23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
10.07.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Computere og it-tilbehør (2024) Genudbud


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

413770-2024 - Resultater
Danmark – Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker – Computere og it-tilbehør (2024) Genudbud
OJ S 133/2024 10/07/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer - Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
E-mail usl@ski.dk
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel Computere og it-tilbehør (2024) Genudbud
Beskrivelse SKI udbyder rammeaftale 50.40 vedrørende Computere og it-tilbehør. Rammeaftalen vedrører levering af computere og it-tilbehør samt diverse serviceydelser i tilknytning hertil. Rammeaftalen omfatter to delaftaler: en som vedrører levering af computere samt it-tilbehør til administrativt brug (delaftale 1 Administrative computere) og en delaftale vedrørende computere til skolebrug, basiscomputere til ikke-administrative medarbejdere samt tilhørende it-tilbehør (delaftale 2 Basis- og skolecomputere). Hver delaftale forventes tildelt til én leverandør. Nærmere oplysninger om delaftalerne fremgår af udbudsmaterialet. Rammeaftalen vil være forpligtende for de af SKI's kunder, der inden udbuddet har tilsluttet sig. Rammeaftalen vil endvidere være forpligtende for staten, idet det er en centralt koordineret aftale. Nærmere oplysninger om kundegruppen og udstrækningen af forpligtelsen fremgår af udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren d3e68f75-a88b-468c-99de-6c6e1876656e
Tidligere bekendtgørelse : e1aa7da5-9142-4834-a856-9e9801b9569d-01
Intern identifikator 50.40
Udbudsprocedure Offentligt udbud
Proceduren er en hasteprocedure nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30213000   Pc'er, 30213100   Bærbare datamater, 30213300   Stationære pc'er, 30230000   Computerrelateret udstyr, 30231000   Computerskærme og konsoller, 30237270   Mapper til bærbare computere, 30237280   Strømforsyningstilbehør, 30237410   Computermus, 30237460   Tastaturer til datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72611000   Teknisk support i forbindelse med datamater
2.1.2.
Udførelsessted
Land Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger   Hovedudførelsessted Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 738 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 5 476 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger • ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i afsnit 2.1.6 Grunde til udelukkelse og opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet anført i afsnittet om udvælgelseskriterier under hver delaftale. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. • Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. • Tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal dog ikke fremlægges dokumentation herfor. • Der skal fremlægges dokumentation for afgivne oplysninger i ESPD vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens §§ 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2. Dette gælder for tilbudsgiver samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder. Det fremgår af Europa Kommissionens tjeneste eCertis, hvad må anses som tilstrækkelig dokumentation for den enkelte virksomhed, da det afhænger af virksomhedens hjemland. • Det fremgår under de enkelte udvælgelseskriterier, hvilken dokumentation der skal fremlægges for de afgivne oplysninger i ESPD. • Afsnit 5.1.5 Værdi: Den skønsmæssige vurdering af delaftalernes anslåede værdier og delaftalernes maksimale værdier er angivet i afsnit 5.1.5 Værdi for hver delaftale. De anslåede værdier er baseret på den forventede omsætning, som de tilsluttede kunder har angivet, samt den forventede omsætning for staten. Disse data er kvalitetssikret vha. en analyse af indrapporterede data fra den nuværende aftale. Hen over den samlede varighed på 4 år, inklusive muligheder for forlængelse, samt på tværs af alle kunderne på rammeaftalen, er der således også en usikkerhed om, hvad de enkelte delaftalers værdi ender med at blive. I den forbindelse er der lagt vægt på følgende forhold: • Usikkerhed til generelt højere inflation de kommende år, som kan afspejle sig i aftalens prisudvikling og prissætningen ved tilbudsafgivelse. • Situationen i Ukraine/Rusland, som skaber stor usikkerhed på verdensplan, herunder inklusive men ikke begrænset til forsyningskæder, ændret tilgængelighed af og fluktuationer i forhold til prisdannelse på råvarer, energi og transport. • Usikkerhed om udviklingen i dollarkursen og dermed prisudviklingen på aftalen. • Ny teknologi som potentielt kan påvirke aftalens priser i opadgående retning. • Ændrede indkøbsmønstre af skolecomputere som følge af usikkerhed ift. Chromebooks og GDPR. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af de anslåede værdier af delaftalerne og en vurdering af de maksimale værdier af delaftalerne. Disse værdier anses ikke for klart usandsynlige. De maksimale værdier kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem anslået værdi og maksimal værdi er begrundet i usikkerheden om hvad delaftalernes værdier ender med at blive. Skønnet af anslået værdi og maksimal værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn af forbruget på delaftalerne på udbudstidspunktet inkl. muligheder for forlængelse. Bemærk, at den samlede anslåede værdi og den samlede maksimale værdi for alle delaftalerne er angivet i afsnit 2.1.3 Værdi ovenfor. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. • Afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår: Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan dog accepteres. • Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og SKI kræver en erklæring fra den eller de tilbudsgiver(e) som SKI har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelsernes punkt 16.5. Udbuddet er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked. Tilbudsgivere er forpligtede til som en del af deres tilbud at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande, jf. nærmere forordningens artikel 29.
Retsgrundlag
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt LOT-0001
Titel : Administrative Computere
Beskrivelse : Delaftale 1 vedrører levering af computere samt it-tilbehør til administrativt brug. Sortimentet i delaftale 1 er struktureret således, at tilbudsgiver skal tilbyde hver enkelt af de specificerede produkter i sortimentet ved to forskellige producentmærker, og tilbudsgiver skal tilbyde samme to producentmærker på tværs af størstedelen af de specificerede produkter. Det betyder, at tilbudsgiver skal tilbyde størstedelen af de specificerede produkter i sortimentet for hvert af de to producentmærker, som tilbudsgiver vælger at tilbyde. I bilag C for delaftale 1 er der således oprettet to varelinjer pr. specificeret produkt med en varelinje til hvert producentmærke. Det er forventningen, at et mindre sortiment af computere skal kunne leveres med et markant kortere varsel end det øvrige sortiment af computere. Sortimentet er opdelt i hovedproduktgrupper, der videre er opdelt i produktgrupper, underproduktgrupper og produkter/ydelser.
Intern identifikator : 50.40 Delaftale 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30213000   Pc'er, 30230000   Computerrelateret udstyr, 30231000   Computerskærme og konsoller, 30237100   Dele til computere, 30237200   Tilbehør til datamater, 30237270   Mapper til bærbare computere, 30237410   Computermus, 30237460   Tastaturer til datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72611000   Teknisk support i forbindelse med datamater
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 2 109 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 4 218 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 000061-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste samlede evalueringstekniske scenariepris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet var beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Det er beskrevet i bilag A og A.1, hvilke kunder der kan anvende rammeaftalen.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
TED eSender Mercell Holding ASA
5.1.
Delkontrakt LOT-0002
Titel : Basis- og skolecomputere
Beskrivelse : Delaftale 2 vedrører levering af computere til skolebrug, basiscomputere til ikke-administrative medarbejdere samt tilhørende it-tilbehør. Sortimentet i delaftale 2 er struktureret således, at tilbudsgiver skal tilbyde hver enkelt af de specificerede produkter i sortimentet i to til tre forskellige producentmærker. Der er på delaftale 2 ikke krav til, at der skal tilbydes de samme to til tre producentmærker på tværs af aftalen. I bilag C for delaftale 2 er der således oprettet to til tre varelinjer pr. kravspecificeret produkt. Det er forventningen, at et mindre sortiment af computere skal kunne leveres med et markant kortere varsel end det øvrige sortiment af computere. Sortimentet er opdelt i hovedproduktgrupper, der videre er opdelt i produktgrupper, underproduktgrupper, og produkter/ydelser.
Intern identifikator : 50.40 Delaftale 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30200000   Edb-maskiner og -artikler, 30213000   Pc'er, 30213100   Bærbare datamater, 30230000   Computerrelateret udstyr, 30237100   Dele til computere, 30237200   Tilbehør til datamater, 30237270   Mapper til bærbare computere, 30237410   Computermus, 30237460   Tastaturer til datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72611000   Teknisk support i forbindelse med datamater
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed 24   Måneder
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Varigheden af delaftalen kan forlænges 2 gange med 12 måneder pr. forlængelse. Delaftalen har således en maksimal varighed på 48 måneder, inklusive forlængelser.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms 629 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi 1 258 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA) ja
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 000061-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste samlede evalueringstekniske scenariepris
Beskrivelse : Tildelingskriteriet var beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i klagenævnsloven (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer).
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion nej
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
TED eSender Mercell Holding ASA
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse 5 476 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure 5 476 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi 2 738 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0001
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 4 218 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 2 109 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn Atea A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Computere og it-tilbehør (2024) Genudbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0001
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Computere og it-tilbehør (2024) Genudbud - Delaftale 1 administrative computere
Dato for indgåelse af kontrakten 19/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
6.1.
Resultat delkontrakt-ID LOT-0002
Vinder udvælgelse status Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen 1 258 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen 629 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder
Officielt navn COMM2IG A/S
Tilbud
Tilbud – Identifikator Computere og it-tilbehør (2024) Genudbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter LOT-0002
Udbuddet blev rangordnet nej
Koncessionsværdi
Tilbuddet er et alternativt tilbud nej
Underentreprise Endnu ikke kendte
Kontraktoplysninger
Identifikator for kontrakten Computere og it-tilbehør (2024) Genudbud - Delaftale 2 basis- og skolecomputere
Dato for indgåelse af kontrakten 30/04/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale ja
Organisation, der undertegner kontrakten Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 4
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ulrik Skaarup Larsen
E-mail : usl@ski.dk
Telefon : +45 20666843
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : COMM2IG A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Registreringsnummer : 20719907
Postadresse : Kokkedal Industripark 104    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
E-mail : mafr@comm2ig.dk
Telefon : 53394099
Internetadresse : https://www.comm2ig.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Atea A/S
Den økonomiske operatørs størrelse Stor virksomhed
Registreringsnummer : 25511484
Postadresse : Lautrupvang 6    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 70 25 25 50
Internetadresse : https://www.atea.dk/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 14a2f35a-d2ef-4591-8f58-df6ece978eeb   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Bekendtgørelsessubtype 29
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/07/2024   09:36:08 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/07/2024   09:36:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 413770-2024
EUT-S-nummer : 133/2024
Offentliggørelsesdato : 10/07/2024

Send til en kollega

0.047