23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Anskaffelse af håndholdte ildslukkere til Forsvaret


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

404587-2024 - Resultater
Danmark – Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr – Anskaffelse af håndholdte ildslukkere til Forsvaret
OJ S 131/2024 08/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
E-mail 00516353@mil.dk
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Anskaffelse af håndholdte ildslukkere til Forsvaret
Beskrivelse Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende håndholdte ildslukkere, brandtæpper og undervisning, som vil dække behovet for sikring af brandsikkerhed på Forsvarets inkl. Beredskabsstyrelsens lokationer.
Identifikator for proceduren 36747853-252c-40e4-a16f-7df0da4c7162
Tidligere bekendtgørelse : 35c81cfc-364a-44ea-930f-17cbe57a9d0a-01
Intern identifikator 2023/020925
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) Sydjylland   ( DK032 )
Land Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 12 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har besluttet at annullere udbuddet vedrørende håndholdte ildslukkere til Forsvaret uden kontrakttildeling. Begrundelsen for annulleringen er at FMI er blevet gjort opmærksom på uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, som medfører behovet for tilpasninger i udbudsmaterialet. FMI påtænker inden for kort tid at gennemføre et nyt udbud af håndholdte ildslukkere, og FMI håber, at De vil benytte sig af lejligheden til at deltage i et eventuelt nyt udbud. FMI beklager den mindre forsinkelse, som dette vil medføre. Klageprocedurer fremgår af udbudsbekendtgørelsen.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Anskaffelse af håndholdte ildslukkere til Forsvaret
Beskrivelse : Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende håndholdte ildslukkere, brandtæpper og undervisning, som vil dække behovet for sikring af brandsikkerhed på Forsvarets inkl. Beredskabsstyrelsens lokationer.
Intern identifikator : 2023/020925
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 5 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 12 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 487041-2023
Yderligere oplysninger : Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har besluttet at annullere udbuddet vedrørende håndholdte ildslukkere til Forsvaret uden kontrakttildeling. Begrundelsen for annulleringen er at FMI er blevet gjort opmærksom på uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, som medfører behovet for tilpasninger i udbudsmaterialet. FMI påtænker inden for kort tid at gennemføre et nyt udbud af håndholdte ildslukkere, og FMI håber, at De vil benytte sig af lejligheden til at deltage i et eventuelt nyt udbud. FMI beklager den mindre forsinkelse, som dette vil medføre. Klageprocedurer fremgår af udbudsbekendtgørelsen.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Tilbuddene evalueres alene på en samlet pris, hvor den tilbudsgiver med laveste pris tildeles aftalen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Andet
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Simone Møller Silberg
E-mail : 00516353@mil.dk
Telefon : 40389289
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4efe6965-fd5d-49b3-a240-cc40eeda0ac1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/07/2024   06:17:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/07/2024   09:26:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 404587-2024
EUT-S-nummer : 131/2024
Offentliggørelsesdato : 08/07/2024

Send til en kollega

0.046