbende drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af den samlede Løsning, herunder med integration til eksterne databaser samt digital kortløsning.
Intern identifikator : VISIT.0055
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72212200   Udvikling af programmel til netværk, internet og intranet, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72400000   Internettjenester, 72420000   Internetudviklingstjenester, 72421000   Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer, 72422000   Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Kontrakten indeholder følgende optioner: - GeoFA: Optionen indeholder integration og visning af data fra GeoFA på ét samlet oversigtskort, hvor lokationer vises via geo-koordinater. - Automatisk oversættelse: Optionen indeholder et modul, der skal integreres i en CMS-hjemmeside med henblik på at oversætte artikler eller hele hjemmesider via automatisk teknologi. Optionerne er nærmere beskrevet i Bilag 3 – Kravspecifikation, punkt 5.9 og 5.10.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 76   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontraktens længde er baseret på en periode på 76 måneder. Længden er beregnet på baggrund af op til 16 måneders implementering (fra 8 til 16 måneder) og op til 60 måneders drift (24 måneder + 36 måneders forlængelse), som modsvarer den periode, der er lagt til grund for angivelsen af kontraktværdien i denne bekendtgørelse. Med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af kontraktperioden kan Kunden kræve kontraktperioden forlænget på uændrede vilkår med 3x12 måneder (fra 24 og op til 60 måneders drift).
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 15 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 293092-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 13.2, samt Bilag 11 for en nærmere beskrivelse af underkriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 13.3 for en nærmere beskrivelse af underkriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 55

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejde
Beskrivelse : Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 13.4 for en nærmere beskrivelse af underkriteriet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Der skal indbetales et gebyr på 20.000 kr. ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i stand still-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i denne bekendtgørelse. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnetfor-udbud/klagevejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten VisitDenmark
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 13 998 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Eksponent
Tilbud
Tilbud – Identifikator Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af Drupal 10 Headless CMS-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af Løsningen
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Koncessionsværdi
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten VISIT.0055
Titel Kontrakt om design, udvikling og implementering af hjemmeside-løsning (frontend), transition af drupal 10 headless cms-løsning (backend) samt drift, vedligeholdelse, support samt videreudvikling af løsningen
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 21/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 03/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale nej
Organisation, der undertegner kontrakten VisitDenmark
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 6
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : VisitDenmark
Registreringsnummer : ORG-33055331
Postadresse : Islands Brygge 43, 3.    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tina Johansen
Telefon : 21 81 12 67
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Eksponent
Registreringsnummer : ORG-29215111
Postadresse : Sankt Knuds Vej 41    
By : Frederiksberg C
Postnummer : 1903
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Martin Kristensen
Telefon : 25219796
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : be28b244-c9c2-49ae-a173-47df31395b84   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 03/07/2024   16:07:54 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 03/07/2024   16:12:26 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 401904-2024
EUT-S-nummer : 130/2024
Offentliggørelsesdato : 05/07/2024

Send til en kollega

0.047