23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Genudbud af udskiftning af koagulationsudstyr


Region Sjælland

408502-2024 - Resultater
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Genudbud af udskiftning af koagulationsudstyr
OJ S 132/2024 09/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Genudbud af udskiftning af koagulationsudstyr
Beskrivelse Udskiftning af koagulationsudstyr og indkøb af tilhørende forbrugsvarer og serviceaftaler
Identifikator for proceduren d050df49-9a86-4f3a-8d36-4caf98984898
Tidligere bekendtgørelse : 7fd4c0de-cd63-4978-ad42-7e37e1c8d250-01
Intern identifikator EMN-2023-00143
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger   Indkøb til Region Sjællands hospitaler/sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 39 821 364,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 62 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0000
Titel : Genudbud af udskiftning af koagulationsudstyr
Beskrivelse : Udskiftning af koagulationsudstyr og indkøb af tilhørende forbrugsvarer og serviceaftaler
Intern identifikator : EMN-2023-00143
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Valgmuligheder :
Beskrivelse af optioner : Mulighed for tilkøb af uddannelse Mulighed for tilkøb af demontering af eksisterende udstyr Mulighed for tilkøb af yderligere udstyr i aftaleperioden
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Indkøb til Region Sjællands hospitaler/sygehuse og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato 15/07/2024
Varigheds slutdato 14/07/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 39 821 364,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 62 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionalitet og IT/Software
Beskrivelse : Funktionalitet og IT/Software
Vægtning (pointantal, præcis) : 28

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 24

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og driftseffektivitet
Beskrivelse : Service og driftseffektivitet
Vægtning (pointantal, præcis) : 14

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Arbejdsmiljø/Miljøhensyn
Beskrivelse : Arbejdsmiljø/Miljøhensyn
Vægtning (pointantal, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : IT-krav
Beskrivelse : IT-krav
Vægtning (pointantal, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Økonomi
Beskrivelse : Økonomi
Vægtning (pointantal, præcis) : 24
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Region Sjællands hospitaler/sygehuse, administrationsenheder og øvrige institutioner, herunder selvejende institutioner.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten Region Sjælland
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 39 821 364,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 62 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 39 821 364,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0000
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 62 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 39 821 364,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Siemens
Tilbud
Tilbud – Identifikator Genudbud af udskiftning af koagulationsudstyr - Siemens
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0000
Værdien af resultatet 39 821 364,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Nej
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Genudbud af udskiftning af koagulationsudstyr - Siemens
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud 19/06/2024
Dato for indgåelse af kontrakten 02/07/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Region Sjælland
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Koncern Indkøb
Postadresse : Alleen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Peter Hueg
Telefon : +45 24943871
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Siemens
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Registreringsnummer : 88578228
Postadresse : Borupvang 9    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 21458074
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 05e775e9-5d3e-4bd2-b04f-b5eb7e10f2f9   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 08/07/2024   05:24:37 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 08/07/2024   10:00:36 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 408502-2024
EUT-S-nummer : 132/2024
Offentliggørelsesdato : 09/07/2024

Send til en kollega

0.047