23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Odsherred Kommune

Odsherred Kommune - Udbud af datakommunikation


Odsherred Kommune

404431-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Odsherred Kommune - Udbud af datakommunikation
OJ S 131/2024 08/07/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Odsherred Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Odsherred Kommune - Udbud af datakommunikation
Beskrivelse Odsherred Kommune udbyder levering af datakommunikation. Der udbydes tre delaftaler, som er opdelt baseret på den ydelsestype, som den enkelte aftale omfatter: i) Delaftale 1: WAN, ii) Delaftale 2: Administration, iii) Delaftale 3: Skolenetværk.
Identifikator for proceduren 44dc9a50-1660-42e1-bf8f-d3ce1f6548f2
Intern identifikator 404253
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
Hovedpunkterne i proceduren Offentligt udbud efter udbudslovens §§ 56 – 57.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32424000   Netinfrastruktur, 32430000   WAN, 72400000   Internettjenester, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72720000   Wan-tjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 7 908 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet er eller bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 134 a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1-2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138. Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente endelig dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder for tilbudsfristen) og det seneste årsregnskab. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som Ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud 3
Betingelser for kontrakten
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver 3
2.1.6.
Grunde til udelukkelse
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Korruption Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2
Tvangsakkord uden for konkurs Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Deltagelse i en kriminel organisation Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5
Svig Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6
Insolvens Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Aktiver, der administreres af en kurator Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 3
Rent nationale udelukkelsesgrunde Jf. udbudslovens § 134a
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 1
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 2
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Jf. udbudslovens § 136, stk. 1, nr. 4
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet Jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2
Betaling af skatter og afgifter Jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Delaftale 1: WAN
Beskrivelse : Etablering og implementering WAN-forbindelser, samt levering af det nødvendige CPE-udstyr, evt. router, strømforsyning, rackbeslag og netværkskabel. Aftalen omfatter ligeledes løbende drift og vedligeholdelse af forbindelserne, herunder herunder ydelse af support i forbindelse med nedbrud.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32424000   Netinfrastruktur, 32430000   WAN, 72400000   Internettjenester, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72720000   Wan-tjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Kontrakten indeholder optioner, som er beskrevet i kravspecifikationens afsnit 4 (Bilag 1): 1) Leverandøren skal forestå opsætning af ekstra forbindelser på Kundens eksisterende eller nye lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. 2) Leverandøren skal forestå ændring af opsætning af forbindelser eller flytning af linjer på Kundens lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned. 3) Leverandøren skal forestå nedtagning af netværksforbindelser på Kundens nærmere udpegede lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning, herunder eksempelvis i forbindelse med lukning af skoler. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. 4) Leverandøren skal yde ophørsbistand i forbindelse med Kontraktens ophør, uanset årsagen til ophør, hvis Kunden anmoder om dette. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens ordinære varighed er 4 år. Aftalen kan af Kommunen med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned forlænges i op til 2 år. Forlængelse sker for 1 år ad gangen. Aftalens maksimale løbetid er dermed 6 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1 440 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 1 (WAN) opfylde minimumskravet om en nettoomsætning på minimum kr. 2.880.000 i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 1 (WAN) opfylde minimumskravet om en positiv egenkapital i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 1 (WAN) opfylde minimumskravet om en soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal som minimum have tre referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave, hvormed forstås udførelse af datakommunikation. Referencerne skal hver især have en værdi på minimum kr. 1.000.000 og skal være afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Igangværende referencer accepteres. Tilbudsgiver må aflevere ens referencer vedrørende delaftale 1 - 3. Referencerne angives i ESPD del IV.C og bedes indeholde oplysninger om: • Kunde • Beskrivelse af opgaven • Kontraktperiode • Værdi i DKK Referencekravet kan opfyldes via referencer, hvor tilbudsgiver har været leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at tilbudsgiver har udført det af referencen omfattede arbejde. Bemærk, at en tilbudsgiver i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer f.eks., at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen, gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr. delaftale identificeres ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”. Til brug for evalueringen omregnes den afgivne pris til point, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.2-5.3. Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris – og dermed opnår den højeste pointscore – har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for den enkelte delaftale. Evalueringen af priser sker særskilt for hver priskategori og efter samme evalueringsmodel ved anvendelse af nedenstående vægtninger: i) Indledende ydelser: 30 % ii) Løbende ydelser: 60 % iii) Bestillingsydelser: 10 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 14/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 21/08/2024   08:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 21/08/2024   08:00:00 (UTC)
Sted : EU-Supply
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiverne har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Odsherred Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Odsherred Kommune
Organisation, der behandler tilbud Odsherred Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Delaftale 2: Administration
Beskrivelse : Etablering og implementering af netværksforbindelser til ordregivers anviste lokationer med den tilhørende kapacitet, samt levering af det nødvendige CPE-udstyr, evt. router, strømforsyning, rackbeslag og netværkskabel. Aftalen omfatter løbende drift og vedligeholdelse af netværksforbindelserne, herunder herunder ydelse af support i forbindelse med nedbrud.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32424000   Netinfrastruktur, 32430000   WAN, 72400000   Internettjenester, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72720000   Wan-tjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Kontrakten indeholder optioner, som er beskrevet i kravspecifikationens afsnit 4 (Bilag 1): 1) Leverandøren skal forestå opsætning af ekstra forbindelser på Kundens eksisterende eller nye lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. 2) Leverandøren skal forestå ændring af opsætning af forbindelser eller flytning af linjer på Kundens lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned. 3) Leverandøren skal forestå nedtagning af netværksforbindelser på Kundens nærmere udpegede lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning, herunder eksempelvis i forbindelse med lukning af skoler. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. 4) Leverandøren skal yde ophørsbistand i forbindelse med Kontraktens ophør, uanset årsagen til ophør, hvis Kunden anmoder om dette. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens ordinære varighed er 4 år. Aftalen kan af Kommunen med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned forlænges i op til 2 år. Forlængelse sker for 1 år ad gangen. Aftalens maksimale løbetid er dermed 6 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 4 668 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 2 (Administration) opfylde minimumskravet om en nettoomsætning på minimum kr. 9.000.000 i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 2 (Administration) opfylde minimumskravet om en positiv egenkapital i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 2 (Administration) opfylde minimumskravet om en soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Finansielle nøgletal
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal som minimum have tre referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave, hvormed forstås udførelse af datakommunikation. Referencerne skal hver især have en værdi på minimum kr. 1.000.000 og skal være afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Igangværende referencer accepteres. Tilbudsgiver må aflevere ens referencer vedrørende delaftale 1 - 3. Referencerne angives i ESPD del IV.C og bedes indeholde oplysninger om: • Kunde • Beskrivelse af opgaven • Kontraktperiode • Værdi i DKK Referencekravet kan opfyldes via referencer, hvor tilbudsgiver har været leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at tilbudsgiver har udført det af referencen omfattede arbejde. Bemærk, at en tilbudsgiver i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer f.eks., at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen, gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr. delaftale identificeres ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”. Til brug for evalueringen omregnes den afgivne pris til point, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.2-5.3. Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris – og dermed opnår den højeste pointscore – har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for den enkelte delaftale. Evalueringen af priser sker særskilt for hver priskategori og efter samme evalueringsmodel ved anvendelse af nedenstående vægtninger: i) Indledende ydelser: 30 % ii) Løbende ydelser: 60 % iii) Bestillingsydelser: 10 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 14/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 21/08/2024   08:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 21/08/2024   08:00:00 (UTC)
Sted : EU-Supply
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiverne har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Odsherred Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Odsherred Kommune
Organisation, der behandler tilbud Odsherred Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0003
Titel : Delaftale 3: Skolenetværk
Beskrivelse : Etablering og implementering af netværksforbindelser til ordregivers anviste lokationer med den tilhørende kapacitet, samt levering af det nødvendige CPE-udstyr, evt. router, strømforsyning, rackbeslag og netværkskabel. Aftalen omfatter løbende drift og vedligeholdelse af netværksforbindelserne, herunder herunder ydelse af support i forbindelse med nedbrud.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32424000   Netinfrastruktur, 32430000   WAN, 72400000   Internettjenester, 72700000   Datamatnetværkstjenester, 72720000   Wan-tjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Kontrakten indeholder optioner, som er beskrevet i kravspecifikationens afsnit 4 (Bilag 1): 1) Leverandøren skal forestå opsætning af ekstra forbindelser på Kundens eksisterende eller nye lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. 2) Leverandøren skal forestå ændring af opsætning af forbindelser eller flytning af linjer på Kundens lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned. 3) Leverandøren skal forestå nedtagning af netværksforbindelser på Kundens nærmere udpegede lokationer efter Kundens behov og på Kundens anmodning, herunder eksempelvis i forbindelse med lukning af skoler. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned. 4) Leverandøren skal yde ophørsbistand i forbindelse med Kontraktens ophør, uanset årsagen til ophør, hvis Kunden anmoder om dette. Optionen kan udnyttes af Kunden med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens ordinære varighed er 4 år. Aftalen kan af Kommunen med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af en kalendermåned forlænges i op til 2 år. Forlængelse sker for 1 år ad gangen. Aftalens maksimale løbetid er dermed 6 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 1 800 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 3 (Skolenetværk) opfylde minimumskravet om en nettoomsætning på minimum kr. 3.600.000 i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 3 (Skolenetværk) opfylde minimumskravet om en positiv egenkapital i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal for delaftale 3 (Skolenetværk) opfylde minimumskravet om en soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV.B
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal som minimum have tre referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave, hvormed forstås udførelse af datakommunikation. Referencerne skal hver især have en værdi på minimum kr. 1.000.000 og skal være afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Igangværende referencer accepteres. Tilbudsgiver må aflevere ens referencer vedr. delaftale 1 - 3. Referencerne angives i ESPD del IV.C og bedes indeholde oplysninger om: • Kunde • Beskrivelse af opgaven • Kontraktperiode • Værdi i DKK Referencekravet kan opfyldes via referencer, hvor tilbudsgiver har været leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at tilbudsgiver har udført det af referencen omfattede arbejde. Bemærk, at en tilbudsgiver i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer f.eks., at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor. For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen, gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr. delaftale identificeres ved anvendelse af tildelingskriteriet ”Pris”. Til brug for evalueringen omregnes den afgivne pris til point, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.2-5.3. Den tilbudsgiver, der har afgivet den laveste pris – og dermed opnår den højeste pointscore – har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud for den enkelte delaftale. Evalueringen af priser sker særskilt for hver priskategori og efter samme evalueringsmodel ved anvendelse af nedenstående vægtninger: i) Indledende ydelser: 30 % ii) Løbende ydelser: 60 % iii) Bestillingsydelser: 10 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger 14/08/2024   21:55:00 (UTC)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 21/08/2024   08:00:00 (UTC)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt 6   Måneder
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 21/08/2024   08:00:00 (UTC)
Sted : EU-Supply
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiverne har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse Nej
Elektronisk fakturering Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling : ja
Der vil blive anvendt elektronisk betaling : ja
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Odsherred Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse Odsherred Kommune
Organisation, der behandler tilbud Odsherred Kommune
TED eSender Mercell Holding ASA
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Odsherred Kommune
Registreringsnummer : 29188459
Postadresse : Nyvej 22    
By : Højby
Postnummer : 4573
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Mike Sundahl
Telefon : +45 20155598
Internetadresse : https://www.odsherred.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8783a06c-df84-458f-8657-04cce9b89932   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/07/2024   17:46:43 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/07/2024   18:00:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 404431-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.047