23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Køge Kommune

Udbud på levering af tøjvask til visiterede borgere i Køge Kommune


Køge Kommune

403449-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Afhentning af vasketøj – Udbud på levering af tøjvask til visiterede borgere i Køge Kommune
OJ S 130/2024 05/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Køge Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Udbud på levering af tøjvask til visiterede borgere i Køge Kommune
Beskrivelse Udbuddet vedrører vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere. Tøjvask omfatter lån af vasketøjssæk, afhentning af vasketøj på borgerens bopælsadresse, tøjvask på vaskeri, sortering, vask og tørring af tøj/linned som er vask og som kan tørres i tørretumbler, sammenlægning og emballering af det vaskede tøj/linned, aflevering af vasket tøj på borgerens bopælsadresse. Der påtænkes at indgå aftaler med to leverandører for at sikre borgerens frie valg. Den anslåede forventede samlede værdi af aftalerne er 7,9 mio. kr. og den maksimale forventede samlede værdi af aftalerne er 10,5 mio. kr. Den maksimale værdi er med inddragelse af en ny borgergruppe i centerboliger. Leveringsstart forventes at være 15. januar 2025. De udbudte aftaler har en løbetid på 4 år med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af leveringskontrakterne.
Identifikator for proceduren 6f4fa015-b5e4-4717-90bc-488aa018feb1
Intern identifikator 2024-011377
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Køge Kommune inviterer interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af tøjvask til visiterede borgere. Den udbudte ydelse er omfattet af serviceloven og borgerenes frie valg. Derfor kan der ikke garanteres en bestemt opgavetyngde, da det dels er afhængig af, hvor mange borgere der visiteres og dels af borgerens konkrete valg af leverandør. Aftalerne skal derfor betragtes som et tilbud til den enkelte visiterede borger. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Østsjælland   ( DK021 )
Land Danmark
Yderligere oplysninger   Ydelsen leveres til visiterede borgere bosiddende i Køge Kommune.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder med russisk tilhørsforhold jf. Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Har tilbudsgiver ubetalt forfald gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, jf. udbudslovens § 137 stk. 1 nr. 6?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Udbud på levering af tøjvask til visiterede borgere i Køge Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører vasketøjsservice til hjemmeboende visiterede borgere. Tøjvask omfatter lån af vasketøjssæk, afhentning af vasketøj på borgerens bopælsadresse, tøjvask på vaskeri, sortering, vask og tørring af tøj/linned som er vask og som kan tørres i tørretumbler, sammenlægning og emballering af det vaskede tøj/linned, aflevering af vasket tøj på borgerens bopælsadresse. Der påtænkes at indgå aftaler med to leverandører for at sikre borgerens frie valg. Den anslåede forventede samlede værdi af aftalerne er 7,9 mio. kr. og den maksimale forventede samlede værdi af aftalerne er 10,5 mio. kr. Den maksimale værdi er med inddragelse af en ny borgergruppe i centerboliger. Leveringsstart forventes at være 15. januar 2025. De udbudte aftaler har en løbetid på 4 år med mulighed for forlængelse i 2x12 måneder. Opsigelsesvilkår fremgår af leveringskontrakterne.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Ydelsen leveres til visiterede borgere bosiddende i Køge Kommune.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 10 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Der kan ikke tildeles kontrakt til virksomheder med russisk tilhørsforhold jf. Rådets forordning (EU) 2022/1269 af 21. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014, om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal have den fornødne økonomiske og finansielle kapacitet for at udføre opgaven med levering af tøjvask til visiterede borgere. Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav: 1. Tilbudsgiver skal mindst have en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på vaskeriydelser på 750.000 kr. de seneste tre år. 2. Tilbudsgiver skal oplyse sin soliditetsgrad for de to seneste regnskabsår. Minimumskravet for tilbudsgivers soliditetsgrad er 30%. Nystartede virksomheder skal på anden måde godtgøre deres økonomiske og finansielle formåen. Ordregiver vil foretage en konkret vurdering i forhold til om tilbudsgiver har redegjort tilstrækkeligt for deres økonomiske og finansielle formåen i forhold til om tilbudsgiver er egnet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Faglig formåen
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til faglig formåen: 1. Tilbudsgiver skal have mindst 3 referencer på vaskeriydelser eller tilsvarende ydelse til offentlige myndigheder eller borgere. Levering af ydelsen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år. For den enkelte reference skal tilbudsgiver give en kort beskrivelse af opgaven, kontraktperiode og kontraktværdi pr. år samt opdragsgiver med kontaktoplysninger.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : De to leveringskontrakter vil blive tildelt de tilbudsgivere, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud fra tildelingskriteriet laveste pris. Tilbudsgiver skal afgive sideordnede tilbud på afhentning/levering af tøjvask. Der afgives tilbud på følgende: - Løsning 1: tilbudsgiver skal tilbyde levering og afhentning af vasketøj samme dag (efter ligebytte princippet) - Løsning 2: Levering og afhentning ugen efter, dvs. på forskudte uger. Ordregiver vil vælge løsning 1, hvis dette er den billigste løsning (laveste pris).
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 12/09/2024   10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Påkrævet
Frist for modtagelse af tilbud : 19/09/2024   10:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : nej
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Køge Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Køge Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Køge Kommune
Organisation, der behandler tilbud Køge Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Køge Kommune
Registreringsnummer : 29189374
Postadresse : Torvet 1    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Victoria Derås Kiel
Telefon : +45 23369327
Internetadresse : https://www.koege.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 9e6f92e4-63d0-4ec1-a618-5b6387a668ae   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   09:59:29 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   11:00:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 403449-2024
EUT-S-nummer : 130/2024
Offentliggørelsesdato : 05/07/2024

Send til en kollega

0.032